Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

Naam archiefvormer Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid
Periode van bestaan 1946-1969
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Vrouwenbond P.v.d.A.; Vrouwenbond PvdA

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In februari 1946 werd de Vrouwenbond opgericht als vrouwenorganisatie van de Partij van de Arbeid. De Bond had een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. De Bond kende plaatselijke afdelingen.

 

In 1969 werd de Vrouwenbond hernoemd tot Vrouwencontact in de PvdA. In 1975 veranderde de naam in Rooie Vrouwen in de PvdA. De Rooie Vrouwen werden in 1995 opgeheven.

 

De Vrouwenbond van de PvdA was betrokken bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale en kreeg zitting in het bestuur van de AEC. Ter ondersteuning van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden richtte de Bond een kleine (informele) emigratiecommissie op, bestaande uit drie personen (in 1952 waren dit N. Korff-Zernike, A. van der Goes van Naters en A. Ploeg).

Daarnaast had de Vrouwenbond een vertegenwoordigster in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond PvdA zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Vrouwenbond had vertegenwoordigsters in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Doelstellingen waren onder meer het verspreiden van sociaal-democratische beginselen onder vrouwen, het scholen van vrouwen en het benadrukken van vrouwenbelangen in de partij en de maatschappij.

Voorloper

Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (SDVC) van de SDAP

Opvolger

Vrouwencontact in de PvdA

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Beschrijvingsbrief tweejaarlijks Bondscongres.

 

Jaarverslag Vrouwenbond Partij van de Arbeid 19xx-19xx. [Het jaarverslag bevat de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in het Nederlandse Vrouwencomité; een samenvatting van de werkzaamheden van het NVC op het gebied van emigratie; de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in de Algemene Emigratie Centrale, en tevens een korte samenvatting van de werkzaamheden van de AEC. Jaarverslagen gedeeltelijk aanwezig in het archief van de PvdA]

 

Ons werk. Leidstersblad van de Vrouwenbond der PvdA 1948 (jrg. 1)-1969.

 

Wij vrouwen, Maandblad Vrouwenbond Partij van de Arbeid.

[De rubriek 'Van allerlei van overal' bevat soms ingezonden brieven van geëmigreerde vrouwen of reacties n.a.v. artikelen over emigratie; in de rubriek 'Uit het Nederlandse Vrouwen Comité' werden mededelingen geplaatst van de Emigratie Commissie van het NVC; de Provinciale (emigratie)Advies Commissies en - via de vertegenwoordigster van de Vrouwenbond PvdA in het NVC - mededelingen betreffende de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in de Algemene Emigratie Centrale. Via deze laatste vertegenwoordiging werden ook vele 'nationale' voorlichtingsartikelen over emigratie in Wij vrouwen geplaatst]

Doorgenomen archieven / series

Archief PvdA. Vrouwenbond.

Periode archief

1946-1995

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

Beperkt. Toestemming kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

ten tijde van raadpleging in 2006: 70,65 m.

na bewerking 2007: 39,25 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

ten tijde van raadpleging in 2006:

Jan van den Dries, Voorlopige lijst van het archief van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid - vanaf 1975 Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid - 1976, 1987 [handgeschreven lijst, enig exemplaar]

 

Henk Hondius, Voorlopige lijst van de aanvulling op het archief van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid (1946-)1973-1983 [aanvulling 1990, digitaal raadpleegbaar]

 

na bewerking in 2007:

Aarts, Sabine, Inventaris Archief PvdA. Vrouwenbond (Amsterdam 2007) [met beknopte historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1947-1967 (inv.nrs. oud 1-3, inv.nrs. nieuw 1-2)

 

- Congresstukken. 1955-1967 (inv.nr. 412)*

(nieuw: Correspondentie betreffende teksten, amendementen, prae-adviezen en kandidaatstellingen voor het tweejaarlijkse congres, 1946-1992. Voor de periode 1955-1967 inv.nrs. 48-59)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

 

- Emigratie, 1950-1953, 1955-1957 (inv.nrs. 165, 172, 217)*

(nieuw: Emigratie 1950-1951, inv.nr. 686 en mogelijk inv.nrs. 787-788)

 

- Buitenland 1950-1951 (inv.nr. 175)*

(nieuw: Correspondentie met en andere stukken betreffende buitenlandse (zuster)organisaties, geordend op land, 1946-1994, hierin: Australië, Nieuw-Zeeland, inv.nrs. 845, 864)

 

- Buitenland en emigratie 1951-1952 (inv.nr. 196)*

(zie dossierbeschrijving. Dit inv.nr. is vermoedelijk herordend onder: buitenlandse zusterorganisaties, inv.nrs. 845, 864; NVC, Provinciale NVC-adviescommissies voor emigratie 1952, inv.nr. 780 en AEC, inv.nr. 787)

 

- [Algemene] Emigratie Centrale 1958-1964; 1964-1965; z.j. (inv.nrs. 324, 332, 350)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Nederlandse Vrouwen Comité 1956-1958; 1960-1961; z.j. (inv.nr. 100, 288, 363, 390)*

(nieuw: Nederlandse Vrouwen Comité 1951-1975, voor de periode 1956-1958, inv.nrs. 775-776)

 

Rooie Vrouwen in de PvdA

- stukken betreffende de Algemene Emigratie Centrale 1975-1981 (inv.nr. 420)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Stukken betreffende diverse activiteiten, instanties en onderwerpen, op alfabetische volgorde, waaronder een beleidsverslag van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) (bevat naast documentatiemateriaal ook enige correspondentie 1980-1982, inv.nr. 517)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nr. 788)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De beschrijving van het archief en de autopsie van relevante inv.nrs. heeft plaatsgevonden in 2006. In 2007 is het archief bewerkt, zijn de afzonderlijke collecties van de Vrouwenbond en de Rooie Vrouwen (klaarblijkelijk) samengevoegd en hernummerd.

 

Er is voor gekozen om de oude omschrijvingen en oude inv.nrs. te handhaven, omdat daarmee de daarbijbehorende dossierbeschrijving het meest adequaat te verantwoorden blijft. Daarachter staan de vermoedelijke nieuwe inventarisomschrijving en het/de nieuwe inventarisnummer(s). Deze inventarisomschrijvingen zijn soms algemener geformuleerd. Aangezien er geen fysieke controle heeft plaatsgevonden, kunnen er onjuistheden in de 'concordantie' zijn geslopen.

 

2) Bij het IISG, Amsterdam berust tevens het afdelingsarchief PvdA Vrouwenbond, afdeling Zaandam. De inventaris bevat geen aanwijzingen voor materiaal dat relevant kan zijn voor emigratie onderzoek.

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nr. 412 Congresstukken 1955-1967 (nieuw: inv.nrs. 48-59)

De omslag bevat verslagen van de tweejaarlijkse landelijke congressen. De verslagen bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

 

inhoud overig

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

 

inv.nrs. 165, 172, 217 emigratie 1950-1953, 1955-1957 (nieuw: inv.nr. 686 en mogelijk inv.nrs. 787-788)

- inv.nr. 165 : de omslag bevat inkomende correspondentie en verslagen van bijeenkomsten, bijgewoond door de Vrouwenbond PvdA inzake de organisatie van het emigratiebestel in Nederland. Correspondenten zijn: Centrale Stichting Landbouw Emigratie, de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1950-1951.

 

- inv.nr. 172 : de omslag bevat een dossier 'Emigratie-Raad van het Nederlandse Vrouwen Comité', vnl. met inkomende en minuten van uitgaande correspondentie inzake vertegenwoordiging van de PvdA-Vrouwenbond in de Emigratie Commissie van de NVC en een dossier 'Algemene Emigratie Centrale' (1952-1953) met circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland over diverse landen van bestemming; inkomende correspondentie van de Algemene Emigratie Centrale en minuten van de antwoorden. Tevens bevat het dossier minuten van uitgaande correspondentie aan de aangesloten leden van de Vrouwenbond, veelal met het verzoek plaats te nemen in plaatselijke AEC-aanmeldingskantoren en de inkomende antwoorden (veelal met motivatie).

 

- inv.nr. 217 : als 172

 

- inv.nr. 175 Buitenland 1950-1951 (nieuw: inv.nrs. 845, 864)

De omslag bevat landendossiers, met minuten van uitgaande correspondentie aan vrouwenorganisaties aldaar en internationale vrouwenorganisaties. Ten aanzien van Australië en Nieuw-Zeeland verzoek om informatie inzake onafhankelijke socialistische vrouwenorganisaties ten behoeve van emigrantenvrouwen.

 

- inv.nr. 196 Buitenland en emigratie 1951-1952 (nieuw: inv.nrs. 780, 787, 845, 864)

De omslag bevat een dossier 'Algemene Emigratie Centrale' en een dossier 'Emigratie-Commissie Nederlands Vrouwen Comité / Provinciale Vrouwen Adviescommissies'. Losliggend bevatten ze de antwoorden van de Australische en Nieuw-Zeelandse Labo(u)r Parties op inv.nr. 175.

- omslag AEC: bevat toegezonden verslagen van vergaderingen, conceptstatuten en correspondentie betreffende de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond in de AEC

- Omslag NVC: bevat inkomende stukken en correspondentie van het NVC en de vertegenwoordigster van de Vrouwenbond PvdA in het NVC en tevens minuten van uitgaande correspondentie aan de leden van de vrouwenbond inzake vertegenwoordiging in de Provinciale Advies Commissies van het NVC, en de inkomende antwoorden.

 

- inv.nrs. 324, 332, 350 [Algemene] Emigratie Centrale 1958-1964; 1964-1965; z.j. (nieuw: inv.nrs. 787-788)

De dozen bevatten circulaires, stukken en inkomende correspondentie van de AEC en de Nederlandse Emigratiedienst bij de vrouwenbond van de PvdA en minuten van uitgaande correspondentie; doos 350 bevat notulen van de Vrouwencommissie van de drie Emigratie Centrales (ingesteld na de opheffing van de Emigratiecommissie van het Nederlands Vrouwen Comité) en stukken van na de onderzoeksperiode.

 

- inv.nr. 100, 288, 363, 390 Nederlandse Vrouwen Comité 1956-1958; 1960-1961; z.j.

(nieuw: inv.nrs. 775-776)

- Inv.nr. 100 bevat een omslag met kopieën van notulen van vergaderingen van het Nederlandse Vrouwen Comité en enkele jaarverslagen van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

 

Rooie Vrouwen in de PvdA

- inv.nr. 420 Stukken betreffende de Algemene Emigratie Centrale 1975-1981

(nieuw: inv.nrs. 787-788)

De doos bevat vier stukken met betrekking tot de Algemene Emigratie Centrale: Verslag door J. Breddels en N.J. Prinsen gemaakte reis naar Zuid-Afrika in juli 1972 in opdracht van het Bestuur van de Algemene Emigratie Centrale; een notitie en een brief van de vertegenwoordigster van de Rooie Vrouwen in de Algemene Emigratie Centrale (1976) m.b.t. de standpuntbepaling ten aanzien van emigratie naar Zuid-Afrika in verband met de apartheidspolitiek; AEC-notitie 'Schets voor een nieuwe structuur van de emigratie organisaties in Nederland (1972).

 

- inv.nr. 517 Stukken betreffende diverse activiteiten, instanties en onderwerpen, op alfabetische volgorde, waaronder een beleidsverslag van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) (bevat naast documentatiemateriaal ook enige correspondentie) 1980-1982 (nieuw: inv.nr. 788)

De omslag bevat het jaarverslag van de Algemene Emigratie Centrale 1982.

Algemeen

Naam, varianten

Vrouwenbond P.v.d.A.; Vrouwenbond PvdA

Organisatie en inrichting

In februari 1946 werd de Vrouwenbond opgericht als vrouwenorganisatie van de Partij van de Arbeid. De Bond had een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. De Bond kende plaatselijke afdelingen.

 

In 1969 werd de Vrouwenbond hernoemd tot Vrouwencontact in de PvdA. In 1975 veranderde de naam in Rooie Vrouwen in de PvdA. De Rooie Vrouwen werden in 1995 opgeheven.

 

De Vrouwenbond van de PvdA was betrokken bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale en kreeg zitting in het bestuur van de AEC. Ter ondersteuning van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden richtte de Bond een kleine (informele) emigratiecommissie op, bestaande uit drie personen (in 1952 waren dit N. Korff-Zernike, A. van der Goes van Naters en A. Ploeg).

Daarnaast had de Vrouwenbond een vertegenwoordigster in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond PvdA zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De Vrouwenbond had vertegenwoordigsters in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

Doelstellingen waren onder meer het verspreiden van sociaal-democratische beginselen onder vrouwen, het scholen van vrouwen en het benadrukken van vrouwenbelangen in de partij en de maatschappij.

Voorloper

Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (SDVC) van de SDAP

Opvolger

Vrouwencontact in de PvdA

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Literatuur

periodieken

Beschrijvingsbrief tweejaarlijks Bondscongres.

 

Jaarverslag Vrouwenbond Partij van de Arbeid 19xx-19xx. [Het jaarverslag bevat de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in het Nederlandse Vrouwencomité; een samenvatting van de werkzaamheden van het NVC op het gebied van emigratie; de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in de Algemene Emigratie Centrale, en tevens een korte samenvatting van de werkzaamheden van de AEC. Jaarverslagen gedeeltelijk aanwezig in het archief van de PvdA]

 

Ons werk. Leidstersblad van de Vrouwenbond der PvdA 1948 (jrg. 1)-1969.

 

Wij vrouwen, Maandblad Vrouwenbond Partij van de Arbeid.

[De rubriek 'Van allerlei van overal' bevat soms ingezonden brieven van geëmigreerde vrouwen of reacties n.a.v. artikelen over emigratie; in de rubriek 'Uit het Nederlandse Vrouwen Comité' werden mededelingen geplaatst van de Emigratie Commissie van het NVC; de Provinciale (emigratie)Advies Commissies en - via de vertegenwoordigster van de Vrouwenbond PvdA in het NVC - mededelingen betreffende de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond PvdA in de Algemene Emigratie Centrale. Via deze laatste vertegenwoordiging werden ook vele 'nationale' voorlichtingsartikelen over emigratie in Wij vrouwen geplaatst]

Doorgenomen archieven / series

Archief PvdA. Vrouwenbond.

Periode archief

1946-1995

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

Beperkt. Toestemming kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

ten tijde van raadpleging in 2006: 70,65 m.

na bewerking 2007: 39,25 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

ten tijde van raadpleging in 2006:

Jan van den Dries, Voorlopige lijst van het archief van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid - vanaf 1975 Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid - 1976, 1987 [handgeschreven lijst, enig exemplaar]

 

Henk Hondius, Voorlopige lijst van de aanvulling op het archief van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid (1946-)1973-1983 [aanvulling 1990, digitaal raadpleegbaar]

 

na bewerking in 2007:

Aarts, Sabine, Inventaris Archief PvdA. Vrouwenbond (Amsterdam 2007) [met beknopte historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1947-1967 (inv.nrs. oud 1-3, inv.nrs. nieuw 1-2)

 

- Congresstukken. 1955-1967 (inv.nr. 412)*

(nieuw: Correspondentie betreffende teksten, amendementen, prae-adviezen en kandidaatstellingen voor het tweejaarlijkse congres, 1946-1992. Voor de periode 1955-1967 inv.nrs. 48-59)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

 

- Emigratie, 1950-1953, 1955-1957 (inv.nrs. 165, 172, 217)*

(nieuw: Emigratie 1950-1951, inv.nr. 686 en mogelijk inv.nrs. 787-788)

 

- Buitenland 1950-1951 (inv.nr. 175)*

(nieuw: Correspondentie met en andere stukken betreffende buitenlandse (zuster)organisaties, geordend op land, 1946-1994, hierin: Australië, Nieuw-Zeeland, inv.nrs. 845, 864)

 

- Buitenland en emigratie 1951-1952 (inv.nr. 196)*

(zie dossierbeschrijving. Dit inv.nr. is vermoedelijk herordend onder: buitenlandse zusterorganisaties, inv.nrs. 845, 864; NVC, Provinciale NVC-adviescommissies voor emigratie 1952, inv.nr. 780 en AEC, inv.nr. 787)

 

- [Algemene] Emigratie Centrale 1958-1964; 1964-1965; z.j. (inv.nrs. 324, 332, 350)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Nederlandse Vrouwen Comité 1956-1958; 1960-1961; z.j. (inv.nr. 100, 288, 363, 390)*

(nieuw: Nederlandse Vrouwen Comité 1951-1975, voor de periode 1956-1958, inv.nrs. 775-776)

 

Rooie Vrouwen in de PvdA

- stukken betreffende de Algemene Emigratie Centrale 1975-1981 (inv.nr. 420)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Stukken betreffende diverse activiteiten, instanties en onderwerpen, op alfabetische volgorde, waaronder een beleidsverslag van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) (bevat naast documentatiemateriaal ook enige correspondentie 1980-1982, inv.nr. 517)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nr. 788)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De beschrijving van het archief en de autopsie van relevante inv.nrs. heeft plaatsgevonden in 2006. In 2007 is het archief bewerkt, zijn de afzonderlijke collecties van de Vrouwenbond en de Rooie Vrouwen (klaarblijkelijk) samengevoegd en hernummerd.

 

Er is voor gekozen om de oude omschrijvingen en oude inv.nrs. te handhaven, omdat daarmee de daarbijbehorende dossierbeschrijving het meest adequaat te verantwoorden blijft. Daarachter staan de vermoedelijke nieuwe inventarisomschrijving en het/de nieuwe inventarisnummer(s). Deze inventarisomschrijvingen zijn soms algemener geformuleerd. Aangezien er geen fysieke controle heeft plaatsgevonden, kunnen er onjuistheden in de 'concordantie' zijn geslopen.

 

2) Bij het IISG, Amsterdam berust tevens het afdelingsarchief PvdA Vrouwenbond, afdeling Zaandam. De inventaris bevat geen aanwijzingen voor materiaal dat relevant kan zijn voor emigratie onderzoek.


Doorgenomen archieven / series

Archief PvdA. Vrouwenbond.

Periode archief

1946-1995

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

Beperkt. Toestemming kan worden verkregen via het IISG

Omvang; inventarisnummers

ten tijde van raadpleging in 2006: 70,65 m.

na bewerking 2007: 39,25 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

ten tijde van raadpleging in 2006:

Jan van den Dries, Voorlopige lijst van het archief van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid - vanaf 1975 Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid - 1976, 1987 [handgeschreven lijst, enig exemplaar]

 

Henk Hondius, Voorlopige lijst van de aanvulling op het archief van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid (1946-)1973-1983 [aanvulling 1990, digitaal raadpleegbaar]

 

na bewerking in 2007:

Aarts, Sabine, Inventaris Archief PvdA. Vrouwenbond (Amsterdam 2007) [met beknopte historische en archivalische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zie [opmerkingen]

Seriële bescheiden

- Notulen Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1947-1967 (inv.nrs. oud 1-3, inv.nrs. nieuw 1-2)

 

- Congresstukken. 1955-1967 (inv.nr. 412)*

(nieuw: Correspondentie betreffende teksten, amendementen, prae-adviezen en kandidaatstellingen voor het tweejaarlijkse congres, 1946-1992. Voor de periode 1955-1967 inv.nrs. 48-59)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

 

- Emigratie, 1950-1953, 1955-1957 (inv.nrs. 165, 172, 217)*

(nieuw: Emigratie 1950-1951, inv.nr. 686 en mogelijk inv.nrs. 787-788)

 

- Buitenland 1950-1951 (inv.nr. 175)*

(nieuw: Correspondentie met en andere stukken betreffende buitenlandse (zuster)organisaties, geordend op land, 1946-1994, hierin: Australië, Nieuw-Zeeland, inv.nrs. 845, 864)

 

- Buitenland en emigratie 1951-1952 (inv.nr. 196)*

(zie dossierbeschrijving. Dit inv.nr. is vermoedelijk herordend onder: buitenlandse zusterorganisaties, inv.nrs. 845, 864; NVC, Provinciale NVC-adviescommissies voor emigratie 1952, inv.nr. 780 en AEC, inv.nr. 787)

 

- [Algemene] Emigratie Centrale 1958-1964; 1964-1965; z.j. (inv.nrs. 324, 332, 350)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Nederlandse Vrouwen Comité 1956-1958; 1960-1961; z.j. (inv.nr. 100, 288, 363, 390)*

(nieuw: Nederlandse Vrouwen Comité 1951-1975, voor de periode 1956-1958, inv.nrs. 775-776)

 

Rooie Vrouwen in de PvdA

- stukken betreffende de Algemene Emigratie Centrale 1975-1981 (inv.nr. 420)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nrs. 787-788)

 

- Stukken betreffende diverse activiteiten, instanties en onderwerpen, op alfabetische volgorde, waaronder een beleidsverslag van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) (bevat naast documentatiemateriaal ook enige correspondentie 1980-1982, inv.nr. 517)*

(nieuw: Algemene Emigratie Centrale (AEC) 1952-1983, inv.nr. 788)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De beschrijving van het archief en de autopsie van relevante inv.nrs. heeft plaatsgevonden in 2006. In 2007 is het archief bewerkt, zijn de afzonderlijke collecties van de Vrouwenbond en de Rooie Vrouwen (klaarblijkelijk) samengevoegd en hernummerd.

 

Er is voor gekozen om de oude omschrijvingen en oude inv.nrs. te handhaven, omdat daarmee de daarbijbehorende dossierbeschrijving het meest adequaat te verantwoorden blijft. Daarachter staan de vermoedelijke nieuwe inventarisomschrijving en het/de nieuwe inventarisnummer(s). Deze inventarisomschrijvingen zijn soms algemener geformuleerd. Aangezien er geen fysieke controle heeft plaatsgevonden, kunnen er onjuistheden in de 'concordantie' zijn geslopen.

 

2) Bij het IISG, Amsterdam berust tevens het afdelingsarchief PvdA Vrouwenbond, afdeling Zaandam. De inventaris bevat geen aanwijzingen voor materiaal dat relevant kan zijn voor emigratie onderzoek.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv.nr. 412 Congresstukken 1955-1967 (nieuw: inv.nrs. 48-59)

De omslag bevat verslagen van de tweejaarlijkse landelijke congressen. De verslagen bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

 

inhoud overig

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid

 

inv.nrs. 165, 172, 217 emigratie 1950-1953, 1955-1957 (nieuw: inv.nr. 686 en mogelijk inv.nrs. 787-788)

- inv.nr. 165 : de omslag bevat inkomende correspondentie en verslagen van bijeenkomsten, bijgewoond door de Vrouwenbond PvdA inzake de organisatie van het emigratiebestel in Nederland. Correspondenten zijn: Centrale Stichting Landbouw Emigratie, de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1950-1951.

 

- inv.nr. 172 : de omslag bevat een dossier 'Emigratie-Raad van het Nederlandse Vrouwen Comité', vnl. met inkomende en minuten van uitgaande correspondentie inzake vertegenwoordiging van de PvdA-Vrouwenbond in de Emigratie Commissie van de NVC en een dossier 'Algemene Emigratie Centrale' (1952-1953) met circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland over diverse landen van bestemming; inkomende correspondentie van de Algemene Emigratie Centrale en minuten van de antwoorden. Tevens bevat het dossier minuten van uitgaande correspondentie aan de aangesloten leden van de Vrouwenbond, veelal met het verzoek plaats te nemen in plaatselijke AEC-aanmeldingskantoren en de inkomende antwoorden (veelal met motivatie).

 

- inv.nr. 217 : als 172

 

- inv.nr. 175 Buitenland 1950-1951 (nieuw: inv.nrs. 845, 864)

De omslag bevat landendossiers, met minuten van uitgaande correspondentie aan vrouwenorganisaties aldaar en internationale vrouwenorganisaties. Ten aanzien van Australië en Nieuw-Zeeland verzoek om informatie inzake onafhankelijke socialistische vrouwenorganisaties ten behoeve van emigrantenvrouwen.

 

- inv.nr. 196 Buitenland en emigratie 1951-1952 (nieuw: inv.nrs. 780, 787, 845, 864)

De omslag bevat een dossier 'Algemene Emigratie Centrale' en een dossier 'Emigratie-Commissie Nederlands Vrouwen Comité / Provinciale Vrouwen Adviescommissies'. Losliggend bevatten ze de antwoorden van de Australische en Nieuw-Zeelandse Labo(u)r Parties op inv.nr. 175.

- omslag AEC: bevat toegezonden verslagen van vergaderingen, conceptstatuten en correspondentie betreffende de vertegenwoordiging van de Vrouwenbond in de AEC

- Omslag NVC: bevat inkomende stukken en correspondentie van het NVC en de vertegenwoordigster van de Vrouwenbond PvdA in het NVC en tevens minuten van uitgaande correspondentie aan de leden van de vrouwenbond inzake vertegenwoordiging in de Provinciale Advies Commissies van het NVC, en de inkomende antwoorden.

 

- inv.nrs. 324, 332, 350 [Algemene] Emigratie Centrale 1958-1964; 1964-1965; z.j. (nieuw: inv.nrs. 787-788)

De dozen bevatten circulaires, stukken en inkomende correspondentie van de AEC en de Nederlandse Emigratiedienst bij de vrouwenbond van de PvdA en minuten van uitgaande correspondentie; doos 350 bevat notulen van de Vrouwencommissie van de drie Emigratie Centrales (ingesteld na de opheffing van de Emigratiecommissie van het Nederlands Vrouwen Comité) en stukken van na de onderzoeksperiode.

 

- inv.nr. 100, 288, 363, 390 Nederlandse Vrouwen Comité 1956-1958; 1960-1961; z.j.

(nieuw: inv.nrs. 775-776)

- Inv.nr. 100 bevat een omslag met kopieën van notulen van vergaderingen van het Nederlandse Vrouwen Comité en enkele jaarverslagen van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

 

Rooie Vrouwen in de PvdA

- inv.nr. 420 Stukken betreffende de Algemene Emigratie Centrale 1975-1981

(nieuw: inv.nrs. 787-788)

De doos bevat vier stukken met betrekking tot de Algemene Emigratie Centrale: Verslag door J. Breddels en N.J. Prinsen gemaakte reis naar Zuid-Afrika in juli 1972 in opdracht van het Bestuur van de Algemene Emigratie Centrale; een notitie en een brief van de vertegenwoordigster van de Rooie Vrouwen in de Algemene Emigratie Centrale (1976) m.b.t. de standpuntbepaling ten aanzien van emigratie naar Zuid-Afrika in verband met de apartheidspolitiek; AEC-notitie 'Schets voor een nieuwe structuur van de emigratie organisaties in Nederland (1972).

 

- inv.nr. 517 Stukken betreffende diverse activiteiten, instanties en onderwerpen, op alfabetische volgorde, waaronder een beleidsverslag van de Algemene Emigratie Centrale (AEC) (bevat naast documentatiemateriaal ook enige correspondentie) 1980-1982 (nieuw: inv.nr. 788)

De omslag bevat het jaarverslag van de Algemene Emigratie Centrale 1982.