Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Centrale Raad van Beroep
naam, varianten CRB
C.R.B.
in de literatuur wel aangeduid als ‘de beroepsrechter’
naast de raden van beroep stonden de al langer bestaande raden van beroep voor de vermogensbelasting en voor de personele belasting, zo ook de raden van beroep voor de directe belastingen (sedert 1914)
de fiscale raden worden aangeduid als “raden van beroep (D.B.)”, de raden die zich bezighielden met de sociale verzekeringen werden wel “raden van beroep (O)” en later “raden van beroep (S.V.)” genoemd.
periode van bestaan 1902 - 1967
organisatie en inrichting de raad bestond uit een voorzitter, een of meer ondervoorzitters en ten hoogste 8 leden
vanaf 1918 werd dit uitgebreid met ten hoogste 9 plaatsvervangende leden
de eerste zitting vond plaats op 15 april 1903
ofschoon de Raden van Beroep in 1992 werden opgeheven, bleef de Centrale Raad van Beroep bestaan

voorzitter waren in de periode 1903-1939:
mr. E. Fokker, 1903-1914
mr. R.P. Cleveringa Azn., 1914-1919
mr. H. Reuyl, 1919-1933
mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen, 1933-1939
mr. Ch.M.A. Bijleveld, 1939-1940

en griffier :
mr. W.H.M. Werker, 1903-1913
mr. G.J. de Kempenaer, 1913-1939
mr. A. Blom, 1939-1946
taak, activiteiten Art. 75 van de Ongevallenwet-1901 luidde: ?Over de beslissingen, waartegen ingevolge de bepalingen dezer wet beroep openstaat, wordt geoordeeld door raden van beroep en in hoogste ressort door een college voor het Rijk. In de raden van beroep hebben werkgevers en werklieden zitting. Voor het overige wordt alles wat de samenstelling der in het eerste lid bedoelde colleges en de wijze van behandeling der beroepen betreft, bij nadere wet geregeld.?; deze nadere wet was de Beroepswet van 1902 die voorzag in de oprichting van 17 Raden van Beroep en een te Utrecht gevestigde Centrale Raad van Beroep
van uitspraken van de raden kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad
slechts in enkele gevallen was beroep in cassatie mogelijk
de Centrale Raad was een bestuursrechter
men kon in beroep gaan van uitspraken gedaan door de Raden van Beroep, niet van beschikkingen van deze.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) archief

Westrik, J.
Inventaris van het archief van de Centrale Raad van Beroep gedurende de periode 1903-1929
Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1985. 47p.

Westrik, J.
Inventaris van de archiefbescheiden van de Centrale Raad van Beroep, 1930-1939
Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1987. 38p.


teksten

Beroepswet (Wet tot uitvoering van artikel 75 der Ongevallenwet 1901)
Zaltbommel, 1902.

De beroepswet met inleiding, aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur, benevens den tekst der ongevallenwet 1901 door J.M.A. Roelants
Groningen, 1903. 264 p.

De tekst der beroepswet. Vereniging van Nederlandse Werkgevers
's-Gravenhage, 1903. 51 p.

Wet van den 8sten december 1902, S. 208, tot uitvoering van art. 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), door P.H. Jordens
Zwolle, 1903. 104 p.
[Nederlandsche staatswetten. Schuurman's-editie, 65]

De beroepswet, met inleiding, aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur, benevens den tekst der Ongevallenwet 1901 door J.M.A. Roelants
Groningen, 1903. 264 p.

Beroepswet. Wet van 8 December 1902 (Stb. 208), ter uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 met de betreffende uitvoeringsbesluiten, formulieren en modellen voorzien van de geschiedenis der wet en van aanteekeningen, hoofdzakelijk ontleend aan de officieele bescheiden, met supplement [door] Ed. Philips en H.C. de Jong
Amsterdam, 1903. 24 p.

Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr.  1) houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, en Beroepswet, wet van den 8sten December 1902 (Stbl. nr.  208) tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901, toegelicht door E. Fokker, gevolgd door de Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen ter uitvoering van beide wetten
Haarlem, 1903

Ongevallenwet, 1901, Beroepswet, Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen, bewerkt door J.J. Breedveld
Utrecht, 1905. 92 p.

Ongevallenwet 1901, Beroepswet enz. (bijgewerkt tot 31 December 1905), door W.H.M. Werker en J.Th. Endtz
's-Gravenhage, 1905-1916, 5 dln.
[Met: 1 ste Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1907). 2 de Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1909). 3 de Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1912). 4 de Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1915) met alphabetisch register van 1903 tot en met 1915]

Beroepswet. Wet van 8 Dec. 1902, S. 208, zooals deze wet nader is gewijzigd, tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 met besluiten ter uitvoering enz. .... , door J. de Lange
Zwolle, 1919, 4 de druk
[Nederlandsche staatswetten, 65]
[5 de druk door L. Leydesdorff, Zwolle, 1924]

Beroepswet: wet van 2 februari 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep (Beroepswet), zoals deze wet sindsdien is gewijzigd, met bijlagen ? bewerkt door M.G.L. van Schouwenburg
Zwolle, 1979. 398 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  65]


publicaties van uitspraken en jurisprudentie

De rechtspraak van den Centralen Raad van Beroep inzake 's Rijks-Ongevallen-Verzekering
1 (1903) - 2 (1904)
[Voortgezet als: Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering ]

Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering
1 (1905) - 2 (1906)

Weekblad voor de rechtspraak der sociale verzekering
3  (1907) - 8 (1912)

Maandblad bevattende uitspraken van den Centralen Raad van beroep en van de Raden van beroep inzake de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en de Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet 1922
Utrecht, 1915-1934
[Voortzetting van: Weekblad voor de rechtspraak der sociale verzekering ]

Jaarboek voor de Nederlandsche ongevallenverzekering
1 (1903) -  (1904)
Sneek, 1904-1905

Werker, W.H.M. (red.)
De rechtspraak van den Centrale Raad van Beroep in zake 's rijks-ongevallenverzekering
's-Gravenhage, 1903. 387 p.


publicaties over de Centrale Raad van Beroep

Schuyt, C., e.a.
Een beroep op de rechter. Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtspraak in het sociale-verzekeringsrecht, met name inzake de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep en de Raden van Beroep uitgevoerd en gerapporteerd door ?
Deventer, 1978. 315 p.

Faber, W.
90 jaren in beroep. Geschiedenis van de raden van beroep en de ambtenarengerechten
Zwolle, 1992. 208 p.
[met in bijlage II, p. 205-208 een volledige lijst van wetten, waarvan men in beroep kon gaan]
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1903 - 1939
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag (periode 1902-1939)
b) Centrale Raad van Beroep, Paleis van Justitie, Utrecht (periode 1939-heden)
conform de Archiefwet (1995) moet het archief na bewerking worden overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag, maar nog niet bekend is wanneer dit zal gebeuren.
openbaarheid a) periode 1903-1939
beperkt, voor raadpleging van stukken over nog levende personen is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist
deze dient schriftelijk te worden aangevraagd
b) periode 1940-
niet openbaar
men dient zich schriftelijk te wenden tot de President van de Centrale Raad van Beroep met een verzoek om inzage
omvang; inventarisnummers a) 51,8 meter
307 inv. nrs. voor de periode 1903-1939
b) 130 meter (exclusief personeelsdossiers Raad)
waarvan:
zaakdossiers 1950-1959: 13,3 meter
zaakdossiers 1960-1969: 71,6 meter
NB: de stukken die handelen over beroepen inzake de Ambtenarenwet en ambtenarenpensioenwetten zijn hier niet meegeteld.
informatiedrager a) papier, waaronder fotokopieën
b) papier
vernietigd a)
de registers met ingekomen uitspraken van de raden van beroep over de periode 1903-1911 zijn bij de inventarisatie niet teruggevonden
verder is vermoedelijk een deel van de briefwisseling over organisatorische zaken en een groot deel van de comptabele stukken vernietigd
de zaakdossiers zijn met machtiging vernietigd.
b)
de zaakdossiers uit de periode 1940-1949 zijn niet meer aanwezig
de dossiers uit de periode 1950-1969 zullen wellicht tijdens de bewerking voorafgaand aan de overbrenging nog worden vernietigd.
toegang(en) Westrik, J. Inventaris van het archief van de Centrale Raad van Beroep gedurende de periode 1903-1929. Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1985, 47p. Met historisch en archivistische inleiding (p.  1-16)

Westrik, J. Inventaris van de archiefbescheiden van de Centrale Raad van Beroep, 1930-1939. Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1987, 38p. Met historische en archivistische inleiding (p. 1-14)
kenmerk toegang a) 2.09.39 (periode 1903-1929) en 2.09.43 (periode 1930-1939)
b) niet van toepassing
indices op toegang a) geen
b) geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen uit:
Faber, bijlage II (zie onder literatuur):
Lijst van wetten waarvan men bij de Raden van Beroep in beroep kon gaan :
Ongevallenwet (1901), vanaf 14 december 1902 tot 1 oktober 1921
Invaliditeitswet (1913), vanaf 3 december 1913
Ouderdomswet (1919), vanaf 3 december 1919
Ongevallenwet (1921), vanaf 1 oktober 1921 tot 1 juli 1967
Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922), vanaf 1 november 1922 tot 1 januari/ 1 juli 1957, scheidsgerecht bij bedrijfsvereniging en Raad van Beroep bij Rijksverzekeringsbank
Ziektewet (1913/1929), vanaf 1 augustus 1929/1 januari, scheidsgerecht bij bedrijfsvereniging en Raad van Beroep bij Rijksvezrekeringsbank
Mijnwerkersinvaliditeitswet (1933), vanaf 1 januari 1936 tot 1 januari 1965
Kinderbijslagwet (1939), vanaf 1 mei 1940 tot 1 januari 1943, scheidsgerecht bij bedrijfsvereniging of Raad van Beroep bij Rijksverzekeringsbank
Luchtbeschermingsongevallenverzekering, vanaf 3 januari 1941 tot 20 maart 1949
Werkloosheidswet (1949), vanaf 1 november 1949, scheidsgerecht bij bedrijfsvereniging of Raad van Beroep bij Rijksverzekeringsbank
Algemene Ouderdomswet (1956), vanaf 1 augustus 1956
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959), vanaf 1 oktober 1959
Kinderbijslagwet voor Rentetrekkers (1948), vanaf 1 oktober 1959
Algemene Kinderbijslagwet (1962), vanaf 1 augustus 1962
Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden, vanaf 1 januari 1963
Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen, vanaf 1 januari 1963
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962), vanaf 1 januari 1963
Wet Werkloosheidswetvoorziening (1963), vanaf 1 januari 1965
Liquidatiewet invaliditeitswetten, vanaf 1 januari 1965
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966), vanaf 1 januari 1967
Liquidatiewet ongevallenwetten, vanaf 1 juli 1967.
INHOUD
structuur archief a)
het archief bestaat uit twee delen: stukken over zaken en stukken over de organisatie van de centrale raad
b)
het archief bestaat uit:
minuten van uitspraken
processen-verbaal van terechtzitting
zaakdossiers
eigentijdse toegangen zoals kaartsystemen
de zaakdossiers bevatten alleen de stukken die tijdens de procedure voor de Centrale Raad zijn opgesteld
de zaakdossiers van de Raden van Beroep die ter informatie en adstructie werden opgevraagd, werden nadat het proces was afgedaan teruggezonden naar de Raad van Beroep.
structuur toegang a) en b) deze volgt het archief
bijlagen bij de toegang a)
Bij de inventaris periode 1903-1929:
I.  bezoldiging functionarissen
II. kopieën van akten van verhuur van het gebouw “Sic Semper” te Utrecht waar de Centrale Raad zetelde
III. kopieën van stukken over de vernietiging van de dossiers van zaken, 1933-1946
IV. overzicht van wetten en besluiten met betrekking tot de door de Centrale Raad uitgeoefende rechtspraak
V. statistische gegevens over het aantal door de Centrale Raad en de raden van beroep behandelde zaken, 1920-1929
bij de inventaris periode, 1930-1939:
I. bezoldiging functionarissen
II. kopieën van stukken over de vernietiging van de dossiers van zaken, 1947-1954
III. overzicht van wetten en besluiten met betrekking tot de door de Centrale Raad uitgeoefende rechtspraak
IV.  statistische gegevens over het aantal door de Centrale Raad en de raden van beroep behandelde zaken, 1931-1940.

b)
geen
statistische gegevens a)
geen (zie echter wel bijlage V van de inventaris 1903-1929 en bijlage IV van de inventaris 1930-1939)
b)
geen
inhoud overig a)
kaartsysteem op naam van de betrokkene, z.j. (inv. nrs. 180-202 en 287-307)
benoemingen en beëdigingen van leden van de Centrale Raad en de raden van beroep, 1903-1929 (inv. nr. 206)
b)
systeemkaarten op achternamen, vermoedelijk van partijen, 1939- (171 dozen).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

Voor werkloosheidsuitkeringen kon men echter niet in beroep gaan bij de Raden van Beroep
wie het niet eens was met een beslissing van de directeur van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en de Arbeidsbemiddeling moest zich wenden tot de minister die de zaak voorlegde aan de Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering

interne organisatie
KB van 8 december 1902 (Staatsblad 210) (vaststelling ressorten en standplaatsen)
KB van 8 december 1902 (Staatsblad 212) (benoeming leden)
KB van 20 april 1956 (Staatsblad 212) (vaststelling standplaatsen, zittingsplaatsen en rechtsgebieden Raden van Beroep)
KB van 1 augustus 1956 (Staatsblad 423) (Beroepsreglement)
KB van  21 december 1956 (Staatsblad 641) (wijziging Beroepsreglement)
Beschikking minister van Justitie van 22 november 1956, nr. 8 P 2380, hoofdafdeling RO: benoeming medische deskundigen bij de Raden van Beroep met ingang van 1 januari 1957
(Staatscourant 1956 nr. 232).
verwijzing naar andere archiefvormers
in de archieven van veel Raden van Beroep bevinden zich afschriften van uitspraken van de Centrale Raad
geografische verwijzingen Nederland
internationaal landen waarmee Nederland een verdrag inzake de uitvoering van sociale verzekeringen heeft gesloten
voor de vooroorlogse periode waren dit: Duitsland, België, Denemarken en Noorwegen
opmerkingen geen

Nadere toegang: Raad van Bestuur in Arbeidszaken 1941