Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Melbourne (Victoria), Australië

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Melbourne (Victoria), Australië
Periode van bestaan 1858-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en

Gezantschap/Ambassade te Canberra 1942-1974

 

Het consulaat te Melbourne werd opgericht in 1858 als honoraire post. Van 1889 tot 1924 was Melbourne een consulaat-generaal, van 1924-1954 werd de post (uit financiële overwegingen) opnieuw een honorair consulaat. Van 1954-1962 was Melbourne een beroepsconsulaat; van 1962-1974 een consulaat-generaal. Vanaf de jaren zeventig zou de status van de post opnieuw de 'cyclus' doorlopen van honorair consulaat tot beroepsconsulaat-generaal.

Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Melbourne staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Canberra. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Australië en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat(-generaal) Melbourne waren een (assistent-) emigratieambtenaar en een sociaalwerkster verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Canberra (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van het consulaat(-generaal) Melbourne zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Canberra.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.13 archief Consulaat (-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 1,2 m.; 29 inv.nrs.

 

b) 22,8 m. totaal, 1 inv.nr. Melbourne

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 0,3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Melbourne (Australië) (1928) 1930-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief over de periode 1858-1923 is verloren gegaan. Het archief over de periode 1830-1854 is fragmentarisch bewaard gebleven. De chronologische ordening van de dossiers is gehandhaafd.

Seriële bescheiden

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1942-1954 (inv.nrs. 1-15)

- Emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Lijsten van Nederlandse passagiers vertrokken uit Nederlands-Indië (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders (inv.nr. 29)

 

2.05.145 Consulaat Melbourne 1955-1974

- geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig.

 

 

2) Ter signalering 2.05.48.13, inv.nrs. 16-18 betreffende ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1928, 1930-1944 (d.w.z. vóór de onderzoeksperiode). Deze stukken bevatten materiaal over naturalisatie van Nederlanders en nationaliteitswetgeving.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland en

Gezantschap/Ambassade te Canberra 1942-1974

 

Het consulaat te Melbourne werd opgericht in 1858 als honoraire post. Van 1889 tot 1924 was Melbourne een consulaat-generaal, van 1924-1954 werd de post (uit financiële overwegingen) opnieuw een honorair consulaat. Van 1954-1962 was Melbourne een beroepsconsulaat; van 1962-1974 een consulaat-generaal. Vanaf de jaren zeventig zou de status van de post opnieuw de 'cyclus' doorlopen van honorair consulaat tot beroepsconsulaat-generaal.

Aan het hoofd van het consulaat(-generaal) Melbourne staat een beroeps consul(-generaal). Het consulaat(-generaal) is ondergeschikt aan de ambassade in Canberra. Het district of ressort van het consulaat(-generaal) wordt vastgesteld na overleg tussen Nederland en Australië en is onderverdeeld in een aantal ressorten ten behoeve van kleinere, meestal honoraire (vice-)consulaten.

 

Aan het consulaat(-generaal) Melbourne waren een (assistent-) emigratieambtenaar en een sociaalwerkster verbonden, die vielen onder verantwoordelijkheid van de landbouw- en emigratieattaché te Canberra (Ministerie van Sociale Zaken).

Taak, activiteiten

De taken van het consulaat(-generaal) Melbourne zijn in de onderzoeksperiode vooral gericht op scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van (geëmigreerde) Nederlanders die binnen het ressort vielen. Politieke aangelegenheden worden behandeld door het gezantschap, later ambassade in Canberra.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

 

Marijke van Faassen, 'Geregistreerde emigrantenlevens', in: Bob de Graaff & Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam 2007) 22-30.

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.13 archief Consulaat (-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 1,2 m.; 29 inv.nrs.

 

b) 22,8 m. totaal, 1 inv.nr. Melbourne

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 0,3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Melbourne (Australië) (1928) 1930-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief over de periode 1858-1923 is verloren gegaan. Het archief over de periode 1830-1854 is fragmentarisch bewaard gebleven. De chronologische ordening van de dossiers is gehandhaafd.

Seriële bescheiden

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1942-1954 (inv.nrs. 1-15)

- Emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Lijsten van Nederlandse passagiers vertrokken uit Nederlands-Indië (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders (inv.nr. 29)

 

2.05.145 Consulaat Melbourne 1955-1974

- geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig.

 

 

2) Ter signalering 2.05.48.13, inv.nrs. 16-18 betreffende ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1928, 1930-1944 (d.w.z. vóór de onderzoeksperiode). Deze stukken bevatten materiaal over naturalisatie van Nederlanders en nationaliteitswetgeving.


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.48.13 archief Consulaat (-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

b) 2.05.145 archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 1,2 m.; 29 inv.nrs.

 

b) 22,8 m. totaal, 1 inv.nr. Melbourne

Informatiedrager
Vernietigd

a) ca. 0,3 m.

b) 14,6 m. totaal

Toegang(en)

a) Lasee, G.J., Inventaris van het archief van het Consulaat(-Generaal) te Melbourne (Australië) (1928) 1930-1954 (Den Haag 1989/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in Australië en de permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief over de periode 1858-1923 is verloren gegaan. Het archief over de periode 1830-1854 is fragmentarisch bewaard gebleven. De chronologische ordening van de dossiers is gehandhaafd.

Seriële bescheiden

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1942-1954 (inv.nrs. 1-15)

- Emigrantenregistratiekaarten 1946-1991: zie opmerkingen

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.05.48.13 archief Consulaat(-Generaal) te Melbourne, Victoria Australië 1930-1954

 

- Lijsten van Nederlandse passagiers vertrokken uit Nederlands-Indië (inv.nr. 23)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders (inv.nr. 29)

 

2.05.145 Consulaat Melbourne 1955-1974

- geen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Zie ook: 2.05.159 Emigratiekaarten Australië

database Nationaal Archief, Den Haag: Van Nederland naar Australië: emigranten 1946-1991

In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten met gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders aan het Nationaal Archief overgedragen, afkomstig uit de archieven van diverse consulaire posten in Australië. Nadere bestudering leert dat het in totaal om 5 bestanden gaat. Een serie Brisbane (7798 kaarten), een serie Melbourne (19.326 kaarten) en een serie Sydney (23.326 kaarten). Daarnaast zijn er nog 2 kleine bestanden, New South Wales 1986 (778 kaarten) en Queensland 1984 (297 kaarten). De meeste kaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten-(generaal) Sydney, Melbourne en Brisbane. De drie grote series bevatten ook kaarten die opgemaakt zijn door consulaire posten in Perth, Bonegilla, Adelaide, Canberra en Hobart, uit hoofde van hun taken op het gebied van het zorgdragen voor en individuele belangenbehartiging van Nederlanders in het buitenland.

De kaarten zijn veelal opgemaakt aan boord van het schip, enkele dagen voordat de emigranten aan wal gaan in hun haven van bestemming, of bij een eerste bezoek aan een consulaat(-generaal). Op de kaart wordt een aantal basisgegevens genoteerd: personalia, soort vervoer naar Australië, datum van aankomst, beroep, godsdienst en samenstelling van het reisgezelschap (meestal betreft dit het gezin). Naast deze standaardgegevens is er ruimte op de kaart voor aantekeningen onder de noemer 'arbeidsverleden'. De aantekeningen in dit veld hebben naast daadwerkelijke gegevens over arbeidsverleden of bemiddeling bij het vinden van werk ook vaak betrekking op de diverse andere soorten van hulp (huisvesting, financiële ondersteuning; psychische, huwelijks- of justitiële problemen, repatriëring etc.) die aan de emigrant worden verstrekt door het consulaat zelf, of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de emigratieattachés, uitgezonden door het Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse predikanten of pastoors in Australië of Good Neighbour Councils, de Australische organisaties voor immigrantenopvang). De contacten tussen de emigrant en het consulaat kunnen zich over een reeks van jaren uitstrekken.

De volgende gegevens van de emigratiekaarten zijn opgenomen in een database: naam, voorletters, voorvoegsel, geboortedatum, datum van vertrek, datum van aankomst, schip, vliegtuigmaatschappij, registratiekantoor en opmerkingen. Voor raadpleging van de kaart(en) zelf is toestemming nodig.

 

 

2) Ter signalering 2.05.48.13, inv.nrs. 16-18 betreffende ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1928, 1930-1944 (d.w.z. vóór de onderzoeksperiode). Deze stukken bevatten materiaal over naturalisatie van Nederlanders en nationaliteitswetgeving.


Analyse archivalia