Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering
naam, varianten geen
periode van bestaan 1929 - 1956
organisatie en inrichting het secretariaat van deze bedrijfsvereniging werd in de periode 1929-1937 gevoerd door de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging
taak, activiteiten de taken van de bedrijfsverenigingen waren drieërlei: ten eerste de uitkeringsverzorging, ten tweede beheersing van het uitkeringsvolume en het verzekerde risico en ten derde de handhaving
de uitkeringsverzorging omvat de claimbeoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling
de termen volume- en risicobeheersing waren gericht op voorkoming van een beroep van verzekerden op de uitkering, ter begeleiding van de uitkeringsgerechtigden en ter bevordering van een terugkeer van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces
de handhaving omvat een breed scala aan instrumenten die ten doel hebben het oneigenlijk gebruik en misbruik van de uitkeringen te voorkomen, op te sporen en te sanctioneren.

In de periode 1902-1952 voerden de bedrijfsverenigingen de volgende sociale verzekeringen uit:
Ongevallenwet van 1901 en 1921
Ziektewet (1913/1929) in concurrentie met de Raden van Arbeid
Kinderbijslagwet (1939) in concurrentie met de Raden van Arbeid

de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (1952) deelde de uitvoering van alle sociale verzekeringen toe aan de bedrijfsverenigingen
in de jaren daarna vond de z.g. boedelscheiding plaats, als gevolg waarvan de Raden gedurende de rest van de onderzoeksperiode in principe de volksverzekeringen uitvoerden, terwijl de bedrijfsverenigingen de werknemersverzekeringen deden
in de praktijk werd hiervan echter enigszins afgeweken
zo voerden de Raden van Arbeid de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden, een werknemersverzekering, uit
in 1967 hadden de Raden de volgende wetten in beheer:
Algemene Ouderdomswet (1956),
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959),
Algemene Kinderbijslagwet (1962),
Ouderdomswet (1919) en
de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939)
de invaliditeits- en ongevallenwetten waren toen in liquidatie
de bedrijfsverenigingen voerden in 1967 uit:
Ziektewet (1929),
Werkloosheidswet (1949) en de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Zieken-statistiek van 18 bedrijfsverenigingen geadministreerd door "Centraal Beheer"
Amsterdam, 1937-1939

Diagnose-statistiek bedrijfsverenigingen (omslagleden) ... Centraal Bureau voor de Statistiek ? [1958 - 1990]
Zeist, 1963-1990

Rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1949]. 35 p.

Eind-rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen
's-Gravenhage [Stichting van de Arbeid], 1950. 30 p.

Beijer, P.
Uitvoering der Ongevallenwet 1921 door bedrijfsvereenigingen
Amsterdam, 1936. 158 p.

Bölger, B.
"De uitvoering der Ongevallenwet door bedrijfsvereenigingen", in:
Economisch-Statistische Berichten , 21 (1936), p. 263-264

Buning, R.R.T.
“De Centrale Onderlinge en de uitvoering van de Ziektewet”, in:
De Vakbeweging , 18 (1938), p. 318-319
+
reactie door:
Vries, B. de
“De uitvoering van de Ziektewet”, in:
De Vakbeweging , 18 (1938), p. 342-343

Drop, W.
“Risico-overdracht en de sociale ongevallenverzekering”, in:
De Vakbeweging , 14 (1934), p. 529-537
+
discussie naar aanleiding hiervan tussen F.E. Posthuma en W. Drop, in:
De Vakbeweging , 15 (1935), p. 36-42 en 126-130

Fortanier, G.F.
Bijdrage omtrent de uitvoering van de ziektewet door  bedrijfsvereenigingen
Amsterdam, 1934. 190 p.

Fortanier, G.F.
Reorganisatie der sociale verzekeringswetgeving, verdere uitvoering door bedrijfsvereenigingen
's-Gravenhage [Bureau van den Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond], [1936]. 42 p.

Fortanier, G.F.
“Jubileumbijeenkomst van de kring van directeuren en administrateurs van bedrijfsverenigingen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 12 (1957), p. 435-438
[deze kring werd opgericht in 1932]

Frank, H.
“Bedrijfsvereenigingen als risicodragende organen bij de sociale verzekering”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 145-147 en 161-163

Hiemstra, P.
“De bedrijfsvereeniging”, in:
De Vakbeweging , 8 (1928), p. 104-108

Keuskamp, W.J.
“Het rechtskarakter der bedrijfsvereniging”, in:
Sociaal Maandblad , 6 (1951), p. 228-242
[schrijver is juridisch secretaris van Centraal Beheer
zijn conclusie: de bedrijfsvereniging is geen publiekrechtelijk lichaam, maar “een organisatievorm sui generis”
een bedrijfsvereniging is ook geen vereniging volgens de wet van 1855]

Keuskamp, W.J.
“Het zelfdoen en zijn grenzen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 6 (1951), p. 246-253

Kruithof, K.
Uitvoering van de Ongevallenwet door overheidsorganen of bedrijfsvereenigingen
[Z.pl.], 1935. 39 p.

Rippen, F.
“De uitvoering van de Ziektewet. Onderlinge verhoudingen tussen de bedrijfsverenigingen”, in:
De Vakbeweging , 17 (1937), 5 en 19 augustus 1937
+
reactie door W. van der Hoeven e.a. van de “Centrale Onderlinge” in aflevering van 30 september 1937

Smissaert, H.
Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? : het "amendement-Kuyper" /
uiteengezet en beoordeeld
's-Gravenhage, 1899. 44 p.

Uden, C.W.A. van
Enige sociale en juridische aspecten van de bedrijfsvereniging voorheen en thans
[Z.pl.] [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [ca.1955]. 51 p.

Vries, B. de
“Is het met de uitvoering van de ziektewet wel in orde ?”, in:
De Vakbeweging , 18 (1938), p. 202-203
+
reactie door:
Posthuma, F.
“Uitvoering der Ziektewet”, in:
De Vakbeweging , 18 (1938), p. 246-247
+
repliek door B. de Vries, p. 268-269
dupliek door Posthuma, p. 302-303
tripliek door B. de Vries, p. 303

de ?Gemengde?

Jaarverslag der Gemengde Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering over
....
's-Gravenhage, 1936-....
[Ook onder de titel: Verslag van de Gemengde Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering ].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond :
notulen, 4 augustus 1953 (inv. nr. 14630)
stukken over de Gemengde Bedrijfsvereniging, 1951, 1953-1956 (inv. nrs. 1207, 1969, 14296)
brief van A. Boersma aan de Gemengde Bedrijfsvereniging, 1954 (inv. nr. 2596)
jaarverslag over jaar 1952 (inv. nr. 14629)

in het archief van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging:
secretariaat van de Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 1929-1937 (gevoerd door secretariaat AKWV) (inv. nr. 1332).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Ziektewet (1913/1929)
Ongevallenwet (1921)
Kinderbijslagwet (1939)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

organisatie
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) in het bijzonder hoofdstuk II
Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 8 december 1952 (Ned. Staatscourant 1952, nr. 242) (werkkringen bedrijfsverenigingen)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen