Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Christen Jonge Vrouwen Federatie

Naam archiefvormer Christen Jonge Vrouwen Federatie
Periode van bestaan 1920-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes; CJVF;

(vereniging) Young Women's Christian Association Nederland (YWCA)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1920 werd door een Voorbereidings Comité, samengesteld uit leidende figuren uit protestants-christelijke vrouwen- en meisjesverenigingen, zoals Jkvr. C.M. Asch van Wijck en Mary W. Barger, het voorstel gedaan tot oprichting van een overkoepelend orgaan, met behoud van zelfstandigheid van elke aangesloten groep. Zo ontstond de Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes.

 

Bij de oprichting traden acht verenigingen toe; in de loop der tijd zouden zich 32 verenigingen aansluiten. In 1922 sloot de federatie zich (via het lidmaatschap van de Nederlandse Meisjesbond) aan bij de Wereldbond van de Young Women's Christian Association. In 1947 werd de naam van de federatie veranderd in Christen Jonge Vrouwen Federatie.

 

De Christen Jonge Vrouwen Organisatie bezat als federatie van verenigingen een federatiebestuur en een dagelijks bestuur. Het secretariaat was gevestigd te Utrecht. Het was mogelijk plaatselijke federaties op te richten van de CJVF. Tot 1948 bestond er bijvoorbeeld een plaatselijke Federatie Indische CJVF; in 1942 werd een Surinaamse afdeling van de YWCA opgericht, waarmee regelmatig contacten bestonden. Jaarlijks werd een ledenvergadering gehouden.

 

In 1972 werd de federatie, conform de eisen van de YWCA van nationale afdelingen met een persoonlijk lidmaatschap, omgezet in een ledenorganisatie met individuele leden, plaatselijke afdelingen en studiekernen: de vereniging Young Women's Christian Association Nederland.

 

De Christen Jonge Vrouwen Federatie (toen nog Federatie van Christelijke Verenigingen) maakte vanaf het begin deel uit van het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en sloot zich aan bij de Emigratie Commissie van het NVC, vanaf de instelling ervan in 1951.

Op grond van dit lidmaatschap was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de CJVF zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CJVF heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de federatie was binnen de wereld van de vrouw de uitbreiding van het Koninkrijk Gods te bevorderen vanuit het Evangelie. In de praktijk werd ernaar gestreefd om samenwerking tussen de bestaande verenigingen van en voor vrouwen en meisjes tot stand te brengen door het in het leven roepen van plaatselijke federaties; het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten; het uitgeven van periodieken en andere geschriften en het bevorderen van de scholing van de leidsters.

 

Daarnaast hield zij zich bezig met immigrantenproblematiek: de opvang van 'gastarbeiders', buitenlandse studenten en vluchtelingen uit Oost-Europa in de jaren vijftig en zestig.

Voorloper

geen

Opvolger

Young Women's Christian Association

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Leidstersblad 1945-1949. [Voortgezet als Op weg: 1949-1953; voortgezet als Contactblad op weg, 1954-1957; voortgezet als Federatie Contact, 1957-1972]

 

Jubileumboekje CJVF 1920-1950 (Utrecht 1950).

CJVF lustrum 3 november 1920-1970 (Utrecht 1970).

 

Meisjesverbond CJVF Overzicht 1923-1958 ( Utrecht 1958).

 

literatuur

Anja Roubos, Van meisjeswerk tot vrouwenorganisatie. Geschiedenis van de YWCA-Nederland, 1920-1989 (Utrecht 1989). [Bevat bijlagen met aangesloten verenigingen; lijsten van presidentes en secretaressen]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland

Periode archief

1928-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

33,5 m.; 110 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijsten

Kenmerk toegang

nr. 470

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is in 2003 overdragen aan het IIAV (Atria) en is nog niet bewerkt (stand 2008). Er wordt verwezen naar de codes van de oude plaatsingslijsten.

Seriële bescheiden

- Agenda en notulen Federatiebestuur (F12)

- Agenda en notulen Raad van Afgevaardigden (F 14)

- Ledenjaarvergaderingen 1950-1958 (F 17)

- Jaarverslagen 1927-1972 (F 18)

- Notulen en correspondentie Presidentieel overleg (P 3)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie:

- Samenstelling en correspondentie dagelijks bestuur (F 12)

- Samenstelling Raad van Afgevaardigden en correspondentie met het federatiebestuur (F 14)

- Correspondentie met aangesloten verenigingen (diverse codes)

- Statuten (F 11)

 

contacten met:

- Ministerie van Buitenlandse Zaken (D 1)*

- Nederlandse Vrouwen Raad en Nederlandse Vrouwen Comité (N 17, waaronder 17.9.1 Emigratiecommissie)*

 

- Gerepatrieerden (G 3)

 

- Wereldbond YWCA (W1)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Aangezien het archief tijdens het onderzoek nog niet was bewerkt, kon er slechts summier onderzoek in plaatsvinden en zijn de hierboven vermelde archiefbescheiden vooral ter signalering opgenomen.

 

2) Vindplaats bijgewerkt 2013.

Titel Dossierbeschrijving Christen Jonge Vrouwen Federatie
Inventaristekst

- code D1 Contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955

Bevat o.m. correspondentie betreffende Nederlandse meisjes die een werkkring in het Verenigd Koninkrijk aanvaarden.

 

- code N17 Nederlandse Vrouwen Raad en Nederlandse Vrouwen Comité 1965-1966

Bevat o.m. 17.9.1 Emigratiecommissie met notulen, jaarverslagen en stukken betreffende de overgang van de emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité naar de Vrouwen Emigratie Commissie, ingesteld door de drie emigratiecentrales Algemene Emigratie Centrale (AEC); Christelijke Emigratie Centrale (CEC) en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES).

 

- code W1 Wereldbond YWCA

Bevat o.m. W 1.5 Displaced persons, wereldvluchtelingenjaar; W 1.7 Place of Women, migration.

Algemeen

Naam, varianten

Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes; CJVF;

(vereniging) Young Women's Christian Association Nederland (YWCA)

Organisatie en inrichting

In 1920 werd door een Voorbereidings Comité, samengesteld uit leidende figuren uit protestants-christelijke vrouwen- en meisjesverenigingen, zoals Jkvr. C.M. Asch van Wijck en Mary W. Barger, het voorstel gedaan tot oprichting van een overkoepelend orgaan, met behoud van zelfstandigheid van elke aangesloten groep. Zo ontstond de Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes.

 

Bij de oprichting traden acht verenigingen toe; in de loop der tijd zouden zich 32 verenigingen aansluiten. In 1922 sloot de federatie zich (via het lidmaatschap van de Nederlandse Meisjesbond) aan bij de Wereldbond van de Young Women's Christian Association. In 1947 werd de naam van de federatie veranderd in Christen Jonge Vrouwen Federatie.

 

De Christen Jonge Vrouwen Organisatie bezat als federatie van verenigingen een federatiebestuur en een dagelijks bestuur. Het secretariaat was gevestigd te Utrecht. Het was mogelijk plaatselijke federaties op te richten van de CJVF. Tot 1948 bestond er bijvoorbeeld een plaatselijke Federatie Indische CJVF; in 1942 werd een Surinaamse afdeling van de YWCA opgericht, waarmee regelmatig contacten bestonden. Jaarlijks werd een ledenvergadering gehouden.

 

In 1972 werd de federatie, conform de eisen van de YWCA van nationale afdelingen met een persoonlijk lidmaatschap, omgezet in een ledenorganisatie met individuele leden, plaatselijke afdelingen en studiekernen: de vereniging Young Women's Christian Association Nederland.

 

De Christen Jonge Vrouwen Federatie (toen nog Federatie van Christelijke Verenigingen) maakte vanaf het begin deel uit van het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en sloot zich aan bij de Emigratie Commissie van het NVC, vanaf de instelling ervan in 1951.

Op grond van dit lidmaatschap was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de CJVF zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CJVF heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten

Het doel van de federatie was binnen de wereld van de vrouw de uitbreiding van het Koninkrijk Gods te bevorderen vanuit het Evangelie. In de praktijk werd ernaar gestreefd om samenwerking tussen de bestaande verenigingen van en voor vrouwen en meisjes tot stand te brengen door het in het leven roepen van plaatselijke federaties; het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten; het uitgeven van periodieken en andere geschriften en het bevorderen van de scholing van de leidsters.

 

Daarnaast hield zij zich bezig met immigrantenproblematiek: de opvang van 'gastarbeiders', buitenlandse studenten en vluchtelingen uit Oost-Europa in de jaren vijftig en zestig.

Voorloper

geen

Opvolger

Young Women's Christian Association

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur

periodieken

Leidstersblad 1945-1949. [Voortgezet als Op weg: 1949-1953; voortgezet als Contactblad op weg, 1954-1957; voortgezet als Federatie Contact, 1957-1972]

 

Jubileumboekje CJVF 1920-1950 (Utrecht 1950).

CJVF lustrum 3 november 1920-1970 (Utrecht 1970).

 

Meisjesverbond CJVF Overzicht 1923-1958 ( Utrecht 1958).

 

literatuur

Anja Roubos, Van meisjeswerk tot vrouwenorganisatie. Geschiedenis van de YWCA-Nederland, 1920-1989 (Utrecht 1989). [Bevat bijlagen met aangesloten verenigingen; lijsten van presidentes en secretaressen]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland

Periode archief

1928-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

33,5 m.; 110 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijsten

Kenmerk toegang

nr. 470

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is in 2003 overdragen aan het IIAV (Atria) en is nog niet bewerkt (stand 2008). Er wordt verwezen naar de codes van de oude plaatsingslijsten.

Seriële bescheiden

- Agenda en notulen Federatiebestuur (F12)

- Agenda en notulen Raad van Afgevaardigden (F 14)

- Ledenjaarvergaderingen 1950-1958 (F 17)

- Jaarverslagen 1927-1972 (F 18)

- Notulen en correspondentie Presidentieel overleg (P 3)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie:

- Samenstelling en correspondentie dagelijks bestuur (F 12)

- Samenstelling Raad van Afgevaardigden en correspondentie met het federatiebestuur (F 14)

- Correspondentie met aangesloten verenigingen (diverse codes)

- Statuten (F 11)

 

contacten met:

- Ministerie van Buitenlandse Zaken (D 1)*

- Nederlandse Vrouwen Raad en Nederlandse Vrouwen Comité (N 17, waaronder 17.9.1 Emigratiecommissie)*

 

- Gerepatrieerden (G 3)

 

- Wereldbond YWCA (W1)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Aangezien het archief tijdens het onderzoek nog niet was bewerkt, kon er slechts summier onderzoek in plaatsvinden en zijn de hierboven vermelde archiefbescheiden vooral ter signalering opgenomen.

 

2) Vindplaats bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland

Periode archief

1928-1995

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

33,5 m.; 110 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

eigentijdse plaatsingslijsten

Kenmerk toegang

nr. 470

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is in 2003 overdragen aan het IIAV (Atria) en is nog niet bewerkt (stand 2008). Er wordt verwezen naar de codes van de oude plaatsingslijsten.

Seriële bescheiden

- Agenda en notulen Federatiebestuur (F12)

- Agenda en notulen Raad van Afgevaardigden (F 14)

- Ledenjaarvergaderingen 1950-1958 (F 17)

- Jaarverslagen 1927-1972 (F 18)

- Notulen en correspondentie Presidentieel overleg (P 3)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie:

- Samenstelling en correspondentie dagelijks bestuur (F 12)

- Samenstelling Raad van Afgevaardigden en correspondentie met het federatiebestuur (F 14)

- Correspondentie met aangesloten verenigingen (diverse codes)

- Statuten (F 11)

 

contacten met:

- Ministerie van Buitenlandse Zaken (D 1)*

- Nederlandse Vrouwen Raad en Nederlandse Vrouwen Comité (N 17, waaronder 17.9.1 Emigratiecommissie)*

 

- Gerepatrieerden (G 3)

 

- Wereldbond YWCA (W1)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Aangezien het archief tijdens het onderzoek nog niet was bewerkt, kon er slechts summier onderzoek in plaatsvinden en zijn de hierboven vermelde archiefbescheiden vooral ter signalering opgenomen.

 

2) Vindplaats bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Christen Jonge Vrouwen Federatie
Inventaristekst

- code D1 Contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955

Bevat o.m. correspondentie betreffende Nederlandse meisjes die een werkkring in het Verenigd Koninkrijk aanvaarden.

 

- code N17 Nederlandse Vrouwen Raad en Nederlandse Vrouwen Comité 1965-1966

Bevat o.m. 17.9.1 Emigratiecommissie met notulen, jaarverslagen en stukken betreffende de overgang van de emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité naar de Vrouwen Emigratie Commissie, ingesteld door de drie emigratiecentrales Algemene Emigratie Centrale (AEC); Christelijke Emigratie Centrale (CEC) en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES).

 

- code W1 Wereldbond YWCA

Bevat o.m. W 1.5 Displaced persons, wereldvluchtelingenjaar; W 1.7 Place of Women, migration.