Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Ottawa (Ontario), Canada

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Ottawa (Ontario), Canada
Periode van bestaan 1939-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Het gezantschap te Ottawa werd in 1939 geopend. In 1947 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Aan het hoofd stond de gezant, na 1947 de ambassadeur. De volgende consulaten in Canada vielen onder het gezag van het gezantschap/de ambassade te Ottawa: Calgary, Chatham, Edmonton, Fort William, Halifax, St. John, Montreal, Quebec, Regina, Sydney, Toronto, Vancouver, Victoria, Winnipeg.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Ottawa en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Vanaf 1952 was de landbouwattaché tevens emigratieattaché en fungeerde als hoofd van het emigratiebureau bij de ambassade te Ottawa. Adjunct-emigratieattachés, sociaalwerkers en emigratieamtenaren, die gevestigd werden bij consulaire posten elders in Canada (Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg) vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het gezantschap / de ambassade te Ottawa heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Uitgaven

Zo zit 't! Emigratie naar Canada. Nuttige wenken voor emigranten. (Den Haag 1954) [Uitgave van het Bureau van de Nederlandse Emigratie-Attache in Canada]

 

 

Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.01 archief van het Gezantschap / Ambassade Ottawa 1939-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 6,5 m.; 277 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; 874 inv.nrs. Ottawa

Informatiedrager
Vernietigd

a) 7 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lassee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Canada (Ottawa) 1939-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De National Archives Canada, Ottawa bezitten 9 filmsspoelen, in twee schenkingen verkregen van de Nederlandse Ambassade te Ottawa tussen 1960-1968 en 1976: Royal Netherlands Embassy (Ottawa) collection; referencenumber: R8984-0-7-E

 

De collectie bestaat uit de films:

Prijs de zee (Praise the sea); Spiegel van Holland (Mirror of Holland); Maskerage; Panta Rhei; Big City Blues; Golden Fish; Graphic Art, its history and technique; Holland build in bricks; Medieval Dutch Sculpture (210 min.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1939-1945. Over de periode 1945-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 100-113)

- Weekverslagen van de landbouwattaché te Ottawa betreffende agrarische aangelegenheden in Canada 1946-1950, 1954 (inv.nr. 217)*

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1954-1968 (inv.nrs. 1-36)

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken betreffende economische aangelegenheden 1956-1957 (inv.nr. 53)

Statistische gegevens

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- inv.nr. 217 zie onder [seriële bescheiden]

Inhoud overig

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend) dienstreizen ambassadeur en consul-generaal naar Midden- en West-Canada (inv.nrs. 131-167; 250, 253)*

 

staats- en werkbezoeken

Stukken betreffende de reis van de Canadese minister-president naar Nederland 1947 (inv.nr. 171)

Stukken betreffende het bezoek van prins Bernhard aan Canada 1949-1950 (inv.nr. 174)

Stukken betreffende het bezoek van H.M. de Koningin aan Canada 1951-1952 (inv.nr. 175)

Stukken betreffende bezoeken van staatshoofden en andere buitenlandse (o.a. Nederlandse) hoogwaardigheidsbekleders aan Canada 1950-1954 (inv.nr. 176)

Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse ministers van Financiën van Economische Zaken en van Landbouw aan Canada 1946, 1952-1953 (inv.nr. 205)

 

landbouw- en emigratieattaché

Stukken betreffende de organisatie van het bureau van de landbouwattaché verbonden aan de ambassade 1949-1954 (inv.nr. 130)*

 

emigratie en arbeid

- Stukken betreffende Canadese emigratieaangelegenheden in het algemene 1946-1954 (inv.nr. 222)*

- Stukken betreffende de Nederlandse en Canadese emigratiepolitiek. 1953 (inv.nr. 226)*

- Stukken betreffende vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1951-1954 (inv.nr. 224)

- Stukken betreffende de werkloosheid van Nederlandse migranten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 228)

- Stukken betreffende de ondersteuning en repatriëring van Nederlandse e-mi-granten uit Canada. 1953-1954 (inv.nr. 229)

- Stukken betreffende uitvoering van diverse projecten in Canada door Nederlandse ondernemers 1952-1954 (inv.nr. 221)

- Stukken betreffende de sociale arbeidsomstandigheden in Canada 1947-1948, 1954 (inv.nr. 230)

- Stukken betreffende kapitaalexport door Nederlandse emigranten 1951-1954 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de Nederlands-Canadese credietovereenkomst 1946-1947 (inv.nr. 207)

- Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse 'Mercantile Bank of Canada' te Montreal 1952-1953 (inv.nr. 212)

- Stukken betreffende de verstrekking van credieten aan Nederlandse emigranten naar Canada 1949-1954 (inv.nr. 223)

 

emigranten

- Stukken betreffende migratie van Nederlanders naar en toelating tot Canada 1940-1945 (inv.nr. 62)

- Stukken betreffende individuele Nederlandse emigranten in Canada 1953-1954 Alfabetisch geordend (inv.nr. 225)

- Stukken betreffende het kerkelijke leven van Nederlandse emigranten in Canada 1949-1954 (inv.nr. 227)*

- Stukken betreffende Nederlandse en Canadese onderscheidingen voor menslievend hulpbetoon aan de Nederlandse immigrant W. Koele 1951-1953 (inv.nr. 170)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende nationaliteitsonderzoek van diverse personen 1951-1954 (inv.nr. 183)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders tot Canadees staatsburger 1954 (inv.nr. 184)

- Stukken betreffende huwelijken van Nederlandse vrouwen met Canadese militairen (oorlogsbruiden) 1945; 1946-1948; met Canadezen 1946-1952; (inv.nrs. 47, 188, 263)

- Stukken betreffende nalatenschappen van Nederlanders in Canada 1947-1954 (inv.nr. 189)

- Stukken betreffende voogdijaangelegenheden van Nederlanders woonachtig in Canada 1950-1954 (inv.nr. 190)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953 (inv.nr. 232)

- Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada. 1946-1954 (inv.nr. 233)

- Stukken betreffende de nationale 5 mei viering van Nederlanders in Canada 1947-1953 (inv.nr. 168)

- Stukken betreffende de uitwisseling van studiebeurzen van Canada en Nederland 1946-1954 (inv.nr. 236)

- Stukken betreffende Nederlandse bladen in Canada 1949-1951 (inv.nr. 242)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

 

organisatie

- Het reorganiseren van Nederlandse posten (emigratieafdelingen) in Canada 1965-1974 (inv.nr. 114)

- De werkzaamheden van de Nederlandse landbouw- en emigratieattachés in Canada 1951-1961 (inv.nr. 115)

- De status van de Nederlandse emigratieambtenaren en de erkenning van Nederlandse vice-consuls door Canada 1953-1959 (inv.nr. 116)

- Het niet verlenen van de diplomatieke status door Canada aan de Nederlandse emigratieattachés 1952-1956 (inv.nr. 117)

- Het ontvangen van verslagen over dienstreizen 1955-1967 (inv.nrs. 567-572, 575-577)

 

protocol

- Stukken betreffende het uitreiken van oorlogsherinneringskruizen aan in Canada wonende Nederlandse oud-militairen 1952-1962 (inv.nrs. 141-142)

- Bezoek van minister-president J.A. de Quay aan Canada en het niet doorgaan van de minister of Citizenship and Immigration van Canada Mw. E.L. Fairclough aan Nederland 1959-1960 (inv.nr. 148)

- Bezoeken van Nederlandse autoriteiten aan Canada 1961-1964 (inv.nr. 149)

- Bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Canada 1957-1973 (Prins Bernhard 1957-1964; Prinses Beatrix 1962-1963; Koningin Juliana en Prins Bernhard 1966-1967; Prinses Christina 1967; Prinses Margriet 1967) (inv.nrs. 156-174)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende de handelwijze van Canada op het gebied van de uitzetting van ongewenste Nederlanders 1953-1972 (inv.nr. 256)

- Richtlijnen van Nederland bij nationaliteitskwesties 1954-1955 (inv.nr. 257)

- Richtlijnen van Nederland bij naturalisaties van Nederlanders 1954-1964 (inv.nr. 258)

- Richtlijnen van Nederland bij indiensttreding bij een vreemde staats- en krijgsdienst door Nederlanders 1955-1964 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende wet- en regelgeving van Nederland op het gebied van de nationaliteit van de gehuwde vrouw 1955-1964 (inv.nr. 260)

- Stukken betreffende de status van Nederlandse musici welke zich hebben aangesloten bij het leger van Canada 1956-1961 (inv.nr. 261)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de nationaliteit van in Canada geboren kinderen na de naturalisatie van de vader tot Canadees en de wijziging van de Canadian Citizenship Act 1957-1964 (inv.nr. 262)

- De heffing van belasting door Canada op de alimentatiebijdrage van in Canada wonende Nederlanders 1958-1959 (inv.nr. 274)

- Stukken betreffende de komst van een mogelijke regeling tussen Nederland en Canada betreffende de strafvervolging van Nederlanders wonende in Canada die weigeren hun schulden te betalen 1962-1963 (inv.nr. 278)

- Stukken betreffende het niet verlenen van bijstand aan Nederlanders door de Nederlandse posten in Canada bij vorderingen beneden de hfl. 200,- 1967-1974 (inv.nr. 280)

 

migratie

- Stukken betreffende de ontwikkeling van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1951-1974 (inv.nrs. 485-488)

- Stukken betreffende het vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada door middel van lijndiensten van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (KLM) 1952-1957 (inv.nr. 489)

- Stukken betreffende de oprichting van een vestigingsfonds welke kredieten verleent aan Nederlandse emigranten voor de vestiging in Canada 1953-1956 (inv.nr. 490)

- Stukken betreffende het niet toelaten van mensen uit Azië en Indonesië tot Canada 1953-1957 (inv.nr. 491)

- Stukken betreffende de activiteiten van de Canadian-Netherlands Immigration Council in Canada (inv.nr. 492) [zie opmerkingen]

- Stukken betreffende een stijging van de werkloosheid in Canada en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse migranten 1954-1955 (inv.nr. 493)

- Stukken betreffende het organiseren van feestelijkheden betreffende de komst van de 100.000 e Nederlandse migrant in Canada 1954-1955 (inv.nr. 494)

- Stukken betreffende de bezoeken van de minister van Citizenship and Immigration J.W. Pickersgill van Canada 1955-1956 (inv.nr. 495)

- Stukken betreffende het overleg met Canada op het gebied van een financiële tegemoetkoming aan Nederlandse migranten en het structureren van de komst van migranten via bepaalde havens 1955-1958 (inv.nr. 496)

- Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsvoorstel op het gebied van de financiële steun van Canada aan de individuele provincies voor regelingen over ziekenhuisverzekering en daarmee samenhangende faciliteiten voor medisch onderzoek en de gevolgen hiervan voor de migranten 1956-1957 (inv.nr. 497)

- Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman aan Canada 1956-1960 (inv.nr. 498)

- Stukken betreffende het opstellen van rapportages door de Nederlandse Emigratiedienst in Canada betreffende de ontwikkelingen in de migratie van Nederlanders naar Canada 1965-1974 (inv.nr. 499)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van het verlies van pensioen bij naturalisatie 1953-1961 (inv.nr. 503)

- Stukken betreffende de wijziging van de Armenwet door Nederland met als gevolg een verandering in de verjaringstermijn van de rechtsvordering 1955-1958 (inv.nr. 504)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van ouderdomsrenten, ouderdomspensioen en invaliditeitsuitkeringen van in het buitenland verblijvende Nederlanders 1955-1963 (inv.nr. 505)

- Stukken betreffende wijziging van de procedure op het gebied van de uitbetaling van pensioenen aan in Canada wonende Nederlanders en een verhoging van de uitkeringen als gevolg van de War Veterans Allowance 1956-1957 (inv.nr. 506)

- Stukken betreffende de interesse van Canada in de organisatie van de bejaardenzorg in Nederland 1958-1962 (inv.nr. 510)

- Stukken betreffende richtlijnen en wetgeving betreffende militaire pensioenen van Nederlandse ex-militairen (onder meer oud-militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in Canada 1953-1974 (inv.nr. 649-653)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de vervulling van de dienstplicht door Nederlanders in Canada 1954-1964 (inv.nr. 655)

 

Voorlichting

- Stukken betreffende de bezoeken van Nederlandse journalisten aan Canada op het gebied van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1958-1962 (inv.nr. 546).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat tevens stukken betreffende Nederlanders in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn hier niet apart vermeld.

 

2) 2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

appreciatie: aangezien het postarchief veel correspondentie met en afschriften van het bureau van de landbouw- en emigratieattachés bevat, is het erg informatief, zowel inhoudelijk als op het gebied van organisatie en taakverdeling van emigratieaangelegenheden tussen ambassade (Buitenlandse Zaken) en bureau landbouw- en emigratieattaché (Landbouw en Sociale Zaken)

 

3) n.a.v. 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974, inv.nr. 492: vgl. Canadian Netherlands Immigration Council

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Ottawa (Ontario) Canada
Inventaristekst

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

 

Seriële bescheiden

inv.nr. 217 Weekverslagen van de landbouwattaché te Ottawa betreffende agrarisch aangelegenheden in Canada 1946-1950, 1954

Het ca. 5 cm tellende dossier bevat o.m. doorslagen van weekverslagen van landbouwattaché A.S. Tuinman aan het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden betreffende de bilaterale landbouwbetrekkingen en het daarmee nauw samenhangende vraagstuk van de agrarische emigratie vanuit Nederland. (Tuinman was tevens vertegenwoordiger van de Stichting Landverhuizing Nederland in Canada, volgens overeenkomst tussen het Ministerie van Landbouw en de SLN). De weekverslagen bevatten naast rapportage over landbouwtechnische en economische aspecten opmerkingen over emigratie naar Canada en voor de jaren 1948-1950 tevens statistische overzichtjes van de Stichting Landverhuizing Nederland met opgave (per gezinshoofd) van aantallen emigratieaanvragen en honoreringen door Canada. Daarnaast besteden de jaarverslagen 1947-1948 aandacht aan emigratie en opbouw emigratieapparaat in Canada.

 

 

Inhoud overig

inv.nrs. 131-167; 250, 253 organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend); dienstreizen ambassadeur en consul-generaal naar Midden- en West Canada

De dossiers bevatten o.m. correspondentie van de chefs de poste met het Ministerie van Buitenlandse zaken.

De behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Canada emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die dat met zich meebracht.

 

inv.nr. 130 Stukken betreffende de organisatie van het bureau van de landbouwattaché verbonden aan de ambassade. 1949-1954

Inhoud dossier conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. personele samenstelling van het bureau en financiële aspecten daarvan.

 

inv.nr. 222 Stukken betreffende Canadese emigratieaangelegenheden in het algemeen 1946-1954

De omslag, gevormd door de ambassade, bevat naast de correspondentie tussen de ambassade en Buitenlandse Zaken over emigratieaangelegenheden ook veel inkomende brieven van de landbouw-en emigratieattachés A.S. Tuinman en G.W.J. Pieters, veelal met afschriften van hun correspondentie met derden (Commissaris voor de Emigratie, Stichting Landverhuizing Nederland, Canadese immigratieautoriteiten, particuliere en kerkelijke organisaties van Nederlandse oorsprong in Canada, waardoor zicht ontstaat op de werking en taakverdeling van de emigratieorganisatie in het buitenland naast aanwijzingen voor concrete inhoudelijke kwesties, die in deze jaren spelen.

 

inv.nr. 226 Stukken betreffende de Nederlandse en Canadese emigratiepolitiek 1953

Qua soort materiaal vergelijkbaar met inv.nr. 222; waarbij dit dossier vooral zicht biedt op de (verschillen in) visie tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken, met betrekking tot de uitvoering van het Nederlandse emigratiebeleid in Canada.

 

inv.nr. 227 Stukken betreffende het kerkelijke leven van Nederlandse emigranten in Canada 1949-1954

Qua soort materiaal vergelijkbaar met inv.nr. 222. Het dossier heeft inhoudelijk als rode draad een klacht van het Department of Citizenship tegen fieldmen van de Christian Reformed Church, die Nederlandse emigranten 'weglokt' bij de oorspronkelijke Canadese werkgevers om ze nieuwe banen bij geloofsgenoten aan te bieden. De Canadese regering ziet hierin een ongewenste vorm van kolonievorming of groupsettlement.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland

 

Het gezantschap te Ottawa werd in 1939 geopend. In 1947 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Aan het hoofd stond de gezant, na 1947 de ambassadeur. De volgende consulaten in Canada vielen onder het gezag van het gezantschap/de ambassade te Ottawa: Calgary, Chatham, Edmonton, Fort William, Halifax, St. John, Montreal, Quebec, Regina, Sydney, Toronto, Vancouver, Victoria, Winnipeg.

 

Tot 1951 werden algemene emigratieaangelegenheden behartigd door (de consulaire afdeling van) de ambassade en de consulaire posten. De landbouwattaché (zetelend te Ottawa en ressorterend onder het Ministerie van Landbouw) behartigde m.n. de belangen van agrarische emigranten. Vanaf 1952 was de landbouwattaché tevens emigratieattaché en fungeerde als hoofd van het emigratiebureau bij de ambassade te Ottawa. Adjunct-emigratieattachés, sociaalwerkers en emigratieamtenaren, die gevestigd werden bij consulaire posten elders in Canada (Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg) vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

 

De hiërarchische verhouding van de emigratieattaché en de emigratieambtenaren tot de hoofden van posten van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd geregeld door het besluit van de Raad voor de Economische Aangelegenheden van 26 juli 1950. Een instructie voor de Emigratie-attaché van 15 april 1952 van het Ministerie van Sociale Zaken (no. 939 EMC) regelde de onderlinge verhouding en taakverdeling in detail.

 

In praktijk zouden er doublures blijven bestaan in de werkzaamheden ten behoeve van emigranten van de consulaire ambtenaren (van Buitenlandse Zaken) en de emigratieambtenaren (van Sociale Zaken) op de buitenlandse posten, m.n. op het gebied van de terreinen 'nazorg' en 'voorlichting'.

Taak, activiteiten

Het gezantschap / de ambassade te Ottawa heeft als taken:

- het vertegenwoordigen van het Koninkrijk in het buitenland

- het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

- het behartigen en beschermen van de belangen van het Koninkrijk en onderdanen

- het verzamelen en verstrekken van inlichtingen over het land van accreditatie die van belang kunnen zijn voor Koninkrijk en onderdanen

- het verrichten van gerechtelijke, buitengerechtelijke en administratieve handelingen, die worden opgedragen, of waartoe de diplomatieke ambtenaren bevoegd zijn verklaard

- het verrichten van alle andere door de regering opgedragen werkzaamheden

- het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen.

De werkzaamheden die uit deze taken voortvloeien, zijn globaal onder te verdelen in politieke, economische, consulaire, pers- en culturele en ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden.

 

Zie voor de taken van de emigratieattaché:

Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Uitgaven

Zo zit 't! Emigratie naar Canada. Nuttige wenken voor emigranten. (Den Haag 1954) [Uitgave van het Bureau van de Nederlandse Emigratie-Attache in Canada]

 

 

Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103]

Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.01 archief van het Gezantschap / Ambassade Ottawa 1939-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 6,5 m.; 277 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; 874 inv.nrs. Ottawa

Informatiedrager
Vernietigd

a) 7 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lassee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Canada (Ottawa) 1939-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De National Archives Canada, Ottawa bezitten 9 filmsspoelen, in twee schenkingen verkregen van de Nederlandse Ambassade te Ottawa tussen 1960-1968 en 1976: Royal Netherlands Embassy (Ottawa) collection; referencenumber: R8984-0-7-E

 

De collectie bestaat uit de films:

Prijs de zee (Praise the sea); Spiegel van Holland (Mirror of Holland); Maskerage; Panta Rhei; Big City Blues; Golden Fish; Graphic Art, its history and technique; Holland build in bricks; Medieval Dutch Sculpture (210 min.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1939-1945. Over de periode 1945-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 100-113)

- Weekverslagen van de landbouwattaché te Ottawa betreffende agrarische aangelegenheden in Canada 1946-1950, 1954 (inv.nr. 217)*

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1954-1968 (inv.nrs. 1-36)

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken betreffende economische aangelegenheden 1956-1957 (inv.nr. 53)

Statistische gegevens

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- inv.nr. 217 zie onder [seriële bescheiden]

Inhoud overig

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend) dienstreizen ambassadeur en consul-generaal naar Midden- en West-Canada (inv.nrs. 131-167; 250, 253)*

 

staats- en werkbezoeken

Stukken betreffende de reis van de Canadese minister-president naar Nederland 1947 (inv.nr. 171)

Stukken betreffende het bezoek van prins Bernhard aan Canada 1949-1950 (inv.nr. 174)

Stukken betreffende het bezoek van H.M. de Koningin aan Canada 1951-1952 (inv.nr. 175)

Stukken betreffende bezoeken van staatshoofden en andere buitenlandse (o.a. Nederlandse) hoogwaardigheidsbekleders aan Canada 1950-1954 (inv.nr. 176)

Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse ministers van Financiën van Economische Zaken en van Landbouw aan Canada 1946, 1952-1953 (inv.nr. 205)

 

landbouw- en emigratieattaché

Stukken betreffende de organisatie van het bureau van de landbouwattaché verbonden aan de ambassade 1949-1954 (inv.nr. 130)*

 

emigratie en arbeid

- Stukken betreffende Canadese emigratieaangelegenheden in het algemene 1946-1954 (inv.nr. 222)*

- Stukken betreffende de Nederlandse en Canadese emigratiepolitiek. 1953 (inv.nr. 226)*

- Stukken betreffende vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1951-1954 (inv.nr. 224)

- Stukken betreffende de werkloosheid van Nederlandse migranten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 228)

- Stukken betreffende de ondersteuning en repatriëring van Nederlandse e-mi-granten uit Canada. 1953-1954 (inv.nr. 229)

- Stukken betreffende uitvoering van diverse projecten in Canada door Nederlandse ondernemers 1952-1954 (inv.nr. 221)

- Stukken betreffende de sociale arbeidsomstandigheden in Canada 1947-1948, 1954 (inv.nr. 230)

- Stukken betreffende kapitaalexport door Nederlandse emigranten 1951-1954 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de Nederlands-Canadese credietovereenkomst 1946-1947 (inv.nr. 207)

- Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse 'Mercantile Bank of Canada' te Montreal 1952-1953 (inv.nr. 212)

- Stukken betreffende de verstrekking van credieten aan Nederlandse emigranten naar Canada 1949-1954 (inv.nr. 223)

 

emigranten

- Stukken betreffende migratie van Nederlanders naar en toelating tot Canada 1940-1945 (inv.nr. 62)

- Stukken betreffende individuele Nederlandse emigranten in Canada 1953-1954 Alfabetisch geordend (inv.nr. 225)

- Stukken betreffende het kerkelijke leven van Nederlandse emigranten in Canada 1949-1954 (inv.nr. 227)*

- Stukken betreffende Nederlandse en Canadese onderscheidingen voor menslievend hulpbetoon aan de Nederlandse immigrant W. Koele 1951-1953 (inv.nr. 170)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende nationaliteitsonderzoek van diverse personen 1951-1954 (inv.nr. 183)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders tot Canadees staatsburger 1954 (inv.nr. 184)

- Stukken betreffende huwelijken van Nederlandse vrouwen met Canadese militairen (oorlogsbruiden) 1945; 1946-1948; met Canadezen 1946-1952; (inv.nrs. 47, 188, 263)

- Stukken betreffende nalatenschappen van Nederlanders in Canada 1947-1954 (inv.nr. 189)

- Stukken betreffende voogdijaangelegenheden van Nederlanders woonachtig in Canada 1950-1954 (inv.nr. 190)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953 (inv.nr. 232)

- Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada. 1946-1954 (inv.nr. 233)

- Stukken betreffende de nationale 5 mei viering van Nederlanders in Canada 1947-1953 (inv.nr. 168)

- Stukken betreffende de uitwisseling van studiebeurzen van Canada en Nederland 1946-1954 (inv.nr. 236)

- Stukken betreffende Nederlandse bladen in Canada 1949-1951 (inv.nr. 242)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

 

organisatie

- Het reorganiseren van Nederlandse posten (emigratieafdelingen) in Canada 1965-1974 (inv.nr. 114)

- De werkzaamheden van de Nederlandse landbouw- en emigratieattachés in Canada 1951-1961 (inv.nr. 115)

- De status van de Nederlandse emigratieambtenaren en de erkenning van Nederlandse vice-consuls door Canada 1953-1959 (inv.nr. 116)

- Het niet verlenen van de diplomatieke status door Canada aan de Nederlandse emigratieattachés 1952-1956 (inv.nr. 117)

- Het ontvangen van verslagen over dienstreizen 1955-1967 (inv.nrs. 567-572, 575-577)

 

protocol

- Stukken betreffende het uitreiken van oorlogsherinneringskruizen aan in Canada wonende Nederlandse oud-militairen 1952-1962 (inv.nrs. 141-142)

- Bezoek van minister-president J.A. de Quay aan Canada en het niet doorgaan van de minister of Citizenship and Immigration van Canada Mw. E.L. Fairclough aan Nederland 1959-1960 (inv.nr. 148)

- Bezoeken van Nederlandse autoriteiten aan Canada 1961-1964 (inv.nr. 149)

- Bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Canada 1957-1973 (Prins Bernhard 1957-1964; Prinses Beatrix 1962-1963; Koningin Juliana en Prins Bernhard 1966-1967; Prinses Christina 1967; Prinses Margriet 1967) (inv.nrs. 156-174)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende de handelwijze van Canada op het gebied van de uitzetting van ongewenste Nederlanders 1953-1972 (inv.nr. 256)

- Richtlijnen van Nederland bij nationaliteitskwesties 1954-1955 (inv.nr. 257)

- Richtlijnen van Nederland bij naturalisaties van Nederlanders 1954-1964 (inv.nr. 258)

- Richtlijnen van Nederland bij indiensttreding bij een vreemde staats- en krijgsdienst door Nederlanders 1955-1964 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende wet- en regelgeving van Nederland op het gebied van de nationaliteit van de gehuwde vrouw 1955-1964 (inv.nr. 260)

- Stukken betreffende de status van Nederlandse musici welke zich hebben aangesloten bij het leger van Canada 1956-1961 (inv.nr. 261)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de nationaliteit van in Canada geboren kinderen na de naturalisatie van de vader tot Canadees en de wijziging van de Canadian Citizenship Act 1957-1964 (inv.nr. 262)

- De heffing van belasting door Canada op de alimentatiebijdrage van in Canada wonende Nederlanders 1958-1959 (inv.nr. 274)

- Stukken betreffende de komst van een mogelijke regeling tussen Nederland en Canada betreffende de strafvervolging van Nederlanders wonende in Canada die weigeren hun schulden te betalen 1962-1963 (inv.nr. 278)

- Stukken betreffende het niet verlenen van bijstand aan Nederlanders door de Nederlandse posten in Canada bij vorderingen beneden de hfl. 200,- 1967-1974 (inv.nr. 280)

 

migratie

- Stukken betreffende de ontwikkeling van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1951-1974 (inv.nrs. 485-488)

- Stukken betreffende het vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada door middel van lijndiensten van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (KLM) 1952-1957 (inv.nr. 489)

- Stukken betreffende de oprichting van een vestigingsfonds welke kredieten verleent aan Nederlandse emigranten voor de vestiging in Canada 1953-1956 (inv.nr. 490)

- Stukken betreffende het niet toelaten van mensen uit Azië en Indonesië tot Canada 1953-1957 (inv.nr. 491)

- Stukken betreffende de activiteiten van de Canadian-Netherlands Immigration Council in Canada (inv.nr. 492) [zie opmerkingen]

- Stukken betreffende een stijging van de werkloosheid in Canada en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse migranten 1954-1955 (inv.nr. 493)

- Stukken betreffende het organiseren van feestelijkheden betreffende de komst van de 100.000 e Nederlandse migrant in Canada 1954-1955 (inv.nr. 494)

- Stukken betreffende de bezoeken van de minister van Citizenship and Immigration J.W. Pickersgill van Canada 1955-1956 (inv.nr. 495)

- Stukken betreffende het overleg met Canada op het gebied van een financiële tegemoetkoming aan Nederlandse migranten en het structureren van de komst van migranten via bepaalde havens 1955-1958 (inv.nr. 496)

- Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsvoorstel op het gebied van de financiële steun van Canada aan de individuele provincies voor regelingen over ziekenhuisverzekering en daarmee samenhangende faciliteiten voor medisch onderzoek en de gevolgen hiervan voor de migranten 1956-1957 (inv.nr. 497)

- Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman aan Canada 1956-1960 (inv.nr. 498)

- Stukken betreffende het opstellen van rapportages door de Nederlandse Emigratiedienst in Canada betreffende de ontwikkelingen in de migratie van Nederlanders naar Canada 1965-1974 (inv.nr. 499)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van het verlies van pensioen bij naturalisatie 1953-1961 (inv.nr. 503)

- Stukken betreffende de wijziging van de Armenwet door Nederland met als gevolg een verandering in de verjaringstermijn van de rechtsvordering 1955-1958 (inv.nr. 504)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van ouderdomsrenten, ouderdomspensioen en invaliditeitsuitkeringen van in het buitenland verblijvende Nederlanders 1955-1963 (inv.nr. 505)

- Stukken betreffende wijziging van de procedure op het gebied van de uitbetaling van pensioenen aan in Canada wonende Nederlanders en een verhoging van de uitkeringen als gevolg van de War Veterans Allowance 1956-1957 (inv.nr. 506)

- Stukken betreffende de interesse van Canada in de organisatie van de bejaardenzorg in Nederland 1958-1962 (inv.nr. 510)

- Stukken betreffende richtlijnen en wetgeving betreffende militaire pensioenen van Nederlandse ex-militairen (onder meer oud-militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in Canada 1953-1974 (inv.nr. 649-653)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de vervulling van de dienstplicht door Nederlanders in Canada 1954-1964 (inv.nr. 655)

 

Voorlichting

- Stukken betreffende de bezoeken van Nederlandse journalisten aan Canada op het gebied van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1958-1962 (inv.nr. 546).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat tevens stukken betreffende Nederlanders in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn hier niet apart vermeld.

 

2) 2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

appreciatie: aangezien het postarchief veel correspondentie met en afschriften van het bureau van de landbouw- en emigratieattachés bevat, is het erg informatief, zowel inhoudelijk als op het gebied van organisatie en taakverdeling van emigratieaangelegenheden tussen ambassade (Buitenlandse Zaken) en bureau landbouw- en emigratieattaché (Landbouw en Sociale Zaken)

 

3) n.a.v. 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974, inv.nr. 492: vgl. Canadian Netherlands Immigration Council


Doorgenomen archieven / series

a) 2.05.50.01 archief van het Gezantschap / Ambassade Ottawa 1939-1954

 

b) 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada 1955-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) beperkt. Voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

a) 6,5 m.; 277 inv.nrs.

b) 19 m. totaal; 874 inv.nrs. Ottawa

Informatiedrager
Vernietigd

a) 7 m.

b) 20 m.

Toegang(en)

a) Lassee, G.J., Inventaris van het archief van het Gezantschap / de Ambassade in Canada (Ottawa) 1939-1954 (Den Haag 1991/1993) [Met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955-1974 (Winschoten 2008) [Met historische en archivistische inleiding en concordansen van oud codenummer naar inventarisnummer]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De National Archives Canada, Ottawa bezitten 9 filmsspoelen, in twee schenkingen verkregen van de Nederlandse Ambassade te Ottawa tussen 1960-1968 en 1976: Royal Netherlands Embassy (Ottawa) collection; referencenumber: R8984-0-7-E

 

De collectie bestaat uit de films:

Prijs de zee (Praise the sea); Spiegel van Holland (Mirror of Holland); Maskerage; Panta Rhei; Big City Blues; Golden Fish; Graphic Art, its history and technique; Holland build in bricks; Medieval Dutch Sculpture (210 min.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

a) Het archief is ingedeeld in rubrieken voor de periode 1939-1945. Over de periode 1945-1954 volgt het archief de decimale code van het departementale archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hiervoor: Ministerie van Buitenlandse Zaken). Daarmee valt de inventaris in twee delen uiteen.

 

b) Het archief en de inventaris volgen de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Seriële bescheiden

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 100-113)

- Weekverslagen van de landbouwattaché te Ottawa betreffende agrarische aangelegenheden in Canada 1946-1950, 1954 (inv.nr. 217)*

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken 1954-1968 (inv.nrs. 1-36)

- Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken betreffende economische aangelegenheden 1956-1957 (inv.nr. 53)

Statistische gegevens

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

- inv.nr. 217 zie onder [seriële bescheiden]

Inhoud overig

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend) dienstreizen ambassadeur en consul-generaal naar Midden- en West-Canada (inv.nrs. 131-167; 250, 253)*

 

staats- en werkbezoeken

Stukken betreffende de reis van de Canadese minister-president naar Nederland 1947 (inv.nr. 171)

Stukken betreffende het bezoek van prins Bernhard aan Canada 1949-1950 (inv.nr. 174)

Stukken betreffende het bezoek van H.M. de Koningin aan Canada 1951-1952 (inv.nr. 175)

Stukken betreffende bezoeken van staatshoofden en andere buitenlandse (o.a. Nederlandse) hoogwaardigheidsbekleders aan Canada 1950-1954 (inv.nr. 176)

Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse ministers van Financiën van Economische Zaken en van Landbouw aan Canada 1946, 1952-1953 (inv.nr. 205)

 

landbouw- en emigratieattaché

Stukken betreffende de organisatie van het bureau van de landbouwattaché verbonden aan de ambassade 1949-1954 (inv.nr. 130)*

 

emigratie en arbeid

- Stukken betreffende Canadese emigratieaangelegenheden in het algemene 1946-1954 (inv.nr. 222)*

- Stukken betreffende de Nederlandse en Canadese emigratiepolitiek. 1953 (inv.nr. 226)*

- Stukken betreffende vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada 1951-1954 (inv.nr. 224)

- Stukken betreffende de werkloosheid van Nederlandse migranten in Canada 1951-1954 (inv.nr. 228)

- Stukken betreffende de ondersteuning en repatriëring van Nederlandse e-mi-granten uit Canada. 1953-1954 (inv.nr. 229)

- Stukken betreffende uitvoering van diverse projecten in Canada door Nederlandse ondernemers 1952-1954 (inv.nr. 221)

- Stukken betreffende de sociale arbeidsomstandigheden in Canada 1947-1948, 1954 (inv.nr. 230)

- Stukken betreffende kapitaalexport door Nederlandse emigranten 1951-1954 (inv.nr. 204)

- Stukken betreffende de Nederlands-Canadese credietovereenkomst 1946-1947 (inv.nr. 207)

- Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse 'Mercantile Bank of Canada' te Montreal 1952-1953 (inv.nr. 212)

- Stukken betreffende de verstrekking van credieten aan Nederlandse emigranten naar Canada 1949-1954 (inv.nr. 223)

 

emigranten

- Stukken betreffende migratie van Nederlanders naar en toelating tot Canada 1940-1945 (inv.nr. 62)

- Stukken betreffende individuele Nederlandse emigranten in Canada 1953-1954 Alfabetisch geordend (inv.nr. 225)

- Stukken betreffende het kerkelijke leven van Nederlandse emigranten in Canada 1949-1954 (inv.nr. 227)*

- Stukken betreffende Nederlandse en Canadese onderscheidingen voor menslievend hulpbetoon aan de Nederlandse immigrant W. Koele 1951-1953 (inv.nr. 170)

 

juridische zaken en nationaliteit

- Stukken betreffende nationaliteitsonderzoek van diverse personen 1951-1954 (inv.nr. 183)

- Stukken betreffende naturalisatie van Nederlanders tot Canadees staatsburger 1954 (inv.nr. 184)

- Stukken betreffende huwelijken van Nederlandse vrouwen met Canadese militairen (oorlogsbruiden) 1945; 1946-1948; met Canadezen 1946-1952; (inv.nrs. 47, 188, 263)

- Stukken betreffende nalatenschappen van Nederlanders in Canada 1947-1954 (inv.nr. 189)

- Stukken betreffende voogdijaangelegenheden van Nederlanders woonachtig in Canada 1950-1954 (inv.nr. 190)

 

sociale en culturele aangelegenheden

- Stukken betreffende de Canadese betrokkenheid bij de hulpverlening met betrekking tot de overstromingsramp van 1953 in Nederland 1953 (inv.nr. 232)

- Stukken betreffende Nederlandse verenigingen in Canada. 1946-1954 (inv.nr. 233)

- Stukken betreffende de nationale 5 mei viering van Nederlanders in Canada 1947-1953 (inv.nr. 168)

- Stukken betreffende de uitwisseling van studiebeurzen van Canada en Nederland 1946-1954 (inv.nr. 236)

- Stukken betreffende Nederlandse bladen in Canada 1949-1951 (inv.nr. 242)

 

2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974

 

organisatie

- Het reorganiseren van Nederlandse posten (emigratieafdelingen) in Canada 1965-1974 (inv.nr. 114)

- De werkzaamheden van de Nederlandse landbouw- en emigratieattachés in Canada 1951-1961 (inv.nr. 115)

- De status van de Nederlandse emigratieambtenaren en de erkenning van Nederlandse vice-consuls door Canada 1953-1959 (inv.nr. 116)

- Het niet verlenen van de diplomatieke status door Canada aan de Nederlandse emigratieattachés 1952-1956 (inv.nr. 117)

- Het ontvangen van verslagen over dienstreizen 1955-1967 (inv.nrs. 567-572, 575-577)

 

protocol

- Stukken betreffende het uitreiken van oorlogsherinneringskruizen aan in Canada wonende Nederlandse oud-militairen 1952-1962 (inv.nrs. 141-142)

- Bezoek van minister-president J.A. de Quay aan Canada en het niet doorgaan van de minister of Citizenship and Immigration van Canada Mw. E.L. Fairclough aan Nederland 1959-1960 (inv.nr. 148)

- Bezoeken van Nederlandse autoriteiten aan Canada 1961-1964 (inv.nr. 149)

- Bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Canada 1957-1973 (Prins Bernhard 1957-1964; Prinses Beatrix 1962-1963; Koningin Juliana en Prins Bernhard 1966-1967; Prinses Christina 1967; Prinses Margriet 1967) (inv.nrs. 156-174)

 

juridische aangelegenheden

- Stukken betreffende de handelwijze van Canada op het gebied van de uitzetting van ongewenste Nederlanders 1953-1972 (inv.nr. 256)

- Richtlijnen van Nederland bij nationaliteitskwesties 1954-1955 (inv.nr. 257)

- Richtlijnen van Nederland bij naturalisaties van Nederlanders 1954-1964 (inv.nr. 258)

- Richtlijnen van Nederland bij indiensttreding bij een vreemde staats- en krijgsdienst door Nederlanders 1955-1964 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende wet- en regelgeving van Nederland op het gebied van de nationaliteit van de gehuwde vrouw 1955-1964 (inv.nr. 260)

- Stukken betreffende de status van Nederlandse musici welke zich hebben aangesloten bij het leger van Canada 1956-1961 (inv.nr. 261)

- Richtlijnen van Nederland betreffende de nationaliteit van in Canada geboren kinderen na de naturalisatie van de vader tot Canadees en de wijziging van de Canadian Citizenship Act 1957-1964 (inv.nr. 262)

- De heffing van belasting door Canada op de alimentatiebijdrage van in Canada wonende Nederlanders 1958-1959 (inv.nr. 274)

- Stukken betreffende de komst van een mogelijke regeling tussen Nederland en Canada betreffende de strafvervolging van Nederlanders wonende in Canada die weigeren hun schulden te betalen 1962-1963 (inv.nr. 278)

- Stukken betreffende het niet verlenen van bijstand aan Nederlanders door de Nederlandse posten in Canada bij vorderingen beneden de hfl. 200,- 1967-1974 (inv.nr. 280)

 

migratie

- Stukken betreffende de ontwikkeling van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1951-1974 (inv.nrs. 485-488)

- Stukken betreffende het vervoer van Nederlandse emigranten naar Canada door middel van lijndiensten van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (KLM) 1952-1957 (inv.nr. 489)

- Stukken betreffende de oprichting van een vestigingsfonds welke kredieten verleent aan Nederlandse emigranten voor de vestiging in Canada 1953-1956 (inv.nr. 490)

- Stukken betreffende het niet toelaten van mensen uit Azië en Indonesië tot Canada 1953-1957 (inv.nr. 491)

- Stukken betreffende de activiteiten van de Canadian-Netherlands Immigration Council in Canada (inv.nr. 492) [zie opmerkingen]

- Stukken betreffende een stijging van de werkloosheid in Canada en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse migranten 1954-1955 (inv.nr. 493)

- Stukken betreffende het organiseren van feestelijkheden betreffende de komst van de 100.000 e Nederlandse migrant in Canada 1954-1955 (inv.nr. 494)

- Stukken betreffende de bezoeken van de minister van Citizenship and Immigration J.W. Pickersgill van Canada 1955-1956 (inv.nr. 495)

- Stukken betreffende het overleg met Canada op het gebied van een financiële tegemoetkoming aan Nederlandse migranten en het structureren van de komst van migranten via bepaalde havens 1955-1958 (inv.nr. 496)

- Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsvoorstel op het gebied van de financiële steun van Canada aan de individuele provincies voor regelingen over ziekenhuisverzekering en daarmee samenhangende faciliteiten voor medisch onderzoek en de gevolgen hiervan voor de migranten 1956-1957 (inv.nr. 497)

- Stukken betreffende de bezoeken van de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman aan Canada 1956-1960 (inv.nr. 498)

- Stukken betreffende het opstellen van rapportages door de Nederlandse Emigratiedienst in Canada betreffende de ontwikkelingen in de migratie van Nederlanders naar Canada 1965-1974 (inv.nr. 499)

 

sociale aangelegenheden

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van het verlies van pensioen bij naturalisatie 1953-1961 (inv.nr. 503)

- Stukken betreffende de wijziging van de Armenwet door Nederland met als gevolg een verandering in de verjaringstermijn van de rechtsvordering 1955-1958 (inv.nr. 504)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland op het gebied van ouderdomsrenten, ouderdomspensioen en invaliditeitsuitkeringen van in het buitenland verblijvende Nederlanders 1955-1963 (inv.nr. 505)

- Stukken betreffende wijziging van de procedure op het gebied van de uitbetaling van pensioenen aan in Canada wonende Nederlanders en een verhoging van de uitkeringen als gevolg van de War Veterans Allowance 1956-1957 (inv.nr. 506)

- Stukken betreffende de interesse van Canada in de organisatie van de bejaardenzorg in Nederland 1958-1962 (inv.nr. 510)

- Stukken betreffende richtlijnen en wetgeving betreffende militaire pensioenen van Nederlandse ex-militairen (onder meer oud-militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in Canada 1953-1974 (inv.nr. 649-653)

- Stukken betreffende richtlijnen van Nederland betreffende de vervulling van de dienstplicht door Nederlanders in Canada 1954-1964 (inv.nr. 655)

 

Voorlichting

- Stukken betreffende de bezoeken van Nederlandse journalisten aan Canada op het gebied van de emigratie van Nederlanders naar Canada 1958-1962 (inv.nr. 546).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief bevat tevens stukken betreffende Nederlanders in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn hier niet apart vermeld.

 

2) 2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

appreciatie: aangezien het postarchief veel correspondentie met en afschriften van het bureau van de landbouw- en emigratieattachés bevat, is het erg informatief, zowel inhoudelijk als op het gebied van organisatie en taakverdeling van emigratieaangelegenheden tussen ambassade (Buitenlandse Zaken) en bureau landbouw- en emigratieattaché (Landbouw en Sociale Zaken)

 

3) n.a.v. 2.05.156 archieven van de Nederlandse Ambassade Ottawa 1955-1974, inv.nr. 492: vgl. Canadian Netherlands Immigration Council


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Ottawa (Ontario) Canada
Inventaristekst

2.05.50.01 archief Ambassade Ottawa 1939-1954

 

Seriële bescheiden

inv.nr. 217 Weekverslagen van de landbouwattaché te Ottawa betreffende agrarisch aangelegenheden in Canada 1946-1950, 1954

Het ca. 5 cm tellende dossier bevat o.m. doorslagen van weekverslagen van landbouwattaché A.S. Tuinman aan het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden betreffende de bilaterale landbouwbetrekkingen en het daarmee nauw samenhangende vraagstuk van de agrarische emigratie vanuit Nederland. (Tuinman was tevens vertegenwoordiger van de Stichting Landverhuizing Nederland in Canada, volgens overeenkomst tussen het Ministerie van Landbouw en de SLN). De weekverslagen bevatten naast rapportage over landbouwtechnische en economische aspecten opmerkingen over emigratie naar Canada en voor de jaren 1948-1950 tevens statistische overzichtjes van de Stichting Landverhuizing Nederland met opgave (per gezinshoofd) van aantallen emigratieaanvragen en honoreringen door Canada. Daarnaast besteden de jaarverslagen 1947-1948 aandacht aan emigratie en opbouw emigratieapparaat in Canada.

 

 

Inhoud overig

inv.nrs. 131-167; 250, 253 organisatie, huisvesting en personeel van diverse posten (per post geordend); dienstreizen ambassadeur en consul-generaal naar Midden- en West Canada

De dossiers bevatten o.m. correspondentie van de chefs de poste met het Ministerie van Buitenlandse zaken.

De behuizings- en personele aangelegenheden van de posten hangen vaak samen met het steeds groter wordende contingent Nederlanders dat naar Canada emigreerde. Deze dossiers geven inzicht in de uitvoeringsproblematiek die dat met zich meebracht.

 

inv.nr. 130 Stukken betreffende de organisatie van het bureau van de landbouwattaché verbonden aan de ambassade. 1949-1954

Inhoud dossier conform inventarisbeschrijving. Bevat m.n. personele samenstelling van het bureau en financiële aspecten daarvan.

 

inv.nr. 222 Stukken betreffende Canadese emigratieaangelegenheden in het algemeen 1946-1954

De omslag, gevormd door de ambassade, bevat naast de correspondentie tussen de ambassade en Buitenlandse Zaken over emigratieaangelegenheden ook veel inkomende brieven van de landbouw-en emigratieattachés A.S. Tuinman en G.W.J. Pieters, veelal met afschriften van hun correspondentie met derden (Commissaris voor de Emigratie, Stichting Landverhuizing Nederland, Canadese immigratieautoriteiten, particuliere en kerkelijke organisaties van Nederlandse oorsprong in Canada, waardoor zicht ontstaat op de werking en taakverdeling van de emigratieorganisatie in het buitenland naast aanwijzingen voor concrete inhoudelijke kwesties, die in deze jaren spelen.

 

inv.nr. 226 Stukken betreffende de Nederlandse en Canadese emigratiepolitiek 1953

Qua soort materiaal vergelijkbaar met inv.nr. 222; waarbij dit dossier vooral zicht biedt op de (verschillen in) visie tussen Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken, met betrekking tot de uitvoering van het Nederlandse emigratiebeleid in Canada.

 

inv.nr. 227 Stukken betreffende het kerkelijke leven van Nederlandse emigranten in Canada 1949-1954

Qua soort materiaal vergelijkbaar met inv.nr. 222. Het dossier heeft inhoudelijk als rode draad een klacht van het Department of Citizenship tegen fieldmen van de Christian Reformed Church, die Nederlandse emigranten 'weglokt' bij de oorspronkelijke Canadese werkgevers om ze nieuwe banen bij geloofsgenoten aan te bieden. De Canadese regering ziet hierin een ongewenste vorm van kolonievorming of groupsettlement.