Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vrouwenbond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Naam archiefvormer Vrouwenbond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Periode van bestaan 1948-1981
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Vrouwenbond N.V.V.; Vrouwenbond NVV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Vrouwenbond NVV werd in 1948 opgericht op initiatief van actieve vrouwelijke NVV leden. Het lidmaatschap stond open voor echtgenoten en weduwen van mannelijke leden van bij het NVV aangesloten organisaties en vrouwelijke leden van bij het NVV aangesloten organisaties. In 1948 telde de Bond 5000 leden. De bond werd geleid door een Centraal Bestuur. De bond kende plaatselijke afdelingen (75 in 1948). Meerdere afdelingen binnen het gebied van één NVV-bestuurdersbond konden een federatie vormen.

 

Daarnaast kon het Centraal Bestuur afdelingen samenvoegen tot districten. De afdelingen kenden een afdelingsbestuur (3-9 leden); de districten een districtsbestuur (5-9 leden) en de federaties een uit de voorzitsters van de afdelingsbesturen bestaand federatiebestuur (aangevuld met 3 leden). Aan de federatiebesturen (en de afdelingsbesturen, die geen deel uitmaakten van een federatie) werd een vertegenwoordiger van de NVV-bestuurdersbond toegevoegd, waarbinnen de afdeling of federatie van de Vrouwenbond viel.

 

In 1948 werd eveneens de federatie Amsterdam opgericht.

Deze vervulde in samenwerking met de Amsterdamse Bestuurdersbond aanvullend werk dat door de afdelingen in de stadsdelen afzonderlijk niet werd gedaan. De federatie Amsterdam organiseerde grote bijeenkomsten, jaarlijkse uitstapjes en verzorgde de administratie met betrekking tot het verkrijgen van subsidies.

 

Na 1972 koos de Vrouwenbond voor een ontwikkeling naar een huisvrouwenvakbond en werden de maatschappelijke belangen van de vrouw steeds meer benadrukt. In 1974 werd de federatie Amsterdam opgeheven; de afzonderlijke afdelingen bleven bestaan. In 1981 werd de Vrouwenbond FNV opgericht na een fusie van de Vrouwenbond NKV met de Vrouwenbond NVV.

 

De Vrouwenbond NVV was betrokken bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale en vaardigde vertegenwoordigsters af naar het bestuur van de AEC. Daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond NVV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Vrouwenbond had vertegenwoordigsters in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Vrouwenbond stelde zich ten doel de beginselen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen te verbreiden onder de vrouwelijke gezinsleden van leden van bij het NVV aangesloten bonden en mee te werken aan het verwezenlijken van de beginselen van het NVV.

 

Dit trachtte de vrouwenbond te bewerkstellingen door het geven van voorlichting over maatschappelijke vraagstukken tijdens bijeenkomsten; het organiseren van culturele en ontspanningsbijeenkomsten; het stimuleren van het bezoeken van vergaderingen of bijeenkomsten, uitgaande van het NVV of de aangesloten bonden; het houden van inzamelingen en het stichten en instand houden van een solidariteitsfonds; het bevorderen van totstandkoming van een regeling voor gezinshulp e.d.

Voorloper

geen

Opvolger

Vrouwenbond FNV

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag van de Vrouwenbond N.V.V. over de werkzaamheden in de jaren …….[De jaarverslagen behandelen telkens twee jaar, 1952-1953; 1954-1955 etc. Vanaf 1966 driejaarlijks. De verslagen vanaf 1952-1953 tot en met 1966-1967 bevatten telkens een kort overzicht van de werkzaamheden van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en van die van de Algemene Emigratie Commissie. Ook wordt de personele samenstelling van de afvaardiging naar beide commissies vermeld]

 

Binding. Bondsorgaan Vrouwenbond NVV.

 

literatuur

Eijl, C.J. van, Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990 (Amsterdam 1997).

 

Klein, Marian van der, Kranig en Dwars. De Vrouwenbond NVV/FNV 1948-1998 (Amsterdam 1998).

Doorgenomen archieven / series

a) Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

- steekproef uit archiefbescheiden van de afdelingen Anna Paulowna (aanvulling 2000) en Den Haag (aanvulling 1997)

 

b) Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

a-b) beperkt. Toestemming tot raadpleging kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

a) 2,62 m.; 193 inv.nrs.

b) 2,1 m.; 122 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archief afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV [digitaal raadpleegbaar. Met historisch en archivistische inleiding en aanvullingen uit 1992, 1997, 2000, 2001, 2004]

 

b) Hofman, Jack, Plaatsingslijst Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam (Amsterdam 1992) [Aangevuld door Wim Leendertse 1999, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bevat slechts weinig stukken, afkomstig van het Centrale Bestuur of de districten. De meeste stukken zijn afkomstig van de afzonderlijke afdelingen en bevatten voornamelijk materiaal van na de onderzoeksperiode. De collectie is alfabetisch, per afdeling geordend. De aanvullingen zijn opnieuw alfabetisch per afdeling geordenend en niet geïntegreerd in de eerdere collecties, zodat stukken afkomstig van één afdeling in meerdere collecties terecht kunnen zijn gekomen.

Seriële bescheiden

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Anna Paulowna

- Statuten 1954 (inv.nr. 167)

- Notulen van Ledenvergaderingen 1948-1950, 1962-1996 (inv.nr. 170)

- Notulen van Algemene Vergaderingen 1949-1956 (inv.nr. 173)

- Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1950 (inv.nr. 174)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

mogelijk van belang:

 

- Jaarverslagen van de Federatie 1948-1973 (inv.nrs. 86-88)*

- Jaarvergaderingen en jaarverslagen van de Federatie en de afdelingen 1948-1959 (inv.nrs. 1-3)

- Agenda's en notulen van vergaderingen van het Federatiebestuur 1948-1950 (inv.nr. 4)

 

- Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Federatie 1950-1960 (inv.nr. 90)*

 

- Vergaderingen van het Federatiebestuur met de afdelingsbesturen 1948-1950, 1953-1960 (inv.nr. 6)

- Correspondentie met leden van het Federatiebestuur met bijbehorende stukken 1948-1960 (inv.nr. 5)

- Correspondentie, circulaires voor of afkomstig van afdelingen, geordend per afdeling 1948-1960 (inv.nrs. 7-23)

- Circulaires van het Centraal Bestuur en correspondentie van het Federatiebestuur met het Centraal Bestuur 1948-1960 (inv.nrs. 24-26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Den Haag

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het secretariaat 1949-1954 (inv.nr. 92)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

- Correspondentie en stukken betreffende emigratie 1952-1953 (inv.nr. 46)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Inventaristekst

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

seriële bescheiden

afdeling Anna Paulowna

- inv.nr. 174 Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. De steekproefsgewijs doorgenomen notulen bevatten geen verwijzingen naar vertegenwoordiging in de Algemene Emigratie Centrale of emigratie.

 

inhoud overig

afdeling Den Haag

- inv.nr. 92 ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het secretariaat 1949-1954

Conform inventarisbeschrijving. De omslag bevat geen archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp emigratie.

 

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

 

seriële bescheiden

- inv.nrs. 86-88 Jaarverslagen van de Federatie 1948-1973

Conform inventarisbeschrijving. De gestencilde jaarverslagen bevatten korte verslagen per afdeling, geen vermelding van vertegenwoordigsters in AEC of mededelingen betreffende emigratie.

 

- inv.nr. 90 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Federatie 1950-1960

Conform inventarisbeschrijving. De notulen bevatten geen verwijzingen naar werkzaamheden t.b.v. de Algemene Emigratie Centrale of emigratie.

 

inhoud overig

- inv.nr. 46 Correspondentie en stukken betreffende emigratie 1952-1953

Bevat vijf stukken en enkele adresgegevens. Het betreft een tweetal minuten van uitgaande brieven, waarin wordt doorverwezen voor specifieke voorlichting voor vrouwen; een kopie van een overzicht uit 1952 van afdelingen in oprichting van de Algemene Emigratie Centrale die als aanmeldingskantoor zullen fungeren, en de reactie van de Vrouwenbond NVV hierop, evenals een oproep van de Afdeling Amsterdam van de Algemene Emigratie Centrale om voorlichters aan te wijzen (1953).

Algemeen

Naam, varianten

Vrouwenbond N.V.V.; Vrouwenbond NVV

Organisatie en inrichting

De Vrouwenbond NVV werd in 1948 opgericht op initiatief van actieve vrouwelijke NVV leden. Het lidmaatschap stond open voor echtgenoten en weduwen van mannelijke leden van bij het NVV aangesloten organisaties en vrouwelijke leden van bij het NVV aangesloten organisaties. In 1948 telde de Bond 5000 leden. De bond werd geleid door een Centraal Bestuur. De bond kende plaatselijke afdelingen (75 in 1948). Meerdere afdelingen binnen het gebied van één NVV-bestuurdersbond konden een federatie vormen.

 

Daarnaast kon het Centraal Bestuur afdelingen samenvoegen tot districten. De afdelingen kenden een afdelingsbestuur (3-9 leden); de districten een districtsbestuur (5-9 leden) en de federaties een uit de voorzitsters van de afdelingsbesturen bestaand federatiebestuur (aangevuld met 3 leden). Aan de federatiebesturen (en de afdelingsbesturen, die geen deel uitmaakten van een federatie) werd een vertegenwoordiger van de NVV-bestuurdersbond toegevoegd, waarbinnen de afdeling of federatie van de Vrouwenbond viel.

 

In 1948 werd eveneens de federatie Amsterdam opgericht.

Deze vervulde in samenwerking met de Amsterdamse Bestuurdersbond aanvullend werk dat door de afdelingen in de stadsdelen afzonderlijk niet werd gedaan. De federatie Amsterdam organiseerde grote bijeenkomsten, jaarlijkse uitstapjes en verzorgde de administratie met betrekking tot het verkrijgen van subsidies.

 

Na 1972 koos de Vrouwenbond voor een ontwikkeling naar een huisvrouwenvakbond en werden de maatschappelijke belangen van de vrouw steeds meer benadrukt. In 1974 werd de federatie Amsterdam opgeheven; de afzonderlijke afdelingen bleven bestaan. In 1981 werd de Vrouwenbond FNV opgericht na een fusie van de Vrouwenbond NKV met de Vrouwenbond NVV.

 

De Vrouwenbond NVV was betrokken bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale en vaardigde vertegenwoordigsters af naar het bestuur van de AEC. Daarnaast had de bond een afgevaardigde in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond NVV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Vrouwenbond had vertegenwoordigsters in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

De Vrouwenbond stelde zich ten doel de beginselen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen te verbreiden onder de vrouwelijke gezinsleden van leden van bij het NVV aangesloten bonden en mee te werken aan het verwezenlijken van de beginselen van het NVV.

 

Dit trachtte de vrouwenbond te bewerkstellingen door het geven van voorlichting over maatschappelijke vraagstukken tijdens bijeenkomsten; het organiseren van culturele en ontspanningsbijeenkomsten; het stimuleren van het bezoeken van vergaderingen of bijeenkomsten, uitgaande van het NVV of de aangesloten bonden; het houden van inzamelingen en het stichten en instand houden van een solidariteitsfonds; het bevorderen van totstandkoming van een regeling voor gezinshulp e.d.

Voorloper

geen

Opvolger

Vrouwenbond FNV

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Literatuur

periodieken

Verslag van de Vrouwenbond N.V.V. over de werkzaamheden in de jaren …….[De jaarverslagen behandelen telkens twee jaar, 1952-1953; 1954-1955 etc. Vanaf 1966 driejaarlijks. De verslagen vanaf 1952-1953 tot en met 1966-1967 bevatten telkens een kort overzicht van de werkzaamheden van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en van die van de Algemene Emigratie Commissie. Ook wordt de personele samenstelling van de afvaardiging naar beide commissies vermeld]

 

Binding. Bondsorgaan Vrouwenbond NVV.

 

literatuur

Eijl, C.J. van, Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990 (Amsterdam 1997).

 

Klein, Marian van der, Kranig en Dwars. De Vrouwenbond NVV/FNV 1948-1998 (Amsterdam 1998).

Doorgenomen archieven / series

a) Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

- steekproef uit archiefbescheiden van de afdelingen Anna Paulowna (aanvulling 2000) en Den Haag (aanvulling 1997)

 

b) Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

a-b) beperkt. Toestemming tot raadpleging kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

a) 2,62 m.; 193 inv.nrs.

b) 2,1 m.; 122 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archief afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV [digitaal raadpleegbaar. Met historisch en archivistische inleiding en aanvullingen uit 1992, 1997, 2000, 2001, 2004]

 

b) Hofman, Jack, Plaatsingslijst Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam (Amsterdam 1992) [Aangevuld door Wim Leendertse 1999, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bevat slechts weinig stukken, afkomstig van het Centrale Bestuur of de districten. De meeste stukken zijn afkomstig van de afzonderlijke afdelingen en bevatten voornamelijk materiaal van na de onderzoeksperiode. De collectie is alfabetisch, per afdeling geordend. De aanvullingen zijn opnieuw alfabetisch per afdeling geordenend en niet geïntegreerd in de eerdere collecties, zodat stukken afkomstig van één afdeling in meerdere collecties terecht kunnen zijn gekomen.

Seriële bescheiden

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Anna Paulowna

- Statuten 1954 (inv.nr. 167)

- Notulen van Ledenvergaderingen 1948-1950, 1962-1996 (inv.nr. 170)

- Notulen van Algemene Vergaderingen 1949-1956 (inv.nr. 173)

- Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1950 (inv.nr. 174)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

mogelijk van belang:

 

- Jaarverslagen van de Federatie 1948-1973 (inv.nrs. 86-88)*

- Jaarvergaderingen en jaarverslagen van de Federatie en de afdelingen 1948-1959 (inv.nrs. 1-3)

- Agenda's en notulen van vergaderingen van het Federatiebestuur 1948-1950 (inv.nr. 4)

 

- Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Federatie 1950-1960 (inv.nr. 90)*

 

- Vergaderingen van het Federatiebestuur met de afdelingsbesturen 1948-1950, 1953-1960 (inv.nr. 6)

- Correspondentie met leden van het Federatiebestuur met bijbehorende stukken 1948-1960 (inv.nr. 5)

- Correspondentie, circulaires voor of afkomstig van afdelingen, geordend per afdeling 1948-1960 (inv.nrs. 7-23)

- Circulaires van het Centraal Bestuur en correspondentie van het Federatiebestuur met het Centraal Bestuur 1948-1960 (inv.nrs. 24-26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Den Haag

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het secretariaat 1949-1954 (inv.nr. 92)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

- Correspondentie en stukken betreffende emigratie 1952-1953 (inv.nr. 46)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

- steekproef uit archiefbescheiden van de afdelingen Anna Paulowna (aanvulling 2000) en Den Haag (aanvulling 1997)

 

b) Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

a-b) beperkt. Toestemming tot raadpleging kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

a) 2,62 m.; 193 inv.nrs.

b) 2,1 m.; 122 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Plaatsingslijst Archief afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV [digitaal raadpleegbaar. Met historisch en archivistische inleiding en aanvullingen uit 1992, 1997, 2000, 2001, 2004]

 

b) Hofman, Jack, Plaatsingslijst Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam (Amsterdam 1992) [Aangevuld door Wim Leendertse 1999, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bevat slechts weinig stukken, afkomstig van het Centrale Bestuur of de districten. De meeste stukken zijn afkomstig van de afzonderlijke afdelingen en bevatten voornamelijk materiaal van na de onderzoeksperiode. De collectie is alfabetisch, per afdeling geordend. De aanvullingen zijn opnieuw alfabetisch per afdeling geordenend en niet geïntegreerd in de eerdere collecties, zodat stukken afkomstig van één afdeling in meerdere collecties terecht kunnen zijn gekomen.

Seriële bescheiden

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Anna Paulowna

- Statuten 1954 (inv.nr. 167)

- Notulen van Ledenvergaderingen 1948-1950, 1962-1996 (inv.nr. 170)

- Notulen van Algemene Vergaderingen 1949-1956 (inv.nr. 173)

- Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1950 (inv.nr. 174)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

mogelijk van belang:

 

- Jaarverslagen van de Federatie 1948-1973 (inv.nrs. 86-88)*

- Jaarvergaderingen en jaarverslagen van de Federatie en de afdelingen 1948-1959 (inv.nrs. 1-3)

- Agenda's en notulen van vergaderingen van het Federatiebestuur 1948-1950 (inv.nr. 4)

 

- Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Federatie 1950-1960 (inv.nr. 90)*

 

- Vergaderingen van het Federatiebestuur met de afdelingsbesturen 1948-1950, 1953-1960 (inv.nr. 6)

- Correspondentie met leden van het Federatiebestuur met bijbehorende stukken 1948-1960 (inv.nr. 5)

- Correspondentie, circulaires voor of afkomstig van afdelingen, geordend per afdeling 1948-1960 (inv.nrs. 7-23)

- Circulaires van het Centraal Bestuur en correspondentie van het Federatiebestuur met het Centraal Bestuur 1948-1960 (inv.nrs. 24-26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

afdeling Den Haag

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het secretariaat 1949-1954 (inv.nr. 92)*

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

- Correspondentie en stukken betreffende emigratie 1952-1953 (inv.nr. 46)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Inventaristekst

Archief van de afdelingen Vrouwenbond FNV/NVV 1948-2000

 

seriële bescheiden

afdeling Anna Paulowna

- inv.nr. 174 Notulen van bestuursvergaderingen 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. De steekproefsgewijs doorgenomen notulen bevatten geen verwijzingen naar vertegenwoordiging in de Algemene Emigratie Centrale of emigratie.

 

inhoud overig

afdeling Den Haag

- inv.nr. 92 ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het secretariaat 1949-1954

Conform inventarisbeschrijving. De omslag bevat geen archiefbescheiden met betrekking tot het onderwerp emigratie.

 

 

Archief Vrouwenbond NVV. Federatie Amsterdam 1948-1974

 

seriële bescheiden

- inv.nrs. 86-88 Jaarverslagen van de Federatie 1948-1973

Conform inventarisbeschrijving. De gestencilde jaarverslagen bevatten korte verslagen per afdeling, geen vermelding van vertegenwoordigsters in AEC of mededelingen betreffende emigratie.

 

- inv.nr. 90 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Federatie 1950-1960

Conform inventarisbeschrijving. De notulen bevatten geen verwijzingen naar werkzaamheden t.b.v. de Algemene Emigratie Centrale of emigratie.

 

inhoud overig

- inv.nr. 46 Correspondentie en stukken betreffende emigratie 1952-1953

Bevat vijf stukken en enkele adresgegevens. Het betreft een tweetal minuten van uitgaande brieven, waarin wordt doorverwezen voor specifieke voorlichting voor vrouwen; een kopie van een overzicht uit 1952 van afdelingen in oprichting van de Algemene Emigratie Centrale die als aanmeldingskantoor zullen fungeren, en de reactie van de Vrouwenbond NVV hierop, evenals een oproep van de Afdeling Amsterdam van de Algemene Emigratie Centrale om voorlichters aan te wijzen (1953).