Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centraal Plan Bureau

Naam archiefvormer Centraal Plan Bureau
Periode van bestaan 1945 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Centraal Planbureau in oprichting, Centraal Planbureau

CPB i.o., C.P.B., CPB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Economische Zaken

 

Het Centraal Planbureau werd de facto opgericht in september 1945; in 1947 kreeg het een wettelijke basis. Gedurende de onderzoeksperiode viel het bureau onder het Ministerie van Economische Zaken, maar was autonoom en fungeerde feitelijk als staforgaan van de regering (Raad van Economische Aangelegenheden). Het stond onder leiding van een directeur. Deze was ambtshalve lid van de Raad voor de Emigratie.

 

Tot 1968 had het CPB naast de beheersafdelingen globaal drie inhoudelijke afdelingen:

afdeling I (Algemene Zaken, Structurele Vraagstukken)

afdeling II (Globaal plan /Algemeen plan)

afdeling III (Bedrijfstakken / Bedrijfsklassen)

De onderverdeling in diverse sectoren veranderde regelmatig.

 

directeuren van het CPB:

1945-1955 J. Tinbergen

1955-1957 F.L. Polak

1957-1966 P. de Wolff

1966-1984 C.A. van den Beld

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

In de oorspronkelijke doelstelling zou het bureau een centrale rol krijgen in een door de staat geleide economie; in de politieke praktijk kreeg dit idee minder invulling. In de wet van 1947 kreeg het bureau de taak een 'Centraal Economisch Plan' voor te bereiden en vast te stellen met daarin 'een evenwichtig samenstel van schattingen en richtlijnen met betrekking tot de Nederlandsche Volkshuishouding'. Dit plan, met daarin prognoses voor de toekomstige sociaal-economische ontwikkeling vormt de basis voor het economische beleid van de regering. Het bureau adviseert de regering tevens over economische, sociale en financiële zaken.

Voorloper

adviesraden zoals:

Hoge Raad van Arbeid

Middenstandsraad

Economische Raad

Nijverheidsraad

Werkloosheidsraad

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag van het Centraal Planbureau over het jaar .... [1950 - ....] -

('s-Gravenhage 1951-....)

[Voortzetting van: Jaarverslag van het Centraal Planbureau]

 

Nota over het nationaal welvaartsplan? Centraal Planbureau i.o.

(1946) - ….[Voortgezet als: Centraal economisch plan]

 

Centraal economisch plan ... Centraal Planbureau

1949 - .... [Verschijnt jaarlijks]

 

literatuur

Beld, C.A. van den, Voorspelling en realisatie. De voorspellingen van het Centraal Planbureau in de jaren 1953-1963 (Den Haag 1965).

 

Bogaard, A.A. van den, Configuring the economy. The emergence of a modelling practice in the Netherlands, 1920-1955 (Amsterdam 1998).

 

Hers, J.F.B., De voorspelkwaliteit van de middellange-termijn prognoses van het CPB (Den Haag 1993).

 

Passenier, J., Van planning naar scanning. Een halve eeuw Planbureau in Nederland (Groningen 1994).

 

25 jaar Centraal Planbureau (Den Haag 1970). [Monografie Centraal Planbureau, nr. 12, ook aanwezig in het archief onder inv. nr. 154]

Doorgenomen archieven / series

2.06.093 Economische Zaken, archief van het Centraal Planbureau 1947-1989

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

25,9 m., 679 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

circa 115 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Planbureau (1945)1947-1989 (Winschoten 1993 aanvulling 2002) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd zijn de archieven van enkele commissies, o.m.

- Secretariaatsarchief Werkgelegenheidscommissie (later Interdepartementale Commissie voor Werkgelegenheid) 1947-1951 (inv.nr. 451)

- Secretariaatsarchief van de Begeleidingscommissie van de Emigratiestudie 1983-1984 (inv.nr. 476)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1947, 1948, 1953, 1954 (inv.nr. 19)*

 

- Nota's en notities directie/directeur 1948-1969 (inv.nrs. 31-33)*

- Nota's, notities, teksten van toespraken van de directeuren 1946-1966 (J. Tinbergen en P. de Wolff) 1946-1952 en 1959-1966 (inv.nrs. 38-39)

- Nota's en notities hoofdafdeling III 1947-1967 (inv.nrs. 359, 361, 381)

 

- Vergaderstukken van vergaderingen van de directie met de (hoofd)afdelingen 1950-1981 (inv.nr. 36)

 

- Centraal Economisch Plan, totstandkoming en reacties op, 1946-1967 (inv.nrs. 570-576, 65-79).

Inhoud overig

Hoofdafdeling III

- Industrialisatie en emigratiepolitiek 1949-1955 (inv.nr. 265)*

- Landbouwaangelegenheden en agrarische structuurvraagstukken 1947-1954 (inv.nr. 679)*

 

Mogelijk van belang voor het onderzoek naar emigratie:

Taakuitvoering door (Hoofd) Afdelingen (per afdeling)

Algemeen:

- Stukken betreffende de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering voor de maatschappelijke planning 1947-1954 (inv.nr. 660)*

 

Hoofdafdeling I :

- algemene plan-economische vraagstukken en planning in de overzeese gebieden 1946-1954 (inv.nr. 638)

- werkgelegenheid en werkloosheid 1950-1960 (inv.nr. 283)*

 

Secretatiaatsarchief van commissies en werkgroepen

- secretariaatsarchief van de werkgelegenheidscommissie, later interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid 1947-1951 (inv.nr. 451)*; subcommissie boerenwerken 1950 (inv.nr. 454)

 

Overig:

- Correspondentie met de Raad voor Economische Aangelegenheden en met het Ministerie van Economische Zaken over de Raad voor Economische Aangelegenheden 1946-1953 (inv.nr. 561)*

- Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Landbouw, Economische Zaken 1947-1954 (inv.nrs. 564, 567, 698)*

- Correspondentie met de Centrale Plancommissie en met het Ministerie van Economische Zaken over de Centrale Plancommissie, 1948-1954 (inv.nr. 560)

- Stukken betreffende de ten behoeve van de Raad voor de Economische Aangelegenheden opgemaakte nota 'De vooruitzichten voor het jaar 1951 (inv.nr. 580)

- stukken betreffende de totstandkoming van nota's 'Perspectief der Werkgelegenheid' 1950-1954 (inv.nr. 594)*

- Bijdragen aan de totstandkoming van de industrialisatienota's 1947-1953 (inv.nr. 661)*

- Stukken betreffende samenwerking met de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1946-1965 (inv.nrs. 166, 592)

 

- Stukken betreffende de beantwoording van questionnaires van de Economic and Social Council van de Verenigde Naties (ECOSOC) 1948-1955 (inv.nr. 175)

- Stukken opgemaakt ten behoeve van werkgroepen van de Centrale Economische Commissie (Werkgroep werkgelegenheidspolitiek 1952) (inv.nr. 217)

 

Stukken betreffende deelname aan het werk in en contacten met commissies :

- Deviezencommissie 1947-1951 (inv.nr. 603)*

- Werkgroep bestudering agrarisch inkomen 1949-1954 (inv.nr. 596)

- Plan Export, Raad van Bijstand van het Nederlands Instituut voor werkzaamheden in het buitenland 1949-1954 (inv.nr. 610)*

- Hoofdcommissie voor de Industrialisatie 1950-1953 (inv.nr. 612)*

- Centrale commissie van bijstand en advies voor de directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau 1948-1953 (inv.nr. 627).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De bestemmingslanden zijn ingevuld op basis van de autopsie van inv.nr. 610 (Plan Export). Het betreft in dit geval de landen met een plaatsingsmogelijkheid of wens tot opname van gespecialiseerde emigranten.

Titel Dossierbeschrijving Centraal Plan Bureau
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nr. 19 Jaarverslagen 1947, 1948, 1953, 1954

Conform inventarisbeschrijving. Er wordt geen melding gemaakt van werkzaamheden t.b.v. het Commissariaat voor de Emigratie.

 

inv.nr. 31 Nota's en notities directie/directeur 1948-1950

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen specifieke nota's op het gebied van emigratie.

 

inv.nr. 561 Correspondentie met de Raad voor Economische Aangelegenheden en met het Ministerie van Economische Zaken over de Raad voor Economische Aangelegenheden 1946-1953

Bevat o.m. correspondentie, vooral met het Ministerie van Economische Zaken en interne notities betreffende de voorbereiding van CPB-nota's over diverse onderwerpen voor vergaderingen van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Het onderwerp emigratie komt niet zelfstandig aan de orde.

 

inv.nrs. 564, 567 Correspondentie met (respectievelijk) het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Landbouw 1947-1954

Conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. afschriften van aanbiedingsbrieven. Geen archivalia betreffende emigratie.

 

 

inhoud overig

Hoofdafdeling III

inv.nr. 265 Industrialisatie en emigratiepolitiek 1949-1955

Bevat o.m. nota's en notities opgesteld door het Centraal Planbureau ter bespreking in de Raad voor Economische Aangelegenheden:

- 1951 Versnelde (verhoogde) emigratie

- 1952 Emigrantenvervoer per vliegtuig

- 1952 Uitbreiding vervoersgelegenheid voor emigranten

- 1955 Concept-programma onderzoek emigratie op lange termijn

Daarnaast bevat de omslag inkomende correspondentie van o.a. de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken (Commissaris voor de Emigratie); de Hoofdcommissie voor de Industrialisatie betreffende bovenstaande nota's, de emigratienota's en andere aangelegenheden met betrekking tot industrialisatie, emigratie en werkgelegenheid.

Ten aanzien van de periode na 1952 bevat het dossier voornamelijk bescheiden die de vertegenwoordigers bij het Centraal Planbureau hebben ontvangen uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

 

inv.nr. 679 Landbouwaangelegenheden en agrarische structuurvraagstukken 1947-1954 Bevat o.m. berekeningen m.b.t. de omvang van de agrarische beroepsbevolking en een interne notitie betreffende de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking in verband met investeringen en emigratie (t.b.v. de Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie-Schilthuis)).

 

 

Mogelijk van belang voor het onderzoek naar emigratie:

 

Taakuitvoering door (Hoofd) Afdelingen (per afdeling)

inv.nr. 660 Stukken betreffende de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering voor de maatschappelijke planning 1947-1954

Bevat o.m. inkomende correspondentie en stukken van het Istituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, ter voorbereiding van het Congres over de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering (26-03-1949, Amsterdam). Het congres debatteerde aan de hand van preadviezen (niet inliggend). Het dossier bevat een losse aantekening betreffende emigratie met als marginalia 'Voorstel-Van Rhijn'.

 

Hoofdafdeling I :

inv.nr. 283 Werkgelegenheid en werkloosheid 1950-1960

Bevat nota's betreffende het perspectief van de werkgelegenheid en berekeningen van incidentele, seizoens- , conjunctuur- en structurele werkloosheid voor diverse sectoren (m.n. 1950-1951). Geen specifieke verwijzing naar emigratie.

 

Secretatiaatsarchief van commissies en werkgroepen

inv.nr. 451 secretariaatsarchief van de werkgelegenheidscommissie, later interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid 1947-1951

Bevat o.m. stukken m.b.t. de oprichting, de indeling in werkgroepen en de personele bezetting van deze werkgroepen. Daarnaast bevat de omslag nota's bedoeld voor de Werkgelegenheidscommissie (o.m. een nota van R.J.P. Glinstra Bleeker (d.d. maart 1951) Perspectief der Werkloosheid, waarin de in voorbereiding zijnde maatregelen ter stimulering van emigratie worden besproken en van nut worden geacht).

 

Overig:

inv.nr. 594 stukken betreffende de totstandkoming van nota's 'Perspectief der Werkgelegenheid' 1950-1954

Conform inventarisbeschrijving. Bevat o.m. correspondentie met het Rijksarbeidsbureau (1951) betreffende internationaal overleg over emigratie binnen Europa als complement voor intercontinentale emigratie vanuit Europa.

 

inv.nr. 661 Bijdragen aan de totstandkoming van de industrialisatienota's 1947-1953

Conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. doorslagen van interne nota's en notities van diverse CPB-afdelingen m.b.t. de tekst van de industrialisatienota's, de Memorie van Toelichting etc. Bevat o.m. opmerkingen / herberekeningen betreffende de emigratiecijfers.

 

 

Stukken betreffende deelname aan het werk in en contacten met commissies :

inv.nr. 603 Deviezencommissie 1947-1951

Bevat o.m. omslagen met notulen van diverse subcommissies van de Deviezencommissie; nota's voor de Deviezencommissie en (concept)-Deviezenbeschikkingen (w.o. voor grensarbeiders België, Luxemburg, Duitsland). Bevat geen archivalia betreffende emigratie-deviezenbeschikking.

 

inv.nr. 610 Plan Export, Raad van Bijstand van het Nederlands Instituut voor werkzaamheden in het buitenland 1949-1954

Het dossier is gevormd door F.L. Polak (tot 1953 lid van het Algemeen Bestuur). Het bevat o.m. notulen van het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, 'Plan Export' (incompleet); (concept-)circulaires met verzoek om financiële bijdragen ten behoeve van ministeries en het bedrijfsleven en enkele financiële bescheiden (begroting 1955). Daarnaast bevat het diverse 'uittreksels uit brieven van de Nederlandse relaties in het buitenland' (1953) en een tweetal tabellarische overzichten met uittreksels van aanvragen voor Nederlandse deskundigen in het buitenland 1953. De tabel bevat vier kolommen:

- aanvragende instantie (w.o. Bureau Internationale Technische Hulp en de Stichting Landverhuizing Nederland / Nederlandse Emigratie Dienst)

- land van plaatsingsmogelijkheid

- aantal en soort aangevraagde deskundigen

- bijzonderheden betreffende de behandeling van de aanvraag.

 

- inv.nr. 612 Hoofdcommissie voor de Industrialisatie 1950-1953

Bevat o.m. doorslagen van notulen en vergaderstukken van de Kleine Commissie, de Vaste Commissie voor regionale vraagstukken; de Vaste Commissie voor financiële aangelegenheden. De twee eerstgenoemde commissies besteedden zijdelings aandacht aan emigratie (de Vaste Commissie voor regionale vraagstukken onderscheidde in haar adviezen zogenaamde a, b, c-gemeenten, waarbij m.b.t. de c-gemeenten migratie uit werkgelegenheidsoogpunt noodzakelijk was en emigratie als zodanig mocht worden gestimuleerd).

Algemeen

Naam, varianten

Centraal Planbureau in oprichting, Centraal Planbureau

CPB i.o., C.P.B., CPB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Economische Zaken

 

Het Centraal Planbureau werd de facto opgericht in september 1945; in 1947 kreeg het een wettelijke basis. Gedurende de onderzoeksperiode viel het bureau onder het Ministerie van Economische Zaken, maar was autonoom en fungeerde feitelijk als staforgaan van de regering (Raad van Economische Aangelegenheden). Het stond onder leiding van een directeur. Deze was ambtshalve lid van de Raad voor de Emigratie.

 

Tot 1968 had het CPB naast de beheersafdelingen globaal drie inhoudelijke afdelingen:

afdeling I (Algemene Zaken, Structurele Vraagstukken)

afdeling II (Globaal plan /Algemeen plan)

afdeling III (Bedrijfstakken / Bedrijfsklassen)

De onderverdeling in diverse sectoren veranderde regelmatig.

 

directeuren van het CPB:

1945-1955 J. Tinbergen

1955-1957 F.L. Polak

1957-1966 P. de Wolff

1966-1984 C.A. van den Beld

Taak, activiteiten

In de oorspronkelijke doelstelling zou het bureau een centrale rol krijgen in een door de staat geleide economie; in de politieke praktijk kreeg dit idee minder invulling. In de wet van 1947 kreeg het bureau de taak een 'Centraal Economisch Plan' voor te bereiden en vast te stellen met daarin 'een evenwichtig samenstel van schattingen en richtlijnen met betrekking tot de Nederlandsche Volkshuishouding'. Dit plan, met daarin prognoses voor de toekomstige sociaal-economische ontwikkeling vormt de basis voor het economische beleid van de regering. Het bureau adviseert de regering tevens over economische, sociale en financiële zaken.

Voorloper

adviesraden zoals:

Hoge Raad van Arbeid

Middenstandsraad

Economische Raad

Nijverheidsraad

Werkloosheidsraad

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur

periodieken

Verslag van het Centraal Planbureau over het jaar .... [1950 - ....] -

('s-Gravenhage 1951-....)

[Voortzetting van: Jaarverslag van het Centraal Planbureau]

 

Nota over het nationaal welvaartsplan? Centraal Planbureau i.o.

(1946) - ….[Voortgezet als: Centraal economisch plan]

 

Centraal economisch plan ... Centraal Planbureau

1949 - .... [Verschijnt jaarlijks]

 

literatuur

Beld, C.A. van den, Voorspelling en realisatie. De voorspellingen van het Centraal Planbureau in de jaren 1953-1963 (Den Haag 1965).

 

Bogaard, A.A. van den, Configuring the economy. The emergence of a modelling practice in the Netherlands, 1920-1955 (Amsterdam 1998).

 

Hers, J.F.B., De voorspelkwaliteit van de middellange-termijn prognoses van het CPB (Den Haag 1993).

 

Passenier, J., Van planning naar scanning. Een halve eeuw Planbureau in Nederland (Groningen 1994).

 

25 jaar Centraal Planbureau (Den Haag 1970). [Monografie Centraal Planbureau, nr. 12, ook aanwezig in het archief onder inv. nr. 154]

Doorgenomen archieven / series

2.06.093 Economische Zaken, archief van het Centraal Planbureau 1947-1989

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

25,9 m., 679 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

circa 115 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Planbureau (1945)1947-1989 (Winschoten 1993 aanvulling 2002) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd zijn de archieven van enkele commissies, o.m.

- Secretariaatsarchief Werkgelegenheidscommissie (later Interdepartementale Commissie voor Werkgelegenheid) 1947-1951 (inv.nr. 451)

- Secretariaatsarchief van de Begeleidingscommissie van de Emigratiestudie 1983-1984 (inv.nr. 476)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1947, 1948, 1953, 1954 (inv.nr. 19)*

 

- Nota's en notities directie/directeur 1948-1969 (inv.nrs. 31-33)*

- Nota's, notities, teksten van toespraken van de directeuren 1946-1966 (J. Tinbergen en P. de Wolff) 1946-1952 en 1959-1966 (inv.nrs. 38-39)

- Nota's en notities hoofdafdeling III 1947-1967 (inv.nrs. 359, 361, 381)

 

- Vergaderstukken van vergaderingen van de directie met de (hoofd)afdelingen 1950-1981 (inv.nr. 36)

 

- Centraal Economisch Plan, totstandkoming en reacties op, 1946-1967 (inv.nrs. 570-576, 65-79).

Inhoud overig

Hoofdafdeling III

- Industrialisatie en emigratiepolitiek 1949-1955 (inv.nr. 265)*

- Landbouwaangelegenheden en agrarische structuurvraagstukken 1947-1954 (inv.nr. 679)*

 

Mogelijk van belang voor het onderzoek naar emigratie:

Taakuitvoering door (Hoofd) Afdelingen (per afdeling)

Algemeen:

- Stukken betreffende de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering voor de maatschappelijke planning 1947-1954 (inv.nr. 660)*

 

Hoofdafdeling I :

- algemene plan-economische vraagstukken en planning in de overzeese gebieden 1946-1954 (inv.nr. 638)

- werkgelegenheid en werkloosheid 1950-1960 (inv.nr. 283)*

 

Secretatiaatsarchief van commissies en werkgroepen

- secretariaatsarchief van de werkgelegenheidscommissie, later interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid 1947-1951 (inv.nr. 451)*; subcommissie boerenwerken 1950 (inv.nr. 454)

 

Overig:

- Correspondentie met de Raad voor Economische Aangelegenheden en met het Ministerie van Economische Zaken over de Raad voor Economische Aangelegenheden 1946-1953 (inv.nr. 561)*

- Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Landbouw, Economische Zaken 1947-1954 (inv.nrs. 564, 567, 698)*

- Correspondentie met de Centrale Plancommissie en met het Ministerie van Economische Zaken over de Centrale Plancommissie, 1948-1954 (inv.nr. 560)

- Stukken betreffende de ten behoeve van de Raad voor de Economische Aangelegenheden opgemaakte nota 'De vooruitzichten voor het jaar 1951 (inv.nr. 580)

- stukken betreffende de totstandkoming van nota's 'Perspectief der Werkgelegenheid' 1950-1954 (inv.nr. 594)*

- Bijdragen aan de totstandkoming van de industrialisatienota's 1947-1953 (inv.nr. 661)*

- Stukken betreffende samenwerking met de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1946-1965 (inv.nrs. 166, 592)

 

- Stukken betreffende de beantwoording van questionnaires van de Economic and Social Council van de Verenigde Naties (ECOSOC) 1948-1955 (inv.nr. 175)

- Stukken opgemaakt ten behoeve van werkgroepen van de Centrale Economische Commissie (Werkgroep werkgelegenheidspolitiek 1952) (inv.nr. 217)

 

Stukken betreffende deelname aan het werk in en contacten met commissies :

- Deviezencommissie 1947-1951 (inv.nr. 603)*

- Werkgroep bestudering agrarisch inkomen 1949-1954 (inv.nr. 596)

- Plan Export, Raad van Bijstand van het Nederlands Instituut voor werkzaamheden in het buitenland 1949-1954 (inv.nr. 610)*

- Hoofdcommissie voor de Industrialisatie 1950-1953 (inv.nr. 612)*

- Centrale commissie van bijstand en advies voor de directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau 1948-1953 (inv.nr. 627).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De bestemmingslanden zijn ingevuld op basis van de autopsie van inv.nr. 610 (Plan Export). Het betreft in dit geval de landen met een plaatsingsmogelijkheid of wens tot opname van gespecialiseerde emigranten.


Doorgenomen archieven / series

2.06.093 Economische Zaken, archief van het Centraal Planbureau 1947-1989

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

25,9 m., 679 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

circa 115 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Planbureau (1945)1947-1989 (Winschoten 1993 aanvulling 2002) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd zijn de archieven van enkele commissies, o.m.

- Secretariaatsarchief Werkgelegenheidscommissie (later Interdepartementale Commissie voor Werkgelegenheid) 1947-1951 (inv.nr. 451)

- Secretariaatsarchief van de Begeleidingscommissie van de Emigratiestudie 1983-1984 (inv.nr. 476)

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Jaarverslagen 1947, 1948, 1953, 1954 (inv.nr. 19)*

 

- Nota's en notities directie/directeur 1948-1969 (inv.nrs. 31-33)*

- Nota's, notities, teksten van toespraken van de directeuren 1946-1966 (J. Tinbergen en P. de Wolff) 1946-1952 en 1959-1966 (inv.nrs. 38-39)

- Nota's en notities hoofdafdeling III 1947-1967 (inv.nrs. 359, 361, 381)

 

- Vergaderstukken van vergaderingen van de directie met de (hoofd)afdelingen 1950-1981 (inv.nr. 36)

 

- Centraal Economisch Plan, totstandkoming en reacties op, 1946-1967 (inv.nrs. 570-576, 65-79).

Inhoud overig

Hoofdafdeling III

- Industrialisatie en emigratiepolitiek 1949-1955 (inv.nr. 265)*

- Landbouwaangelegenheden en agrarische structuurvraagstukken 1947-1954 (inv.nr. 679)*

 

Mogelijk van belang voor het onderzoek naar emigratie:

Taakuitvoering door (Hoofd) Afdelingen (per afdeling)

Algemeen:

- Stukken betreffende de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering voor de maatschappelijke planning 1947-1954 (inv.nr. 660)*

 

Hoofdafdeling I :

- algemene plan-economische vraagstukken en planning in de overzeese gebieden 1946-1954 (inv.nr. 638)

- werkgelegenheid en werkloosheid 1950-1960 (inv.nr. 283)*

 

Secretatiaatsarchief van commissies en werkgroepen

- secretariaatsarchief van de werkgelegenheidscommissie, later interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid 1947-1951 (inv.nr. 451)*; subcommissie boerenwerken 1950 (inv.nr. 454)

 

Overig:

- Correspondentie met de Raad voor Economische Aangelegenheden en met het Ministerie van Economische Zaken over de Raad voor Economische Aangelegenheden 1946-1953 (inv.nr. 561)*

- Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Landbouw, Economische Zaken 1947-1954 (inv.nrs. 564, 567, 698)*

- Correspondentie met de Centrale Plancommissie en met het Ministerie van Economische Zaken over de Centrale Plancommissie, 1948-1954 (inv.nr. 560)

- Stukken betreffende de ten behoeve van de Raad voor de Economische Aangelegenheden opgemaakte nota 'De vooruitzichten voor het jaar 1951 (inv.nr. 580)

- stukken betreffende de totstandkoming van nota's 'Perspectief der Werkgelegenheid' 1950-1954 (inv.nr. 594)*

- Bijdragen aan de totstandkoming van de industrialisatienota's 1947-1953 (inv.nr. 661)*

- Stukken betreffende samenwerking met de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1946-1965 (inv.nrs. 166, 592)

 

- Stukken betreffende de beantwoording van questionnaires van de Economic and Social Council van de Verenigde Naties (ECOSOC) 1948-1955 (inv.nr. 175)

- Stukken opgemaakt ten behoeve van werkgroepen van de Centrale Economische Commissie (Werkgroep werkgelegenheidspolitiek 1952) (inv.nr. 217)

 

Stukken betreffende deelname aan het werk in en contacten met commissies :

- Deviezencommissie 1947-1951 (inv.nr. 603)*

- Werkgroep bestudering agrarisch inkomen 1949-1954 (inv.nr. 596)

- Plan Export, Raad van Bijstand van het Nederlands Instituut voor werkzaamheden in het buitenland 1949-1954 (inv.nr. 610)*

- Hoofdcommissie voor de Industrialisatie 1950-1953 (inv.nr. 612)*

- Centrale commissie van bijstand en advies voor de directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau 1948-1953 (inv.nr. 627).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De bestemmingslanden zijn ingevuld op basis van de autopsie van inv.nr. 610 (Plan Export). Het betreft in dit geval de landen met een plaatsingsmogelijkheid of wens tot opname van gespecialiseerde emigranten.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Centraal Plan Bureau
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nr. 19 Jaarverslagen 1947, 1948, 1953, 1954

Conform inventarisbeschrijving. Er wordt geen melding gemaakt van werkzaamheden t.b.v. het Commissariaat voor de Emigratie.

 

inv.nr. 31 Nota's en notities directie/directeur 1948-1950

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat geen specifieke nota's op het gebied van emigratie.

 

inv.nr. 561 Correspondentie met de Raad voor Economische Aangelegenheden en met het Ministerie van Economische Zaken over de Raad voor Economische Aangelegenheden 1946-1953

Bevat o.m. correspondentie, vooral met het Ministerie van Economische Zaken en interne notities betreffende de voorbereiding van CPB-nota's over diverse onderwerpen voor vergaderingen van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Het onderwerp emigratie komt niet zelfstandig aan de orde.

 

inv.nrs. 564, 567 Correspondentie met (respectievelijk) het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Landbouw 1947-1954

Conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. afschriften van aanbiedingsbrieven. Geen archivalia betreffende emigratie.

 

 

inhoud overig

Hoofdafdeling III

inv.nr. 265 Industrialisatie en emigratiepolitiek 1949-1955

Bevat o.m. nota's en notities opgesteld door het Centraal Planbureau ter bespreking in de Raad voor Economische Aangelegenheden:

- 1951 Versnelde (verhoogde) emigratie

- 1952 Emigrantenvervoer per vliegtuig

- 1952 Uitbreiding vervoersgelegenheid voor emigranten

- 1955 Concept-programma onderzoek emigratie op lange termijn

Daarnaast bevat de omslag inkomende correspondentie van o.a. de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken (Commissaris voor de Emigratie); de Hoofdcommissie voor de Industrialisatie betreffende bovenstaande nota's, de emigratienota's en andere aangelegenheden met betrekking tot industrialisatie, emigratie en werkgelegenheid.

Ten aanzien van de periode na 1952 bevat het dossier voornamelijk bescheiden die de vertegenwoordigers bij het Centraal Planbureau hebben ontvangen uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

 

inv.nr. 679 Landbouwaangelegenheden en agrarische structuurvraagstukken 1947-1954 Bevat o.m. berekeningen m.b.t. de omvang van de agrarische beroepsbevolking en een interne notitie betreffende de ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking in verband met investeringen en emigratie (t.b.v. de Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie-Schilthuis)).

 

 

Mogelijk van belang voor het onderzoek naar emigratie:

 

Taakuitvoering door (Hoofd) Afdelingen (per afdeling)

inv.nr. 660 Stukken betreffende de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering voor de maatschappelijke planning 1947-1954

Bevat o.m. inkomende correspondentie en stukken van het Istituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, ter voorbereiding van het Congres over de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering (26-03-1949, Amsterdam). Het congres debatteerde aan de hand van preadviezen (niet inliggend). Het dossier bevat een losse aantekening betreffende emigratie met als marginalia 'Voorstel-Van Rhijn'.

 

Hoofdafdeling I :

inv.nr. 283 Werkgelegenheid en werkloosheid 1950-1960

Bevat nota's betreffende het perspectief van de werkgelegenheid en berekeningen van incidentele, seizoens- , conjunctuur- en structurele werkloosheid voor diverse sectoren (m.n. 1950-1951). Geen specifieke verwijzing naar emigratie.

 

Secretatiaatsarchief van commissies en werkgroepen

inv.nr. 451 secretariaatsarchief van de werkgelegenheidscommissie, later interdepartementale commissie voor de Werkgelegenheid 1947-1951

Bevat o.m. stukken m.b.t. de oprichting, de indeling in werkgroepen en de personele bezetting van deze werkgroepen. Daarnaast bevat de omslag nota's bedoeld voor de Werkgelegenheidscommissie (o.m. een nota van R.J.P. Glinstra Bleeker (d.d. maart 1951) Perspectief der Werkloosheid, waarin de in voorbereiding zijnde maatregelen ter stimulering van emigratie worden besproken en van nut worden geacht).

 

Overig:

inv.nr. 594 stukken betreffende de totstandkoming van nota's 'Perspectief der Werkgelegenheid' 1950-1954

Conform inventarisbeschrijving. Bevat o.m. correspondentie met het Rijksarbeidsbureau (1951) betreffende internationaal overleg over emigratie binnen Europa als complement voor intercontinentale emigratie vanuit Europa.

 

inv.nr. 661 Bijdragen aan de totstandkoming van de industrialisatienota's 1947-1953

Conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. doorslagen van interne nota's en notities van diverse CPB-afdelingen m.b.t. de tekst van de industrialisatienota's, de Memorie van Toelichting etc. Bevat o.m. opmerkingen / herberekeningen betreffende de emigratiecijfers.

 

 

Stukken betreffende deelname aan het werk in en contacten met commissies :

inv.nr. 603 Deviezencommissie 1947-1951

Bevat o.m. omslagen met notulen van diverse subcommissies van de Deviezencommissie; nota's voor de Deviezencommissie en (concept)-Deviezenbeschikkingen (w.o. voor grensarbeiders België, Luxemburg, Duitsland). Bevat geen archivalia betreffende emigratie-deviezenbeschikking.

 

inv.nr. 610 Plan Export, Raad van Bijstand van het Nederlands Instituut voor werkzaamheden in het buitenland 1949-1954

Het dossier is gevormd door F.L. Polak (tot 1953 lid van het Algemeen Bestuur). Het bevat o.m. notulen van het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, 'Plan Export' (incompleet); (concept-)circulaires met verzoek om financiële bijdragen ten behoeve van ministeries en het bedrijfsleven en enkele financiële bescheiden (begroting 1955). Daarnaast bevat het diverse 'uittreksels uit brieven van de Nederlandse relaties in het buitenland' (1953) en een tweetal tabellarische overzichten met uittreksels van aanvragen voor Nederlandse deskundigen in het buitenland 1953. De tabel bevat vier kolommen:

- aanvragende instantie (w.o. Bureau Internationale Technische Hulp en de Stichting Landverhuizing Nederland / Nederlandse Emigratie Dienst)

- land van plaatsingsmogelijkheid

- aantal en soort aangevraagde deskundigen

- bijzonderheden betreffende de behandeling van de aanvraag.

 

- inv.nr. 612 Hoofdcommissie voor de Industrialisatie 1950-1953

Bevat o.m. doorslagen van notulen en vergaderstukken van de Kleine Commissie, de Vaste Commissie voor regionale vraagstukken; de Vaste Commissie voor financiële aangelegenheden. De twee eerstgenoemde commissies besteedden zijdelings aandacht aan emigratie (de Vaste Commissie voor regionale vraagstukken onderscheidde in haar adviezen zogenaamde a, b, c-gemeenten, waarbij m.b.t. de c-gemeenten migratie uit werkgelegenheidsoogpunt noodzakelijk was en emigratie als zodanig mocht worden gestimuleerd).