Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië)

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië)
Periode van bestaan 1950-1961
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

het Hoge Commissariaat, HC; ambassade

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia

 

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was het noodzakelijk de verhouding tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te regelen in de geest van de overeenkomsten van de Ronde Tafel Conferentie. De vraag naar het karakter van de wederzijdse vertegenwoordigingen binnen de Nederlands-Indonesische Unie en de wijze waarop deze zouden moeten worden georganiseerd, was één van de punten die om een oplossing vroegen. In 1949 was besloten dat beide landen commissarissen zouden benoemen, die met de status van consulair vertegenwoordiger en de rang van consul of consul-generaal onder supervisie van een Hoge Commissaris zouden vallen.

 

In 1950 ontstond binnen het Nederlandse kabinet discussie over de vraag of deze betrekkingen al dan niet beschouwd moesten worden als normale bilaterale betrekkingen. Aanvankelijk was de uitkomst hiervan dat de Hoge Commissaris een bijzondere status had, die de Unieverhouding belichaamde en daarmee uitsteeg boven een gewone diplomatieke vertegenwoordiger. De benoeming van de Hoge Commissaris gebeurde dan ook op voordracht van zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als van het in 1950 nieuw opgerichte Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Formeel ressorteerde het Hoge Commissariaat onder het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken medeverantwoordelijk zou zijn voor het beleid. Commissariaten werden gevestigd in Bandung, Semarang, en Surabaja (West-, Midden- en Oost-Java); Medan en Palembang (West- en Oost-Sumatra), Makassar (Celebes) en Bandjarmasin (Borneo).

 

Het Hoge Commissariaat in Djakarta bezat in eerste instantie gedeeltelijk een departementaal karakter met afdelingen Politieke Zaken, Diplomatieke Zaken, Culturele Zaken, Algemene Zaken, Onderwijs, Economische Zaken, Voorlichting en een Nieuw-Guinea afdeling. Het Hoge Commissariaat bezat tevens een emigratieafdeling.

 

Na de opheffing in 1953 van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen verstevigde Buitenlandse Zaken de greep op het Nederlands-Indonesiëbeleid. Nadat in 1956 de Unie werd opgeheven, vond een hernaming plaats van de Nederlandse vertegenwoordingen. Het Hoge Commissariaat werd voortaan aangeduid als diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade); de commissariaten als consulaire vertegenwoordigingen. In 1957 moesten de consulaire vertegenwoordigingen hun werkzaamheden beëindigen. In 1961 werd de diplomatieke vertegenwoordiging in Djakarta gesloten, na verbreking van alle betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. In januari 1963 werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië hersteld.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van de afdeling Diplomatieke Zaken bestonden o.m. uit het behandelen van kwesties van internationaal-politieke aard; het behandelen van kwesties over de status van Nieuw-Guinea; het verlenen van advies en bijstand aan de Indonesische regering (inclusief het buitenlandse beleid van Indonesië); het onderhouden van contacten met andere buitenlandse vertegenwoordigingen in Indonesië en het leidinggeven aan de consulaire werkzaamheden van het Hoge Commissariaat en de commissariaten (w.o. sociale zorg voor de Nederlandse gemeenschap in Indonesië). Voor het onderzoeksterrein emigratie is vooral deze laatste taak van de diplomatieke afdeling van belang.

 

Na opheffing van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen werd de sociale zorg voor de Nederlanders in Indonesië in 1954 overgenomen door het Ministerie voor Maatschappelijk Werk, dat hiervoor een eigen organisatie in het leven riep.

 

De emigratieafdeling van het Hoge Commissariaat werd in 1953 door het Commissariaat voor de Emigratie (Sociale Zaken) als volgt getypeerd: 'anders dan de andere posten in het buitenland houdt de post te Djakarta zich niet bezig met immigratie, maar met emigratie en als zodanig is zij te beschouwen als een stuk Nederland met zijn eigen emigratiedienst.' (Directie Emigratie, dossier Organisatie Bureau Commissaris, doos J 17 roze (inv.nr. 10))

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Drooglever, P.J. en M.J.B. Schouten, Nederlands-Indonesische Betrekkingen1950-1963 [In deze ING-publicatie kan gezocht worden met het trefwoord 'emigratie'. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat het hier m.n. repatriëring en evacuatie van Nederlanders in Indonesië betreft.]

 

Drooglever, P.J., M.J.B. Schouten en M. Lohanda, Guide to the archives on relations between the Netherlands and Indonesia 1945-1953 (Den Haag 1999).

 

Overige

Meijer, Hans, Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962 (Utrecht 1994).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.189 archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

b) 2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 445 inv.nrs.

b) 20,6 m.; 894 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 83,5 m . Delen van het archief zijn in 1957 vóór overbrenging naar Nederland vernietigd. Daarnaast heeft vernietiging plaatsgehad volgens normale departementale selectieprocedures.

 

b) 15,7 m.

Toegang(en)

a) Concept-inventaris van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1949-1961 (Winschoten 2008)

 

b) Inventaris van het archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1962-1974 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) Archivalia van het Hoge Commissariaat zijn terechtgekomen in het archief van de Directie Verre Oosten. Deze zullen t.z.t. worden toegevoegd aan het archief van het Hoge Commissariaat.

 

Archivalia over de periode 1950-1954 van het Hoge Commissariaat met betrekking tot de zorg voor de Nederlandse gemeenschap in Indonesië en afkomstig van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië en Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië werden aangetroffen in het archief van het Werkkantoor (69 inv.nrs.). Zij zijn in 1974 overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (L.J. v.d. Post, Inventaris Raad voor Sociale Aangelegenheden , p. 52, 83-89), zie ook opm. 1.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie inleiding inventaris

b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bestond oorspronkelijk uit Geheime Stukken (GS-dossiers) en Openbare dossiers, geordend volgens decimale code

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.189 Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

- Emigratie en transmigratie van kolonisten naar Nieuw-Guinea 1949 (inv.nr. 441)

 

- Diverse aspecten van repatriëring naar Nederland 1950-1953 (inv.nrs. 206-209, 250)

 

Ter signalering:

- Verlenen van consulaire bijstand algemeen 1954-1956 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende het verlenen van sociaal maatschappelijke hulp van het Hoge Commissariaat aan armlastige Nederlanders in Indonesië 1949-1955 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de massa-evacuatie van Nederlanders en buitenlanders uit Indonesië 1953-1959 (inv.nrs. 328-333)

 

2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

- Stukken betreffende de repatriëring van Ambonezen (spijtoptanten) vanuit Nederland naar Indonesië 1963-1970 (inv.nr. 858)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de opgave van de samenstelling van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië in verband met eventuele evacuaties 1965 (inv.nr. 859)

 

- Diverse stukken m.b.t. technische hulpverlening van Nederland aan Indonesië (1964-1967) (o.m. inv.nrs. 448-450)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1. Het archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961 is voor bewerking door het CAS ingezien. Toen bevatten de Geheime stukken een dossier 'Organisatie: Oprichting emigratieafdeling bij het Hoge Commissariaat (code 130.2). Vermoedelijk is dit dossier niet bewaard gebleven (de code is niet opgenomen in de concordans bij de inventaris). Wellicht zijn er sporen over deze emigratieafdeling te vinden via inv.nrs. 28 en 290 (dossierinventarissen Hoge Commissariaat 1949-1961) of inv.nrs. 30-43 (huisvesting Hoge Commissariaat).

Uit inventaris L.J. v.d. Post, Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor, 2.27.01.02 blijkt dat Buitenlandse Zaken de volgende stukken overgedragen heeft gekregen:

- Stukken betreffende het goedkeuren voor het emigreren van een aantal personen en families naar Suriname op Rijksvoorschotbasis 1946-1951 (inv. nr. 55). Ook dit nummer is niet als zodanig terug te vinden in de conceptinventaris.

Algemeen

Naam, varianten

het Hoge Commissariaat, HC; ambassade

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia

 

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was het noodzakelijk de verhouding tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te regelen in de geest van de overeenkomsten van de Ronde Tafel Conferentie. De vraag naar het karakter van de wederzijdse vertegenwoordigingen binnen de Nederlands-Indonesische Unie en de wijze waarop deze zouden moeten worden georganiseerd, was één van de punten die om een oplossing vroegen. In 1949 was besloten dat beide landen commissarissen zouden benoemen, die met de status van consulair vertegenwoordiger en de rang van consul of consul-generaal onder supervisie van een Hoge Commissaris zouden vallen.

 

In 1950 ontstond binnen het Nederlandse kabinet discussie over de vraag of deze betrekkingen al dan niet beschouwd moesten worden als normale bilaterale betrekkingen. Aanvankelijk was de uitkomst hiervan dat de Hoge Commissaris een bijzondere status had, die de Unieverhouding belichaamde en daarmee uitsteeg boven een gewone diplomatieke vertegenwoordiger. De benoeming van de Hoge Commissaris gebeurde dan ook op voordracht van zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als van het in 1950 nieuw opgerichte Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Formeel ressorteerde het Hoge Commissariaat onder het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, waarbij het Ministerie van Buitenlandse Zaken medeverantwoordelijk zou zijn voor het beleid. Commissariaten werden gevestigd in Bandung, Semarang, en Surabaja (West-, Midden- en Oost-Java); Medan en Palembang (West- en Oost-Sumatra), Makassar (Celebes) en Bandjarmasin (Borneo).

 

Het Hoge Commissariaat in Djakarta bezat in eerste instantie gedeeltelijk een departementaal karakter met afdelingen Politieke Zaken, Diplomatieke Zaken, Culturele Zaken, Algemene Zaken, Onderwijs, Economische Zaken, Voorlichting en een Nieuw-Guinea afdeling. Het Hoge Commissariaat bezat tevens een emigratieafdeling.

 

Na de opheffing in 1953 van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen verstevigde Buitenlandse Zaken de greep op het Nederlands-Indonesiëbeleid. Nadat in 1956 de Unie werd opgeheven, vond een hernaming plaats van de Nederlandse vertegenwoordingen. Het Hoge Commissariaat werd voortaan aangeduid als diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade); de commissariaten als consulaire vertegenwoordigingen. In 1957 moesten de consulaire vertegenwoordigingen hun werkzaamheden beëindigen. In 1961 werd de diplomatieke vertegenwoordiging in Djakarta gesloten, na verbreking van alle betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. In januari 1963 werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië hersteld.

Taak, activiteiten

De taken van de afdeling Diplomatieke Zaken bestonden o.m. uit het behandelen van kwesties van internationaal-politieke aard; het behandelen van kwesties over de status van Nieuw-Guinea; het verlenen van advies en bijstand aan de Indonesische regering (inclusief het buitenlandse beleid van Indonesië); het onderhouden van contacten met andere buitenlandse vertegenwoordigingen in Indonesië en het leidinggeven aan de consulaire werkzaamheden van het Hoge Commissariaat en de commissariaten (w.o. sociale zorg voor de Nederlandse gemeenschap in Indonesië). Voor het onderzoeksterrein emigratie is vooral deze laatste taak van de diplomatieke afdeling van belang.

 

Na opheffing van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen werd de sociale zorg voor de Nederlanders in Indonesië in 1954 overgenomen door het Ministerie voor Maatschappelijk Werk, dat hiervoor een eigen organisatie in het leven riep.

 

De emigratieafdeling van het Hoge Commissariaat werd in 1953 door het Commissariaat voor de Emigratie (Sociale Zaken) als volgt getypeerd: 'anders dan de andere posten in het buitenland houdt de post te Djakarta zich niet bezig met immigratie, maar met emigratie en als zodanig is zij te beschouwen als een stuk Nederland met zijn eigen emigratiedienst.' (Directie Emigratie, dossier Organisatie Bureau Commissaris, doos J 17 roze (inv.nr. 10))

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Drooglever, P.J. en M.J.B. Schouten, Nederlands-Indonesische Betrekkingen1950-1963 [In deze ING-publicatie kan gezocht worden met het trefwoord 'emigratie'. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat het hier m.n. repatriëring en evacuatie van Nederlanders in Indonesië betreft.]

 

Drooglever, P.J., M.J.B. Schouten en M. Lohanda, Guide to the archives on relations between the Netherlands and Indonesia 1945-1953 (Den Haag 1999).

 

Overige

Meijer, Hans, Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962 (Utrecht 1994).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.189 archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

b) 2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 445 inv.nrs.

b) 20,6 m.; 894 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 83,5 m . Delen van het archief zijn in 1957 vóór overbrenging naar Nederland vernietigd. Daarnaast heeft vernietiging plaatsgehad volgens normale departementale selectieprocedures.

 

b) 15,7 m.

Toegang(en)

a) Concept-inventaris van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1949-1961 (Winschoten 2008)

 

b) Inventaris van het archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1962-1974 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) Archivalia van het Hoge Commissariaat zijn terechtgekomen in het archief van de Directie Verre Oosten. Deze zullen t.z.t. worden toegevoegd aan het archief van het Hoge Commissariaat.

 

Archivalia over de periode 1950-1954 van het Hoge Commissariaat met betrekking tot de zorg voor de Nederlandse gemeenschap in Indonesië en afkomstig van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië en Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië werden aangetroffen in het archief van het Werkkantoor (69 inv.nrs.). Zij zijn in 1974 overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (L.J. v.d. Post, Inventaris Raad voor Sociale Aangelegenheden , p. 52, 83-89), zie ook opm. 1.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie inleiding inventaris

b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bestond oorspronkelijk uit Geheime Stukken (GS-dossiers) en Openbare dossiers, geordend volgens decimale code

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.189 Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

- Emigratie en transmigratie van kolonisten naar Nieuw-Guinea 1949 (inv.nr. 441)

 

- Diverse aspecten van repatriëring naar Nederland 1950-1953 (inv.nrs. 206-209, 250)

 

Ter signalering:

- Verlenen van consulaire bijstand algemeen 1954-1956 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende het verlenen van sociaal maatschappelijke hulp van het Hoge Commissariaat aan armlastige Nederlanders in Indonesië 1949-1955 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de massa-evacuatie van Nederlanders en buitenlanders uit Indonesië 1953-1959 (inv.nrs. 328-333)

 

2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

- Stukken betreffende de repatriëring van Ambonezen (spijtoptanten) vanuit Nederland naar Indonesië 1963-1970 (inv.nr. 858)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de opgave van de samenstelling van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië in verband met eventuele evacuaties 1965 (inv.nr. 859)

 

- Diverse stukken m.b.t. technische hulpverlening van Nederland aan Indonesië (1964-1967) (o.m. inv.nrs. 448-450)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1. Het archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961 is voor bewerking door het CAS ingezien. Toen bevatten de Geheime stukken een dossier 'Organisatie: Oprichting emigratieafdeling bij het Hoge Commissariaat (code 130.2). Vermoedelijk is dit dossier niet bewaard gebleven (de code is niet opgenomen in de concordans bij de inventaris). Wellicht zijn er sporen over deze emigratieafdeling te vinden via inv.nrs. 28 en 290 (dossierinventarissen Hoge Commissariaat 1949-1961) of inv.nrs. 30-43 (huisvesting Hoge Commissariaat).

Uit inventaris L.J. v.d. Post, Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor, 2.27.01.02 blijkt dat Buitenlandse Zaken de volgende stukken overgedragen heeft gekregen:

- Stukken betreffende het goedkeuren voor het emigreren van een aantal personen en families naar Suriname op Rijksvoorschotbasis 1946-1951 (inv. nr. 55). Ook dit nummer is niet als zodanig terug te vinden in de conceptinventaris.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.189 archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

b) 2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag

b) Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

a) 12,5 m.; 445 inv.nrs.

b) 20,6 m.; 894 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 83,5 m . Delen van het archief zijn in 1957 vóór overbrenging naar Nederland vernietigd. Daarnaast heeft vernietiging plaatsgehad volgens normale departementale selectieprocedures.

 

b) 15,7 m.

Toegang(en)

a) Concept-inventaris van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1949-1961 (Winschoten 2008)

 

b) Inventaris van het archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1962-1974 (Winschoten 2008)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) Archivalia van het Hoge Commissariaat zijn terechtgekomen in het archief van de Directie Verre Oosten. Deze zullen t.z.t. worden toegevoegd aan het archief van het Hoge Commissariaat.

 

Archivalia over de periode 1950-1954 van het Hoge Commissariaat met betrekking tot de zorg voor de Nederlandse gemeenschap in Indonesië en afkomstig van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië en Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië werden aangetroffen in het archief van het Werkkantoor (69 inv.nrs.). Zij zijn in 1974 overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (L.J. v.d. Post, Inventaris Raad voor Sociale Aangelegenheden , p. 52, 83-89), zie ook opm. 1.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie inleiding inventaris

b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief bestond oorspronkelijk uit Geheime Stukken (GS-dossiers) en Openbare dossiers, geordend volgens decimale code

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.189 Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961

 

- Emigratie en transmigratie van kolonisten naar Nieuw-Guinea 1949 (inv.nr. 441)

 

- Diverse aspecten van repatriëring naar Nederland 1950-1953 (inv.nrs. 206-209, 250)

 

Ter signalering:

- Verlenen van consulaire bijstand algemeen 1954-1956 (inv.nr. 138)

- Stukken betreffende het verlenen van sociaal maatschappelijke hulp van het Hoge Commissariaat aan armlastige Nederlanders in Indonesië 1949-1955 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de massa-evacuatie van Nederlanders en buitenlanders uit Indonesië 1953-1959 (inv.nrs. 328-333)

 

2.05.188 archief van de Nederlandse Ambassade in Indonesië 1962-1974

 

- Stukken betreffende de repatriëring van Ambonezen (spijtoptanten) vanuit Nederland naar Indonesië 1963-1970 (inv.nr. 858)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de opgave van de samenstelling van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië in verband met eventuele evacuaties 1965 (inv.nr. 859)

 

- Diverse stukken m.b.t. technische hulpverlening van Nederland aan Indonesië (1964-1967) (o.m. inv.nrs. 448-450)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1. Het archief van het Hoge Commissariaat te Djakarta (Indonesië) 1949-1961 is voor bewerking door het CAS ingezien. Toen bevatten de Geheime stukken een dossier 'Organisatie: Oprichting emigratieafdeling bij het Hoge Commissariaat (code 130.2). Vermoedelijk is dit dossier niet bewaard gebleven (de code is niet opgenomen in de concordans bij de inventaris). Wellicht zijn er sporen over deze emigratieafdeling te vinden via inv.nrs. 28 en 290 (dossierinventarissen Hoge Commissariaat 1949-1961) of inv.nrs. 30-43 (huisvesting Hoge Commissariaat).

Uit inventaris L.J. v.d. Post, Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor, 2.27.01.02 blijkt dat Buitenlandse Zaken de volgende stukken overgedragen heeft gekregen:

- Stukken betreffende het goedkeuren voor het emigreren van een aantal personen en families naar Suriname op Rijksvoorschotbasis 1946-1951 (inv. nr. 55). Ook dit nummer is niet als zodanig terug te vinden in de conceptinventaris.


Analyse archivalia