Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Provinciaal Bestuur Noord-Brabant

Griffie:

De 4e afdeling van de Griffie had zowel voor als na 1949 sociale en economische vraagstukken als taak.

 

In 1950 werd het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant opgericht, op initiatief van de Commissaris der Koningin J.E. De Quay. Het Provinciaal Contactorgaan zou in 1957 worden opgeheven.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant:

1946-1959 J.E. De Quay

1959-1973 C.N.M. Kortmann

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Noord-Brabant

Provinciaal Blad

 

De Grote Trek. Emigratie Noord-Brabant. Uitgave van het Provinciaal Contact-Orgaan Noord-Brabant voor Emigratieaangelegenheden, met een voorwoord van de Commissaris der Koningin J.E. de Quay (Den Bosch 1951) 47 p. [De brochure werd gemaakt door het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, in opdracht van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden]

 

Stekelenburg, H.A.V.M. van, De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1148 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

 

b) nr. 1392 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

 

Commissaris der Koningin Noord-Brabant

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Zie inleiding inventaris voor een opsomming van de niet-openbare stukken.

Omvang; inventarisnummers

a) 42,5 m.; 1870 inv.nrs.

b) 8475 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 81 %

b) onbekend

Toegang(en)

a-b) Inventaris van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant [met historische en archivistische inleiding, organisatieschema's, lijsten van leden en buitengewone leden van Gedeputeerde Staten, griffiers, grenswijzigingen, waterschappen; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

- Notulen van de Staten van Noord-Brabant: notulen 1e en 2e gewone zitting 1946 en buitengewone zitting 9 juni 1946 t/m 2e gewone zitting 1949 (inv.nrs. 83-89)

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Notulen Provinciale Staten 1950-1967 met bijlagen en trefwoordenindex (inv.nrs. 775-829)*

 

- Notulen van het Provinciaal Contactorgaan voor emigratie-aangelegenheden 1950-1952 (inv.nr. 6405)*

 

- Jaarverslagen Gedeputeerde Staten 1957-1972 (inv.nrs. 1393-1395)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

[Bevat geen inv.nrs. betreffende emigratieaangelegenheden voor de onderzoeksperiode. Ter signalering: Afwijzing verzoeken om provinciale steun voor emigratie, 1923-1929 (inv.nr. 1113)]

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Subsidie door provincie aan instellingen op gebied van (e)migratie, 1949-1978 (inv.nr. 6404)

 

- Opheffing van de Provinciale Emigratie Commissie (inv.nr. 6411)*

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 6405)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant
Inventaristekst

- inv.nrs. 775-829 Notulen Provinciale Staten 1950-1967 met bijlagen en trefwoordenindex

In het onderwerpregister onder het trefwoord 'arbeid' is discussie betreffende de noodzaak en toekomstige - provinciale - organisatie van emigratie te vinden.

Tussen 1946 en 1950 werd de noodzaak van emigratie voor Noord-Brabant (met name vanuit agrarisch perspectief) benadrukt tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten. Het college zag voor zichzelf vooral een taak op gebied van het scheppen van voorwaarden; in eerste instantie niet organisatorisch. Subsidieverzoeken van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in 1949 ter bekostiging van de emigratievoorbereiding van jonge boeren, leidden tot het besluit om te subsidiëren, maar tegelijkertijd er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om een 'doelbewuste emigratiepolitiek te voeren op het allerhoogste niveau' (24-01-1950).

Op 17 maart 1950 werd op initiatief van de Commissaris der Koningin J.E. de Quay een 'Emigratiebijeenkomst' belegd. Deze werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant en de Provinciale Griffie; de bisschoppen van Breda en Den Bosch, de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, de diocesane bonden van de Katholieke Arbeiders Beweging; het Rijksarbeidsbureau en het Provinciaal Opbouw Orgaan Noord-Brabant. Hier werd besloten over te gaan tot de oprichting van een interconfessioneel Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden, bedoeld om de coördinatie tussen de diverse particuliere en overheidsinstanties binnen de provincie te verzorgen. De oprichtingsvergadering van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden vond plaats op 14 juli 1950 (zie hieronder, inv. 6405). Tijdens de Statenvergaderingen kwamen na deze datum nog vnl. verzoeken tot subsidie voor particuliere organisaties (t.b.v. emigratiewerkzaamheden) (inv.nr. 6404) aan de orde.

 

- inv.nr. 6405 Notulen van Contactorgaan voor emigratie-aangelegenheden 1950-1952

Organisatie:

Het Provinciaal contactorgaan, ook wel aangeduid als Provinciale Emigratie Commissie was samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur; een vrouwelijke en een mannelijke afgevaardigde van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en de Katholieke Arbeidersbeweging, een vertegenwoordiger van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant; twee vertegenwoordigers van de protestantse boerenorganisaties (Christelijke Boeren- en Tuindersbond, CBTB); twee vertegenwoordigers van de overige niet-katholieke standsorganisaties, waaronder het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); twee vertegenwoordigers van de bisdommen Breda en Den Bosch en een vertegenwoordiger van het Rijksarbeidsbureau. Bij de opheffing (inv.nr. 6411) in 1957 waren ook de Maatschappij van Landbouw, de Nederlandse Hervormde Stichting voor Sociale Arbeid en de Gereformeerde Stichting voor Sociale Arbeid vertegenwoordigd.

 

Inliggend:

- getypte notulen van de voorbereidende 'Emigratiebijeenkomst' van 17 maart 1950;

- agenda's en notulen (incompleet) en bijbehorende stukken van de 6 reguliere bijeenkomsten van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden (1e bijeenkomst 14-07-1950, laatste bijeenkomst op 25-08-1952, notulen van de vergaderingen 1 en 6 ontbreken).

De stukken hebben betrekking op voorbereidingscursussen; emigratie naar Frankrijk en Luxemburg (1952); diverse publicaties over emigratie.

(NB. Na de installatie van J.E. de Quay als voorzitter van de Raad voor de Emigratie is het Provinciaal Contactorgaan niet meer bijeen geweest)

 

- inv.nr. 6411 Opheffing van de Provinciale Emigratie Commissie

Bevat een nota van de 4e afdeling Griffie voor Gedeputeerde Staten, 18-03-1957, waarin geadviseerd wordt om het Provinciale Contactorgaan ofwel op te heffen, ofwel om te zetten in een contactcommissie van de Interdiocesane Katholieke Emigratie Stichting, de Christelijke Emigratie Centrale (afdeling Noord-Brabant) en het Provinciaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (onderdeel van het Arbeidsbureau).

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Provinciaal Bestuur Noord-Brabant

Griffie:

De 4e afdeling van de Griffie had zowel voor als na 1949 sociale en economische vraagstukken als taak.

 

In 1950 werd het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant opgericht, op initiatief van de Commissaris der Koningin J.E. De Quay. Het Provinciaal Contactorgaan zou in 1957 worden opgeheven.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant:

1946-1959 J.E. De Quay

1959-1973 C.N.M. Kortmann

Taak, activiteiten

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Noord-Brabant

Provinciaal Blad

 

De Grote Trek. Emigratie Noord-Brabant. Uitgave van het Provinciaal Contact-Orgaan Noord-Brabant voor Emigratieaangelegenheden, met een voorwoord van de Commissaris der Koningin J.E. de Quay (Den Bosch 1951) 47 p. [De brochure werd gemaakt door het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, in opdracht van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden]

 

Stekelenburg, H.A.V.M. van, De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1148 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

 

b) nr. 1392 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

 

Commissaris der Koningin Noord-Brabant

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Zie inleiding inventaris voor een opsomming van de niet-openbare stukken.

Omvang; inventarisnummers

a) 42,5 m.; 1870 inv.nrs.

b) 8475 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 81 %

b) onbekend

Toegang(en)

a-b) Inventaris van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant [met historische en archivistische inleiding, organisatieschema's, lijsten van leden en buitengewone leden van Gedeputeerde Staten, griffiers, grenswijzigingen, waterschappen; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

- Notulen van de Staten van Noord-Brabant: notulen 1e en 2e gewone zitting 1946 en buitengewone zitting 9 juni 1946 t/m 2e gewone zitting 1949 (inv.nrs. 83-89)

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Notulen Provinciale Staten 1950-1967 met bijlagen en trefwoordenindex (inv.nrs. 775-829)*

 

- Notulen van het Provinciaal Contactorgaan voor emigratie-aangelegenheden 1950-1952 (inv.nr. 6405)*

 

- Jaarverslagen Gedeputeerde Staten 1957-1972 (inv.nrs. 1393-1395)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

[Bevat geen inv.nrs. betreffende emigratieaangelegenheden voor de onderzoeksperiode. Ter signalering: Afwijzing verzoeken om provinciale steun voor emigratie, 1923-1929 (inv.nr. 1113)]

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Subsidie door provincie aan instellingen op gebied van (e)migratie, 1949-1978 (inv.nr. 6404)

 

- Opheffing van de Provinciale Emigratie Commissie (inv.nr. 6411)*

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 6405)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 1148 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

 

b) nr. 1392 Archief van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

 

Commissaris der Koningin Noord-Brabant

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Zie inleiding inventaris voor een opsomming van de niet-openbare stukken.

Omvang; inventarisnummers

a) 42,5 m.; 1870 inv.nrs.

b) 8475 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 81 %

b) onbekend

Toegang(en)

a-b) Inventaris van het Provinciaal Bestuur Noord-Brabant [met historische en archivistische inleiding, organisatieschema's, lijsten van leden en buitengewone leden van Gedeputeerde Staten, griffiers, grenswijzigingen, waterschappen; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

- Notulen van de Staten van Noord-Brabant: notulen 1e en 2e gewone zitting 1946 en buitengewone zitting 9 juni 1946 t/m 2e gewone zitting 1949 (inv.nrs. 83-89)

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Notulen Provinciale Staten 1950-1967 met bijlagen en trefwoordenindex (inv.nrs. 775-829)*

 

- Notulen van het Provinciaal Contactorgaan voor emigratie-aangelegenheden 1950-1952 (inv.nr. 6405)*

 

- Jaarverslagen Gedeputeerde Staten 1957-1972 (inv.nrs. 1393-1395)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

1148 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1920-1949

[Bevat geen inv.nrs. betreffende emigratieaangelegenheden voor de onderzoeksperiode. Ter signalering: Afwijzing verzoeken om provinciale steun voor emigratie, 1923-1929 (inv.nr. 1113)]

 

1392 Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1950-1986

- Subsidie door provincie aan instellingen op gebied van (e)migratie, 1949-1978 (inv.nr. 6404)

 

- Opheffing van de Provinciale Emigratie Commissie (inv.nr. 6411)*

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 6405)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant
Inventaristekst

- inv.nrs. 775-829 Notulen Provinciale Staten 1950-1967 met bijlagen en trefwoordenindex

In het onderwerpregister onder het trefwoord 'arbeid' is discussie betreffende de noodzaak en toekomstige - provinciale - organisatie van emigratie te vinden.

Tussen 1946 en 1950 werd de noodzaak van emigratie voor Noord-Brabant (met name vanuit agrarisch perspectief) benadrukt tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten. Het college zag voor zichzelf vooral een taak op gebied van het scheppen van voorwaarden; in eerste instantie niet organisatorisch. Subsidieverzoeken van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in 1949 ter bekostiging van de emigratievoorbereiding van jonge boeren, leidden tot het besluit om te subsidiëren, maar tegelijkertijd er bij de Rijksoverheid op aan te dringen om een 'doelbewuste emigratiepolitiek te voeren op het allerhoogste niveau' (24-01-1950).

Op 17 maart 1950 werd op initiatief van de Commissaris der Koningin J.E. de Quay een 'Emigratiebijeenkomst' belegd. Deze werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant en de Provinciale Griffie; de bisschoppen van Breda en Den Bosch, de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, de diocesane bonden van de Katholieke Arbeiders Beweging; het Rijksarbeidsbureau en het Provinciaal Opbouw Orgaan Noord-Brabant. Hier werd besloten over te gaan tot de oprichting van een interconfessioneel Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden, bedoeld om de coördinatie tussen de diverse particuliere en overheidsinstanties binnen de provincie te verzorgen. De oprichtingsvergadering van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden vond plaats op 14 juli 1950 (zie hieronder, inv. 6405). Tijdens de Statenvergaderingen kwamen na deze datum nog vnl. verzoeken tot subsidie voor particuliere organisaties (t.b.v. emigratiewerkzaamheden) (inv.nr. 6404) aan de orde.

 

- inv.nr. 6405 Notulen van Contactorgaan voor emigratie-aangelegenheden 1950-1952

Organisatie:

Het Provinciaal contactorgaan, ook wel aangeduid als Provinciale Emigratie Commissie was samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur; een vrouwelijke en een mannelijke afgevaardigde van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en de Katholieke Arbeidersbeweging, een vertegenwoordiger van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant; twee vertegenwoordigers van de protestantse boerenorganisaties (Christelijke Boeren- en Tuindersbond, CBTB); twee vertegenwoordigers van de overige niet-katholieke standsorganisaties, waaronder het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); twee vertegenwoordigers van de bisdommen Breda en Den Bosch en een vertegenwoordiger van het Rijksarbeidsbureau. Bij de opheffing (inv.nr. 6411) in 1957 waren ook de Maatschappij van Landbouw, de Nederlandse Hervormde Stichting voor Sociale Arbeid en de Gereformeerde Stichting voor Sociale Arbeid vertegenwoordigd.

 

Inliggend:

- getypte notulen van de voorbereidende 'Emigratiebijeenkomst' van 17 maart 1950;

- agenda's en notulen (incompleet) en bijbehorende stukken van de 6 reguliere bijeenkomsten van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden (1e bijeenkomst 14-07-1950, laatste bijeenkomst op 25-08-1952, notulen van de vergaderingen 1 en 6 ontbreken).

De stukken hebben betrekking op voorbereidingscursussen; emigratie naar Frankrijk en Luxemburg (1952); diverse publicaties over emigratie.

(NB. Na de installatie van J.E. de Quay als voorzitter van de Raad voor de Emigratie is het Provinciaal Contactorgaan niet meer bijeen geweest)

 

- inv.nr. 6411 Opheffing van de Provinciale Emigratie Commissie

Bevat een nota van de 4e afdeling Griffie voor Gedeputeerde Staten, 18-03-1957, waarin geadviseerd wordt om het Provinciale Contactorgaan ofwel op te heffen, ofwel om te zetten in een contactcommissie van de Interdiocesane Katholieke Emigratie Stichting, de Christelijke Emigratie Centrale (afdeling Noord-Brabant) en het Provinciaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (onderdeel van het Arbeidsbureau).