Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Raad voor Economische Aangelegenheden
naam, varianten REA
R.E.A.
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting de Raad werd bij besluit van de Ministerraad van 20 juni 1945 samen met drie andere ingesteld en behoort daarmee tot de oudste onderraden
 
leden zijn een groot aantal ministers waaronder die van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk
als ambtelijk voorportaal dient de Centraal Economische Commissie (CEC)
taak, activiteiten voorbereiding van besluitvorming van de Ministerraad voor het terrein van de sociaal-economische en financiëel-monetaire politiek
  voorzitter is de minister-president
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Andeweg, R.B. (red.)
Ministers en ministerraad
's-Gravenhage, 1990. 195 p.

Dooyeweerd, H.
De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht
Amsterdam, 1917. 431 p.

Hoekstra, R.J.
De ministerraad in Nederland. Preadvies
Zwolle, 1983. 109 p.
[Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland]

Hoekstra, R.J.
Ministerraad en vorming van regeringsbeleid
Zwolle, 1988. 155 p.

Hovy, L.
Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriele coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990
's-Gravenhage [Rijksarchiefdienst/PIVOT], 1992. 186 p.

Maarseveen, H.Th.J.F. van
De heerschappij van de ministerraad
's-Gravenhage, 1969. 62 p.

Nispen tot Pannerden, A.J.M. van
"De Ministerraad sedert 1945", in:
Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Deventer, 1965, p. 231 – 246.
typering
zuil
ARCHIEF
periode archief 1945 - 1967
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid voor deze onderraad geldt dezzelfde regeling als die voor de Ministerraad, dat wil zeggen:
stukken ouder dan 25 jaar zijn openbaar
een uitzondering daarop vormen de aantekeningen van de secretaris (zie onder Opmerkingen) die pas na 50 jaar openbaar zijn
op deze beperking wordt geen ontheffing verleend
voor stukken jonger dan 25 jaar kan ontheffing worden aangevraagd bij de directeur van het Algemeen Rijksarchief
aan een ontheffing zijn voorwaarden verbonden
verleende toestemming tot raadpleging impliceert  niet dat ook toestemming is gegeven voor publicatie van de gegevens die in de niet-openbare stukken zijn aangetroffen
delen van het archief waaronder de officiële notulen zijn alleen op microfiche raadpleegbaar
zie ook Staatscourant 12 maart 1973 nr. 50, p. 4
omvang; inventarisnummers onbekend
aantal inv. nrs. onbekend
informatiedrager papier en microfiche
van de notulen zijn alleen de microfiches ter inzage
vernietigd niets
toegang(en) het archief van deze Raad is opgenomen in de inventaris van de Ministerraad
kenmerk toegang 2.02.05.02
indices op toegang index op de inventarisnummers (in de inventaris staan de nummers door elkaar)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief bestaat uit series notulen e.d.
structuur toegang volgt het archief
bijlagen bij de toegang de volgende bijlagen kunnen gegevens bevatten over het onderwerp:
1.  specificatie van een bundel stukken met formatieopdrachten, ontslag van kabinetten of ministers en vervanging van ministers
9.  specificatie van vergaderaantekeningen en/of concept-notulen van de Ministerraad en onderraden door jhr. mr. A. van Nispen tot Pannerden 1948-1962
10 verklaring van gebruikte afkortingen
11. concordanties.
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen