Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Federatie van Bedrijfsverenigingen
naam, varianten aanvankelijk genaamd: Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering
vanaf 1952 werd dit Federatie van Bedrijfsverenigingen
FBZ
F.B.Z.
periode van bestaan 1929 - 1967
organisatie en inrichting In 1930 kwam de Ziektewet tot stand
werkgevers konden kiezen of zij de uitvoering daarvan opdroegen aan de publiekrechtelijke Raden van Arbeid of aan privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen
aan deze verenigingen werd nu wel de eis gesteld, dat zij door werknemers- en werkgeversorganisaties gezamenlijk werden opgericht
reeds bestaande bedrijfsverenigingen werden erkend als ‘onvolwaardige bedrijfsverenigingen’
in 1930 verkregen 55 bedrijfsverenigingen erkenning als uitvoeringsorgaan van de Ziektewet
vooruitlopend op de Ziektewet was reeds op 13 september 1929 door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers de Federatie van Bedrijfsverenigingen voor de Ziekengeldvereniging opgericht (FBZ)
de eerste statuten werden bij KB van 14 november 1929 goedgekeurd
alleen erkende bedrijfsverenigingen konden lid worden
op 6 februari 1930 vergaderde het Bestuur van de Federatie met het Bestuur van de Vereniging van Raden van Arbeid over de onderlinge samenwerking
in 1941 werd ook de uitvoering van de kinderbijslag aan de bedrijfsverenigingen opgedragen
de Organisatiewet Sociale Verzekering van 1952 gaf voor het eerst een wettelijke basis aan de bedrijfsverenigingen
de FBZ kende een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een algemene ledenvergadering
het bestuur was paritair samengesteld: werkgevers en werknemers hadden ieder de helft van het aantal zetels
de al snel na 1930 ingestelde  Contactcommissie fungeerde als beleidsvoorbereidend orgaan van het bestuur en verzorgde verder de voorbereiding van de inbreng van de FBV in o.a. de vergaderingen van de Sociale Verzekeringsraad en vergaderingen van de FBV met deze Raad en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)
in 1953 zag de zetelverdeling in het Bestuur er voor wat betreft de werkgevers als volgt uit:
Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond: 3 zetels
Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen: 2 zetels
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers: 1 zetel
Middenstandsbonden: 1 zetel
Landbouworganisaties: 1 zetel
in het Dagelijks Bestuur hadden deze organisaties ieder een zetel
de drie grote werknemerscentralen (NVV, KAB en CNV) waren eveneens vertegenwoordigd in het bestuur, maar hier is de zetelverdeling niet bekend
taak, activiteiten volgens art. 2 van de statuten uit 1929 was het doel:
“A. de algemeene vertegenwoordiging van de leden op het gebied der sociale verzekering;
B. het voorzien in de behoeften van een of meer harer leden aan gemeenschappelijke vertegenwoordiging van die leden op plaatsen, waar aan die leden aangesloten werkgevers, afdeelingskassen en andere verzekerden gevestigd zijn, voorzoover die leden zulks aan de Federatie opdragen;
C. het voorzien in de behoeften van een of meer harer leden aan gemeenschappelijke controle van voor rekening van die leeden verzekerde personen gedurende de ongeschiktheid tot werken, voorzoover die leden zulks aan de Federatie opdragen;
D. het voorzien in de behoeften van een of meer harer leden aan gemeenschappelijke instelling van een of meer scheidsgerechten, vorozoover die leden zulks aan de Federatie opdragen;
E. het bevorderen van belangen van leden, zulks op verzoek van het betreffend lid, ten aanzien van andere maatregelen op het gebied der sociale verzekering;
F. het treffen van gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in artikel 117 der Ziektewet
G. het nemen en bevorderen van maatregelen, welke strekken om ziekte te voorkomen of welke de geneeskundige behandeling ten goede komen.
dit kwam in de praktijk vooral neer op: verzorgen van de administratie van de bedrijfsverenigingen
invloed uitoefenen op totstandkoming van wet- en regelgeving
in geval van door de bedrijfsverenigingen geconstateerde leemten en onduidelijkheden werd door middel van rekesten en adviezen actie ondernomen bij regering en parlement
instelling van scheidsgerechten Ziektewet
overleg met de Vereniging van Raden van Arbeid.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) periodieken

Mededeelingen. Orgaan van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering
1 (1932) –

Mededeelingen. Orgaan van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering, de Vereeniging van Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank
Amsterdam, 19., ….

Sociale verzekering. Documentatie-orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de Rijksverzekeringsbank en de Vereeniging van Raden van Arbeid
1 (1956) - ....
[Ook onder de titel: Documentatieorgaan sociale verzekering . Voortzetting van: Documentatie-orgaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid ]


verslagen

Verslag, balans en rekening en verantwoording van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering [1931-1950]
Amsterdam, 1932-1951
[Ook onder de titel: Verslag over het boekjaar ... Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering . 1942-1943 onder de titel: Jaarverslag van de Federatie van Bedrijfsvereenigingen voor Ziekengeldverzekering . Voortgezet als: Jaarverslag der Federatie van Bedrijfsverenigingen ]

Jaarverslag Federatie van Bedrijfsverenigingen
[Amsterdam], 1951-1992
[Voortzetting van: Verslag, balans, rekening en verantwoording van de Federatie van bedrijfsverenigingen voor ziekengeldverzekering. Voortzetting van: Verslagen der bedrijfsverenigingen voor ziekengeldverzekering voor de afzonderlijke bedrijfsgroepen ]


publicaties van de Federatie

Naamlijst der bedrijfsvereenigingen en van door de Federatie van Bedrijfsvereenigingen ingestelde organen
's-Gravenhage, [1930]. 80 p.

Rapport uitgebracht aan het bestuur der Federatie van Bedrijfsvereenigingen door de commissie tot bestudering van de onderlinge verhouding tusschen bedrijfsvereenigingen [voorz. A.C. de Bruijn]
['s-Gravenhage, 1936]. 32 p.

Rapport van de commissie, ingesteld door de Federatie van Bedrijfsvereenigingen, inzake het dragen van eigen risico bij de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering [voorz. B.C. Slotemaker]
Amsterdam, 1936. 61 p.


publicaties over de Federatie

NN
“Lastige eigenwijsheden”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 7 (1929), p. 677-679
[verdediging van de bedrijfsverenigingen tegen een artikel van K. Lindner in “De Vakbeweging”]

NN
“De onderlinge verhouding tusschen bedrijfsvereenigingen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 15 (1937), p. 280-281

NN
“Een belangrijk rapport”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 17 (1939), p. 111-114
[rapport gemaakt in opdracht van de grote vakcentralen van werkgevers en werknemers over de bedrijfsverenigingen].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1915 - 1967
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voorlopig zijn deze archieven nog niet toegankelijk
gegadigden kunnen het beste contact opnemen met de huidige beheerder, het Nationaal Archief
voor raadpleging is toestemming van het LISV vereist.
omvang; inventarisnummers 1,36 m.
59 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) Inventaris van het archief van de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV), 1915-1993, door Wim Leendertse, 2001, met inleiding (1 p.)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Arbeidsfront (gedeelte NIOD):
circulaires van de federatie, oktober 1942 – augustus 1944 (inv. nr. 18a)
circulaires, rapporten, agenda’s, notulen e.d., 1941-1944 (inv. nr. 18b)
circulaires van diverse bedrijfsverenigingen, december 1940-juli 1944 (inv. nr. 18c)
overleg Federatie met de Vereniging van Raden van Arbeid, 1942-1943 (inv. nr. 19a)
notulen Contactcommissie van de Federatie, 1943-1944 (inv. nr. 19b)
correspondentie Ned. Arbeidsfront met Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering voor de Vervoer- en Havenbedrijven, 1942-1944 (inv. nr. 21g)
Contactcommissie Federatie, zj. (documentatie, mappen nrs. 330 en 365).

in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond :

vergaderingen pleno-bestuur, 1952 (inv. nr. 1230)
vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1952, 1954 (inv. nrs. 1231, 2964, )
vergaderingen Bestuur, 1952-1961 (inv. nrs. 1232, 2965, 14093, 16239-16241)
agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, 1960-1963 (inv. nr. 27399, 30001, 30003,30016-30017)
stukken over vergaderingen van het Bestuur, 1954-1959 (inv. nrs. 14913-14917)
agenda’s en bijlagen bestuursvergaderingen, 1961-1965 (inv. nrs. 30034-30037)
notulen bestuursvergaderingen, 1961-1967 (inv. nr. 30039, 30104)

agenda’s en bijlagen voor de algemene ledenvergaderingen, 1957-1959 (inv. nr. 14918, 30019)
verslagen algemene ledenvergaderingen van de Federatie, 1951-1952 (inv. nrs. 1229)
algemene ledenvergadering Federatie, 1954 (inv.. nr. 2606)
idem, 1959-1964 (inv. nrs. 16242, 30041-30042)
verslag algemene ledenvergadering, 1962 (inv. nr. 27402 en 30004)
bijlagen vergaderingen, 1955 (inv. nr. 2971)

Contactcommissie van de Federatie, 1951-1952, 1955 (inv. nrs. 1234, 2969)
Contactvergaderingen, 1956-1958 (inv. nr. 14298, 14919)
Commissie Diagnosenummers, 1955 (inv. nr. 2968)
Commissie van Voorbereiding, 1955-1967 (inv. nrs. 2970, 14092, 27403, 30002, 30018, 30038)
Commissie Controlevoorschriften, 1963-1964 (inv. nr. 6720)

circulaires van de Federatie, 1951-1957  (inv. nrs. 1175, 1228, 2600, 3425, 8177-8181)
idem, nrs. 131-197 , 1955-1958 (inv. nr. 14920)
circulaires van de Federatie aan haar bestuursleden, 1950-1951 (inv. nrs. 1176-1187)
idem, 1960-1967 (inv. nr. 27400, 30033, 30157)
circulaires aan de bedrijfsverenigingen, 1956 en 1958-1967 (inv. nrs. 16243-16244, 27041, 30020, 30047, 30157)
circulaires aan de bedrijfsverenigingen over Ziektewet en arbeidsongeschiktheid, 1967 (inv. nr. 5817)

stukken over de Federatie, 1951-1957 (inv. nrs. 1102, 1168-1169, 1768, 1972-1974, 2283, 2296-2297,  2363-2367, 2527-2529, 2564, 2599, 2604-2605, 3207, 3528-3531, 3603-3604, 3709, 8191, 24089)

Doorlichtingcommissie van de Federatie en de Vereniging van Raden van Arbeid, 1950-1951 (inv. nr. 1172)
Commissie Herziening Tarieven Medische Controle van de Federatie, 1960-1961 (inv. nr. 16245)

correspondentie Katholieke Arbeidersbeweging en Ned. Katholiek Vakverbond met de Federatie, 1952-1966 (inv. nr. 1235, 16246, 27404)
tarieven voor controles door huisartsen ten behoeve van bedrijfsverenigingen, 1957 (inv. nr. 14921)
rapport van de International Social Security Association aan de Federatie over de positie van het kind met betrekking tot aanspraak op gezinstoeslagen, 1957 (inv. nr. 14922)
benoeming van bestuursleden, 1961-1964 (inv. nr. 30031)
jaarverslagen van de Federatie, 1961-1963 (inv. nr. 30032)

in het archief van de Algemene Werkgevers Vereniging :
Contactcommissie, 1936-1942 (inv. nrs. 704-705)
NB: dit betrof overleg tussen de besturen van de Vereniging van Raden van Arbeid en de Federatie Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen sommige stukken die in de oude plaatsingslijst van 1998 stonden, zijn niet opgenomen in de nieuwe inventaris. Het gaat om:

Commissie voor de Sociale Verzekeringen in Bevrijd Gebied, in bestuursvergaderingen van de FBV in Tilburg, 1944-1946

overleg van de Federatie met de besturen van de Vereniging van Raden van Arbeid, de Rijksverzekeringsbank en de Commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen,
notulen en verslagen, 1931-1957
agenda’s en bijlagen, 1938-1951

niet bekend is, waar deze stukken nu zijn.
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten en reglementen, 1929-1959 (inv.nr. 2)
statuten scheidsgerecht, 1932-1952 (inv.nr. 3)
gemeenschappelijke arbitrageregeling en College van Arbitrage, ingesteld door de Federatie en de Raden van Arbeid, 1936-1937 (inv.nr. 4)
statuten, reglementen en voorschriften van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, 1957-1958 (inv.nr. 10)
statuten, reglementen en voorschriften van de Bedrijfsvereniging voor de zuivelindustrie, 1956 en z.j. (inv.nr. 12)
modelstatuten en –ziekengeldregelingen voor bedrijfsverenigingen, uitgegeven door de FBV, 1956 (inv.nr. 36)
lidmaatschaps- en administratieovereenkomsten met de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (NIBV) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), 1958-1965 (inv.nr. 37)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)
Kinderbijslagwet (1939)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

interne organisatie
KB van 14 november 1929, nr. 40 (goedkeuring eerste statuten)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) in het bijzonder hoofdstuk II
Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 8 december 1952 (Ned. Staatscourant 1952, nr. 242) (werkkringen bedrijfsverenigingen)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen