Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Koloniën

Naam archiefvormer Ministerie van Koloniën
Periode van bestaan 1842-1959
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1945 Ministerie van Koloniën

1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen

1949 Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

1952 Ministerie van Overzeese Rijksdelen

1957 Ministerie van Zaken Overzee

 

MINKOL; MINOG; MINUOR

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In de periode tussen 1813 en 1841 is er gedurende een periode van zes jaar sprake geweest van een zelfstandig Departement van Koloniën (1834-1840). In de tussenliggende jaren is het beleidsterrein gecombineerd met andere terreinen, meestal nijverheid of marine. Vanaf 1842 is het Ministerie van Koloniën een zelfstandig ministerie, tot 1945.

 

In 1945 veranderde de naam van het ministerie in Overzeese Gebiedsdelen (1945-1949); na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië werd het nog enkele malen hernoemd, waarna het departement in 1959 werd opgeheven.

 

Van 1945-1950 bestond MINOG naast het kabinet en enkele publicitaire afdelingen uit een aantal beleidsafdelingen (juridische zaken; financiële en budgettaire zaken; economische zaken; onderwijs, godsdienst, transport en communicatie en militaire aangelegenheden). Een Commissariaat voor Indische Zaken was als onderdeel van de Nederlands-Indische regering als aparte organisatie bij het ministerie geplaatst.

 

Aangezien het takenpakket na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië veelvuldig veranderde, was het departement na 1950 regelmatig onderhevig aan interne reorganisaties. Taken gerelateerd aan Indonesië kwamen gedeeltelijk bij andere ministeries terecht (w.o. Buitenlandse Zaken en Maatschappelijk Werk).

 

Koloniën en emigratie

Ten aanzien van het Nederlandse emigratiebeleid had het Ministerie van Koloniën na 1945 geen specifieke, beleidsmatige rol. Wel was het vertegenwoordigd in de Commissie Landbouw-Emigratie (1949-1950). Migratie van Nederlanders naar de koloniën behoorde volgens de toenmalige definitie officieel niet tot emigratie. Anderzijds kwam migratie vanuit Nederlands-Indië / Indonesië naar intercontinentale bestemmingslanden na 1945 regelmatig voor, hetgeen door het Commissariaat voor de Emigratie wel werd beschouwd als emigratie in de klassieke zin (gegevens SZW, directie emigratie, dossier Organisatie Bureau Commissaris voor de Emigratie 1953-1957).

 

Zie ook: Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Djakarta

 

ministers van:

Overzeese Gebiedsdelen:

1945-1946 J.H.A. Logemann

1946-1948 J.A. Jonkman

1948-1949 E.M.J.A. Sassen

1949 J.H. Maarseveen (eerste 4 maanden a.i.)

 

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen:

1949-1951 J.H. van Maarseveen (1951 W. Drees a.i.)

1951-1952 L.A.H. Peters

 

Overzeese Rijksdelen:

1952-1956 W.J.A. Kernkamp (1956 C. Staf a.i.)

 

Zaken Overzee:

1956-1957 C. Staf a.i.

1957-1959 G.Ph. Helders

1959 H.A. Korthals

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het ministerie had als taak het beleid ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen te initiëren, coördineren en uit te voeren (inrichting van het koloniaal bestuur; buitenlandse betrekkingen; financiën; wetgeving, personeels- en materieel voorziening). Na 1949 moest in samenwerking met andere ministeries en organisaties de nieuwe relatie met Indonesië vorm worden gegeven.

Voorloper

Ministerie van Marine en Koloniën

Opvolger

Ministerie van Binnenlandse Zaken, voorzover het de zaken betreft met betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea (1959-1963)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

Droogelever,P.J.enM.J.B.Schouten,Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/inleiding [diverse ING-series en -publicaties. Zie voor onderzoek naar emigratie m.n. de digitaal beschikbare archiefgids en de digitale bronnenpublicatie Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963. In deze laatste publicatie kan gezocht worden met het trefwoord 'emigratie'. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat het hier m.n. repatriëring en evacuatie van Nederlanders in Indonesië betreft.]

 

Graaff, B.G.J. de, 'Kalm temidden van woedende golven.'Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940 (Den Haag 1997).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.10.54 Ministerie van Koloniën en opvolgers, dossierarchief 1945-1963

 

b) 2.10.27.03 Archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

 

c) 2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

 

d) 2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

b-c) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 285 m., 12080 inv.nrs.

b) 0,6 m., 41 inv.nrs.

c) 3,3 m., 135 inv.nrs.

d) 0,2 m., 5 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het dossierarchief van het Ministerie van Koloniën en opvolgers (1859-)1945-1963(-1979) (Winschoten 1997, 2002)

 

b) Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand (1951)1952-1959(1964) (Den Haag 1982)

 

c) Tempelaars, A., Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen, (1925)1946-1959(1960) (Den Haag 1982)

 

d) Inventaris van de archieven van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met Indonesië en de Overzeese Rijksdelen [1950-1953], 19xx (Den Haag 1982)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op namen en trefwoorden, voorzover in de inventaris genoemd.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) geen

opmerkingen structuur archief

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

Het archief bestaat uit 11 archiefblokken: Koloniën A-dossiers (1900-1945); Kolonieën dossierarchief 1945-1963 (300 m.); Koloniën dossierarchief geheim (85 m.); Kabinet van de Vice-Ministerpresident 1950-1959 (7,4 m.); Directie Nieuw-Guinea, bureau Bevoorrading 1950-1962 (65 m.); Bureau Afwikkelingszaken Nederlands Nieuw-Guinea 1963-1965 (0,2 m); Dossiers studiebeurzen; invorderingen 1950-1959 (4,5 m.); doorschrijfagenda's 1951-1963 (7,5 m.); South Pacific Commission 1948-1962 (12,5 m.); Personeelsdossiers ministerie 1950-1962 (2,0 m.).

 

Het archief werd centraal gearchiveerd op de afdeling Post- en Archiefzaken (PAZ), met behulp van een fiche-doorschrijfsysteem. Na afdoening van de stukken op de afdelingen werden de stukken teruggezonden naar PAZ en daar met behulp van een dossierstelsel zaaksgewijs opgeborgen. De afdelingen vormden geen zelfstandig archief.

 

2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen 1946-1959

Het betreft hier archivalia, die buiten de administratie van het Departement zijn gehouden, bijeengebracht door een aantal Raadadviseurs en hoofdambtenaren van het Departement.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

 

emigratie algemeen

- Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 5084)

- Financiering van heremigratie van buiten Nederland gevestigde Nederlanders 1955-1956 (inv.nr. 6662)

- Emigratiemogelijkheden naar Brazilië 1946-1954 (inv.nr. 3559)

- Migratieovereenkomst Nederland-Chili 1958-1962 (inv.nr. 7302)

 

emigratie naar/van overzeese rijksdelen: Suriname/Nieuw-Guinea

-Emigratie van gedetineerde politieke delinquenten naar Suriname en Nieuw-Guinea 1945-1947 (inv.nr. 3558)

- Emigratie van personen naar Suriname 1945-1951 (inv.nr. 3143)

- Vereniging Nederland-Suriname (NEDSU) met onder meer als doel: emigratie naar Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3560)

- Vereniging Nieuw-Nederland te Tilburg met als doel: Kolonisatie in Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3561)[bedoeld is: Stichting Nieuw Nederland in Zonnig Zuid-Amerika]

- Coöperatieve Kolonisatie Vereniging Noord-Brabant GA, 1955 (inv.nr. 3562)

- Coöperatieve Vereniging 'De West' te Paramaribo met als doel: kolonisatie in Suriname, 1948 (inv.nr. 3564)

- Emigratieproef met Indische Nederlanders naar Suriname (algemeen, gegadigden, afgewezen personen A-Z) 1952-1955 (inv.nrs. 4257-4263)

- Plan voor emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname door de Emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950-1955 (inv.nr. 9893)

- Verzoek emigratiestichting 'Quo Vadis' (afd. Soerabaja) inzake transmigratie Indische Nederlanders naar Nederlandse Antillen 1947-1949 (inv.nr. 4679)

- Emigratie van Indonesiërs en Hindoestanen uit Suriname naar Cayenne (Frans-Guyana) 1953-1954 (inv.nr. 4806)

- 'Vereniging Nieuw Nickerie' tot landbouwkolonisatie voor Nederlandse boeren in het district Nickerie (Suriname) 1947-1951 (inv.nr. 5270)

- Freeland League for Jewish territorial colonisation te New York: Plannen tot immigratie van joodse kolonisten in Suriname 1946-1953 (inv.nrs. 11840-11843)

- Rapport van dr. J. Ismaël, Stichting Culturele Samenwerking Amsterdam, over 'De Indonesische bevolkingsgroepen in Suriname' 1951 (inv.nr. 11871)

- Stichting Transmigratie 'Nederland Overzee' 1948 (inv.nr. 4295)

- Verzoek van het Hoofdbestuur 'Perbangoenan Masjarakat Malakoe' tot instelling van een Centraal Rijkscollege ten behoeve van kolonisatie op Nieuw-Guinea en emigratie naar Suriname en Curaçao 1946-1947 (inv.nr. 4683)

- Mogelijke vestiging van Indische Nederlanders in Overzeese Rijksdelen 1954-1957 (inv.nrs. 5129, 10188)

- Overbrenging naar Suriname en/of de Nederlandse Antillen van gerepatrieerden uit Indonesië 1958 (inv.nrs. 7304, 11137)

- Mogelijke vestiging van personen uit Nederlands Nieuw-Guinea in Suriname 1962 (inv.nrs. 8826, 11668)

- Emigratie van Nederlands Nieuw-Guinea naar andere landen (Brazilië; Filippijnen; Australië, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 1932, 9504)

- Vereniging 'Grooter Nederland' actie ter bevordering van Nederlandse volksplantingen op Nederlands Nieuw-Guinea 1946-1960 (inv.nrs. 2982-2983)

- Emigratie naar Nieuw-Guinea, diverse aspecten 1933-1956 (inv.nrs. 3875, 4209, 4238, 9886, 4316, 4399, 4522, 4610, 4611, 4612, 4680, 5020, 5731, 1046, 10956, 7362, 8201, 11858)

- Nieuw-Guinea: verzoeken om emigratie-faciliteiten 1950-1962 (inv.nr. 1933)

- Kolonisatie in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1959 (inv.nrs. 404, 2171-2173, 2955)

-Transmigratie- en Emigratie Raad in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1949 (inv.nr. 4158)

 

 

2.10.27.03 Koloniën, voorzitters van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

De inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia van belang voor emigratieonderzoek.

 

 

2.10.35.01 Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

- Emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname 1950-1954 (inv.nr. 96)

 

 

2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

- Correspondentie met de secretaris van de werkcommissie: stukken van De Nederlandsche Bank, bijdrage Welvaartsfonds Suriname aan emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950 (inv.nr. 5)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

In deze beschrijving zijn uitsluitend de inventarisnummers vermeld die via het trefwoord 'emigratie' (rubriek migratie, landverhuizing) gevonden zijn voor de onderzoeksperiode. Het is mogelijk dat andere rubrieken (arbeid, landbouw etc.). ook nog materiaal opleveren over migratie, terwijl het archief ook vrij veel materiaal betreffende migratie van voor de onderzoeksperiode 1945-1967 bevat. Dat is hier onvermeld gebleven.

Algemeen

Naam, varianten

1945 Ministerie van Koloniën

1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen

1949 Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

1952 Ministerie van Overzeese Rijksdelen

1957 Ministerie van Zaken Overzee

 

MINKOL; MINOG; MINUOR

Organisatie en inrichting

In de periode tussen 1813 en 1841 is er gedurende een periode van zes jaar sprake geweest van een zelfstandig Departement van Koloniën (1834-1840). In de tussenliggende jaren is het beleidsterrein gecombineerd met andere terreinen, meestal nijverheid of marine. Vanaf 1842 is het Ministerie van Koloniën een zelfstandig ministerie, tot 1945.

 

In 1945 veranderde de naam van het ministerie in Overzeese Gebiedsdelen (1945-1949); na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië werd het nog enkele malen hernoemd, waarna het departement in 1959 werd opgeheven.

 

Van 1945-1950 bestond MINOG naast het kabinet en enkele publicitaire afdelingen uit een aantal beleidsafdelingen (juridische zaken; financiële en budgettaire zaken; economische zaken; onderwijs, godsdienst, transport en communicatie en militaire aangelegenheden). Een Commissariaat voor Indische Zaken was als onderdeel van de Nederlands-Indische regering als aparte organisatie bij het ministerie geplaatst.

 

Aangezien het takenpakket na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië veelvuldig veranderde, was het departement na 1950 regelmatig onderhevig aan interne reorganisaties. Taken gerelateerd aan Indonesië kwamen gedeeltelijk bij andere ministeries terecht (w.o. Buitenlandse Zaken en Maatschappelijk Werk).

 

Koloniën en emigratie

Ten aanzien van het Nederlandse emigratiebeleid had het Ministerie van Koloniën na 1945 geen specifieke, beleidsmatige rol. Wel was het vertegenwoordigd in de Commissie Landbouw-Emigratie (1949-1950). Migratie van Nederlanders naar de koloniën behoorde volgens de toenmalige definitie officieel niet tot emigratie. Anderzijds kwam migratie vanuit Nederlands-Indië / Indonesië naar intercontinentale bestemmingslanden na 1945 regelmatig voor, hetgeen door het Commissariaat voor de Emigratie wel werd beschouwd als emigratie in de klassieke zin (gegevens SZW, directie emigratie, dossier Organisatie Bureau Commissaris voor de Emigratie 1953-1957).

 

Zie ook: Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Djakarta

 

ministers van:

Overzeese Gebiedsdelen:

1945-1946 J.H.A. Logemann

1946-1948 J.A. Jonkman

1948-1949 E.M.J.A. Sassen

1949 J.H. Maarseveen (eerste 4 maanden a.i.)

 

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen:

1949-1951 J.H. van Maarseveen (1951 W. Drees a.i.)

1951-1952 L.A.H. Peters

 

Overzeese Rijksdelen:

1952-1956 W.J.A. Kernkamp (1956 C. Staf a.i.)

 

Zaken Overzee:

1956-1957 C. Staf a.i.

1957-1959 G.Ph. Helders

1959 H.A. Korthals

Taak, activiteiten

Het ministerie had als taak het beleid ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen te initiëren, coördineren en uit te voeren (inrichting van het koloniaal bestuur; buitenlandse betrekkingen; financiën; wetgeving, personeels- en materieel voorziening). Na 1949 moest in samenwerking met andere ministeries en organisaties de nieuwe relatie met Indonesië vorm worden gegeven.

Voorloper

Ministerie van Marine en Koloniën

Opvolger

Ministerie van Binnenlandse Zaken, voorzover het de zaken betreft met betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea (1959-1963)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

Droogelever,P.J.enM.J.B.Schouten,Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/inleiding [diverse ING-series en -publicaties. Zie voor onderzoek naar emigratie m.n. de digitaal beschikbare archiefgids en de digitale bronnenpublicatie Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963. In deze laatste publicatie kan gezocht worden met het trefwoord 'emigratie'. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat het hier m.n. repatriëring en evacuatie van Nederlanders in Indonesië betreft.]

 

Graaff, B.G.J. de, 'Kalm temidden van woedende golven.'Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940 (Den Haag 1997).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.10.54 Ministerie van Koloniën en opvolgers, dossierarchief 1945-1963

 

b) 2.10.27.03 Archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

 

c) 2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

 

d) 2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

b-c) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 285 m., 12080 inv.nrs.

b) 0,6 m., 41 inv.nrs.

c) 3,3 m., 135 inv.nrs.

d) 0,2 m., 5 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het dossierarchief van het Ministerie van Koloniën en opvolgers (1859-)1945-1963(-1979) (Winschoten 1997, 2002)

 

b) Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand (1951)1952-1959(1964) (Den Haag 1982)

 

c) Tempelaars, A., Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen, (1925)1946-1959(1960) (Den Haag 1982)

 

d) Inventaris van de archieven van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met Indonesië en de Overzeese Rijksdelen [1950-1953], 19xx (Den Haag 1982)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op namen en trefwoorden, voorzover in de inventaris genoemd.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) geen

opmerkingen structuur archief

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

Het archief bestaat uit 11 archiefblokken: Koloniën A-dossiers (1900-1945); Kolonieën dossierarchief 1945-1963 (300 m.); Koloniën dossierarchief geheim (85 m.); Kabinet van de Vice-Ministerpresident 1950-1959 (7,4 m.); Directie Nieuw-Guinea, bureau Bevoorrading 1950-1962 (65 m.); Bureau Afwikkelingszaken Nederlands Nieuw-Guinea 1963-1965 (0,2 m); Dossiers studiebeurzen; invorderingen 1950-1959 (4,5 m.); doorschrijfagenda's 1951-1963 (7,5 m.); South Pacific Commission 1948-1962 (12,5 m.); Personeelsdossiers ministerie 1950-1962 (2,0 m.).

 

Het archief werd centraal gearchiveerd op de afdeling Post- en Archiefzaken (PAZ), met behulp van een fiche-doorschrijfsysteem. Na afdoening van de stukken op de afdelingen werden de stukken teruggezonden naar PAZ en daar met behulp van een dossierstelsel zaaksgewijs opgeborgen. De afdelingen vormden geen zelfstandig archief.

 

2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen 1946-1959

Het betreft hier archivalia, die buiten de administratie van het Departement zijn gehouden, bijeengebracht door een aantal Raadadviseurs en hoofdambtenaren van het Departement.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

 

emigratie algemeen

- Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 5084)

- Financiering van heremigratie van buiten Nederland gevestigde Nederlanders 1955-1956 (inv.nr. 6662)

- Emigratiemogelijkheden naar Brazilië 1946-1954 (inv.nr. 3559)

- Migratieovereenkomst Nederland-Chili 1958-1962 (inv.nr. 7302)

 

emigratie naar/van overzeese rijksdelen: Suriname/Nieuw-Guinea

-Emigratie van gedetineerde politieke delinquenten naar Suriname en Nieuw-Guinea 1945-1947 (inv.nr. 3558)

- Emigratie van personen naar Suriname 1945-1951 (inv.nr. 3143)

- Vereniging Nederland-Suriname (NEDSU) met onder meer als doel: emigratie naar Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3560)

- Vereniging Nieuw-Nederland te Tilburg met als doel: Kolonisatie in Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3561)[bedoeld is: Stichting Nieuw Nederland in Zonnig Zuid-Amerika]

- Coöperatieve Kolonisatie Vereniging Noord-Brabant GA, 1955 (inv.nr. 3562)

- Coöperatieve Vereniging 'De West' te Paramaribo met als doel: kolonisatie in Suriname, 1948 (inv.nr. 3564)

- Emigratieproef met Indische Nederlanders naar Suriname (algemeen, gegadigden, afgewezen personen A-Z) 1952-1955 (inv.nrs. 4257-4263)

- Plan voor emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname door de Emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950-1955 (inv.nr. 9893)

- Verzoek emigratiestichting 'Quo Vadis' (afd. Soerabaja) inzake transmigratie Indische Nederlanders naar Nederlandse Antillen 1947-1949 (inv.nr. 4679)

- Emigratie van Indonesiërs en Hindoestanen uit Suriname naar Cayenne (Frans-Guyana) 1953-1954 (inv.nr. 4806)

- 'Vereniging Nieuw Nickerie' tot landbouwkolonisatie voor Nederlandse boeren in het district Nickerie (Suriname) 1947-1951 (inv.nr. 5270)

- Freeland League for Jewish territorial colonisation te New York: Plannen tot immigratie van joodse kolonisten in Suriname 1946-1953 (inv.nrs. 11840-11843)

- Rapport van dr. J. Ismaël, Stichting Culturele Samenwerking Amsterdam, over 'De Indonesische bevolkingsgroepen in Suriname' 1951 (inv.nr. 11871)

- Stichting Transmigratie 'Nederland Overzee' 1948 (inv.nr. 4295)

- Verzoek van het Hoofdbestuur 'Perbangoenan Masjarakat Malakoe' tot instelling van een Centraal Rijkscollege ten behoeve van kolonisatie op Nieuw-Guinea en emigratie naar Suriname en Curaçao 1946-1947 (inv.nr. 4683)

- Mogelijke vestiging van Indische Nederlanders in Overzeese Rijksdelen 1954-1957 (inv.nrs. 5129, 10188)

- Overbrenging naar Suriname en/of de Nederlandse Antillen van gerepatrieerden uit Indonesië 1958 (inv.nrs. 7304, 11137)

- Mogelijke vestiging van personen uit Nederlands Nieuw-Guinea in Suriname 1962 (inv.nrs. 8826, 11668)

- Emigratie van Nederlands Nieuw-Guinea naar andere landen (Brazilië; Filippijnen; Australië, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 1932, 9504)

- Vereniging 'Grooter Nederland' actie ter bevordering van Nederlandse volksplantingen op Nederlands Nieuw-Guinea 1946-1960 (inv.nrs. 2982-2983)

- Emigratie naar Nieuw-Guinea, diverse aspecten 1933-1956 (inv.nrs. 3875, 4209, 4238, 9886, 4316, 4399, 4522, 4610, 4611, 4612, 4680, 5020, 5731, 1046, 10956, 7362, 8201, 11858)

- Nieuw-Guinea: verzoeken om emigratie-faciliteiten 1950-1962 (inv.nr. 1933)

- Kolonisatie in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1959 (inv.nrs. 404, 2171-2173, 2955)

-Transmigratie- en Emigratie Raad in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1949 (inv.nr. 4158)

 

 

2.10.27.03 Koloniën, voorzitters van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

De inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia van belang voor emigratieonderzoek.

 

 

2.10.35.01 Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

- Emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname 1950-1954 (inv.nr. 96)

 

 

2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

- Correspondentie met de secretaris van de werkcommissie: stukken van De Nederlandsche Bank, bijdrage Welvaartsfonds Suriname aan emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950 (inv.nr. 5)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

In deze beschrijving zijn uitsluitend de inventarisnummers vermeld die via het trefwoord 'emigratie' (rubriek migratie, landverhuizing) gevonden zijn voor de onderzoeksperiode. Het is mogelijk dat andere rubrieken (arbeid, landbouw etc.). ook nog materiaal opleveren over migratie, terwijl het archief ook vrij veel materiaal betreffende migratie van voor de onderzoeksperiode 1945-1967 bevat. Dat is hier onvermeld gebleven.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.10.54 Ministerie van Koloniën en opvolgers, dossierarchief 1945-1963

 

b) 2.10.27.03 Archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

 

c) 2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

 

d) 2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 75 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

b-c) beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief.

 

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 285 m., 12080 inv.nrs.

b) 0,6 m., 41 inv.nrs.

c) 3,3 m., 135 inv.nrs.

d) 0,2 m., 5 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris van het dossierarchief van het Ministerie van Koloniën en opvolgers (1859-)1945-1963(-1979) (Winschoten 1997, 2002)

 

b) Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van de Voorzitter van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand (1951)1952-1959(1964) (Den Haag 1982)

 

c) Tempelaars, A., Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen, (1925)1946-1959(1960) (Den Haag 1982)

 

d) Inventaris van de archieven van het Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met Indonesië en de Overzeese Rijksdelen [1950-1953], 19xx (Den Haag 1982)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) index op namen en trefwoorden, voorzover in de inventaris genoemd.

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

b-d) geen

opmerkingen structuur archief

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

Het archief bestaat uit 11 archiefblokken: Koloniën A-dossiers (1900-1945); Kolonieën dossierarchief 1945-1963 (300 m.); Koloniën dossierarchief geheim (85 m.); Kabinet van de Vice-Ministerpresident 1950-1959 (7,4 m.); Directie Nieuw-Guinea, bureau Bevoorrading 1950-1962 (65 m.); Bureau Afwikkelingszaken Nederlands Nieuw-Guinea 1963-1965 (0,2 m); Dossiers studiebeurzen; invorderingen 1950-1959 (4,5 m.); doorschrijfagenda's 1951-1963 (7,5 m.); South Pacific Commission 1948-1962 (12,5 m.); Personeelsdossiers ministerie 1950-1962 (2,0 m.).

 

Het archief werd centraal gearchiveerd op de afdeling Post- en Archiefzaken (PAZ), met behulp van een fiche-doorschrijfsysteem. Na afdoening van de stukken op de afdelingen werden de stukken teruggezonden naar PAZ en daar met behulp van een dossierstelsel zaaksgewijs opgeborgen. De afdelingen vormden geen zelfstandig archief.

 

2.10.35.01 Koloniën, Directie Suriname en Nederlandse Antillen 1946-1959

Het betreft hier archivalia, die buiten de administratie van het Departement zijn gehouden, bijeengebracht door een aantal Raadadviseurs en hoofdambtenaren van het Departement.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1962 Migratieovereenkomst Nederland-Chili (extern)
Inhoud overig

2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

 

emigratie algemeen

- Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 5084)

- Financiering van heremigratie van buiten Nederland gevestigde Nederlanders 1955-1956 (inv.nr. 6662)

- Emigratiemogelijkheden naar Brazilië 1946-1954 (inv.nr. 3559)

- Migratieovereenkomst Nederland-Chili 1958-1962 (inv.nr. 7302)

 

emigratie naar/van overzeese rijksdelen: Suriname/Nieuw-Guinea

-Emigratie van gedetineerde politieke delinquenten naar Suriname en Nieuw-Guinea 1945-1947 (inv.nr. 3558)

- Emigratie van personen naar Suriname 1945-1951 (inv.nr. 3143)

- Vereniging Nederland-Suriname (NEDSU) met onder meer als doel: emigratie naar Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3560)

- Vereniging Nieuw-Nederland te Tilburg met als doel: Kolonisatie in Suriname, 1947-1951 (inv.nr. 3561)[bedoeld is: Stichting Nieuw Nederland in Zonnig Zuid-Amerika]

- Coöperatieve Kolonisatie Vereniging Noord-Brabant GA, 1955 (inv.nr. 3562)

- Coöperatieve Vereniging 'De West' te Paramaribo met als doel: kolonisatie in Suriname, 1948 (inv.nr. 3564)

- Emigratieproef met Indische Nederlanders naar Suriname (algemeen, gegadigden, afgewezen personen A-Z) 1952-1955 (inv.nrs. 4257-4263)

- Plan voor emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname door de Emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950-1955 (inv.nr. 9893)

- Verzoek emigratiestichting 'Quo Vadis' (afd. Soerabaja) inzake transmigratie Indische Nederlanders naar Nederlandse Antillen 1947-1949 (inv.nr. 4679)

- Emigratie van Indonesiërs en Hindoestanen uit Suriname naar Cayenne (Frans-Guyana) 1953-1954 (inv.nr. 4806)

- 'Vereniging Nieuw Nickerie' tot landbouwkolonisatie voor Nederlandse boeren in het district Nickerie (Suriname) 1947-1951 (inv.nr. 5270)

- Freeland League for Jewish territorial colonisation te New York: Plannen tot immigratie van joodse kolonisten in Suriname 1946-1953 (inv.nrs. 11840-11843)

- Rapport van dr. J. Ismaël, Stichting Culturele Samenwerking Amsterdam, over 'De Indonesische bevolkingsgroepen in Suriname' 1951 (inv.nr. 11871)

- Stichting Transmigratie 'Nederland Overzee' 1948 (inv.nr. 4295)

- Verzoek van het Hoofdbestuur 'Perbangoenan Masjarakat Malakoe' tot instelling van een Centraal Rijkscollege ten behoeve van kolonisatie op Nieuw-Guinea en emigratie naar Suriname en Curaçao 1946-1947 (inv.nr. 4683)

- Mogelijke vestiging van Indische Nederlanders in Overzeese Rijksdelen 1954-1957 (inv.nrs. 5129, 10188)

- Overbrenging naar Suriname en/of de Nederlandse Antillen van gerepatrieerden uit Indonesië 1958 (inv.nrs. 7304, 11137)

- Mogelijke vestiging van personen uit Nederlands Nieuw-Guinea in Suriname 1962 (inv.nrs. 8826, 11668)

- Emigratie van Nederlands Nieuw-Guinea naar andere landen (Brazilië; Filippijnen; Australië, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nr. 1932, 9504)

- Vereniging 'Grooter Nederland' actie ter bevordering van Nederlandse volksplantingen op Nederlands Nieuw-Guinea 1946-1960 (inv.nrs. 2982-2983)

- Emigratie naar Nieuw-Guinea, diverse aspecten 1933-1956 (inv.nrs. 3875, 4209, 4238, 9886, 4316, 4399, 4522, 4610, 4611, 4612, 4680, 5020, 5731, 1046, 10956, 7362, 8201, 11858)

- Nieuw-Guinea: verzoeken om emigratie-faciliteiten 1950-1962 (inv.nr. 1933)

- Kolonisatie in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1959 (inv.nrs. 404, 2171-2173, 2955)

-Transmigratie- en Emigratie Raad in Nederlands Nieuw-Guinea 1947-1949 (inv.nr. 4158)

 

 

2.10.27.03 Koloniën, voorzitters van de (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand 1952-1959

De inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia van belang voor emigratieonderzoek.

 

 

2.10.35.01 Koloniën, 1900-1963: Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet geregistreerde archivalia 1946-1959

- Emigratie van Indische Nederlanders naar Suriname 1950-1954 (inv.nr. 96)

 

 

2.10.35.04 Koloniën, Interdepartementale Werkcommissie 'Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen, Verkeer met Indonesië en Overzeese Rijksdelen' 1947-1953

- Correspondentie met de secretaris van de werkcommissie: stukken van De Nederlandsche Bank, bijdrage Welvaartsfonds Suriname aan emigratiestichting 'Quo Vadis' 1950 (inv.nr. 5)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) 2.10.54 Ministerie van Koloniën 1945-1963

In deze beschrijving zijn uitsluitend de inventarisnummers vermeld die via het trefwoord 'emigratie' (rubriek migratie, landverhuizing) gevonden zijn voor de onderzoeksperiode. Het is mogelijk dat andere rubrieken (arbeid, landbouw etc.). ook nog materiaal opleveren over migratie, terwijl het archief ook vrij veel materiaal betreffende migratie van voor de onderzoeksperiode 1945-1967 bevat. Dat is hier onvermeld gebleven.


Analyse archivalia