Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Aartsbisdom Utrecht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1853 - 1967
organisatie en inrichting het aartsbisdom Utrecht werd bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 heropgericht
het omvatte de provincies Utrecht, Gelderland ten noorden van de Waal, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, het grootste gedeelte van het Gooiland, Uithoorn en de in Zuid-Holland gelegen staties Gorcum, Leerdam, Vianen en Everdingen
  in 1955/56 werd het aartsbisdom gesplitst: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe gingen naar het nieuwe bisdom Groningen
het bisdom was, zoals gebruikelijk, onderverdeeld in dekenaten
de bisschop werd bij zijn taak geassisteerd door het kathedraal kapittel
aartsbisschoppen waren in de onderzoeksperiode
P.M. Snickers, 1883-1895
H. van de Wetering, 1895-1929
J.H.G. Jansen, 1930-1936
J. de Jong, 1936-1955
B.J. Alfrink, 1955-1975.
taak, activiteiten nog invullen
voorloper
niet van toepassing
opvolger
literatuur (NCC) bisschoppenconferentie

Bornewasser, J.A.
"Beraad tegen wil en dank. Het Nederlandse episcopaat en de politiek", in:
G. Ackermans e.a. (red.), Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen (Nijmegen, 1991), p. 279-300

aartsbisdom Utrecht

Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het aartsbisdom van Utrecht
St. Michiels-Gestel, 1934. 32 p.

Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht met een aanhangsel bevattende eenige nadere bepalingen
Utrecht, [ca.1950], 27 en 24 p.

Jaarverslag van den Diocesanen Bond van Roomsch-Katholieke Werkliedenvereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht ? [1919-1937]
Utrecht, 1920-1938

Jaarverslag van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond ? [1937-1944]
Utrecht, 1938-1944

Verslag van de werkzaamheden van de Utrechtse Diocesane Bond der Nederlandsche Katholieke Arbeidersbeweging ? [1944 - 1952/1953]
Utrecht, 1945-1954

Jaarverslag van de werkzaamheden van de Utrechtse Diocesane Bond der K.A.B ?[1954-1961/1963]
Utrecht, 1954-1963
[Niet verder verschenen]

Credo pugno, maandblad van de Utrechtse Diocesane Bond der Katholieke Arbeidersbeweging
1 (1936) - .…
[Van 1941 tot en met 1944 niet verschenen]

Veltman, J.
Gedenkboek ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den Diocesanen Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, 1893-1923
Utrecht, [1923]. 256 p.

Statuten en huishoudelijk reglement der algemeene R.K. Werkgeversvereeniging in het Aartsbisdom Utrecht gevestigd te Deventer
Deventer, 1923, [8 p.]

Jaarverslag der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging in het Aarts-Diocees over het jaar ...
's-Gravenhage [Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging], 1929-...

relatie met Rome

Valk, J.P. de, ed.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
RGP Kleine Serie nrs. 230-231
2 banden in een deel. 827 p. en 632 p.
[deze toegang op de Vaticaanse archieven bevat beschrijvingen van enkele tientallen documenten die over de sociale politiek en aspecten daarvan gaan
zie de index in band 2 onder: sociale wetgeving met aldaar verwijzingen naar andere trefwoorden].
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1853 - 1969
vindplaats Het Utrechts Archief te Utrecht
openbaarheid de openbaarheidstermijn varieert al naargelang het stuk
het verdient aanbeveling hierover contact op te nemen met de studiezaal van het Utrechts Archief
voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van het aartsbisdom vereist
omvang; inventarisnummers 116 meter
1770 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst door D. Weijmer (1995) zonder inleiding
kenmerk toegang nr. 449
indices op toegang index op persoonsnamen en zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen het archief van na 1969 bevindt zich nog op het aartsbisdom
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang afgezien van een serie correspondentie zijn alle stukken geordend naar onderwerp
in de plaatsingslijst zijn de onderwerpen in alfabetische volgorde opgenomen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens Nationale Commissie voor Kerkelijke Registratie en Statistiek, 1957-1967 (inv. nr. 1526)
statistiek van het aartsbisdom, 1926-1966 (inv. nrs. 1530-1554)
NB: niet van alle jaren is een statistisch overzicht bewaard
register voor statistiek, 1955-1964 (inv. nr. 1555)
statistische gegevens over instellingen in het aartsbisdom, 1965-1967 (inv. nr. 1557)
“relatio quinquennialis” (vijfjaarlijks verslag aan Rome met veel statistische gegevens), 1885-1927 en 1942-1966 (inv. nrs. 1415-1416)
“relatio status”, 1889-1910 (inv. nr. 1558)
inhoud overig armenzorg en Winterhulp, 1924-1949 (inv. nr. 78)
herziening reglementen  van armbesturen, 1962-1965 (inv. nr. 79)
reglementen voor kerk- en armbesturen, 1851-1947 (inv. nr. 613)
Commissie Opbouw Sociale Organisaties, 1944-1946 (inv. nr. 209)
Katholieke Arbeiders Beweging en NVV, 1887-1965 (inv. nrs. 583-594)
Katholieke Sociale Actie, 1894-1934 (inv. nr. 610)
Nederlandse Volksdienst, 1941-1944 (inv. nr. 690)
sociaalcaritatief werk, 1947-1967 (inv. nrs. 1516-1522)
sociale verzekeringen, 1942-1958 (inv. nr. 1633)
hoofdraad St. Vincentiusvereniging, 1853-1967 (inv. nrs. 1634-1635)
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging, 1895-1963 (inv. nr. 1735).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Valk, J.P. de, ed.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
RGP Kleine Serie nrs. 230-231
2 banden in een deel. 827 p. en 632 p.
[deze toegang op de Vaticaanse archieven bevat beschrijvingen van enkele tientallen documenten die over de sociale politiek en aspecten daarvan gaan
zie de index in band 2 onder: sociale wetgeving met aldaar verwijzingen naar andere trefwoorden].
opmerkingen geen