Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant

Naam archiefvormer Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant
Periode van bestaan 1850 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

CdK

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

De positie van de Commissaris des Konings/der Koningin werd in 1850 geregeld bij het tot stand komen van de 'wet regelende de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten'. Officieel was de Commissaris de eerste ambtenaar van het rijk in de provincie; was hij of zij belast met de uitvoering van de bevelen van de koning en moest toezien (en zonodig ingrijpen) op de verrichtingen van de Provinciale Staten. In de praktijk was het vooral een besturende functie. Bij de Grondwetswijziging van 1956 verviel officieel het 'toezicht op de verrichtingen van de Staten'. Bij de herziening van de provinciewet in 1962 is vastgelegd dat de positie van Commissaris in de loop der tijd meer provinciaal gezagsdrager dan rijksambtenaar is geworden, al kan de vorst nog steeds bevelen of instructies geven. De positie van de Commissaris is een dualistische: als hij of zij optreedt 'ter uitvoering van de Instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën' dan handelt hij of zij als rijksorgaan en is verantwoording schuldig aan de rijksoverheid; voor het bestuur van de provincie is hij of zij provinciaal (zelfbestuurs)orgaan en verantwoording schuldig aan Provinciale Staten.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant:

1945-1946 J. Th. M. Smits van Oyen (wnd)

1946-1959 J.E. de Quay

1959-1973 C.N.M. Kortmann

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens de 'instructie' bevordert de Commissaris de bestrijding of voorkoming van ernstige calamiteiten (ev. op aanwijzing van Binnenlandse zaken); bevordert de civiele verdediging; de samenwerking tussen rijksambtenaren onderling en met commandanten van de krijgsmacht; provinciale, gemeentelijke en waterschapbesturen. Tevens dient hij of zij de gemeenten in de provincies te bezoeken en hiervan verslag uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken; te adviseren betreffende benoemingen van burgemeesters / (hoofd)commissaris gemeentelijk politiecorps.

 

Als provinciaal orgaan is de Commissaris der Koningin voorzitter van de Provinciale Staten (raadgevende stem) en van Gedeputeerde Staten (stemgerechtigd) en heeft hij het hoogste toezicht op de provinciale griffie.

 

J.E. de Quay was van 1952 tot 1959 voorzitter van de Raad voor de Emigratie. Tevens was hij voorzitter van Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant van 1952-1957.

Voorloper

Gouverneur in de provincie of landschap (Commissaris van de Souvereine Vorst)

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant

 

Provinciaal bestuur Noord-Brabant

Periode archief

1920-1969

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur

Omvang; inventarisnummers

1298 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 1920-1969 [met historische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 1085

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

 

Ter signalering:

- Werkcommissie Agrarisch Welvaartsplan (inv.nrs. 788-789)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archivalia van het voorzitterschap van de Raad voor de Emigratie bevinden zich in De Quay's privé-archief.

Algemeen

Naam, varianten

CdK

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

De positie van de Commissaris des Konings/der Koningin werd in 1850 geregeld bij het tot stand komen van de 'wet regelende de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten'. Officieel was de Commissaris de eerste ambtenaar van het rijk in de provincie; was hij of zij belast met de uitvoering van de bevelen van de koning en moest toezien (en zonodig ingrijpen) op de verrichtingen van de Provinciale Staten. In de praktijk was het vooral een besturende functie. Bij de Grondwetswijziging van 1956 verviel officieel het 'toezicht op de verrichtingen van de Staten'. Bij de herziening van de provinciewet in 1962 is vastgelegd dat de positie van Commissaris in de loop der tijd meer provinciaal gezagsdrager dan rijksambtenaar is geworden, al kan de vorst nog steeds bevelen of instructies geven. De positie van de Commissaris is een dualistische: als hij of zij optreedt 'ter uitvoering van de Instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën' dan handelt hij of zij als rijksorgaan en is verantwoording schuldig aan de rijksoverheid; voor het bestuur van de provincie is hij of zij provinciaal (zelfbestuurs)orgaan en verantwoording schuldig aan Provinciale Staten.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant:

1945-1946 J. Th. M. Smits van Oyen (wnd)

1946-1959 J.E. de Quay

1959-1973 C.N.M. Kortmann

Taak, activiteiten

Volgens de 'instructie' bevordert de Commissaris de bestrijding of voorkoming van ernstige calamiteiten (ev. op aanwijzing van Binnenlandse zaken); bevordert de civiele verdediging; de samenwerking tussen rijksambtenaren onderling en met commandanten van de krijgsmacht; provinciale, gemeentelijke en waterschapbesturen. Tevens dient hij of zij de gemeenten in de provincies te bezoeken en hiervan verslag uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken; te adviseren betreffende benoemingen van burgemeesters / (hoofd)commissaris gemeentelijk politiecorps.

 

Als provinciaal orgaan is de Commissaris der Koningin voorzitter van de Provinciale Staten (raadgevende stem) en van Gedeputeerde Staten (stemgerechtigd) en heeft hij het hoogste toezicht op de provinciale griffie.

 

J.E. de Quay was van 1952 tot 1959 voorzitter van de Raad voor de Emigratie. Tevens was hij voorzitter van Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant van 1952-1957.

Voorloper

Gouverneur in de provincie of landschap (Commissaris van de Souvereine Vorst)

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant

 

Provinciaal bestuur Noord-Brabant

Periode archief

1920-1969

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur

Omvang; inventarisnummers

1298 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 1920-1969 [met historische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 1085

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

 

Ter signalering:

- Werkcommissie Agrarisch Welvaartsplan (inv.nrs. 788-789)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archivalia van het voorzitterschap van de Raad voor de Emigratie bevinden zich in De Quay's privé-archief.


Doorgenomen archieven / series

Archief Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant

 

Provinciaal bestuur Noord-Brabant

Periode archief

1920-1969

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is schriftelijke toestemming vereist van de directeur

Omvang; inventarisnummers

1298 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 1920-1969 [met historische inleiding; digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 1085

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Het archief bevat geen specifieke inventarisnummers betreffende emigratieaangelegenheden.

 

Ter signalering:

- Werkcommissie Agrarisch Welvaartsplan (inv.nrs. 788-789)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De archivalia van het voorzitterschap van de Raad voor de Emigratie bevinden zich in De Quay's privé-archief.


Analyse archivalia