Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Algemeen Nederlands Vakverbond
naam, varianten NVNV
ANV
A.N.V.
N.V.N.V.
NVC
Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen
Nederlandse Vakcentrale
Nederlandsche Vakcentrale
Algemeen Nederlandsch Vakverbond
periode van bestaan 1912 - 1967
organisatie en inrichting vakcentrale opgericht in 1912 van neutrale signatuur met als voornaamste leden de vakverenigingen van handels- en kantoorbedienden (Mercurius) en de rijksambtenaren
de oorspronkelijke naam was: Nederlandsch  Verbond van Neutrale Vakverenigingen
na een reorganisatie werd dit in 1919 Algemeen Nederlandsch Vakverbond
in de loop van de jaren twintig nam de betekenis van het ANV af
in 1929 fuseerde het ANV met het Verbond van Vakorganisaties van Hoofdarbeiders (VVH) en de Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel (CNOP) tot de Nederlandsche Vakcentrale
in 1940 - de centrale had toen 50.750 leden- ging het ANV gedwongen op in het NVV onder leiding van H.J. Woudenberg
na de oorlog werd de NVC heropgericht, maar haar invloed bleef gering
in 1964 -er waren toen 10.100 leden-  ging hij op in de Federatie van Werknemersorganisaties die in 1974 werd opgeheven.
taak, activiteiten belangenbehartiging van de aangesloten vakverenigingen bij overheid en bedrijfsleven
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) Vakstrijd
Utrecht, 19..-
[Voortgezet als: De Nederlandse vakcentrale ]

De Nederlandse Vakcentrale
1 (1930) - ....
[Aanvankelijk onder de titel: De Nederlandsche Vakcentrale . Voortzetting van: Vakstrijd ]

Kaderblad van de Nederlandse Vakcentrale
Amsterdam [Nederlandse Vakcentrale], 1957-....

Jaarverslag Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen
1 (1912/13) - ....

Jaarverslag Algemeen Nederlandsch Vakverbond
1923-....
[Ook onder de titel: Jaarverslag van het Algemeen Nederlandsch Vakverbond over het jaar .... Voortzetting van: Verslag Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen . Voortgezet als: Verslag Nederlandsche Vakcentrale ]

Verslag Nederlandsche Vakcentrale
1931-32 - ....
[Ook onder de titel: Verslagen over de jaren ... Nederlandse Vakcentrale
Verslag N.V.C.
Jaarverslag Nederlandsche Vakcentrale . Voortzetting van: Jaarverslag Algemeen Nederlands Vakverbond ]

Statuten en reglementen van de Nederlandse Vakcentrale
Den Haag [Nederlandse Vakcentrale], [ca. 1952]. 24 p.

Bakker, Jac.
“Concentratie van hoofdarbeiders”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 47-58
[over vakverenigingen van hoofdarbeiders]
+
reactie door:
Dekker, J.
“Concentratie van hoofdarbeiders”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 322-333
+
reactie van Jac. Bakker, p. 438
reactie van J. Dekker, p. 510-511

Berghuijs, H.B.
Nederlandsche Vakcentrale. Samenstelling, doel en wezen
  [Utrecht], [ca.1930]. 16 p.

Ratté, J.
“De herziening der sociale verzekering en de hoofdarbeiders”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 574-588
+
reactie door:
Dekker, J.
“Een nieuw element in de sociale verzekeringswetgeving ?”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 695-705
[schrijver is voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Vakverbond]

Ponsioen, J.A. en Veldkamp, G.M.J. red.
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving
Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960].
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1912 - 1934
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 12 meter
130 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd het archief omvat de periode 1912 tot en met 1924
niet bekend is waar de stukken van na 1924 gebleven zijn
toegang(en) plaatsingslijst
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit algemene stukken en uit correspondentie die naar onderwerp is ingedeeld
de codering is in de plaatsingslijst opgenomen
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig in de serie correspondentie zijn de volgende onderwerpen van belang:
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank (code R 9)
Sociale Verzekeringsgids (code S 4)
Vereniging van Raden van Arbeid (code V 5)
Verzekeringsraad (code V 9)
Nederlandse Werkloosheidsraad (code W en W 3)
Vereniging van Nederlandse Werkgevers (code W 2)
Ziekteverzekering (code Z 1).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913)
Invaliditeitswet (1913)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaire steunverlening (1931)
Bedrijfsradenwet (1933)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie 91950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1956)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet 91959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen