Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Bisdom Breda
naam, varianten ten dele: bisdom Haarlem
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het bisdom Breda werd bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie van 1853 opgericht en omvatte toen de westelijk helft van Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen
in 1956 werden de parochies in de rest van Zeeland, die tot dan toe onder het bisdom Haarlem vielen, bij het bisdom Breda ingedeeld
het dekenaat Geertruidenberg, dat vanaf 1853 tot het bisdom ’s-Hertogenbosch behoorde, ging toen ook over naar Breda
het bisdom was, zoals gebruikelijk, onderverdeeld in dekenaten.
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Breda
volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc.
de dekens moesten een maal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de bisschop
daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen

bisschoppen waren:
P. Leyten, 1885-1914
P. Hopmans, 1914-1951
J.W.M. Baeten, 1951-1962
G.H.M. de Vet, 1962-1967
H.C.A. Ernst, 1967-.
voorloper
niet van toepassing
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) bisdommen gezamenlijk
zie onder: Aartsbisdom Utrecht

bisdom Breda
Focus, uitgave van de Stichting Bijzondere Sociale Zorg Bisdom Breda
1967 - .…

Verslag over de periode ... [1966/67-?] Stichting Bijzondere Sociale Zorg Bisdom Breda
Breda, 1966-....

De fakkel van de Charitas. Jaarboekje van het Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom
jrg.1 (1950) - 6 (1955)
[Voortgezet als: Jaarverslag, Stichting Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Breda]

Jaarverslag ... [1959?-?] Stichting Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Breda
Breda, 1961-.…
[Voortzetting van: De Fakkel van de Charitas ]

Jaarverslag der R.K. Werkgeversvereeniging in het Diocees Breda over ...
Tilburg, 1920-....
[Ook onder de titel: Jaarverslag der Katholieke Werkgeversvereniging in het Diocees Breda over het jaar ... ]

Versluis, W.G.
Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda
Breda, 1959] . 253 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1853 - 1962
vindplaats Bisschoppelijk Archief, Breda
openbaarheid stukken ouder dan 50 jaar zijn openbaar
voor jongere stukken is de openbaarheid beperkt in verband met privacy
voor meer informatie kan contact gezocht worden met de archiefbeheerder.
omvang; inventarisnummers ca. 70 m.
  onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) a)
inventaris, deels handgeschreven, zonder inleiding, van het archiefdepot van het bisdom Breda door L. Merkelbach van Enkhuizen, 1953 (bijgewerkt tot 1962)
b)
inventaris met inleiding (p. 8-26) van gedeponeerde archivalia betreffende het Zeeuwse deel van het bisdom Haarlem (1666) 1853-1956 door J.P.M.Brand, 1997
kenmerk toegang geen
indices op toegang a). geen
b)  index van plaats- en persoonsnamen, p. 194
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven in 1956 droeg de archivaris van het bisdom Haarlem de stukken over de Zeeuwse parochies en andere instellingen, die de periode 1666-1956 bestreken, over aan de archivaris van het bisdom Breda
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief geordend volgens de codex juris canonici
structuur toegang a) volgt de structuur van het archief
er wordt gebruik gemaakt van doosnummers in plaats van inventarisnummers.
b) eerst zijn de stukken van de dekenaten opgenomen, daarna die over de afzonderlijke parochies
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens a) en b) geen
inhoud overig a) bisdom Breda

diocesane seculiere clerus in cura animarum diocesis als directeuren van sociale actie en als aalmoezeniers van de arbeid, z.j. (inv.nrs. I-57-59)
Katholieke Actie, op zichzelf beschouwd, 1933-1934 (inv.nr. I-88)
Katholieke Actie, in haar verhoudingen, 1899-1938 (inv.nr. I-88)
werkcentrales der Katholieke Actie, 1899-1938 (inv.nr. I-88)
Katholieke Sociale Actie, 1888-1919 (inv.nr. I-90)
Bisschoppelijke Adviescommissie ter opbouw der sociale organisaties, z.j. (inv.nr. I-90)
overheidsbemoeienis en particulier initiatief, z.j. (inv.nr. I-90)
binnenlandse politiek: Schaepman, 1880-1897 (inv.nr. I-93)
binnenlandse politiek: KVP en voorlopers, 1877-1933 (inv.nr. I-93)
maatschappelijk werk, z.j. (inv.nr. I-98)
Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, 1948-1961 (inv.nr. I-98)
Stichting Mens en Samenleving, 1954 (inv.nr. I-98)
ziekenzorg voor katholieke Nederlandse arbeiders in het buitenland, 1869-1936 (inv.nr. I-99)
Katholieke Nationale Federatie van de Bejaardenzorg, 1946-1961 (inv.nr. I-105)
Diocesane Instelling van Bejaardenzorg, 1950-1961 (inv.nr. I-105)
Bisschoppelijke Adviescommissie voor onmaatschappelijken en a-socialen, 1948-1954 (inv.nr. I-105)
St. Elisabethvereniging, z.j. (inv.nrs. I-106-107)
rijksbemoeienis met armwezen, armenzorg en weldadigheid, z.j. (inv.nrs. I-196-197)

Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum
oprichting, 1948-1951 (inv.nr. I-98)
algemene zaken, 1951-1962 (inv.nr. I-98)
financiën, 1950-1962 (inv.nr. I-98)
Katholieke Raad voor Maatschappelijk Werk in Zeeland (inv.nr. I-98)

Sociale Bijstand ?Mater Misericordiae?
verzorging van onvermogenden en hulpbehoevenden: diocesaan wijkwerk Pius X, 1954-1962 (inv.nr. I-105)
sociale bijstand, 1950 (inv.nr. I-105)
sociale werkers en werksters, 1949-1952 (inv.nr. I-105)
Kath. Raad van Maatschappelijk Werk in Zeeland, als afdeling van het Zeeuws Katholiek Centrum, 1948-1962 (inv.nr. I-105)

vrome stichtingen (?piis fundationibus?) en caritas
armwezen, armenzorg, weldadigheid, maatschappelijk hulpbetoon, Winterhulp, 1855-1869, 1922-1945 (inv.nr. I-198)
armbesturen in het algemeen, 1940-1960 (inv.nr. I-198)
overgang van parochiële armbesturen in parochiële armenzorginstellingen, 1944-1962 (inv.nr. I-198)


b) Zeeuwse deel van het bisdom Haarlem
NB: dit werd in 1956 overgedragen aan het bisdom Breda.

Katholieke Zeeuwse Gemeenschap, dekenaat Middelburg, 1945, 1947 (inv.nr. 26)
Zeeuws katholiek centrum voor maatschappelijk en cultureel werk, 1948-1950 (inv.nr. 27)
stukken over eventuele samenwerking van het Zeeuws katholiek centrum met de stichting Zeeland voor maatschappelijk en cultureel werk inzake ziekenhuizen, 1948  (inv.nr. 28)
stukken over de katholieke stichting Bejaardenzorg Walcheren, 1951 (inv.nr. 29)
statuten van het interparochieel sociaal charitatief centrum Zuid-Beveland West gevestigd te Goes, met begeleidend schrijven van M. Mulders van het diocesaan sociaal charitatief centrum, 1953 (inv.nr. 31).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Valk, J.P. de, ed.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
RGP Kleine Serie nrs. 230-231
2 banden in een deel. 827 p. en 632 p.
[deze toegang op de Vaticaanse archieven bevat beschrijvingen van enkele tientallen documenten die over de sociale politiek en aspecten daarvan gaan
zie de index in band 2 onder: sociale wetgeving met aldaar verwijzingen naar andere trefwoorden].
opmerkingen geen