Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat (-Generaal) te Sydney (New South Wales), Australië

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat (-Generaal) te Sydney (New South Wales), Australië
Periode van bestaan 1856-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Consulaat-Generaal Sidney

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en

Gezantschap/Ambassade te Canberra 1942-1974

 

Het consulaat te Sydney werd opgericht in 1856. In de jaren twintig kreeg de post de status van consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Sydney staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Canberra. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Australië en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat-generaal Sydney waren emigratieambtenaren verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Canberra (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het consulaat(-generaal) Sydney zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Canberra.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 3,5 m.; 131 inv.nrs.

b) 22,8 m.; 1034 inv.nrs. totaal

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 4 m.

b) ca. 14,6 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) (1927)1930-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode (1927)1930-1951. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) de inventaris behandelt alle hierboven genoemde archiefvormers. Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

2.05.48.14 archief van het Consulaat (-Generaal) te Sydney(Australië) 1930-1954

 

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1929-1954 (inv.nrs. 1-15; 97-101)

- indices op trefwoorden/persoonsnamen van het archief van het consulaat-generaal Sydney 1941-1951 (inv.nrs. 21-24)

- emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

nationaliteit

- Stukken betreffende Nederlanderschap, onderzoek naar Nederlandse nationaliteit; naturalisatie, visumaanvraag (voor Nederlands-Indië) van Nederlanders (op persoonsnaam) 1945-1951; 1950-1954 (inv.nrs. 28-30; 115-116; inv.nr. 74 voor de periode 1936-1937)

 

juridische en sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende het overlijden/nalatenschappen/testamenten van Nederlanders in Australië 1944, 1946, 1934-1954 (inv.nrs. 27, 64-65, 114, 117)

- Stukken betreffende overlijden van Nederlanders in Australië ten gevolge van ongevallen 1951-1954 (inv.nr. 126)

- Stukken betreffende de pensioenen van Nederlanders in Australië 1952-1954 (inv.nr. 128)

-Stukken betreffende huwelijken en echtscheiding van Nederlanders in Australië 1941-1947 (inv.nrs. 57-61)

- Rapport van de Nederlandse Vereniging over de rechtstoestand van de Nederlandse immigrant in Australië 1953 (inv.nr. 124)

- Missive van de consul-generaal betreffende de behuizing van Nederlandse emigranten in kamp Scheyville 1953 (inv.nr. 125)

 

repatriëring

-Stukken betreffende repatriatie van Nederlanders uit Australië naar Nederland 1951-1954 (inv.nr. 129)

 

Nederlands-Indië

-Stuken betreffende de aankomst per prauw/kano van groepen Ambonezen in het Australische Port Darwin 1947 (inv.nr. 89)

 

organisatie (consulaire)posten in Australië

- Stukken betreffende behuizing van posten, betreffende consulair personeel, verslagen van dienstreizen van de Nederlandse consul-generaal 1948-1953 (inv.nrs. 106-111)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991 .

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig. Zie ook het artikel: 'Geregistreerde emigrantenlevens'.

 

2) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974 bevat ook de consulaten te Brisbane en Perth. Consulaat Brisbane bevat onder inv.nrs. 661-663 rapportages aan de consul-generaal te Sydney betreffende Nederlandse kolonies en verenigingen in Queensland 1952-1974.

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Sydney (New South Wales), Australië
Inventaristekst

2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

- inv.nrs. 106-111 Stukken betreffende behuizing van posten, betreffende consulair personeel, verslagen van dienstreizen van de Nederlandse consul-generaal 1948-1953

De behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Australië emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die dat met zich meebracht en bevatten correspondentie tussen het consulaat-generaal en het ministerie.

Algemeen

Naam, varianten

Consulaat-Generaal Sidney

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en

Gezantschap/Ambassade te Canberra 1942-1974

 

Het consulaat te Sydney werd opgericht in 1856. In de jaren twintig kreeg de post de status van consulaat-generaal. Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Sydney staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Canberra. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Australië en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat-generaal Sydney waren emigratieambtenaren verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Canberra (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten

De taken van het consulaat(-generaal) Sydney zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Canberra.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 3,5 m.; 131 inv.nrs.

b) 22,8 m.; 1034 inv.nrs. totaal

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 4 m.

b) ca. 14,6 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) (1927)1930-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode (1927)1930-1951. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) de inventaris behandelt alle hierboven genoemde archiefvormers. Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

2.05.48.14 archief van het Consulaat (-Generaal) te Sydney(Australië) 1930-1954

 

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1929-1954 (inv.nrs. 1-15; 97-101)

- indices op trefwoorden/persoonsnamen van het archief van het consulaat-generaal Sydney 1941-1951 (inv.nrs. 21-24)

- emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

nationaliteit

- Stukken betreffende Nederlanderschap, onderzoek naar Nederlandse nationaliteit; naturalisatie, visumaanvraag (voor Nederlands-Indië) van Nederlanders (op persoonsnaam) 1945-1951; 1950-1954 (inv.nrs. 28-30; 115-116; inv.nr. 74 voor de periode 1936-1937)

 

juridische en sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende het overlijden/nalatenschappen/testamenten van Nederlanders in Australië 1944, 1946, 1934-1954 (inv.nrs. 27, 64-65, 114, 117)

- Stukken betreffende overlijden van Nederlanders in Australië ten gevolge van ongevallen 1951-1954 (inv.nr. 126)

- Stukken betreffende de pensioenen van Nederlanders in Australië 1952-1954 (inv.nr. 128)

-Stukken betreffende huwelijken en echtscheiding van Nederlanders in Australië 1941-1947 (inv.nrs. 57-61)

- Rapport van de Nederlandse Vereniging over de rechtstoestand van de Nederlandse immigrant in Australië 1953 (inv.nr. 124)

- Missive van de consul-generaal betreffende de behuizing van Nederlandse emigranten in kamp Scheyville 1953 (inv.nr. 125)

 

repatriëring

-Stukken betreffende repatriatie van Nederlanders uit Australië naar Nederland 1951-1954 (inv.nr. 129)

 

Nederlands-Indië

-Stuken betreffende de aankomst per prauw/kano van groepen Ambonezen in het Australische Port Darwin 1947 (inv.nr. 89)

 

organisatie (consulaire)posten in Australië

- Stukken betreffende behuizing van posten, betreffende consulair personeel, verslagen van dienstreizen van de Nederlandse consul-generaal 1948-1953 (inv.nrs. 106-111)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991 .

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig. Zie ook het artikel: 'Geregistreerde emigrantenlevens'.

 

2) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974 bevat ook de consulaten te Brisbane en Perth. Consulaat Brisbane bevat onder inv.nrs. 661-663 rapportages aan de consul-generaal te Sydney betreffende Nederlandse kolonies en verenigingen in Queensland 1952-1974.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 3,5 m.; 131 inv.nrs.

b) 22,8 m.; 1034 inv.nrs. totaal

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 4 m.

b) ca. 14,6 m.

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) (1927)1930-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode (1927)1930-1951. Over de periode 1952-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) de inventaris behandelt alle hierboven genoemde archiefvormers. Het consulaat-generaal te Sydney is niet in deze inventaris opgenomen.

Seriële bescheiden

2.05.48.14 archief van het Consulaat (-Generaal) te Sydney(Australië) 1930-1954

 

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1929-1954 (inv.nrs. 1-15; 97-101)

- indices op trefwoorden/persoonsnamen van het archief van het consulaat-generaal Sydney 1941-1951 (inv.nrs. 21-24)

- emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

nationaliteit

- Stukken betreffende Nederlanderschap, onderzoek naar Nederlandse nationaliteit; naturalisatie, visumaanvraag (voor Nederlands-Indië) van Nederlanders (op persoonsnaam) 1945-1951; 1950-1954 (inv.nrs. 28-30; 115-116; inv.nr. 74 voor de periode 1936-1937)

 

juridische en sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende het overlijden/nalatenschappen/testamenten van Nederlanders in Australië 1944, 1946, 1934-1954 (inv.nrs. 27, 64-65, 114, 117)

- Stukken betreffende overlijden van Nederlanders in Australië ten gevolge van ongevallen 1951-1954 (inv.nr. 126)

- Stukken betreffende de pensioenen van Nederlanders in Australië 1952-1954 (inv.nr. 128)

-Stukken betreffende huwelijken en echtscheiding van Nederlanders in Australië 1941-1947 (inv.nrs. 57-61)

- Rapport van de Nederlandse Vereniging over de rechtstoestand van de Nederlandse immigrant in Australië 1953 (inv.nr. 124)

- Missive van de consul-generaal betreffende de behuizing van Nederlandse emigranten in kamp Scheyville 1953 (inv.nr. 125)

 

repatriëring

-Stukken betreffende repatriatie van Nederlanders uit Australië naar Nederland 1951-1954 (inv.nr. 129)

 

Nederlands-Indië

-Stuken betreffende de aankomst per prauw/kano van groepen Ambonezen in het Australische Port Darwin 1947 (inv.nr. 89)

 

organisatie (consulaire)posten in Australië

- Stukken betreffende behuizing van posten, betreffende consulair personeel, verslagen van dienstreizen van de Nederlandse consul-generaal 1948-1953 (inv.nrs. 106-111)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991 .

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig. Zie ook het artikel: 'Geregistreerde emigrantenlevens'.

 

2) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974 bevat ook de consulaten te Brisbane en Perth. Consulaat Brisbane bevat onder inv.nrs. 661-663 rapportages aan de consul-generaal te Sydney betreffende Nederlandse kolonies en verenigingen in Queensland 1952-1974.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Sydney (New South Wales), Australië
Inventaristekst

2.05.48.14 archief van het Consulaat(-Generaal) te Sydney (Australië) 1930-1954

 

- inv.nrs. 106-111 Stukken betreffende behuizing van posten, betreffende consulair personeel, verslagen van dienstreizen van de Nederlandse consul-generaal 1948-1953

De behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Australië emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die dat met zich meebracht en bevatten correspondentie tussen het consulaat-generaal en het ministerie.