Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Gijsbert Weijer Jan Bruins
naam, varianten geen
periode 1883 - 1948
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 77-79
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 258.
functies hoogleraar
na een studie en een dubbele promotie in de rechten in Leiden chef afdeling Financiën bij de griffie van Zuid-Holland (1906-1913)
eerste hoogleraar en rector magnificus van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam (1913-1925)
een van de oprichters van het tijdschrift Economisch-Statistische Berichten (1916)
specialiseerde zich na 1918 in internationale aangelegenheden
Volkenbondscommissaris bij de Deutsche Reichsbank (1925-1930)
koninklijk commissaris bij de Nederlandsche bank (1926-1943 en 1945-1946)
president-directeur van het Nederlandsche Clearing-Instituut (1934) en directeur van het Deviezeninstituut (1940)
bewindvoerder voor Nederland en Zuid-Afrika bij het Internationale Monetaire Fonds (1946)
Bruins was lid van talrijke commissies en besturen en commissaris en adviseur bij vele bedrijven
voor het onderwerp van (zijdelings) belang waren: de commissie van advies inzake ondersteuning van “uitgetrokken” (werkloze) sigarenmakers, de Bond van Vrije Liberalen, de Nederlandsche Vereniging voor Gemeentebelangen, de Vereniging “Instituut voor Economische Geschriften” (de uitgever van de Economisch-Statistische Berichten), de Vereniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek, Centraal Beheer en Verein für Sozialpolitik
literatuur (NCC) archief

Bergh, V. van den, en P.R. de Kievit
Inventaris van het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins (1883-1948)
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1981). 317 p. (met supplement 1981)


publicaties van Bruins

“De ontwerpen-Talma tot regeling der ziekteverzekering”, in:
De Economist , 1911, p. 249-288 en 637-677.

 
publicaties over Bruins

Hirschfeld, H.M.
Herinneringen uit de jaren 1933-1934
Amsterdam, 1959.

Houwinck ten Cate, J.Th.M. ed.
Bruin’s Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930
Ned. Historisch Genootschap, Den Haag, 1989. 242 p.

Stuijvenberg, J.H. van
De Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hoogeschool voor Maatschappijwetenschappen
Rotterdam/Den Haag, 1963.  351 p.

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlandenn in woord en beeld, Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938 (autobiografie)
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1895 - 1948
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 12 meter
1019 inv. nrs. + 10 inv. nrs. in het supplement
informatiedrager papier
vernietigd de alfabetisch geordende brieven  over de jaren 1924-1930, gedeelte letters A tot en met I zijn verloren gegaan
tijdens de inventarisatie zijn alleen dubbelen vernietigd
toegang(en) Bergh, V. van den, en P.R. de Kievit
Inventaris van
het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins (1883-1948)
Den Haag, Nationaal Archief, 1981). 317 p. (met supplement 1981)
met historische en archivistische inleiding (p. i-ix).
kenmerk toegang 2.21.191.01 en 2.21.191.02 (supplement)
indices op toegang index op persoons- en zaaknamen (p. 196-313) op zowel de inventaris als op de namen van correspondenten die voorkomen in het brievengedeelte
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief was oorspronkelijk geordend naar:
stukken naar functie
briefwisseling van algemene aard
zakagenda’s
andere stukken
bij de commissies zijn de stukken gegroepeerd per vergadering
structuur toegang de inventarisatoren hebben de oude orde zoveel mogelijk hersteld
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Centrale commissie van advies inzake ondersteuning van “uitgetrokken” (werkloze) sigarenmakers, 1919-1921 (inv. nrs. 280-285)

stukken waaronder ook documentatie van de commissie ingesteld door de algemene ledenvergadering van de Bond van Vrije Liberalen in 1908 omtrent de vraag hoe mede met het oog op de uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale noden onze wettelijke ongevallenverzekering moeten worden verbeterd, 1907-1909 (inv. nrs. 494-507)
NB: het rapport dat in 1909 werd uitgebracht ontbreekt
de documentatie bestaat hoofdzakelijk uit krantenknipsels

briefwisseling over de benoeming van prof. Bruins tot lid van de Commissie van Scheidslieden van Centraal Beheer, 1922-1946 (inv. nr. 572)
krantenknipsels over wetsontwerpen inzake de sociale verzekering (ziekteverzekering, invaliditeits- en ouderdomsverzekering, ongevallenverzekering), 1910-1912 (inv. nrs. 918-921).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal de talrijke internationale activiteiten van prof. Bruins hadden geen betrekking op het onderwerp
opmerkingen na ca. 1914 was prof. Bruins weinig meer betrokken was bij sociale verzekeringen.