Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

    ALGEMEEN
Naam Afdeling Arbeidersverzekering
naam, varianten de afdeling veranderde enkele malen van naam: Posterijen, Arbeid en Fabriekswezen, 1893 Arbeid en Fabriekswezen 1893-1901 Arbeid 1901-1908 Arbeidersverzekering 1908-1946 Sociale Verzekering 1946-1961 hoofdafdeling Sociale Verzekeringen van de directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen 1961-1967- (in 1965 werden deze opgewaardeerd tot resp. directie en directoraat-generaal) tot 1933 viel de afdeling onder diverse ministeries, vanaf dat jaar steeds onder het Ministerie van Sociale Zaken c.a. in ambtelijke stukken wordt vaak de afkorting A.V. gebruikt
na 1945 steeds S.V. voor 1908 vielen arbeidersverzekeringen dus onder de afdeling: Arbeid en Fabriekswezen 1893-1901 en Arbeid 1901-1908 omwille van de overzichtelijkheid zijn de paar stukken die in de archieven van de afdeling Arbeid te vinden zijn in dit format geplaatst
het archief van de afdeling Arbeid en Fabriekswezen is verloren gegaan.
periode van bestaan 1893 - 1967
organisatie en inrichting de afdeling Arbeid en Fabriekswezen werd opgericht in 1892/93 en had toen een uitgebreide taakstelling
in 1908 kwam er een splitsing tot stand tussen Arbeid en Arbeidersverzekering
tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw telde de afdeling een klein aantal medewerkers
de staatsalmanak van 1910 noemt slechts 6 namen, die van 1950 komt uit op 8 namen (deze bron noemt overigens alleen de belangrijkste beleidsambtenaren)
tot kort na 1950 was de werkloosheidsverzekering samen met de werklozenzorg en de arbeidsbemiddeling ondergebracht bij een afzonderlijke afdeling
pas na het vertrek van mr. Morren, het hoofd van die afdeling, in 1950 of 1951, werden alle sociale verzekeringen ondergebracht bij één afdeling, de afdeling Sociale Verzekering
in 1960 telde de afdeling 17 formatieplaatsen en bestond zij uit vier secties: Ongevallen- en Ziekteverzekering, Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, Kinderbijslag- en Werkloosheidsverzekering en Internationale Zaken
na de reorganisatie van het ministerie die het gevolg was van het aantreden van minister Veldkamp werd de afdeling een hoofdafdeling die weer viel onder de nieuwe door mr. A.C.M. van de Ven geleide directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen
de hoofdafdeling bestond in 1962 uit 4 afdelingen: Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Internationale Zaken en Pensioen- en Spaarfondsen
in 1965 werd de directie tot directoraat-generaal en de hoofdafdeling tot directie opgewaardeerd
de formatie groeide in deze jaren sterk. 

ministers belast met de sociale verzekeringen waren:

ir. C. Lely (1897-1901)
dr. Abr. Kuyper (1901-1905)
mr. J.D. Veegens (1905-1908)
A.S. Talma (1908-1913)
mr. M.W.F. Treub (1913-1918)
prof. mr. P.J.M. Aalberse (1918-1925)
mr. D.A.P.N. Koolen (1925)
prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine (1926-1929 en 1933-1935)
mr. T.J. Verschuur (1929-1933)
mr. M. Slingenberg (1935-1937)
prof. mr. C.P.M. Romme (1937-1939)
dr. J. van den Tempel (1939-1945)
ir. F.C.M. Wijffels (1945)
dr. W. Drees (1945-1948)
mr. A.M. Joekes (1948-1952)
J.G. Suurhoff (1952-1958)
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy (1959-1961)
dr. G.M.J. Veldkamp (1961-1967)
B. Roolvink (1967-1971)

de afdeling werd geleid door de volgende chefs :

mr. J.W.S.A. Versteegh, 1893-1905 (hoofd van de afdeling Arbeid
Versteegh was volgens W. de Vries Wzn. de eigenlijke ontwerper van de Ongevallenwet van 1901
in 1905 werd hij secretaris-generaal van het nieuwe ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
zie over hem:  P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken (Kampen, 1988), p. 176-177)

mr. H. Bijleveld 1905-1908

mr. W.A. van Emden 1908-1919
onder zijn leiding werkte toen mr. dr. A.L. Scholtens, volgens Aalberse in zijn dagboek de eigenlijke maker van de drie verzekeringswetten van Talma
later zou Aalberse Scholtens benoemen tot de eerste secretaris-generaal worden van het ministerie van Arbeid (later Sociale Zaken
1918-1940)
op deze afdeling werkte echter rond 1910 ook mr. J.N.A. Patijn
volgens het Biografisch Woordenboek, III, 452-453 zou hij de Raden en Ziektewet ontworpen hebben

mr. H.W. Groeneveld 1919-1942
(Groeneveld was tijdens het Interbellum dé expert op het gebied van de sociale verzekeringen)

mej. mr. G.J. Stemberg 1943-1947 (alleen ad interim
de post van chef was toen vacant
het plan om mr. dr. L.P. van der Does aan te stellen tot directeur-generaal sociale verzekeringen ging niet door)

mr. A.C.M. van der Ven, 1947-1971.
taak, activiteiten in 1892 nam de nieuwe afdeling de sociale of arbeidswetgeving over van het Ministerie van Justitie
de beschikking van 13 februari 1893 omschreef de taak als volgt: ? uitvoering der wetten betrekkelijk het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; tot regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen; tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en vrouwen. Maatregelen tot beveiliging van personen, die in fabrieken of werkplaatsen arbeid verrichten, tegen ziekte of ongevallen. Statistiek van de philanthropische spaar- en leenbanken over 1892 en volgende jaren?;
het taakveld sociale verzekeringen werd in 1908 aan een nieuwe afdeling opgedragen
de andere taken bleven achter bij Arbeid
vanaf dat moment hield de afdeling Arbeidersverzekering zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sociale verzekeringen
de afdeling had, op de Ziekenfondswet, de werkloosheids- en wachtgeldregelingen en de Kinderbijslagwet na, alle sociale verzekeringswetten in haar portefeuille
slechts de afdeling Arbeid II (later Arbeidsverhoudingen) had van 1939 tot 1964 bemoeienis met de Kinderbijslagwet, voor zover het het loonbeleid betrof
voor de werkloosheidsregelingen bestond een aparte door mr H.J. Morren geleide afdeling Werkloosheidsverzekering en Wachtgeldregelingen, die in 1951 werd geïntegreerd in de afdeling Sociale Verzekeringen
de ziekenfondsen vielen onder de afdeling Volksgezondheid en Armwezen (1910-1918) later Volksgezondheid (1918-)
voorloper
opvolger
geen
literatuur (NCC) archieven

Bosters, A.M., H.A. Telgt en G.V.W.L. van Rooij
Inventaris van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering (Sociale verzekering) 1901-1949
’s-Gravenhage [Ministerie van Sociale Zaken], 1979, 112 p.

Janssen, J.Th.
Inventaris van het kabinetsarchief van de afdeling Arbeidsverzekering/Sociale Verzekering 1921-1958
Den Haag, 1985,  17 p.

Veltkamp, E.P.
Inventaris van de dossiers van personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid) ontslagen in de periode (1932) 1933 ? 1991
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], 1994, 34, [9] p.
 

bibliotheek

Catalogus van tijdschriften, bibliotheek, Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage, 1955, 2 de herziene druk. 65 p.

Tijdschriften-documentatie Bibliotheek Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Den Haag, 1963


verslaglegging van het ministerie van Sociale Zaken

Departement van Sociale Zaken. Verrichtingen in het tijdvak mei 1940 tot en met dec. 1941
's-Gravenhage, 1942. 63 p.


overige publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en voorlopers

Folmer, A. e.a.
Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925
Alphen aan den Rijn, 1926
[met volgende bijdragen:
Inleiding, door A.L. Scholtens, p. ix-xxiii
hoofdstuk I, Arbeidersbescherming, door J. Westhoff, p. 1-60
hoofdstuk II, De sociale verzekering, door H.W. Groeneveld, p. 61-80
hoofdstuk IV, Volksgezondheid, door L. Lietaert Peerbolte, p. 107-164
hoofdstuk V, paragraaf 7, Werkloosheidsverzekering, door A. Folmer, p. 204-227
hoofdstuk VI, De Hoge Raad van Arbeid, door A.C. Josephus Jitta, p. 237-259
met veel statistische gegevens]

Rapport van de Commissie tot onderzoek naar de controle bij de ziekenkassen in Duitschland,  uitgebracht aan den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
[Den Haag], 1929. 34 p.

Kuiper, C.J.
Zes jaren van sociaal bewind, of een verkorte balans van minister Aalberse?s beleid aan het Departement van Arbeid
Leiden, 1925. 6 p.
[verkiezingsbrochure 1925, uitgave in overleg met het bestuur van de R.K. Staatspartij]


publicaties over het ministerie van Sociale Zaken

Rigter, D.P., e.a.
Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken
's-Gravenhage, 1995. 469 p.

R. [= redactie ?]
“Het Ministerie van Maatschappelijk Werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 11 (1958/1959), p. 261-263
[bezwaren van de Tweede Kamer tegen de overdracht van enkele voorzieningsregelingen van het ministerie van Sociale Zaken c.a. naar dat van Maatschappelijk Werk]

Redactie
“Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 16 (1963/1964), p. 174-175
[beschikking van de minister van Algemene Zaken d.d. 6 april 1964, nr. 157 070  tot instelling van de “Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”
betreft taakverdeling tussen ministeries van Maatschappelijk Werk, Onderwijs c.a. en Sociale Zaken c.a.
voorzitter van de commissie is mr. J. Donner].

literatuur over arbeidersverzekeringen en sociale verzekeringen

zie hiervoor de Literatuurlijst.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1901 - 1967
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
c) thans in bewerking, waarna overbrenging naar het Nationaal Archief zal volgen
in maart 2004 was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren.
openbaarheid a) en b) volledig
c) nog niet overgebracht en dus nog niet openbaar
omvang; inventarisnummers a) archief van de afdeling
onbekend
voor de bewerking 39 meter
aantal inv. nrs. inclusief de aanvulling 1021 nrs.
omvang voor de bewerking:
Ongevallenwetten -- 10,5 meter
Ziektewet --  6 meter
Invaliditeitswetten --  4,5 meter
Vrijwillige Ouderdomswet  2 meter
Radenwet --  1,5 meter
personeelsstukken Rijksverzekeringsbank --  8 meter
organisatie -- 1,5 meter
verordeningen secretaris-generaal --  1 meter
diverse onderwerpen --  4 meter.
b) kabinet
omvang onbekend
159 inv. nrs.
c) periode 1950-1967
omvang onbekend.
informatiedrager papier
vernietigd a)  het archief van de afdeling
zie bijlage VI van de inventaris
volgens de voorschriften zijn onder meer vernietigd: brieven van particulieren over uitkeringen, personeelsdossiers van ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid beneden de rang van administrateur, idem van agenten en assistent-controlerend-geneeskundigen
belegging van gelden van de Rijksverzekeringsbank
 

al voor 1961 is het archief van de afdeling Arbeid en Fabriekswezen over de periode 1893-1901 met daarin alle stukken over de Ongevallenwet (1901) verloren gegaan (zie: W. de Vries Wzn., De invloed, p. 3-noot 8)
in 1923 publiceerde C.W. de Vries enkele documenten die vermoedelijk uit dit archief afkomstig waren (zie de literatuurlijst)
hij deed dit met toestemming van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
hieruit mogen wij afleiden dat het archief van de afdeling Arbeid en Fabriekswezen, of althans een deel daarvan, na 1923 is vernietigd
 
b) Kabinet
tijdens de bewerking is een onbekende hoeveelheid stukken volgens de toen geldende richtlijnen vernietigd

c) periode 1950-1967
dit gedeelte van het archief zal worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers en andere onder de minister vallende actoren, zoals deze is vastgesteld op 18 februari 2002 en is afgedrukt in de Staatscouranten van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85, 86 en 87
nog niet vast staat, wanneer deze bewerking zal zijn voltooid.
toegang(en) a)  archief van de afdeling
Bosters, A.M., H.A. Telgt en G.V.W.L. van Rooij
Inventaris van het archief van de afdeling Arbeidersverzekering (Sociale verzekering) 1901-1949
's-Gravenhage [Ministerie van Sociale Zaken], 1979, 112 p.
in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief bevindt zich een ongepubliceerde aanvulling op deze inventaris
de stukken uit bijlage I van de inventaris van Bosters c.a. hebben daarin een volgnummer gekregen
de eigenlijke aanvulling bestaat grotendeels uit de serie agenda’s
b) Kabinet
Janssen, J.Th.
Inventaris van het kabinetsarchief van de afdeling Arbeidsverzekering/Sociale Verzekering 1921-1958
Den Haag, 1985,  17 p.
c) Periode 1950-1967
geen
kenmerk toegang a)   2.15.08
2.15.16
niet van toepassing
indices op toegang a) index op persoons- en geografische namen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven a-c) onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven a-c) geen
opmerkingen a-c) geen
INHOUD
structuur archief en b) verbaalstelsel
bij het Kabinet ging men in 1948 op een systeem over waarbij elk inkomend stuk een uniek nummer kreeg en andere op deze brief betrekking hebbende stukken daarbij werden gevoegd
reeds lang vóór 1940 waren op de wijze, zoals dat ook gebeurd is bij het archief van de Ministerraad (zie daar), dossiers gevormd
c)   onbekend.
structuur toegang a) archief van de afdeling
bij de inventarisatie heeft men het archief opnieuw geordend en wel volgens dossiers op onderwerp of zaak, terwijl ook verzameldossiers werden gevormd
de agenda’s kunnen derhalve niet meer als toegang op het archief dienen
wel bevatten zij een aanduiding van de vernietigde stukken en geven zij een indruk van de activiteiten van de afdeling
b) Kabinet
bij de inventarisatie werden de stukken anders en wel als volgt ingedeeld:
1.  afdeling Arbeidersverzekering/Sociale Verzekering
uitvoeringsorganen van de sociale verzekering (Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid)
c)    niet van toepassing.
bijlagen bij de toegang a) archief van de afdeling
I  Niet tot het archief behorende, gedrukte verslagen en rapporten
II  Overzicht van ministeries waar het archief is ontstaan
III  Lijst van archiefbescheiden van andere departementen
IV  Lijst van ministers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van sociale verzekeringswetgeving in de periode 1900-1950
V  Literatuur over sociale verzekeringen
VI  Globale lijst van vernietigde archiefbescheiden.
b) Kabinet
Lijst van vernietigde stukken (alleen algemene omschrijving)
c) Periode 1950-1967
niet van toepassing
statistische gegevens a)  het archief van de afdeling zelf
ongevallenstatistiek, 1903-1950 (bijlage I, inv. nrs. 51-92)
wetenschappelijke balansen op het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds en de Vrijwillige Ouderdomsverzekering fonds B, 1907-1950 (bijlage I, inv. nrs. 93-140)
medisch-statistisch onderzoek, 1914-1929 (inv. nrs. 210-217)
ziekte- en ziekteverzekeringsstatistiek, 1920-1935 (inv. nr. 516)
b)  kabinet
geen
c. periode 1950-1967
onbekend.
inhoud overig het archief van de afdeling

afgezien van de stukken die men in dit archief gezien de taakstelling mag verwachten, zijn met name van belang:
vragen van kamerleden, 1909 en 1925 (inv. nr. 5) *
adressen aan de Hoge Raad van Arbeid en de minister over het ontwerp ziekte- en ongevallenwet, 1924-1925 (inv. nr. 10) *
adressen aan de minister om te komen tot een verbetering van de sociale verzekering, 1914-1932 (inv. nr. 50) *
rapport van J.P. Weremeus Buning over de sociale verzekeringswetgeving, 1945 (inv. nr. 53) *
verzekering van arbeiders werkzaam in Duitsland, 1940-1947 (inv. nr. 59)
gemoedsbezwaren tegen de sociale verzekering, 1922-1947 (inv. nrs. 64-65) *
reorganisatie en herziening van meerdere sociale verzekeringen, ook de Londense en de Gemengde Commissie-Van Rhijn, 1922-1923 en 1945-1947 (inv. nrs. 77-78)*
Londens archief van het ministerie van Sociale Zaken, 1940-1945 (inv. nr. 82)*
sociale verzekering in bezet Nederland, 1943 (inv. nr. 83)*
Staatscommissie-Van Bruggen, 1940-1948 (inv. nr. 102) *
overeenkomst tussen Rijksverzekeringsbank en  Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst over de instelling van een scheidsgerecht inzake de ongevallenwetten, 1927-1949 (inv. nr. 209)
onderzoek naar de resultaten van de risico-overdracht bij de uitvoering van de Ongevallenwet, 1913-1916 (inv. nr. 229)*
plaatselijke commissies voor de ongevallenverzekering, vernietiging van hun archieven, 1921-1924 (inv. nr. 233) *
Land- en Tuinbouwongevallenwet en uitvoeringsbesluiten, 1912-1947 (inv. nrs. 237-245)
overige stukken Land- en Tuinbouwongevallenwet, 1922-1949 (inv. nrs. 246-256)
goedkeuring van bedrijfsverenigingen namelijk:
De Boeren – en Tuindersonderlinge
De Centrale Onderlinge
De Tuinbouw Onderlinge
De Federatie voor Ongevallenverzekering
Land- en Tuinbouwbelang
Nationale Boeren Onderlinge
Het Platteland
De Waarborg, 1922-1949 (inv. nrs. 257-263)
andere stukken over de bedrijfsverenigingen in de land- en tuinbouw, 1923-1947 (inv. nrs. 264-270)
Raad van Toezicht op de bedrijfsverenigingen, jaarverslagen 1923-1940, 1942-1943 en 1946-1948 (inv. nr. 276)
onderzoek door dr. J.C. Kluyver en C.L. Landré over invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1901-1905 (inv. nr. 312) *
adressen en voorstellen over de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1903-1947 (inv. nr. 327)*
gemoedsbezwaren tegen de Invaliditeitswet, 1919-1920 (inv. nr. 347)
medische dienst in verband met de uitvoering van de Invaliditeitswet, 1918-1919 (inv. nr. 378)*
vragen van kamerleden over de Invaliditeitswet en de invaliditeitsverzekeringen, 1913-1949 (inv. nr. 398) *
adressen aan de minister van Arbeid c.a. over de invaliditeitsverzekeringen, 1919-1922 (inv. nr. 399) *
onderzoek van jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman, mr. V.H. Rutgers en mr. W.H.A. Elink Schuurman naar sociale wetgeving in andere landen, 1909-1912 (inv. nr. 437) *
vragen van kamerleden over de ouderdomsverzekering, 1916-1938 (inv. nr. 438)
adviezen van prof. dr. J.C. Kluyver over de kosten van staatspensionering, 1911-1913 (inv. nr. 463)*
uitbreiding van de vrijwillige ouderdomsverzekering tot een volksverzekering, 1920 (inv. nr. 464) *
overleg met de Bond voor Staatspensionering over het ouderdomspensioen, 1949 (inv. nr. 465) *
Noodwet Ouderdomsvoorziening, 1946-1947 (inv. nr. 466 en 467) *
Algemene Bond van Ouden van Dagen, 1945-1949 (inv. nrs. 488 en 489) *
correspondentie tussen de minister van Binnenlandse Zaken, dr. A. Kuijper, en dr. J.H. Peek, wiskundig adviseur van de Rijksverzekeringsbank, over de berekening van de premie van de ziekteverzekering, 1903-1905 (inv. nr. 490) *
wetsontwerp Beroepsziekten, 1907-1913 (inv. nr. 492) *
NB: niet doorgegaan
overleg met vakbonden, overheidsinstanties en particulieren over het voorontwerp ziektewet, 1926-1929 (inv. nr. 494) *
adressen aan de minister over de ziekte- en ziekenfondsverzekering, 1904-1926 (inv. nr. 512)
studiereis van mr. J.A.N. Patijn en mr. V.H. Rutgers naar Duitsland voor een onderzoek naar de ziekteverzekering, 1910 (inv. nr. 513)
Profylaxefonds, 1930-1949 (inv. nrs. 542-546)
goedkeuring van ziekengeldregeling, onder meer de KB’s met de goedkeuring, 1929-1949 (inv. nrs. 547-563)
erkenning van bedrijfsverenigingen, met lijsten van erkende bedrijfsverenigingen, 1929-1949 (inv. nrs. 564-593)
onderzoek naar de wijze waarop de Duitse ziekenkassen de controle uitvoerden, 1929-1930 (inv. nr. 596) *
lijst van zieken- en ondersteuningsfondsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1908 (inv. nr. 600)*
besluiten van de secretaris-generaal van Sociale Zaken tot vaststelling en aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit, 1941-1942 (inv. nr. 601)
correspondentie over het Ziekenfondsenbesluit, 1941-1942 (inv. nr. 602) *
wetsontwerp organisatie uitvoering sociale verzekering, 1933 (inv. nr. 606) *
Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 (inv. nrs. 609-617)
de nrs. 609, 612 en 613 *
wetsontwerp tot instelling van een rijksverzekeringsbank, 1893 (inv. nr. 620) *
gebouw van de Rijksverzekeringsbank aan de Apollolaan te Amsterdam, 1901-1941 (inv. nr. 658)
beheer en vernietiging van archieven bij de Rijksverzekeringsbank, 1909-1944 (inv. nr. 659)
Radenwet, 1912-1916 (inv. nr. 674)
adressen aan de minister over de Organisatiewet Sociale Verzekering van 1933, 1933-1934 (inv. nr. 676)
KB uit 1919 met vaststelling ambtskostuum voor voorzitters en bezoldigde leden van de Verzekeringsraden en de Raden van Arbeid, 1919-1920 (inv. 708)
Vereniging van Raden van Arbeid, 1920-1945 (inv. nrs. 723-726)
Tweede Congres voor Sociale Verzekering, 1927 (inv. nrs. bijlage I, 171-172)

personeelsdossiers Rijksverzekeringsbank
ambtenaren met de rang van administrateur, 1914-1947 (inv. nr. 625)*
bestuur van de bank, 1907-1949 (inv. nr. 633)*
wiskundig adviseurs, 1909-1948 (inv. nr. 634)*
secretarissen-generaal, 1913-1947 (inv. nr. 635)*
medische adviseurs, 1915-1950 (inv. nr. 636)*

personeelsdossiers Raden van Arbeid
voorzitters van de Raden, 1919-1949 (inv. nrs. 705-707)*

internationale zaken
buitenlandse aangelegenheden en internationale congressen, 1902-1949 (inv. nrs. 66-76) nrs. 68 en 69*
verdragen met andere landen betreffende de ongevallenverzekering, 1907-1938 (inv. nrs. 149-154)
ongevallenverzekering in andere landen, 1905-1948 (inv. nrs. 194-196)
invaliditeitsverzekering in andere landen, 1920-1943 (inv. nrs. 406-412)
ziekteverzekering, 1926-1949 (inv. nr. 541).

b)  kabinet
organisatie en formatie van de afdeling, rapport van Bureau Organisatie en Efficiency, 1952 (inv. nr. 1030)
personeelszaken afdeling, 1924-1957 (inv. nrs. 1031-1043)
totstandkoming en uitvoering wettelijke maatregelen, 1925-1957 (inv. nrs. 1044-1060)
financiële zaken, 1951-1957 (inv. nrs. 1061-1062)
Internationale Arbeidsorganisatie en andere buitenlandse zaken, 1927-1957  (inv. nrs. 1063-1073)
personeelzaken, zoals benoeming, ontslag, bevordering enz. van de  Rijksverzekeringsbank, 1924-1956 (inv. nrs. 1097-1118)
personeelszaken van de Raden van Arbeid, 1922-1957 (inv. nrs. 1128-1145)
sollicitaties en benoemingen voorzitters Raden van Arbeid, algemeen, 1925-1957 (inv. nrs. 1146-1153)
sollicitaties en benoemingen voorzitters Raden van Arbeid, per raad, 1933-1956 (inv. nrs. 1154-1172)
organisatie Rijksverzekeringsbank, 1925-1955 (inv. nrs. 1084-1096)
organisatie Raden van Arbeid, 1925-1953 (inv. nrs. 1119-1127)

c. periode 1950-1967
onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

organisatiestructuur van de afdeling:
KB van 29 november 1892 (Staatsblad 257)
ministeriële beschikking van 13 februari 1893, nr. 107, secr. B
KB van 26 augustus 1901 (Staatsblad 206)
ministeriële beschikking van 14 februari 1946, nr. 1172 P, afd. Compt. van het Ministerie van Sociale Zaken
NB: vindplaats onder meer archief Drees, inv. nr. 416.
verwijzing naar andere archiefvormers
de afdeling Arbeidersverzekering en haar opvolgers hebben met vrijwel alle archiefvormers in dit veld contact gehad; in principe kan dus in alle in deze gids opgenomen archiefvormers gezocht worden
daarnaast had de afdeling vanzelfsprekend veel van doen met bewindslieden die de sociale verzekering in hun portefeuille hadden; zie daarom de volgende formats
geografische verwijzingen Nederland
internationaal buitenlandse aangelegenheden en internationale congressen, 1902-1949 (inv. nrs. 66-76) nrs. 68 en 69*
verdragen met andere landen betreffende de ongevallenverzekering, 1907-1938 (inv. nrs. 149-154)
ongevallenverzekering in andere landen, 1905-1948 (inv. nrs. 194-196)
invaliditeitsverzekering in andere landen, 1920-1943 (inv. nrs. 406-412)
ziekteverzekering, 1926-1949 (inv. nr. 541).

landen waarmee Nederland verdragen had lopen inzake sociale verzekeringen zoals ongevallenverzekering enz.
de voornaamste verdragen waren:

met België

Verdrag tussen Nederland en België betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 9 februari 1921 (Staatsblad 1922, nr. 70)

Verdrag gesloten op 29 augustus 1947
wet van 27 mei 1948 (Staatsblad I 220)
omvatte alle sectoren van de sociale verzekering behalve de ongevallenverzekering (daarvoor gold het verdrag van 9 februari 1921)


met Denemarken

Verdrag tussen Nederland en Denemarken betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Kopenhagen op 23 oktober 1926 (Staatsblad 1927, nr. 409)


met Duitsland

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering
gesloten te Bonn op 29 maart 1951 (Traktatenblad 1951, nr. 57)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheidsverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 29 oktober 1954 (Traktatenblad 1954, nr. 188)


met Frankrijk

Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
gesloten te’s-Gravenhage op 7 januari 1950 (Traktatenblad 1951, nr. 156)


met Groot Brittannië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
gesloten te ’s-Gravenhage op 11 augustus 1954 (Traktatenblad 1954, nr. 114)


met Israël
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betreffende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen
gesloten te’s-Gravenhage op 25 april 1963 (Traktatenblad 1963, nr. 84)


met Italië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 28 oktober 1952 (Traktatenblad 1952, nr. 149)


met Joegoslavië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake sociale verzekering
gesloten te Belgrado op 1 juni 1956 (Traktatenblad 1956, nr. 85)


met Luxemburg
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950 (Traktatenblad 1952, nr. 30)


met Noorwegen
Verdrag tussen Nederland en Noorwegen betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Oslo op 9 januari 1925 (goedgekeurd bij wet van 30 december 1925 (Staatsblad 543))


met Polen
Verdrag van Handel en Scheepvaart tussen Nederland en Polen
gesloten te Warschau op 30 mei 1924 (Staatsblad 1924, nr. 594)


met Spanje
Verdrag tussen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid
gesloten te Madrid op 17 december 1962 (Traktatenblad 1963, nr. 69)


met Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
gesloten te Ankara op 5 april 1966 (Traktatenblad 1966, nr. 155)


met Zwitserland
Verdrag tussen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Bern op 27 januari 1937 (Staatsblad 1938, nr. 38)

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondstaat
gesloten te Bern op 28 maart 1958 (Traktatenblad 1958, nr. 65)

verdrag van Brussel van 17 maart 1948
deelnemers: Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië
zijn "wederkerigheidsverdragen inzake de sociale verzekeringen"
goedgekeurd bij wet van 25 juni 1948 (Staatsblad I 258)
Van der Made noemt als datum 7 november 1949
dit was in 1970 het enige z.g. coördinatieverdrag dat Nederland afsloot.
opmerkingen de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang

documentatie
conflict tussen de ziekenfondsen en de huisartsen, 1966-1967
NB: Documentatieblad van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken, code –1.772.422
bestaat uit fotokopieën van krantenknipsels
bevindt zich bij de Stichting Historie Ziekenfondswezen te Amsterdam.

Nadere toegang: Afdeling Arbeidersverzekering