Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Manpower and Immigration, Manpower Division

Naam archiefvormer Department of Manpower and Immigration, Manpower Division
Periode van bestaan 1966-1976
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Department of Manpower and Immigration werd in 1966 opgericht en kreeg de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van arbeidspotentieel, die tot dat moment bij het Department of Labour hadden berust (Pilot Project Branch; National Employment Service; Technical and Vocational Training; Economics and Research). Daarnaast kreeg het de verantwoordelijkheid voor het immigratiebeleid, dat tot dat moment was ondergebracht bij het Department of Citizenship and Immigration. Het departement bestond uit twee grote directies: de Canada Manpower Division en de Canada Immigration Division.

 

Afdelingen van de Manpower Division waren o.a. de

Strategic Planning and Research Branch (later Strategic Policy and Planning Branch) en de Pilot Project Branch.

 

Ministers of Manpower and Immigration:

01-10-1966 - 20-04-1968 Jean Marchand

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het departement had tot taak bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van Canada door middel van een optimale ontwikkeling en een optimaal gebruik van het menselijk potentieel. Dit werd getracht te bereiken door opleidings- en trainingsprogramma's; het initiëren en uitvoeren van pilot-projecten en dergelijke.

Voorloper

Citizenship and Immigration

(en ten aanzien van bepaalde manpower-taken: Labour)

Opvolger

Employment and Immigration Canada (EIC), Department of Employment and Immigration.

(Toelichting: EIC was een unieke (en tot nu toe eenmalige) federale constructie, die bestond uit twee nauw samenhangende onderdelen: het Department of Employment and Immigration en de Canada Employment and Immigration Commission. De samenhang werd tot uitdrukking gebracht door het feit dat de Deputy Minister en de Assistent Deputy Minister voorzitter en vice-voorzitter waren van de Commission. Zie voor de archivalische consequenties hiervan onder het veld [structuur archief]).

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Employment and Immigration fonds 1865-1988. RG 118

De online inventarisbeschrijvingen van alle subfondsen en series uit dit fonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

De online inventarisbeschrijvingen van alle series uit dit subfonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Department of Employment and Immigration fonds

396,5 m.; 1356 microfilms

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds

270 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search: http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 118; f.a. 118-1 t/m 118-331; m.n. gebruikt f.a. 118-2; 118-3; 118-4; 118-30; 118-42

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

Daarnaast bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office van het Department of Manpower and Immigration in Record Group 26, Department of Citizenship and Immigration. Zie: Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

 

Archivalia over de periode 1965-1969 van de Pilot Projects Branch, in 1965 opgericht op het Department of Labour en in 1966 overgegaan naar Manpower & Immigration bevinden zich in het Department of Labour fonds. Zie: Department of Labour

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Regional Offices, vielen aanvankelijk onder verantwoordelijkheid van de Unemployment Insurance Commission (1941-1977). Deze Commission viel onder verantwoordelijkheid van het Department of Labour en werd in 1977 vervangen door de Employment & Immigration Commission. De archieven van deze Regional Offices worden bijelkaar gehouden in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' RG 118. De overige archivalia van de Unemployment Insurance Commission (en voorgangers) zijn ondergebracht in RG 50, zie Department of Labour

opmerkingen structuur archief

Het Department of Employment and Immigration fonds (genoemd naar de opvolger van het Departement of Manpower and Immigration) bestaat uit twee grote subfondsen, te weten:

a) Immigration Program sous-fonds

b) Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds,

en een serie gevormd door de Pilot Project Branch, die binnen de onderzoeksperiode valt.

 

ad a) Het Immigration Program sous-fonds is onderdeel van RG 76 en aldaar beschreven. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

ad b) Hoewel niet zeer duidelijk gesteld, valt uit ArchiviaNet, General Inventory af te leiden dat (onderdelen van) het archief van de Manpower Division van het departement feitelijk zijn ondergebracht in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' (zie CEIC sousfonds, HQ-central registry, file block 3000-3999). Hoewel de Commission en het Department dus pas in 1976 zijn ingesteld, hebben zij, evenals in feite bij RG 76 is gebeurd, archiefseries van oudere datum van hun voorgangers 'meegenomen'. Dit is het geval voor de:

- Headquarters central registry series, dat (onderdelen van) de kern van de beleidsdossiers van de Manpower Division bevat

- Canada Manpower Training Program-series

- Ontario Regional Office series (een regionaal kantoor van de Unemployment Commission, de voorganger van de Canada Employment and Immigration Commission).

 

De Headquarter central registry series was opgebouwd uit 9 blokken. Block 8000-8999 werd gebruikt om dossiers inzake 'immigration' onder te brengen. Dit blok is ondergebracht bij RG 76 (zie ArchiviaNet, General Inventory, Fourth central registry system (8000 block). In RG 118 bevindt zich wel blok 3000-3999 Manpower, dat met name archivalia bevat van de Strategic Planning en Research Branch (16,8 m., 56 dozen; periode 1951-1979), die ook een 'immigration-series' (block 5000) heeft gevormd.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Employment and Immigration fonds

- Manpower Division, Pilot Projects Branch, seriebeschrijving algemeen*

- National photography collection 1972-047 NPC 1930-1960, 5130 foto's*

- National photography collection 1971-200 NPC 1958-1960 5337 foto's*

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

Seriebeschrijving algemeen*

Ter signalering:

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 38, 5830-1 Research, General Series, General vol.1, april 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-2 Research, General Series, Enquiries vol. 1 aug. 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-3 Research, Reviews, vol.1 1967-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-4 Statistical Requirements, vol. 1 1967-1971

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 42, 5840-1 Research-Projects-Immigration-General 1966-1970

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 43, 5830-4 Evaluation of occupations by Immigrants 1965-1975

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 49, 5840-19 Study of Return Migration, vol. 1 1965-1971

 

- RG 118, Acc. 77-78/104 Technical & Vocational Training Program 1960-1970.

 

Ontario Regional Office:

- RG 118, Vol. 244, file 9-6-1 Farm Labour-General Policy 1967-1970

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op grond van de inventarisbeschijvingen valt niet uit te maken of zich materiaal inzake (beleid ten opzichte van) Nederlandse immigranten bevindt in de bovenbeschreven series. Voor deze dossiers kon echter gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan om dit eventueel vast te stellen, gezien achterstand in het Acces of information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen van een aantal dossiers 'signalerende beschrijvingen' op te nemen.

 

2) Op 21 december 1967 werd de Canada Manpower and Immigration Council ingesteld (als opvolger van het National Employment Committee). De Raad bestond uit maximaal 15 personen en een voorzitter moest de minister of Immigration van advies dienen. Hij vergaderde minimaal 2x per jaar. In 1977 veranderde de naam van de Raad in Canada Employment and Immigration Advisory Council; in 1992 werd de Raad opgeheven. Het archief van de Raad, het Canada Employment and Immigration Advisory Council fonds 1943-1977 (2,1 m., beperkt openbaar) bestaat uit 2 series en vormt een apart onderdeel van RG 118. Het is niet geraadpleegd gedurende de onderzoeksperiode in 2005.

Titel Dossierbeschrijving Department of Manpower and Immigration, Manpower Division. RG 118
Inventaristekst

Department of Employment and Immigration fonds

 

Manpower Division, Pilot Projects Branch 1958-1974

Omvang: 11 m.; Openbaarheid: verschilt per dossier; f.a.118-2, 118-3; 118-4

De Pilot Project Branch is opgericht in 1965 als onderdeel van het Department of Labour en in 1966 gevoegd bij het Department of Manpower and Immigration (vermoedelijk bij de Manpower Division). Afgaande op de inventarisbeschrijvingen valt niet te verwachten dat er zich materiaal inzake beleid (ten opzichte van) Nederlandse immigranten in dit archief bevindt. Zie voor de archivalia 1965-1969 Department of Labour, RG 27.

 

Foto's

Het 'Department of Employment and Immigration fonds' bevat twee aanwinsten met zwart-wit foto's:

National photography collection 1972-047 NPC 1930-1960, 5130 foto's

National photography collection 1971-200 NPC 1958-1960 5337 foto's

onderwerp van de foto's betreft o.a. culturele en sociale activiteiten en beroepen van immigranten in Canada, w.o. Nederlanders.

 

 

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds, 1951-1973

 

HQ-central registry, file block 3000-3999, other control numbers 1951-1979

Omvang: 16,8 m., 56 dozen; Openbaarheid: verschilt per dossier; f.a. 118-42

Uit de papieren accessionbeschrijving valt af te leiden dat het gaat om een aanwinst, voortgebracht door de Strategic Planning&Research Branch (file block 5000). De dossiers bestaan uit achtergrondinformatie, statistische en afzonderlijke dossiers inzake onderzoek met betrekking tot diverse aspecten van immigratie (beleidsmatige, economische, sociale en demografische), zowel in het algemeen als ten aanzien van specifieke etnische of minderheidsgroeperingen of stedelijke groeperingen (doos 38-54).


Canada Manpower Training Program [1960-1981]

Omvang 9,8 m., 14 microfilms; Openbaarheid: beperkt, geen f.a.

Documenten betreffende de (taal)cursussen, die immigranten en native-born Canadese immigranten konden volgen, die geen bij hun vaardigheden passende baan konden vinden als gevolg van het niet beheersen van de Engelse of Franse taal.


Unemployment Insurance Commission, Ontario Regional Office

Omvang 13,7 m., 1959-1978, Openbaarheid beperkt, f.a. 118-32

De Unemployment Commission viel formeel onder verantwoordelijkheid van het Department of Labour. De Chief Officer of Employment van de Unemployment Insurance Commission was verantwoordelijk voor de National Employment Service (NES); Regionale kantoren (de zogenaamde Manpower Employment Services) waren te vinden in Atlantic Provinces; Quebec; Ontario; Prairie; N-W-Territories; Pacific Provinces. De dossiers hebben (implementatie van) werkgelegenheidsbeleid t.ov. immigranten tot onderwerp. Op grond van de inventarisbeschrijving valt niet uit te maken of er materiaal inzake Nederlandse immigranten inzit, alhoewel dat wel te verwachten is.

 

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Department of Manpower and Immigration werd in 1966 opgericht en kreeg de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op het gebied van arbeidspotentieel, die tot dat moment bij het Department of Labour hadden berust (Pilot Project Branch; National Employment Service; Technical and Vocational Training; Economics and Research). Daarnaast kreeg het de verantwoordelijkheid voor het immigratiebeleid, dat tot dat moment was ondergebracht bij het Department of Citizenship and Immigration. Het departement bestond uit twee grote directies: de Canada Manpower Division en de Canada Immigration Division.

 

Afdelingen van de Manpower Division waren o.a. de

Strategic Planning and Research Branch (later Strategic Policy and Planning Branch) en de Pilot Project Branch.

 

Ministers of Manpower and Immigration:

01-10-1966 - 20-04-1968 Jean Marchand

Taak, activiteiten

Het departement had tot taak bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van Canada door middel van een optimale ontwikkeling en een optimaal gebruik van het menselijk potentieel. Dit werd getracht te bereiken door opleidings- en trainingsprogramma's; het initiëren en uitvoeren van pilot-projecten en dergelijke.

Voorloper

Citizenship and Immigration

(en ten aanzien van bepaalde manpower-taken: Labour)

Opvolger

Employment and Immigration Canada (EIC), Department of Employment and Immigration.

(Toelichting: EIC was een unieke (en tot nu toe eenmalige) federale constructie, die bestond uit twee nauw samenhangende onderdelen: het Department of Employment and Immigration en de Canada Employment and Immigration Commission. De samenhang werd tot uitdrukking gebracht door het feit dat de Deputy Minister en de Assistent Deputy Minister voorzitter en vice-voorzitter waren van de Commission. Zie voor de archivalische consequenties hiervan onder het veld [structuur archief]).

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Employment and Immigration fonds 1865-1988. RG 118

De online inventarisbeschrijvingen van alle subfondsen en series uit dit fonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

De online inventarisbeschrijvingen van alle series uit dit subfonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Department of Employment and Immigration fonds

396,5 m.; 1356 microfilms

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds

270 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search: http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 118; f.a. 118-1 t/m 118-331; m.n. gebruikt f.a. 118-2; 118-3; 118-4; 118-30; 118-42

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

Daarnaast bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office van het Department of Manpower and Immigration in Record Group 26, Department of Citizenship and Immigration. Zie: Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

 

Archivalia over de periode 1965-1969 van de Pilot Projects Branch, in 1965 opgericht op het Department of Labour en in 1966 overgegaan naar Manpower & Immigration bevinden zich in het Department of Labour fonds. Zie: Department of Labour

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Regional Offices, vielen aanvankelijk onder verantwoordelijkheid van de Unemployment Insurance Commission (1941-1977). Deze Commission viel onder verantwoordelijkheid van het Department of Labour en werd in 1977 vervangen door de Employment & Immigration Commission. De archieven van deze Regional Offices worden bijelkaar gehouden in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' RG 118. De overige archivalia van de Unemployment Insurance Commission (en voorgangers) zijn ondergebracht in RG 50, zie Department of Labour

opmerkingen structuur archief

Het Department of Employment and Immigration fonds (genoemd naar de opvolger van het Departement of Manpower and Immigration) bestaat uit twee grote subfondsen, te weten:

a) Immigration Program sous-fonds

b) Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds,

en een serie gevormd door de Pilot Project Branch, die binnen de onderzoeksperiode valt.

 

ad a) Het Immigration Program sous-fonds is onderdeel van RG 76 en aldaar beschreven. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

ad b) Hoewel niet zeer duidelijk gesteld, valt uit ArchiviaNet, General Inventory af te leiden dat (onderdelen van) het archief van de Manpower Division van het departement feitelijk zijn ondergebracht in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' (zie CEIC sousfonds, HQ-central registry, file block 3000-3999). Hoewel de Commission en het Department dus pas in 1976 zijn ingesteld, hebben zij, evenals in feite bij RG 76 is gebeurd, archiefseries van oudere datum van hun voorgangers 'meegenomen'. Dit is het geval voor de:

- Headquarters central registry series, dat (onderdelen van) de kern van de beleidsdossiers van de Manpower Division bevat

- Canada Manpower Training Program-series

- Ontario Regional Office series (een regionaal kantoor van de Unemployment Commission, de voorganger van de Canada Employment and Immigration Commission).

 

De Headquarter central registry series was opgebouwd uit 9 blokken. Block 8000-8999 werd gebruikt om dossiers inzake 'immigration' onder te brengen. Dit blok is ondergebracht bij RG 76 (zie ArchiviaNet, General Inventory, Fourth central registry system (8000 block). In RG 118 bevindt zich wel blok 3000-3999 Manpower, dat met name archivalia bevat van de Strategic Planning en Research Branch (16,8 m., 56 dozen; periode 1951-1979), die ook een 'immigration-series' (block 5000) heeft gevormd.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Employment and Immigration fonds

- Manpower Division, Pilot Projects Branch, seriebeschrijving algemeen*

- National photography collection 1972-047 NPC 1930-1960, 5130 foto's*

- National photography collection 1971-200 NPC 1958-1960 5337 foto's*

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

Seriebeschrijving algemeen*

Ter signalering:

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 38, 5830-1 Research, General Series, General vol.1, april 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-2 Research, General Series, Enquiries vol. 1 aug. 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-3 Research, Reviews, vol.1 1967-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-4 Statistical Requirements, vol. 1 1967-1971

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 42, 5840-1 Research-Projects-Immigration-General 1966-1970

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 43, 5830-4 Evaluation of occupations by Immigrants 1965-1975

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 49, 5840-19 Study of Return Migration, vol. 1 1965-1971

 

- RG 118, Acc. 77-78/104 Technical & Vocational Training Program 1960-1970.

 

Ontario Regional Office:

- RG 118, Vol. 244, file 9-6-1 Farm Labour-General Policy 1967-1970

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op grond van de inventarisbeschijvingen valt niet uit te maken of zich materiaal inzake (beleid ten opzichte van) Nederlandse immigranten bevindt in de bovenbeschreven series. Voor deze dossiers kon echter gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan om dit eventueel vast te stellen, gezien achterstand in het Acces of information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen van een aantal dossiers 'signalerende beschrijvingen' op te nemen.

 

2) Op 21 december 1967 werd de Canada Manpower and Immigration Council ingesteld (als opvolger van het National Employment Committee). De Raad bestond uit maximaal 15 personen en een voorzitter moest de minister of Immigration van advies dienen. Hij vergaderde minimaal 2x per jaar. In 1977 veranderde de naam van de Raad in Canada Employment and Immigration Advisory Council; in 1992 werd de Raad opgeheven. Het archief van de Raad, het Canada Employment and Immigration Advisory Council fonds 1943-1977 (2,1 m., beperkt openbaar) bestaat uit 2 series en vormt een apart onderdeel van RG 118. Het is niet geraadpleegd gedurende de onderzoeksperiode in 2005.


Doorgenomen archieven / series

Department of Employment and Immigration fonds 1865-1988. RG 118

De online inventarisbeschrijvingen van alle subfondsen en series uit dit fonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

De online inventarisbeschrijvingen van alle series uit dit subfonds zijn doorgenomen, evenals de aanwinsten.

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

Department of Employment and Immigration fonds

396,5 m.; 1356 microfilms

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds

270 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search: http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 118; f.a. 118-1 t/m 118-331; m.n. gebruikt f.a. 118-2; 118-3; 118-4; 118-30; 118-42

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

Daarnaast bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office van het Department of Manpower and Immigration in Record Group 26, Department of Citizenship and Immigration. Zie: Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

 

Archivalia over de periode 1965-1969 van de Pilot Projects Branch, in 1965 opgericht op het Department of Labour en in 1966 overgegaan naar Manpower & Immigration bevinden zich in het Department of Labour fonds. Zie: Department of Labour

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De Regional Offices, vielen aanvankelijk onder verantwoordelijkheid van de Unemployment Insurance Commission (1941-1977). Deze Commission viel onder verantwoordelijkheid van het Department of Labour en werd in 1977 vervangen door de Employment & Immigration Commission. De archieven van deze Regional Offices worden bijelkaar gehouden in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' RG 118. De overige archivalia van de Unemployment Insurance Commission (en voorgangers) zijn ondergebracht in RG 50, zie Department of Labour

opmerkingen structuur archief

Het Department of Employment and Immigration fonds (genoemd naar de opvolger van het Departement of Manpower and Immigration) bestaat uit twee grote subfondsen, te weten:

a) Immigration Program sous-fonds

b) Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds,

en een serie gevormd door de Pilot Project Branch, die binnen de onderzoeksperiode valt.

 

ad a) Het Immigration Program sous-fonds is onderdeel van RG 76 en aldaar beschreven. Zie: Government of Canada, Immigration Branch

 

ad b) Hoewel niet zeer duidelijk gesteld, valt uit ArchiviaNet, General Inventory af te leiden dat (onderdelen van) het archief van de Manpower Division van het departement feitelijk zijn ondergebracht in het 'Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds' (zie CEIC sousfonds, HQ-central registry, file block 3000-3999). Hoewel de Commission en het Department dus pas in 1976 zijn ingesteld, hebben zij, evenals in feite bij RG 76 is gebeurd, archiefseries van oudere datum van hun voorgangers 'meegenomen'. Dit is het geval voor de:

- Headquarters central registry series, dat (onderdelen van) de kern van de beleidsdossiers van de Manpower Division bevat

- Canada Manpower Training Program-series

- Ontario Regional Office series (een regionaal kantoor van de Unemployment Commission, de voorganger van de Canada Employment and Immigration Commission).

 

De Headquarter central registry series was opgebouwd uit 9 blokken. Block 8000-8999 werd gebruikt om dossiers inzake 'immigration' onder te brengen. Dit blok is ondergebracht bij RG 76 (zie ArchiviaNet, General Inventory, Fourth central registry system (8000 block). In RG 118 bevindt zich wel blok 3000-3999 Manpower, dat met name archivalia bevat van de Strategic Planning en Research Branch (16,8 m., 56 dozen; periode 1951-1979), die ook een 'immigration-series' (block 5000) heeft gevormd.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

Department of Employment and Immigration fonds

- Manpower Division, Pilot Projects Branch, seriebeschrijving algemeen*

- National photography collection 1972-047 NPC 1930-1960, 5130 foto's*

- National photography collection 1971-200 NPC 1958-1960 5337 foto's*

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds 1951-1973

Seriebeschrijving algemeen*

Ter signalering:

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 38, 5830-1 Research, General Series, General vol.1, april 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-2 Research, General Series, Enquiries vol. 1 aug. 1966-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-3 Research, Reviews, vol.1 1967-1969

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 39, 5830-4 Statistical Requirements, vol. 1 1967-1971

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 42, 5840-1 Research-Projects-Immigration-General 1966-1970

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 43, 5830-4 Evaluation of occupations by Immigrants 1965-1975

- RG 118, Acc. 84-85/566, box 49, 5840-19 Study of Return Migration, vol. 1 1965-1971

 

- RG 118, Acc. 77-78/104 Technical & Vocational Training Program 1960-1970.

 

Ontario Regional Office:

- RG 118, Vol. 244, file 9-6-1 Farm Labour-General Policy 1967-1970

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Op grond van de inventarisbeschijvingen valt niet uit te maken of zich materiaal inzake (beleid ten opzichte van) Nederlandse immigranten bevindt in de bovenbeschreven series. Voor deze dossiers kon echter gedurende het verblijf in 2005 geen autopsie worden gedaan om dit eventueel vast te stellen, gezien achterstand in het Acces of information onderzoek van de National Archives. Aangezien het echter niet valt uit te sluiten (ook niet voor toekomstige aanwinsten die aan dit sous-fonds zullen worden toegewezen) is ervoor gekozen van een aantal dossiers 'signalerende beschrijvingen' op te nemen.

 

2) Op 21 december 1967 werd de Canada Manpower and Immigration Council ingesteld (als opvolger van het National Employment Committee). De Raad bestond uit maximaal 15 personen en een voorzitter moest de minister of Immigration van advies dienen. Hij vergaderde minimaal 2x per jaar. In 1977 veranderde de naam van de Raad in Canada Employment and Immigration Advisory Council; in 1992 werd de Raad opgeheven. Het archief van de Raad, het Canada Employment and Immigration Advisory Council fonds 1943-1977 (2,1 m., beperkt openbaar) bestaat uit 2 series en vormt een apart onderdeel van RG 118. Het is niet geraadpleegd gedurende de onderzoeksperiode in 2005.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Manpower and Immigration, Manpower Division. RG 118
Inventaristekst

Department of Employment and Immigration fonds

 

Manpower Division, Pilot Projects Branch 1958-1974

Omvang: 11 m.; Openbaarheid: verschilt per dossier; f.a.118-2, 118-3; 118-4

De Pilot Project Branch is opgericht in 1965 als onderdeel van het Department of Labour en in 1966 gevoegd bij het Department of Manpower and Immigration (vermoedelijk bij de Manpower Division). Afgaande op de inventarisbeschrijvingen valt niet te verwachten dat er zich materiaal inzake beleid (ten opzichte van) Nederlandse immigranten in dit archief bevindt. Zie voor de archivalia 1965-1969 Department of Labour, RG 27.

 

Foto's

Het 'Department of Employment and Immigration fonds' bevat twee aanwinsten met zwart-wit foto's:

National photography collection 1972-047 NPC 1930-1960, 5130 foto's

National photography collection 1971-200 NPC 1958-1960 5337 foto's

onderwerp van de foto's betreft o.a. culturele en sociale activiteiten en beroepen van immigranten in Canada, w.o. Nederlanders.

 

 

 

Canada Employment and Immigration Commission sous-fonds, 1951-1973

 

HQ-central registry, file block 3000-3999, other control numbers 1951-1979

Omvang: 16,8 m., 56 dozen; Openbaarheid: verschilt per dossier; f.a. 118-42

Uit de papieren accessionbeschrijving valt af te leiden dat het gaat om een aanwinst, voortgebracht door de Strategic Planning&Research Branch (file block 5000). De dossiers bestaan uit achtergrondinformatie, statistische en afzonderlijke dossiers inzake onderzoek met betrekking tot diverse aspecten van immigratie (beleidsmatige, economische, sociale en demografische), zowel in het algemeen als ten aanzien van specifieke etnische of minderheidsgroeperingen of stedelijke groeperingen (doos 38-54).


Canada Manpower Training Program [1960-1981]

Omvang 9,8 m., 14 microfilms; Openbaarheid: beperkt, geen f.a.

Documenten betreffende de (taal)cursussen, die immigranten en native-born Canadese immigranten konden volgen, die geen bij hun vaardigheden passende baan konden vinden als gevolg van het niet beheersen van de Engelse of Franse taal.


Unemployment Insurance Commission, Ontario Regional Office

Omvang 13,7 m., 1959-1978, Openbaarheid beperkt, f.a. 118-32

De Unemployment Commission viel formeel onder verantwoordelijkheid van het Department of Labour. De Chief Officer of Employment van de Unemployment Insurance Commission was verantwoordelijk voor de National Employment Service (NES); Regionale kantoren (de zogenaamde Manpower Employment Services) waren te vinden in Atlantic Provinces; Quebec; Ontario; Prairie; N-W-Territories; Pacific Provinces. De dossiers hebben (implementatie van) werkgelegenheidsbeleid t.ov. immigranten tot onderwerp. Op grond van de inventarisbeschrijving valt niet uit te maken of er materiaal inzake Nederlandse immigranten inzit, alhoewel dat wel te verwachten is.