Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Landbouw

Naam archiefvormer Ministerie van Landbouw
Periode van bestaan 1940-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1905-1923 Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

1923-1932 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw

1935-1937 Ministerie van Landbouw en Visserij

1940-1944 Ministerie van Landbouw en Visserij

1944-1945 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw

1945-1945 Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

1945-oktober 1959 Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

1959-1989 Ministerie van Landbouw en Visserij

 

L.V.V.; LVV; L&V

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Tot het einde van de 19e eeuw is het beleidsterrein landbouw, evenals dat van visserij verdeeld over verschillende departementen. In 1905 werd het nationale sociaal-economische beleid voor het eerst gebundeld in het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarbij het landbouwbeleid werd gevormd door de Directie van de Landbouw. Tot de Tweede Wereldoorlog is het departement enige malen opgeheven en werden de landbouwtaken ondergebracht bij Binnenlandse Zaken (1923-1932) of Economische Zaken (1933-1935 en 1937-1940). Vanaf 1940 zou het Ministerie van Landbouw en Visserij een zelfstandig bestaan leiden.

 

In 1945 bestond het ministerie naast de centrale diensten uit vijf onderdelen: de afdeling Visserijen, de Directie van de Landbouw, de Directie Grondgebruik en Landbouwherstel, de Directie van de Voedselvoorziening en het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa). Na 1947 werd Grondgebruik en Landbouwherstel opgeheven en een deel van de taken ondergebracht bij de Directie van de Landbouw. In 1950 werd het Regeringscommissariaat (Recobaa) opgeheven en de taken verdeeld over de Directie van de Landbouw, de Directie van de Voedselvoorziening en de nieuw ingestelde Directie Internationale Organisaties (m.n. multilaterale contacten). Met de opwaardering van de afdeling Visserijen tot Directie had het ministerie daarmee de structuur van vier Directies (Landbouw, Voedselvoorziening, Visserijen, Internationale Organisaties) die het tot 1960 zou houden.

 

Tussen 1960 en 1967 zouden de kerntaken gelijk blijven, maar werd de structuur in een aantal reorganisaties vereenvoudigd naar drie en uiteindelijk twee Directoraten-Generaal: het Directoraat-Generaal van de Landbouw en het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (1965). Dit laatste DG had ook de taken van de Directie Internationale Organisaties (vanaf 1959 Directie Internationale Economische Samenwerking) onder zich gekregen en overgenomen.

 

Landbouw en emigratie

De Directie van de Landbouw, afdeling Algemene Zaken was verantwoordelijk voor de emigratieaangelegenheden, voor zover opgedragen aan het ministerie.

 

Daarnaast had het ministerie een eigen Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland. De verantwoordelijkheid voor deze dienst wisselde:

- tot 1950 was Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa) verantwoordelijk

- van 1950-1958 de Directie van de Landbouw

- van 1958-1967 de Directie van de Voedselvoorziening

 

De landbouwattachés hadden (soms) ook taken ten aanzien van emigranten. Vanaf 1952 kregen landbouwattachés in diverse landen de titel landbouw- en emigratieattaché en werd hun taak uitgebreid. Ze vielen voor wat betreft het 'emigratiegedeelte' van hun taak functioneel onder de minister van Sociale Zaken; feitelijk ressorteerden ze hiërarchisch gezien direct onder de Commissaris voor de Emigratie, evenals de door Sociale Zaken zelf aangestelde emigratieattachés.

 

Het ministerie was voor 1952 vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Landverhuizing Nederland, daarna in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur

 

ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening:

1945-1958 S.L. Mansholt (a.i. 1958 C. Staf)

1958-1958 A. Vondeling

1958-1959 C. Staf (a.i.)

1959-1963 V.G.M. Marijnen

1963-1967 B.W. Biesheuvel

1967-1971P.J. Lardinois

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De belangrijkste taken van de Directie van de Landbouw lagen vooral op landbouwtechnologisch en landbouweconomisch gebied (naast scholing, onderzoek en voorlichting).

 

Die van de Directie van de Voedselvoorziening lagen direct na de oorlog vooral op gebied van aan- en verkoop en controle. Na 1953 werden de taken diverser en uiteenlopender en hadden minder te maken met voedselvoorziening in de eigenlijke zin. Een onderdeel ervan vormden de coördinatie van de internationale economische samenwerking, zeker na overname van de Directie Internationale Organisaties.

 

De landbouw- en emigratieattaché was voor wat betreft zijn 'emigratietaak' verantwoordelijk voor het verstrekken van advies en inlichtingen en de opvang en begeleiding van Nederlandse emigranten.

Voorloper

Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Opvolger

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslagen en mededelingen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Den Haag 1948-1962 [het jaarverslag bevat een emigratieparagraaf]

 

Bekke, H., Vries, J.de, Neelen, G., De salto mortale van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Beleid, organisatie en management op een breukvlak (Alphen aan den Rijn 1994)

 

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een Ministerie (Den Haag 1993)

Doorgenomen archieven / series

2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen, 1940-1945

 

Landbouw, Directie van de Landbouw

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

 

Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

50,5 m.; 1612 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en aanverwante ministeries te Londen, 1940-1946 (1950) (Den Haag 1995)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd archief van A.Th. Lamping en enkele commissies, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de mogelijkheden van emigratie van Nederlanders 1942-1945 (inv.nr. 1209)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw
Inventaristekst

2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen 1940-1945

 

- inv.nr. 1209 Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de mogelijkheden van emigratie van Nederlanders 1942-1945

Het dossier bevat o.m.:

- kopieën van notulen, aantekeningen en vergaderstukken van subcommissie 5 (1942, sociale en economische vraagstukken, landbouwcommissie) van de Studiegroep voor Reconstructieproblemen te Londen, verzameld door de secretaris van commissie 3f (emigratie), H. van Haastert

- notulen, aantekeningen, vergaderstukken en concept-interimrapporten van de drie subcommissies (incompleet) van de 'emigratiecommissie', Commissie 3 f van de Studiegroep voor Reconstructieproblemen te Londen, samengesteld door de secretaris van deze commissie, H. van Haastert (1943). De vergaderstukken bevatten o.m. een 'Rapport inzake Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika' (1943), opgesteld door het Studiegenootschap voor Nederlandse Belangen, Kaapstad (vgl. Kabinet van de Koningin, inv.nr. 2104, dossier 125, voor het eindrapport van de commissie)

- correspondentie aan en van de minister van Handel, Nijverheid en Landbouw betreffende agrarische emigratie naar Frankrijk en de Verenigde Staten (1945), o.m. afkomstig van de ministeries van Oorlog; Buitenlandse Zaken en van particulieren.

Algemeen

Naam, varianten

1905-1923 Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

1923-1932 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw

1935-1937 Ministerie van Landbouw en Visserij

1940-1944 Ministerie van Landbouw en Visserij

1944-1945 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw

1945-1945 Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

1945-oktober 1959 Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

1959-1989 Ministerie van Landbouw en Visserij

 

L.V.V.; LVV; L&V

Organisatie en inrichting

Tot het einde van de 19e eeuw is het beleidsterrein landbouw, evenals dat van visserij verdeeld over verschillende departementen. In 1905 werd het nationale sociaal-economische beleid voor het eerst gebundeld in het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarbij het landbouwbeleid werd gevormd door de Directie van de Landbouw. Tot de Tweede Wereldoorlog is het departement enige malen opgeheven en werden de landbouwtaken ondergebracht bij Binnenlandse Zaken (1923-1932) of Economische Zaken (1933-1935 en 1937-1940). Vanaf 1940 zou het Ministerie van Landbouw en Visserij een zelfstandig bestaan leiden.

 

In 1945 bestond het ministerie naast de centrale diensten uit vijf onderdelen: de afdeling Visserijen, de Directie van de Landbouw, de Directie Grondgebruik en Landbouwherstel, de Directie van de Voedselvoorziening en het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa). Na 1947 werd Grondgebruik en Landbouwherstel opgeheven en een deel van de taken ondergebracht bij de Directie van de Landbouw. In 1950 werd het Regeringscommissariaat (Recobaa) opgeheven en de taken verdeeld over de Directie van de Landbouw, de Directie van de Voedselvoorziening en de nieuw ingestelde Directie Internationale Organisaties (m.n. multilaterale contacten). Met de opwaardering van de afdeling Visserijen tot Directie had het ministerie daarmee de structuur van vier Directies (Landbouw, Voedselvoorziening, Visserijen, Internationale Organisaties) die het tot 1960 zou houden.

 

Tussen 1960 en 1967 zouden de kerntaken gelijk blijven, maar werd de structuur in een aantal reorganisaties vereenvoudigd naar drie en uiteindelijk twee Directoraten-Generaal: het Directoraat-Generaal van de Landbouw en het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (1965). Dit laatste DG had ook de taken van de Directie Internationale Organisaties (vanaf 1959 Directie Internationale Economische Samenwerking) onder zich gekregen en overgenomen.

 

Landbouw en emigratie

De Directie van de Landbouw, afdeling Algemene Zaken was verantwoordelijk voor de emigratieaangelegenheden, voor zover opgedragen aan het ministerie.

 

Daarnaast had het ministerie een eigen Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland. De verantwoordelijkheid voor deze dienst wisselde:

- tot 1950 was Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa) verantwoordelijk

- van 1950-1958 de Directie van de Landbouw

- van 1958-1967 de Directie van de Voedselvoorziening

 

De landbouwattachés hadden (soms) ook taken ten aanzien van emigranten. Vanaf 1952 kregen landbouwattachés in diverse landen de titel landbouw- en emigratieattaché en werd hun taak uitgebreid. Ze vielen voor wat betreft het 'emigratiegedeelte' van hun taak functioneel onder de minister van Sociale Zaken; feitelijk ressorteerden ze hiërarchisch gezien direct onder de Commissaris voor de Emigratie, evenals de door Sociale Zaken zelf aangestelde emigratieattachés.

 

Het ministerie was voor 1952 vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Landverhuizing Nederland, daarna in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur

 

ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening:

1945-1958 S.L. Mansholt (a.i. 1958 C. Staf)

1958-1958 A. Vondeling

1958-1959 C. Staf (a.i.)

1959-1963 V.G.M. Marijnen

1963-1967 B.W. Biesheuvel

1967-1971P.J. Lardinois

Taak, activiteiten

De belangrijkste taken van de Directie van de Landbouw lagen vooral op landbouwtechnologisch en landbouweconomisch gebied (naast scholing, onderzoek en voorlichting).

 

Die van de Directie van de Voedselvoorziening lagen direct na de oorlog vooral op gebied van aan- en verkoop en controle. Na 1953 werden de taken diverser en uiteenlopender en hadden minder te maken met voedselvoorziening in de eigenlijke zin. Een onderdeel ervan vormden de coördinatie van de internationale economische samenwerking, zeker na overname van de Directie Internationale Organisaties.

 

De landbouw- en emigratieattaché was voor wat betreft zijn 'emigratietaak' verantwoordelijk voor het verstrekken van advies en inlichtingen en de opvang en begeleiding van Nederlandse emigranten.

Voorloper

Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Opvolger

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

periodieken

Verslagen en mededelingen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Den Haag 1948-1962 [het jaarverslag bevat een emigratieparagraaf]

 

Bekke, H., Vries, J.de, Neelen, G., De salto mortale van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Beleid, organisatie en management op een breukvlak (Alphen aan den Rijn 1994)

 

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een Ministerie (Den Haag 1993)

Doorgenomen archieven / series

2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen, 1940-1945

 

Landbouw, Directie van de Landbouw

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

 

Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

50,5 m.; 1612 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en aanverwante ministeries te Londen, 1940-1946 (1950) (Den Haag 1995)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd archief van A.Th. Lamping en enkele commissies, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de mogelijkheden van emigratie van Nederlanders 1942-1945 (inv.nr. 1209)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.


Doorgenomen archieven / series

2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen, 1940-1945

 

Landbouw, Directie van de Landbouw

 

Landbouw, Directie van de Voedselvoorziening

 

Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers)

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

50,5 m.; 1612 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw en aanverwante ministeries te Londen, 1940-1946 (1950) (Den Haag 1995)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerd archief van A.Th. Lamping en enkele commissies, zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de mogelijkheden van emigratie van Nederlanders 1942-1945 (inv.nr. 1209)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw
Inventaristekst

2.06.078 Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen 1940-1945

 

- inv.nr. 1209 Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de mogelijkheden van emigratie van Nederlanders 1942-1945

Het dossier bevat o.m.:

- kopieën van notulen, aantekeningen en vergaderstukken van subcommissie 5 (1942, sociale en economische vraagstukken, landbouwcommissie) van de Studiegroep voor Reconstructieproblemen te Londen, verzameld door de secretaris van commissie 3f (emigratie), H. van Haastert

- notulen, aantekeningen, vergaderstukken en concept-interimrapporten van de drie subcommissies (incompleet) van de 'emigratiecommissie', Commissie 3 f van de Studiegroep voor Reconstructieproblemen te Londen, samengesteld door de secretaris van deze commissie, H. van Haastert (1943). De vergaderstukken bevatten o.m. een 'Rapport inzake Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika' (1943), opgesteld door het Studiegenootschap voor Nederlandse Belangen, Kaapstad (vgl. Kabinet van de Koningin, inv.nr. 2104, dossier 125, voor het eindrapport van de commissie)

- correspondentie aan en van de minister van Handel, Nijverheid en Landbouw betreffende agrarische emigratie naar Frankrijk en de Verenigde Staten (1945), o.m. afkomstig van de ministeries van Oorlog; Buitenlandse Zaken en van particulieren.