Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Jochum van Bruggen
naam, varianten geen
periode 1889 - 1984
biografie NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 253-254.
functies studeerde wis- en natuurkunde in Leiden
advocaat en wiskundige gespecialiseerd in de verzekeringswiskunde (actuaris)
voorzitter Raad van Arbeid in Dordrecht en Amsterdam (1922-1938)
lid, later voorzitter van de Verzekeringskamer (1938-1954)
voorzitter van de Staatscommissie-Van Bruggen die tijdens de oorlog een rapport uitbracht over de uitbreiding van de sociale verzekering
lid van de Eerste Kamer (1956-1963)
Van Bruggen had talrijke nevenfuncties
zo was hij onder meer adviseur van enkele pensioenfondsen, redacteur van de Sociale Verzekeringsgids, lid van de gemeenteraad van Dordrecht, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en lid van de hoofdredactie van “De Nederlander”
politieke richting: christelijk-historisch
hij was nauw betrokken bij de totstandkoming en de uitvoering van de Ziektewet (1913/1929).
literatuur (NCC) archief

Bervoets, J.A.A.
Plaatsingslijst van het archief van Mr. Dr. J. van Bruggen (1889-1984) en van familieleden over de jaren 1907-1984
Den Haag [Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling], 1985. 9 p.


publicaties van Van Bruggen

“Het probleem der moederschapsverzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 187-200

“Sociale verzekering en loonregeling (Verzekering van kindergeld)”, in:
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 262-273

Onze houding tegenover het plan-Groeneveld
Utrecht, 1922. 16 p.

“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de herziening der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 391-401
[over het plan Posthuma-Kupers]

Onze houding tegenover het Plan-Groeneveld
Uitgave Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht, 1923

“Raden van Arbeid en sociale verzekering”, in:
De Werkgever , 1 (1923), p. 117
[rede gehouden in de Vereniging van Raden van Arbeid op 9 november 1923]

“De Risicobank over propaganda door openbare organen op het gebied der sociale verzekering”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 177-194
[reactie op een artikel in “De Risico-Bank” het orgaan van de Centrale Werkgevers Risico Bank]

"De controle in de Ziektewet", in:
Economisch-Statistische Berichten , 13 (1928), I, p. 500-501 en volgende

“De invalide tegen wil en dank en de Invaliditeitswet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 7(1928), p. 1682-1684
[bespreking jurisprudentie
schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid te Dordrecht]

met A.F. van Lakerveld
De ziektewet, handleiding voor de practijk
Deventer, [1930]. 350 p.

met E. Otto
Korte handleiding voor de sociale verzekering
Amersfoort [Federatie van Diaconieën in de Ned. Hervormde Kerk], [1930]. 43 p.

"De verplichte arbeidersverzekering en de onvolwaardigen", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 12 (1931-1932), p. 21-22

"Enkele opmerkingen over het begrip "opzet" in de Ziektewet", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 15 (1934/35), p. 33-34

met B.C. Slotemaker
Commentaar op de Ziektewet. Handboek voor de practijk
Deventer, 1935, 4 de druk. 486 p.
Deventer, 1938

De ontwikkeling der sociale verzekering en de toekomst der openbare organen
Amsterdam [Alg. Nederlandse Christelijke Ambtenaarsbond], 1935. 36 p.

De ontwikkeling der sociale verzekering en de toekomst der openbare organen
Amsterdam [Alg. Nederlandse Christelijke Ambtenaarsbond], 1935. 36 p.

Ouderdomsverzekering door wetsverbetering. Staatspensioen of verbetering der sociale verzekeringswetgeving
Referaat gehouden op de 13de Christelijk-Historische zomerconferentie te Lunteren in 1936
Den Haag, 1936

"Het voorontwerp tot wijziging der ongevallenwet 1921", in:
Het Verzekerings-Archief , 17 (1936), p. 25-49

De financiering der sociale verzekering
Utrecht [Christelijk Nationaal Vakverbond], 1938, 24 p.

"Kinderbijslagverzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten , 23 (1938), p. 156-167

"Oorlog en verzekering", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 20 (1939), p. 117-118 en 135-136

"Het verband tusschen premiebetaling en prestatie in de sociale verzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten , 26 (1941), p. 502-506

"Kleine zelfstandigen in de sociale verzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten , 28 (1943), p. 502-506
+
reactie door L.P. van der Does

Bruggen, J. van, e.a.
Wat zeggen ze er van? In opdracht van de Centrale Pers- en Propaganda Commissie samengesteld
Den Haag, 1948. 384 p.
[over de CHU
vermelding op omslag: 9 Juli 1908 - 9 Juli 1948]

"Geschiedkundig overzicht, tweede gedeelte: de periode 1938-1948", in:
Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948 ([z.pl.], 1948), p. 97-191

“Dertig jaren Invaliditeitswet (1919-1949)”, in:
Sociaal Maandblad, 4 (1949), p. 374-380

“Maatschappelijke zekerheid en sociale verzekering:, in:
De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers-arbeid
Franeker, 1958, p. 277-291


publicaties over Van Bruggen

--
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1907 - 1983
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
94 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd Van Bruggen heeft kort voor zijn overlijden een deel van zijn archief vernietigd waaronder ook stukken over de vooroorlogse sociale verzekeringen
toegang(en) plaatsingslijst door J.A.A. Bervoets (1985) met een inleiding (p. 2-3)
kenmerk toegang 2.21.233
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief er is geen duidelijke structuur aanwezig
structuur toegang de inventarisator heeft het volgende schema toegepast:
stukken over zijn persoonlijk leven
stukken over zijn openbaar leven
documentatie
nader in te voegen stukken
stukken afkomstig van familieleden zijn apart gezet
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig artikelen door Van Bruggen over sociale verzekeringen, 1910-1941 (inv. nr. 23)
artikel over “eenheidsrente en collectieve verzekering”, z.j. (inv. nr. 24)
aantekeningen over sociale verzekeringen, z.j. (inv. nr. 25)
kaartsysteem met uittreksels van literatuur over sociale verzekeringen, z.j. [vooroorlogs] (inv. nr. 26)
lidmaatschap Staatscommissie inzake uitbreiding van de verplichte sociale verzekering voor zelfstandigen, 1940-1942 (inv. nr. 27-28)
lidmaatschap Staatscommissie inzake Ouderdomsvoorziening Kleine Zelfstandigen, 1945-1946 (inv. nr. 29)
herziening sociale verzekeringswetten, 1946-1949 (inv. nr. 30)
lidmaatschap Commissie Sociale Verzekering van het Christelijk Nationaal Vakverbond, 1950-1965 (inv. nrs. 33-35)
lidmaatschap subcommissie Invaliditeitsverzekering en Weduwen- en Wezenverzekering van de Commissie Sociale Verzekeringen van de Sociaal-Economische Raad, 1959-1960 (inv. nr. 46)
lidmaatschap commissie Niveau AOW-pensioenen van de Sociaal-Economische Raad, 1962 (inv. nr. 47)
lidmaatschap sociaal-economische commissie van de Christelijk- Historische Unie, 1947-1948 (inv. nr. 56)
manuscript van een niet gepubliceerd boek over de parlementaire geschiedenis van de sociale verzekering in de periode 1945-1959 ge-schreven in opdracht van de Vereeniging van Raden van Arbeid (inv. nrs. 66-70)
documentatie over sociale verzekeringen in Nederland, Scandinavische landen, Spanje, Duitsland en Zwitserland, 1917-1962 (inv. nrs. 73-76)
aantekeningen over de kinderbijslagverzekering, z.j. (inv. nr. 83)
correspondentie en teksten van lezingen over de sociale verzekeringswetgeving, 1956-1959 (inv. nr. 85).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevindt zich een dossier over J. van Bruggen (in de Verzameling Doc1
aanvragen bij het hoofd van de studiezaal
niet vermeld in de archiefgids) met daarin:
brieven (2 stuks) van J. van Bruggen aan dr. L. de Jong over zijn werkzaamheden op het gebied van de sociale verzekering tijdens de oorlog, 1972 (inv. nr. 1).