Typebeschrijving

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente van ’s-Hertogenbosch
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting de diaconie was een onderdeel van de Hervormde Gemeente van ’s-Hertogenbosch
zij werd geleid door diakenen die dit werk in de vrije tijd verrichtten.
taak, activiteiten de diaconie droeg zorg voor bedeling in geld en natura en verhuurde huizen aan armen
zoals vaak in wat grotere steden en bij grote gemeenten had ook deze diaconie een gesticht voor bejaarden dat zich later tot een bejaardenoord en nog later tot een verzorgingstehuis ontwikkelde.
voorloper
niet van toepassing
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) diaconieën van Hervormde Gemeenten in het algemeen


periodieken

Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg. Orgaan van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
1 (1910) - 20 (1929)
hoofdredacteur was in 1914 dr. J.H. Adriani, tevens secretaris van de Armenraad in Utrecht
voortgezet als Diakonia

Diakonia. Maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlandsche Hervormde Kerk
1 (1930) - 54 (1987)
voortzetting van Maandblad voor kerkelijke Armenzorg
in 1988 voortgezet als Diakonia (samen met de Gereformeerde kerken in Nederland)


teksten

Smissaert, H.
“Het gewijzigd Reglement voor de Nederlandsche Hervormde Diakonieën”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 77-80
[tekst zonder commentaar van het oude en het nieuwe reglement, geldig sedert 15 januari 1916]
+
reactie door J. Knottenbelt, p. 86-87

Diaconale administratie. Het reglement voor de Diaconieën der Ned. Hervormde Kerk, met toelichting
z.pl. en z.j.   32 p.


literatuur

Asch van Wijck, J.M.M. van
“De organisatie der hervormde diaconieën”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 4 (1925), p. 543-545
[voornemen van de synode om de Federatie van Diaconieën te vervangen door een netwerk van Provinciale Diaconale Raden en daarboven een Algemene Diaconale Raad]

Biesterveld, P., J. van Lonkhuijzen en R.J.W. Rudolph
Handboek ten dienste der diaconieën
Hilversum, 1907
[bespreking door J.R. Snoeck Henkemans in Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 231-236

Booma, J.G.J. van
Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer
Den Haag, 1994, p. 65-72.

Dompierre de Chaufepié, H.J. de
“Hervorming in de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 13-15
[bespreking van een publicatie van G.J. van Peursem over de hervorming van de Diakonie van de Hervormde Gemeente Den Haag]

Douwes, P.A.C.
De geschiedenis van de diakonieën onderzoeken
Driebergen [Generale Diakonale Raad], [1989]. 26 p.

Everts, J.
“Welke taak legt de nieuwe Armenwet den Diakonieën op ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 278-281

Gras, H.
Diaconie-archieven als bron: een gids voor historisch onderzoek, samengesteld op basis van archivalia en inventarissen van Hervormde gemeenten in Drenthe
Assen [Rijksarchief in Drenthe], 1988. 156 p.

Hartland, N.F.
“Ontwikkeling van het maatschappelijk werk door een practische samenwerking tussen kerkelijke en particuliere organisaties en de gemeentelijke diensten voor sociale zaken”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 37-43
[structuur en werkwijze van de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid, waarin participeren de gemeente Arnhem, het Sociaal-Charitatief Centrum, het Diaconaal Bureau en Humanitas]
+
Hartland, N.F.
“Vrijwillige samenwerking of wettelijke samenpersing”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 397-402
[weerwoord op een artikel van M.J.A. Moltzer in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk over de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid]

Hofman, A.
“De verhouding van Diaconie en Overheid”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 37-39
+
discussie met mr. W. Schoonderbeek, p. 158-161
+
reactie door J.C. van Dam, p. 193-194

Lievense C.
“Groei, taak en werkwijze van het Diaconaal Centrum te Arnhem”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 11 (1957), p. 145-151
[schrijver is directeur van dit in 1954 opgerichte bureau dat de diakenen moest ondersteunen en ontlasten]

Slotemaker de Bruine, J.R.
“Armverzorging in de Nederd. Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 265-266

NN,
“De diakonale conferentie in de classis Leiden woensdag 12 October 1904”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 269-273 en 277-278

Redactie
“Wat heeft de nieuwe Armenwet te zeggen tot de diaconieën der Nederlandsche Hervormde Kerk ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 155-159
[behandeld op de derde landelijke, diakonale conferentie op 11 april 1912 te Rotterdam]

Redactie
“De Nieuwe Armenwet en de Diaconieën der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 422-424
[tekst van een circulaire van de Algemeene Synodale Commissie der NHK van 11 december 1912 aan de diakonieën]

Redactie
“De derde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Rotterdam op 11 april 1912”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 182-185, 198-201, 206-211 en 214-219
[verslag]

Redactie
“De Herv. Kerk en de vrouwelijke diaken”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16 (1937), p. 323-325
[mislukte poging om vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1639 - 1973
vindplaats Stadsarchief, 's-Hertogenbosch
openbaarheid gedeeltelijk beperkt: stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar
omvang; inventarisnummers 13 meter
497 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) Inventaris zonder inleiding door A. Vos (1989)
kenmerk toegang inventaris in band 10
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Protestantse Vereniging onder de zinspreuk ‘Christelijk Hulpbetoon’, departementaal bestuur van ’s-Hertogenbosch, 1844-1899
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang de inventaris kent een verdeling in stukken van algemene en stukken van bijzondere aard
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens statistiek der bedeelden, 1903 (inv. nr. 93)
inhoud overig registratie van bedeelden:
register met namen van armen aan wie kledingstukken zijn uitgereikt gecombineerd met een register van opgaven van zomer- enn winterbedelingen, 1875-1902 (inv. nr. 88)
register van armen en bestedelingen die een middagmaal krijgen, met opgave van menu’s, 1890-1891 (inv. nr. 90)
lijsten van personen die met Kerstmis geld of goederen ontvingen, 1900, 1937-1945, 1967-1968 (inv. nr. 92)
register van zomer- en winterbedeling, 1882-1895 (inv. nr. 444)
NB: alleen namen van personen en uitbetaalde bedragen
register van ondersteunde personen, 1902-1938 (inv. nrs. 445-450)
NB: alleen namen van bedeelde personenn zonder verdere personalia gevolgd door geldbedragen en de datum waarop deze zijn betaald
lijsten van huuropbrengsten van woningen van de diaconie, 1927-1945 en 1960-1968 (inv. nrs. 476-479)
onderhoud en plaatsing van personen in het diaconiegesticht, 1881-1935 (inv.nr. 95)
verdiensten van bewoners van het diaconiegesticht, 1888-1890 (inv.nr. 96)
sollicitaties van functies naar vader en moeder van het diaconiegesticht, 1897-1898, 1911 (inv.nr. 97)

geconcludeerd mag worden dat de registratie van bedeelden tot 1938 redelijk bewaard is gebleven
er zijn echter geen rapporten over aanvragers om ondersteuning of rapporten van huisbezoeken bewaard gebleven
de onderzochte inv. nrs. 445-450 zijn voor onderzoekers niet erg interessant
niet bekend is of er na die datum nog een registratie is bijgehouden

financiën
jaarrekeningen, 1884-1953 (inv. nrs. 363-366)
van de stichting Nederlands Hervormd Centrum voor Sociale Zorg te 's-Hertogenbosch, 1958-1960 (inv.nr. 481)
effecten, 1917-1940 (inv.nr. 169)
akten van schuldbekentenis, 1929-1941 (inv.nr. 170)
testamenten en legaten, 1879-1928 (inv.nr. 182)
afwikkeling boedel, 1925-1928 (inv.nr. 183)

vermogensbeheer
bouw- en verbouw onroerend goed, 1873-1930 (inv.nr. 192)
verhuur onroerend goed, 1875-1973 (inv.nr. 193)
eigendomsbewijzen onroerend goed, 1880-1909 (inv.nr. 194)
schulden en vorderingen onder hypothecair verband, 1888-1937 (inv.nr.  195)
onderhandelingen met de Vereniging tot het stichten van een ziekenhuis voor Protestanten, 1893-1897 (inv.nr. 196)
NB: dit was het latere Protestants Ziekenhuis
borgstelling, 1920 (inv.nr. 197)
bestekken, 1927, 1931-1932 (inv.nr. 198)
openbare verkoping roerend goed, 1942 (inv.nr. 199)
herstelwerkzaamheden aan panden met oorlogsschade, 1947-1954 (inv.nr. 200)
verhuur pand aan Stichting Interkerkelijk Centrum voor Maatschappelijk Werk te 's-Hertogenbosch, 1942-1952 (inv.nr. 207)
rapporten inzake de controle van de administratie van de diaconie, 1942-1952 (inv.nr. 207)
rapporten inzake de controle van de administratie van de diaconie en van het rusthuis Rustoord, 1953-1970 (inv.nr. 208)
rapporten van het Centraal Controle Bureau der Nederlandse Hervormde Kerk inzake controle van de administratie van de diaconie, 1957-1970 (inv.nr. 209)
rapporten van de controle van de administratie van de stichting Nederlands Hervormd Centrum voor Sociale Zorg te 's-Hertogenbosch, 1956-1958 (inv.nr. 480).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Algemene Bijstandswet (1963).
verwijzing naar andere archiefvormers
in steden met een Armenraad overlegden vertegenwoordigers van de armbesturen en charitatieve instellingen in dit orgaan om de hulp beter op elkaar af te stemmen; ’s-Hertogenbosch had in de periode 1917-1936 een armenraad, waarvan het archief overigens nog niet is geïnventariseerd; zie verder de typebeschrijving van de Armenraad in Amsterdam
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen