Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Ministerie van Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1946-1950; 1950-1959
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1946-1950 Regeringscommissariaat (Recobaa)

1950-1959 Directie Internationale Organisaties

1959-1961 Directie Internationale Economische Samenwerking van de Directie van de Voedselvoorziening

 

RECOBAA, Recobaa; DIO; DIES

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Het RECOBAA werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 januari 1946 en opgeheven bij schrijven afd. kabinet van 25 september 1950.

Het RECOBAA had vier interne afdelingen, t.w. Algemene Zaken (I), Buitenlandse Handelsaangelegenheden (II), Buitenlandse Betrekkingen (m.n. internationale organisaties, III) en Buitenlandse Voorlichting (IV).

Tot de diensten en instellingen, waarvoor het Recobaa verantwoordelijk was behoorde de Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland: de landbouwattachés; landbouwraden, die geplaatst waren bij de ambassades en consulaten in het buitenland.

 

Bij de opheffing van het regeringscommissariaat in 1950 zouden de taken worden verdeeld over de Directie van de Landbouw (Buitenlandse Voorlichting en verantwoordelijkheid voor de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland) en de Directie van de Voedselvoorziening (Buitenlandse (Agrarische) Handelsaangelegenheden). De taken van afdeling III werden ondergebracht bij de nieuw ingestelde Directie Internationale Organisaties (DIO).

 

Van 1950-1954 bestond de Directie Internationale Organisaties uit een vertaalbureau, het Beneluxsecretariaat en het secretariaat van het Europees Herstel Plan.

Tussen 1954-1958 telde de directie vier afdelingen( Algemene Zaken, Internationale Betrekkingen, Agrarische Economische Vraagstukken, West-Europese Betrekkingen) en twee commissies (Nationaal Comité voor Samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisaties van de Verenigde Naties en de Nationale Commissie van Advies voor de Europese Landbouwintegratie). De laatste twee jaar van haar bestaan telde de directie vier afdelingen, te weten Algemene Zaken, Minder Ontwikkelde Gebieden, Europese Betrekkingen en Internationale Betrekkingen.

 

In 1960 werd DIO hernoemd tot Directie Internationale Economische Samenwerking (DIES) en onder verantwoordelijkheid van de Directie van de Voedselvoorziening gebracht. In 1961 werd DIES opgeheven. De taken werden verdeeld over diverse afdelingen en bureau van de Directie van de Voedselvoorziening.

 

Regeringscommissarissen:

1946-1948 N.-H. Poema

1946-1948 S.H. Visser (wnd. regeringscommissaris)

1946-1950 N.H. Blink

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Regeringscommissaris kreeg tot taak 'het behartigen van de buitenlandse aangelegenheden van Nederland in het algemeen, en in het bijzonder o.a. het uitoefenen van toezicht op personen en diensten, die het ministerie in het buitenland vertegenwoordigen'.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

De Directie Internationale Organisaties had tot taak om algemene beleidsaspecten van internationale multilaterale aangelegenheden te coördineren en behandelen (behalve de zuiver economische of technische). Daarnaast diende ze het contact te onderhouden met internationale gouvernementele en andere internationale organisaties en organen, waarin vraagstukken betreffende landbouw, visserij en voedselvoorziening werden behandeld. Voorts diende ze de belangen te behartigen van en/of medewerking te verlenen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in bovengenoemde organen en organisaties.

 

Zie ook:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Directie van de Voedselvoorziening (diverse bureaus)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie voor Internationale Technische Hulp

 

Literatuur
Toon

Verberg

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.11.26 Landbouw, Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

 

b) 2.11.57 Landbouw, archief van de Directie Internationale Organisaties 1950-1959

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 17 meter; 1815 inv.nrs.

b) 35,75 m.; 984 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950 [met historische en archivistische inleiding. Het archief is bewerkt in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer 1984-1985 o.l.v. H. van Schie]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Internationale Organisaties van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 1950-1959 (Winschoten 1991, herbewerkt 2007) [CAS-inventaris, nr. 1008 met historische en archivistische inleiding en organogram DIO]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op geografische namen en op producten

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) aangezien de taken van het Recobaa na de opheffing zijn verdeeld over drie directies, bestaat de mogelijkheid dat bij inventarisatie van de archieven van deze directies nog archivalia worden aangetroffen, aanvankelijk gevormd door de Recobaa. In het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden (onderdeel van Landbouw, DG van de Voedselvoorziening) is dit het geval. Zie aldaar.

 

b) zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

b) het archief bevat volgens de inleiding bij de inventaris veel bescheiden van de Directie van de Voedselvoorziening.

Seriële bescheiden

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Jaarverslagen (inv.nr.1)

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Algemene verslagen 1951-1955 (inv.nr. 60)

- Multilaterale beleidsvergaderingen, 1953-1960 (inv.nrs. 120-128)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
  • 1955 Raad van Europa, Europees Vestigingsverdrag (extern)
Inhoud overig

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Organisatie en reorganisatie RECOBAA 1947-1950 (inv.nr. 158, 169)

- Organisatie Nederlandse landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1945-1951 (inv.nrs 159-165)

- Personele aangelegenheden landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1946-1950 (diplomatiek reglement, werkinstructie, taakomschrijving) (inv.nrs. 172-175)

- Verslagen van de landbouwattachés 1946-1950 (niet gespecificeerd per land) (inv.nr. 190-192)

- Verslagen van bijeenkomsten van landbouwattachés 1948-1950 (inv.nr. 273)

 

Ter signalering:

- Verslagen van studiereizen; dienstreizen ter bevordering van handelsbetrekkingen naar diverse landen en inzake buitenlandse landbouw-economische situatie (inv. nrs. 195-268)

 

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Organisatie ministerie en beschrijving en taakafbakening DIO 1948-1958 (inv.nrs. 52, 54)

 

Emigratie:

- Emigratie van Nederlandse landbouwers naar Frankrijk 1953-1954 (inv.nr. 261)*

- Intergouvernemental Committee for European Migration (ICEM) 1958 (inv.nr. 764)*

- Instructies voor landbouwattachés betreffende het uitoefenen van hun taak 1950-1956 (inv.nr. 57)*

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, Plan-Export, 1952-1955 (inv.nr. 935)*

 

Interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp

- Werkcommissie inzake Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen (WITHALL) 1949-1953 (inv.nr. 914)

- Stukken betreffende de Commissie voor Internationale Technische Hulp 1950-1955 (inv.nrs. 921-928)

- Organisatie van het Bureau voor Internationale Technische Hulp 1954-1955 (inv.nr. 941)

- Commissies in het kader van de technische hulp 1950-1955 (inv.nr. 920)

- Stukken betreffende de Commissie Technische Hulp landbouw 1951-1959 (inv.nr. 932)

- Stukken betreffende de inschakeling van jonge Nederlandse landbouwdeskundigen 1953-1956 (inv.nr. 939)*

- Stukken betreffende technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden 1953-1959 (inv.nr. 940)*

- Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse deskundigen op technisch gebied 1954-1958 (inv.nr. 944)

- Hulpverlening door Nederland aan het buitenland 1949-1959 (inv.nrs. 951-964)

Wetgeving

- 1955 Council of Europe, Europees Vestigingsverdrag (inv.nr. 728; 753)

- 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (inv.nr. 980)

 

Ter signalering:

- Organization for European Economic Cooperation (OEEC) (inv.nrs. 309-320; 376; inv.nr. 396 contract-boeren in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika 1958)

- Werkbezoeken Mansholt e.a. naar de USA en Canada 1953; Griekenland, India en Pakistan 1955-1958 (inv.nrs. 65-68)

- International Labour Organisation 1951-1954 (inv.nr. 246)

Bestemmingslanden
Titel Ministerie van Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers) / Directie Internationale Organisaties
Inventaristekst

- inv.nr. 57 Instructies voor landbouwattachés betreffende het uitoefenen van hun taak 1950-1956

Conform inventarisbeschrijving. De omslag omvat o.m. inkomende correspondentie van de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken en interne notities met betrekking tot de instructie van de landbouwattaché, de emigratieattaché (15 april 1952 (zie dossierbeschrijving emigratievertegenwoordiging in het buitenland) en de taakafbakening van de werkzaamheden ten aanzien van de diplomatieke dienst.

 

- inv.nr. 261 Emigratie van Nederlandse landbouwers naar Frankrijk 1953-1954

Bevat o.m. (doorslagen van) ingekomen en uitgaande correspondentie en interne notities van de afdeling met betrekking tot de geringe mogelijkheden van grootschalige emigratie naar Frankrijk als gevolg van Frans voorkeursbeleid bij de grondverdeling voor de eigen bevolking.

 

- inv.nr. 764 Intergouvernemental Committee for European Migration (ICEM) 1958

Bevat een afschrift van een memorandum van R.L. Beukenkamp, voormalig landbouwattaché te Washington (tot 1957), met suggesties voor een taakuitbreiding van de ICEM op het gebied van hulp (Technical Assistance) aan onderontwikkelde landen en het commentaar daarop van de wnd. Chef der Directie Internationale Organisaties W.G.F. van Oosten.

 

- inv.nr. 935 Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, Plan-Export 1952-1955

Het betreft het ledendossier van J.J. van der Lee, chef Directie Internationale Organisaties (sinds 1952 lid van het Dagelijks Bestuur). Het bevat o.m. een serie notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 1952-1955; een serie notulen van de Algemene Vergadering 1952; een nota betreffende de doelstelling van het Instituut Plan Export t/m 1954 en stukken betreffende de opheffing van Plan Export in 1955.

 

- inv.nr. 939 Stukken betreffende de inschakeling van jonge Nederlandse landbouwdeskundigen 1953-1956

Bevat naast interne departementale notities o.m. correspondentie van de Directie Internationale Organisaties en de Commissie Technische Hulp Landbouw met de Food and Agriculture Organization (ETAP) en de Nederlandse landbouwattachés. Daarnaast bevat het dossier veel zogenaamde informatiekopieën van het Bureau Internationale Technische Hulp over de uitzending en inschakeling bij de Technical Assistance Projecten van jonge landbouwdeskundigen. Het dossier bevat als zodanig geen verwijzingen naar emigratie of correspondentie met Sociale Zaken.

 

- inv.nr. 940 Stukken betreffende technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden 1953-1959

Bevat naast departementale notities o.m. correspondentie van de Directie Internationale Organisaties met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Food and Agriculture Organization (ETAP) en de Nederlandse landbouwattachés betreffende technische hulpverlening, geordend per land. Daarnaast bevat het dossier rapportages over de Amerikaanse hulpverlening aan minder ontwikkelde landen en een afschrift van een nota van Buitenlandse Zaken voor de Ministerraad m.b.t. de Nederlandse bijdragen voor hulp aan minder ontwikkelde gebieden en vluchtelingen. Ten aanzien van de Nederlandse vluchtelingenhulp 1957 worden er in deze nota relaties gelegd met de werkzaamheden van het Intergovernmental Committee for European Migration en het Nederlandse emigratievraagstuk.

Algemeen

Naam, varianten

1946-1950 Regeringscommissariaat (Recobaa)

1950-1959 Directie Internationale Organisaties

1959-1961 Directie Internationale Economische Samenwerking van de Directie van de Voedselvoorziening

 

RECOBAA, Recobaa; DIO; DIES

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Het RECOBAA werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 januari 1946 en opgeheven bij schrijven afd. kabinet van 25 september 1950.

Het RECOBAA had vier interne afdelingen, t.w. Algemene Zaken (I), Buitenlandse Handelsaangelegenheden (II), Buitenlandse Betrekkingen (m.n. internationale organisaties, III) en Buitenlandse Voorlichting (IV).

Tot de diensten en instellingen, waarvoor het Recobaa verantwoordelijk was behoorde de Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland: de landbouwattachés; landbouwraden, die geplaatst waren bij de ambassades en consulaten in het buitenland.

 

Bij de opheffing van het regeringscommissariaat in 1950 zouden de taken worden verdeeld over de Directie van de Landbouw (Buitenlandse Voorlichting en verantwoordelijkheid voor de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland) en de Directie van de Voedselvoorziening (Buitenlandse (Agrarische) Handelsaangelegenheden). De taken van afdeling III werden ondergebracht bij de nieuw ingestelde Directie Internationale Organisaties (DIO).

 

Van 1950-1954 bestond de Directie Internationale Organisaties uit een vertaalbureau, het Beneluxsecretariaat en het secretariaat van het Europees Herstel Plan.

Tussen 1954-1958 telde de directie vier afdelingen( Algemene Zaken, Internationale Betrekkingen, Agrarische Economische Vraagstukken, West-Europese Betrekkingen) en twee commissies (Nationaal Comité voor Samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisaties van de Verenigde Naties en de Nationale Commissie van Advies voor de Europese Landbouwintegratie). De laatste twee jaar van haar bestaan telde de directie vier afdelingen, te weten Algemene Zaken, Minder Ontwikkelde Gebieden, Europese Betrekkingen en Internationale Betrekkingen.

 

In 1960 werd DIO hernoemd tot Directie Internationale Economische Samenwerking (DIES) en onder verantwoordelijkheid van de Directie van de Voedselvoorziening gebracht. In 1961 werd DIES opgeheven. De taken werden verdeeld over diverse afdelingen en bureau van de Directie van de Voedselvoorziening.

 

Regeringscommissarissen:

1946-1948 N.-H. Poema

1946-1948 S.H. Visser (wnd. regeringscommissaris)

1946-1950 N.H. Blink

Taak, activiteiten

De Regeringscommissaris kreeg tot taak 'het behartigen van de buitenlandse aangelegenheden van Nederland in het algemeen, en in het bijzonder o.a. het uitoefenen van toezicht op personen en diensten, die het ministerie in het buitenland vertegenwoordigen'.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

De Directie Internationale Organisaties had tot taak om algemene beleidsaspecten van internationale multilaterale aangelegenheden te coördineren en behandelen (behalve de zuiver economische of technische). Daarnaast diende ze het contact te onderhouden met internationale gouvernementele en andere internationale organisaties en organen, waarin vraagstukken betreffende landbouw, visserij en voedselvoorziening werden behandeld. Voorts diende ze de belangen te behartigen van en/of medewerking te verlenen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in bovengenoemde organen en organisaties.

 

Zie ook:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

Directie van de Voedselvoorziening (diverse bureaus)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie voor Internationale Technische Hulp

 

Literatuur

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.11.26 Landbouw, Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

 

b) 2.11.57 Landbouw, archief van de Directie Internationale Organisaties 1950-1959

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 17 meter; 1815 inv.nrs.

b) 35,75 m.; 984 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950 [met historische en archivistische inleiding. Het archief is bewerkt in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer 1984-1985 o.l.v. H. van Schie]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Internationale Organisaties van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 1950-1959 (Winschoten 1991, herbewerkt 2007) [CAS-inventaris, nr. 1008 met historische en archivistische inleiding en organogram DIO]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op geografische namen en op producten

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) aangezien de taken van het Recobaa na de opheffing zijn verdeeld over drie directies, bestaat de mogelijkheid dat bij inventarisatie van de archieven van deze directies nog archivalia worden aangetroffen, aanvankelijk gevormd door de Recobaa. In het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden (onderdeel van Landbouw, DG van de Voedselvoorziening) is dit het geval. Zie aldaar.

 

b) zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

b) het archief bevat volgens de inleiding bij de inventaris veel bescheiden van de Directie van de Voedselvoorziening.

Seriële bescheiden

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Jaarverslagen (inv.nr.1)

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Algemene verslagen 1951-1955 (inv.nr. 60)

- Multilaterale beleidsvergaderingen, 1953-1960 (inv.nrs. 120-128)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
  • 1955 Raad van Europa, Europees Vestigingsverdrag (extern)
Inhoud overig

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Organisatie en reorganisatie RECOBAA 1947-1950 (inv.nr. 158, 169)

- Organisatie Nederlandse landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1945-1951 (inv.nrs 159-165)

- Personele aangelegenheden landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1946-1950 (diplomatiek reglement, werkinstructie, taakomschrijving) (inv.nrs. 172-175)

- Verslagen van de landbouwattachés 1946-1950 (niet gespecificeerd per land) (inv.nr. 190-192)

- Verslagen van bijeenkomsten van landbouwattachés 1948-1950 (inv.nr. 273)

 

Ter signalering:

- Verslagen van studiereizen; dienstreizen ter bevordering van handelsbetrekkingen naar diverse landen en inzake buitenlandse landbouw-economische situatie (inv. nrs. 195-268)

 

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Organisatie ministerie en beschrijving en taakafbakening DIO 1948-1958 (inv.nrs. 52, 54)

 

Emigratie:

- Emigratie van Nederlandse landbouwers naar Frankrijk 1953-1954 (inv.nr. 261)*

- Intergouvernemental Committee for European Migration (ICEM) 1958 (inv.nr. 764)*

- Instructies voor landbouwattachés betreffende het uitoefenen van hun taak 1950-1956 (inv.nr. 57)*

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, Plan-Export, 1952-1955 (inv.nr. 935)*

 

Interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp

- Werkcommissie inzake Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen (WITHALL) 1949-1953 (inv.nr. 914)

- Stukken betreffende de Commissie voor Internationale Technische Hulp 1950-1955 (inv.nrs. 921-928)

- Organisatie van het Bureau voor Internationale Technische Hulp 1954-1955 (inv.nr. 941)

- Commissies in het kader van de technische hulp 1950-1955 (inv.nr. 920)

- Stukken betreffende de Commissie Technische Hulp landbouw 1951-1959 (inv.nr. 932)

- Stukken betreffende de inschakeling van jonge Nederlandse landbouwdeskundigen 1953-1956 (inv.nr. 939)*

- Stukken betreffende technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden 1953-1959 (inv.nr. 940)*

- Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse deskundigen op technisch gebied 1954-1958 (inv.nr. 944)

- Hulpverlening door Nederland aan het buitenland 1949-1959 (inv.nrs. 951-964)

Wetgeving

- 1955 Council of Europe, Europees Vestigingsverdrag (inv.nr. 728; 753)

- 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (inv.nr. 980)

 

Ter signalering:

- Organization for European Economic Cooperation (OEEC) (inv.nrs. 309-320; 376; inv.nr. 396 contract-boeren in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika 1958)

- Werkbezoeken Mansholt e.a. naar de USA en Canada 1953; Griekenland, India en Pakistan 1955-1958 (inv.nrs. 65-68)

- International Labour Organisation 1951-1954 (inv.nr. 246)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.11.26 Landbouw, Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

 

b) 2.11.57 Landbouw, archief van de Directie Internationale Organisaties 1950-1959

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) volledig

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) 17 meter; 1815 inv.nrs.

b) 35,75 m.; 984 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van het Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950 [met historische en archivistische inleiding. Het archief is bewerkt in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer 1984-1985 o.l.v. H. van Schie]

 

b) Inventaris van het archief van de Directie Internationale Organisaties van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 1950-1959 (Winschoten 1991, herbewerkt 2007) [CAS-inventaris, nr. 1008 met historische en archivistische inleiding en organogram DIO]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op geografische namen en op producten

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) aangezien de taken van het Recobaa na de opheffing zijn verdeeld over drie directies, bestaat de mogelijkheid dat bij inventarisatie van de archieven van deze directies nog archivalia worden aangetroffen, aanvankelijk gevormd door de Recobaa. In het archief van de Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden (onderdeel van Landbouw, DG van de Voedselvoorziening) is dit het geval. Zie aldaar.

 

b) zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) geen

b) zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

b) het archief bevat volgens de inleiding bij de inventaris veel bescheiden van de Directie van de Voedselvoorziening.

Seriële bescheiden

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Jaarverslagen (inv.nr.1)

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Algemene verslagen 1951-1955 (inv.nr. 60)

- Multilaterale beleidsvergaderingen, 1953-1960 (inv.nrs. 120-128)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (extern)
  • 1955 Raad van Europa, Europees Vestigingsverdrag (extern)
Inhoud overig

2.11.26 Archief Regeringscommissariaat Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden 1946-1950

- Organisatie en reorganisatie RECOBAA 1947-1950 (inv.nr. 158, 169)

- Organisatie Nederlandse landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1945-1951 (inv.nrs 159-165)

- Personele aangelegenheden landbouwvertegenwoordigers in het buitenland 1946-1950 (diplomatiek reglement, werkinstructie, taakomschrijving) (inv.nrs. 172-175)

- Verslagen van de landbouwattachés 1946-1950 (niet gespecificeerd per land) (inv.nr. 190-192)

- Verslagen van bijeenkomsten van landbouwattachés 1948-1950 (inv.nr. 273)

 

Ter signalering:

- Verslagen van studiereizen; dienstreizen ter bevordering van handelsbetrekkingen naar diverse landen en inzake buitenlandse landbouw-economische situatie (inv. nrs. 195-268)

 

 

2.11.57 Directie Internationale Organisaties 1950-1959

- Organisatie ministerie en beschrijving en taakafbakening DIO 1948-1958 (inv.nrs. 52, 54)

 

Emigratie:

- Emigratie van Nederlandse landbouwers naar Frankrijk 1953-1954 (inv.nr. 261)*

- Intergouvernemental Committee for European Migration (ICEM) 1958 (inv.nr. 764)*

- Instructies voor landbouwattachés betreffende het uitoefenen van hun taak 1950-1956 (inv.nr. 57)*

- Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, Plan-Export, 1952-1955 (inv.nr. 935)*

 

Interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp

- Werkcommissie inzake Technische Hulp aan Laag-ontwikkelde Landen (WITHALL) 1949-1953 (inv.nr. 914)

- Stukken betreffende de Commissie voor Internationale Technische Hulp 1950-1955 (inv.nrs. 921-928)

- Organisatie van het Bureau voor Internationale Technische Hulp 1954-1955 (inv.nr. 941)

- Commissies in het kader van de technische hulp 1950-1955 (inv.nr. 920)

- Stukken betreffende de Commissie Technische Hulp landbouw 1951-1959 (inv.nr. 932)

- Stukken betreffende de inschakeling van jonge Nederlandse landbouwdeskundigen 1953-1956 (inv.nr. 939)*

- Stukken betreffende technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden 1953-1959 (inv.nr. 940)*

- Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse deskundigen op technisch gebied 1954-1958 (inv.nr. 944)

- Hulpverlening door Nederland aan het buitenland 1949-1959 (inv.nrs. 951-964)

Wetgeving

- 1955 Council of Europe, Europees Vestigingsverdrag (inv.nr. 728; 753)

- 1957 ILO/EGKS, Europees Verdrag sociale zekerheid migrerende werknemers (inv.nr. 980)

 

Ter signalering:

- Organization for European Economic Cooperation (OEEC) (inv.nrs. 309-320; 376; inv.nr. 396 contract-boeren in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika 1958)

- Werkbezoeken Mansholt e.a. naar de USA en Canada 1953; Griekenland, India en Pakistan 1955-1958 (inv.nrs. 65-68)

- International Labour Organisation 1951-1954 (inv.nr. 246)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Ministerie van Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers) / Directie Internationale Organisaties
Inventaristekst

- inv.nr. 57 Instructies voor landbouwattachés betreffende het uitoefenen van hun taak 1950-1956

Conform inventarisbeschrijving. De omslag omvat o.m. inkomende correspondentie van de ministeries van Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken en interne notities met betrekking tot de instructie van de landbouwattaché, de emigratieattaché (15 april 1952 (zie dossierbeschrijving emigratievertegenwoordiging in het buitenland) en de taakafbakening van de werkzaamheden ten aanzien van de diplomatieke dienst.

 

- inv.nr. 261 Emigratie van Nederlandse landbouwers naar Frankrijk 1953-1954

Bevat o.m. (doorslagen van) ingekomen en uitgaande correspondentie en interne notities van de afdeling met betrekking tot de geringe mogelijkheden van grootschalige emigratie naar Frankrijk als gevolg van Frans voorkeursbeleid bij de grondverdeling voor de eigen bevolking.

 

- inv.nr. 764 Intergouvernemental Committee for European Migration (ICEM) 1958

Bevat een afschrift van een memorandum van R.L. Beukenkamp, voormalig landbouwattaché te Washington (tot 1957), met suggesties voor een taakuitbreiding van de ICEM op het gebied van hulp (Technical Assistance) aan onderontwikkelde landen en het commentaar daarop van de wnd. Chef der Directie Internationale Organisaties W.G.F. van Oosten.

 

- inv.nr. 935 Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland, Plan-Export 1952-1955

Het betreft het ledendossier van J.J. van der Lee, chef Directie Internationale Organisaties (sinds 1952 lid van het Dagelijks Bestuur). Het bevat o.m. een serie notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 1952-1955; een serie notulen van de Algemene Vergadering 1952; een nota betreffende de doelstelling van het Instituut Plan Export t/m 1954 en stukken betreffende de opheffing van Plan Export in 1955.

 

- inv.nr. 939 Stukken betreffende de inschakeling van jonge Nederlandse landbouwdeskundigen 1953-1956

Bevat naast interne departementale notities o.m. correspondentie van de Directie Internationale Organisaties en de Commissie Technische Hulp Landbouw met de Food and Agriculture Organization (ETAP) en de Nederlandse landbouwattachés. Daarnaast bevat het dossier veel zogenaamde informatiekopieën van het Bureau Internationale Technische Hulp over de uitzending en inschakeling bij de Technical Assistance Projecten van jonge landbouwdeskundigen. Het dossier bevat als zodanig geen verwijzingen naar emigratie of correspondentie met Sociale Zaken.

 

- inv.nr. 940 Stukken betreffende technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden 1953-1959

Bevat naast departementale notities o.m. correspondentie van de Directie Internationale Organisaties met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Food and Agriculture Organization (ETAP) en de Nederlandse landbouwattachés betreffende technische hulpverlening, geordend per land. Daarnaast bevat het dossier rapportages over de Amerikaanse hulpverlening aan minder ontwikkelde landen en een afschrift van een nota van Buitenlandse Zaken voor de Ministerraad m.b.t. de Nederlandse bijdragen voor hulp aan minder ontwikkelde gebieden en vluchtelingen. Ten aanzien van de Nederlandse vluchtelingenhulp 1957 worden er in deze nota relaties gelegd met de werkzaamheden van het Intergovernmental Committee for European Migration en het Nederlandse emigratievraagstuk.