Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Sociaal-Democratische Studieclub  
naam, varianten SDSC
S.D.S.C.
periode van bestaan 1901 - 1921
organisatie en inrichting bij de oprichting in 1901 telde de club 46, in 1907 135 leden
naast het bestuur was er een werkcommissie die het werk verdeelde
de voorzitter van de werkcommissie was ook voorzitter van het bestuur van de club
voor de wat grotere projecten werden subcommissies ingesteld
de eerste voorzitter was ir. Th. van der Waerden (1876-1940) die voorzitter was van 1902 tot 1920, lid van de Tweede Kamer en medeopsteller van het Plan van de Arbeid.
taak, activiteiten de statutaire doelstelling was het ?bevorderen van de belangen der partij [bedoeld werd de SDAP] door het organiseren van beschikbare arbeidskrachten tot het verrichten van werkzaamheden op sociaal gebied ten dienste van de kamerfractie, van het partijorgaan, van de sociaaldemocratische gemeenteraadsleden en van andere partijbelangen?
de belangrijkste activiteiten waren het houden van enquêtes, die ten dele gepubliceerd zijn, het houden van bijeenkomsten, de aanleg van een bibliotheek, het bijhouden van een register op tijdschriften over belangrijke onderwerpen en het onderhouden van contacten met overeenkomstige organisaties in andere landen
na ca. 1913 namen de activiteiten af
het in 1918 opgestelde reorganisatieplan  kwam niet van de grond waarna de club zichzelf ophief
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) specifieke literatuur over dit onderwerp werd niet aangetroffen
zie echter wel de literatuur over de geschiedenis van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP)
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1867 - 1924
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3,2 meter
290 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd delen van het archief zijn verloren gegaan
toegang(en) inventaris door M.A.H. Campfens (1971) met inleiding (p. i-iii)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven Algemeen Nederlands Werklieden-Verbond (zie daar)
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen
INHOUD
structuur archief oorspronkelijk kende het archief een rubrieken- en dossierstelsel
in de jaren dertig ordende mevr. Adama van Scheltema-Kleefstra het archief naar onderwerp (pertinentiebeginsel)
structuur toegang een hoofdverdeling in ‘Algemeen’ en ‘Bijzonder’
Algemeen onderverdeeld in:
Statuten en reglementen
Notulen
Correspondentie
Jaarverslagen

Bijzonder onderverdeeld in:
Leden
Financiën
Overzichten
Subcommissies enz.
voor het onderwerp zijn van belang:
Sociale voorzieningen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig ledenlijsten, 1901-1909 (inv. nrs. 37-40)
overzichten van onderwerpen waar de club zich mee bezighield, 1901-1915 (inv. nrs. 46-51)
enquête naar de invloed van de Ongevallenwet op ongeschoolde arbeiders, 1905-1906 (inv. nrs. 123-124)
staatspensionering en levensonderhoud van ouderen, 1902-1915 (inv. nr. 235)
armenzorg in het buitenland, 1904-1905 (inv. nr. 236)
werklozenverzekeringen van vakverenigingen, 1902-1904 (inv. nr. 237)
werklozenverzekering in Rotterdam, 1909 (inv. nr. 238)
ouderdoms- en invaliditeitspensioenen, 1916 (inv. nr. 241).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal armenzorg in het buitenland (inv. nr. 236)
opmerkingen geen