Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Sociale Verzekeringsraad
naam, varianten SVR
S.V.R.
periode van bestaan 1952 - 1967
organisatie en inrichting de Raad werd in 1952 opgericht krachtens de Organisatiewet Sociale Verzekering (1952) en kende een drieledige structuur (tripartiet): een derde kroonleden (meestal topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid), een derde vertegenwoordigers van werknemers en een derde vertegenwoordigers van werkgevers
de minister benoemde de onafhankelijke voorzitter, de SER zijnde gehoord, en de kroonleden
centrales van werkgevers en werknemers wezen hun vertegenwoordigers aan
de Raad had een Dagelijks Bestuur en een secretariaat
de Volle raad vergaderde ca. zes keer per jaar, het Dagelijks Bestuur doorgaans maandelijks
de Raad begon met zijn werkzaamheden op 1 januari 1953
aanvankelijk telde de Raad 30 leden, maar per 1 oktober 1961 werd dit aantal verlaagd tot 18 (3 x 6)
het Dagelijks Bestuur verdween toen en in plaats daarvan kwam enkele jaren later het Presidium dat bestond uit de voorzitter en de ondervoorzitters

de erkende organisaties die in 1952 vertegenwoordigers mochten aanwijzen waren toen, met tussen haakjes het aantal zetels:
Centraal Sociaal Werkgeversverbond (3)
RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen (2)
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (1)
Christelijke Middenstandsbond (1)
Ned. Kath. Middenstandsbond (1)
Kon. Ned. Landbouw-Comite (1)
Ned. Christelijke Boeren- en Tuindersbond (1)
Ned. Verbond van Vakverenigingen (4)
Ned. Kath. Arbeidersbeweging (3)
Christelijk Nationaal Vakverbond (3)

bij de installatie van de Raad op 6 november 1952 waren lid:

benoemd door minister:
mr. G.A.A.M. Boot
prof. mr. W.F. de Gaay Fortman
prof. mr. M.G. Levenbach
prof. mr. A.N. Molenaar
mr. J. Roos
dr. S. Spijer
mr. A.C.M. van de Ven
dr. J.J.M. Veraart
mr. R.A. van den Wall Bake

namens de werkgevers :
mr. G.C. van Dijk (neutraal)
G.F. Evelein (neutraal)
mr. H. Ph. de Kanter (neutraal)
F.H. Terwindt (katholiek)
mr. A.J. Hammerstein (katholiek)
mr. J. Kramer (protestant)

namens de middenstand
W.H. Neefjes
drs. K.A.J.M. Samson

namens de boeren
mr. W.H. Takens
A.W. Biewenga Wzn

namens de werknemers
J.J.A. Berger (NVV)
J. Landman (NVV)
K. van den Berg (NVV)
J. Lageveen (NVV)
J.W. van den Akker (KAB)
(op 21 oktober 1953 opgevolgd door P.J.J. Mertens)
J.A.G. Alders (KAB)
F.G. van der Gun (KAB)
C..J. van Mastrigt (CNV)
G. Moll (CNV)
J. van Eibergen (CNV)

in 1967 bestond de raad uit een voorzitter en 18 leden (3 maal 6)
het apparaat bestond toen uit ca. 75 personen, na 1967 zou dat sterk toenemen

de Raad kende in de onderzoeksperiode 12 vaste commissies die vaak weer subcommissies, werkgroepen of overlegorganen hadden
dit waren in de onderzoeksperiode:
-  het in 1964 opgerichte Presidium dat de beslissingen van de raad voorbereidde en de Raad en zijn voorzitter van advies diende
-  Commissie inzake bedrijfsindeling, 1952-1994  (CBI)
-  Commissie ter beoordeling van statuten en reglementen, 1953-1968
-  Daglooncommissie, 1952-1968
-  Financiële Commissie, 1952-1969
-  Geneeskundige Commissie, 1954-1963
-  Commissie Geneeskundige aspecten van de sociale verzekering, 1963-1968
-  Commissie overleg inzake toepassing coördinatie premie sociale verzekering en belastingen naar het loon (CSL), 1953-1992
-  Commissie toezicht op de Sociale Verzekeringsbank, 1952-1968
-  Commissie belast met het toezicht op de bedrijfsverenigingen, 1955-      1968
-  Commissie Verordeningen-EEG, 1959-1968
-  Kleine Commissie Internationale Verdragen, 1958-1968

In 1961 is nog sprake van een subcommissie Organisatie Sociale Verzekering.

De Volle Raad besloot bijna altijd aan de hand van door commissies of het secretariaat opgestelde nota’s
wel vonden geregeld langdurige discussies over bepaalde zaken plaats

voorzitters van de raad waren:

prof. dr. J.J.M. van der Ven (1952-1968)
(tijdelijk voorzitter mr. G.C. van Dijk 1 maart - 31 december 1963)
mr. W.J.E. van den Bos (1968-1985)
prof. dr. E.P. de Jong (1985-1987)
prof. mr. W.J.P.M. Fase (1987-1994).

algemeen secretaris was gedurende hele onderzoeksperiode:

C.M. Swiebel, 1952-1972.
taak, activiteiten toezicht op:
de uitvoering van de Organisatiewet Sociale Verzekering,
de uitvoering van de werknemers- en volksverzekeringen.
de bedrijfsverenigingen,
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK),
de Raden van Arbeid,
de Sociale Verzekeringsbank,
de fondsen,  namelijk Algemeen Werkloosheidsfonds (1949- ), Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-) en Kinderbijslagvereveningsfonds (vanaf 1953)
de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)

de bedrijfsverenigingen hadden op het gebied van de uitvoering van de sociale verzekeringen een grote mate van autonomie

coördinatie van de administraties van de bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de GMD
advisering van de minister ten aanzien van sociale verzekeringen
vaststellen van regels ten aanzien van de uitvoering, al of niet onder goedkeuring van de minister
onderzoek naar de doeltreffendheid van de uitvoering van werknemersverzekeringen
administratie van de volgende fondsen: Algemeen Werkloosheidsfonds, Arbeidsongeschiktheidsfonds (1966-), Kinderbijslagvereveningsfonds (vanaf 1953)

voor het toezicht had de Raad vanaf het begin een inspectie
deze bestond uit twee delen, namelijk de organisatorische inspectie en de financiële en wetstechnische inspectie
de eerstgenoemde had tot taak: het toezicht op de perifere organisatie van de uitvoeringsorganen en was bedoeld als schakel tussen bureau van de Raad en de uitvoeringsorganen
de financiële en wetstechnische inspectie was belast met de verificatie van de financiële opstellingen en de afrekeningen en met de controle op de juiste uitvoering van de sociale verzekeringen.

De regering ontving over sociale verzekeringen zowel advies van de Sociaal-Economische Raad als van de Sociale Verzekeringsraad
de SER hield zich vooral bezig met de sociaal-politieke aspecten, de Sociale Verzekeringsraad meer met de verzekeringstechnische aspecten
voorloper
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank en College van Toezicht ex. art. 120 Ziektewet (ten dele)
opvolger
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (1995; ten dele) en Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (ten dele)
literatuur (NCC) het archief

Vesters, J.A.
Inventaris van de archieven: 1. Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 der Land- en Tuinbouw Ongevallenwet 1922, 1923-1952; 2. College van Toezicht, bedoeld in artikel 120 der Ziektewet 1930-1952
Den Haag [Sociale Verzekeringsraad], 1979. 57 p.


publicaties van de Raad

Verslag van de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsraad over ... [1952/1954-1973]
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1955-1974

Interim-advies inzake de coordinatie van de kring van verzekerden, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken, op 21 maart 1958
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1960. 51 p.

Advies inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociale Verzekeringsraad
['s-Gravenhage], [1960]. 118 p.

Rapport inzake de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering [van de] Sociale Verzekeringsraad
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1974. 52 p.

Herziening van het sociale zekerheidsstelsel: samenvatting van het advies
Zoetermeer [Sociale Verzekeringsraad], 1985. 91 p. en 5 p.


In de bibliotheek van het CTSV in Zoetermeer bevonden zich in juli 2001 de volgende gedrukte of gefotokopieerde adviezen:

wijziging indelingsbeschikking 3 december 1957. 4 p.
verzekeringsplicht personeel schoonmaakbedrijven,  27 december 1957. 9 p.

wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekering en enige andere wetten, interim-advies 21 maart 1958.  36 p. (gedrukt)
met volgende bijlagen:
I.  wetsontwerp wijziging Coördinatiewet
II.  memorie van toelichting op voornoemd wetsontwerp

organisatorische en administratief-technische aspecten van de herziening van de kinderbijslagverzekering vastgesteld op 2 mei 1958. 68 p. 
ronselen en uitlenen van arbeidskrachten 19 juni 1958. 14 p.
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren in de sociale verzekering, 19 augustus 1959, 5 p.

een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 21 juli 1960. 71 p. (gedrukt)
met volgende bijlagen:
I. adviesaanvraag van de minister over de overdracht van de ongevallenverzekering aan de bedrijfsverenigingen, 26 februari 1954
II. advies, 3 oktober 1958
III.  nota over dit onderwerp, z.j.
IV.  proeve van een tekst van de artikelen over de kring der verzekerden van de WAO, z.j.

vrijstelling wegens gemoedsbezwaren in de sociale verzekering, 13 juli 1961. 7 p.
technische herziening Werkloosheidswet, 24 november 1961. 153 p.
medisch-organisatorische aspecten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 22 januari 1962, 11 p.
aanpassing van de Ziektewet aan de toekomstige WAO 1 maart 1963. 3 p.
advies inzake “verhaalsrecht c.a.” 21 maart 1963. 16 p.
aanpassing Ziektewet aan de toekomstige WAO, 8 februari 1963. 93 p. en bijlage 42 p.
aanpassing Ziektewet aan de toekomstige WAO 21 maart 1963, 2 p.
beroepsziekten, verzonden aan de minister op 16 december 1965. 3 p.

Spreuwenberg, F. (Frank)
De sociale verzekeringsraad
Nijmegen, november 1977.  76 p.
[vermoedelijk een scriptie, mogelijk studierichting rechten KU Nijmegen
aanwezig in de bibliotheek van het CTSV te Zoetermeer, onder nr. 1977 J 15
met bijzondere aandacht voor de vanaf 1973 geïnstitutionaliseerde behandeling van klachten]


publicaties over de Raad

Berg, J.Th.J. van den , A.Ph.C.M. Jaspers, M.G. Rood (red.)
De SVR 40 jaar: einde van een tijdperk of een nieuw begin?
Deventer, 1992. 210 p.

Swiebel, C.M.
“Tien jaren sociale verzekering”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 9 (1955), p. 345-350
[schrijver is directeur van de Sociale Verzekeringsraad]

Ven, J.J.M. van der
“Sociale zekerheid - en verder”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 18 (1963), p. 7-15
[schrijver is voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad
voordracht gehouden bij het tienjarig bestaan van deze raad].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1952 - 1967
vindplaats Inspectie Werk en Inkomen, kantoor te Zoetermeer
in 2003 dit archief worden overgebracht naar een nieuw kantoor in Den Haag
openbaarheid nog niet overgebracht en dus niet openbaar krachtens de Archiefwet (1995), wel krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager papier
vernietigd het archief is goed bewaard en beheerd
in het verleden werden volgens de voorschriften de rapportages van de inspectie (zie ook hierboven), wanneer zij voor de administratie niet meer nodig waren, vernietigd
dit archief zal worden bewerkt volgens de selectielijst handelingen van de minister van Sociale Zaken c.a., het CTSV en rechtsvoorgangers en andere onder de minister vallende actoren, zoals deze is vastgesteld op 18 februari 2002 en is afgedrukt in de Staatscouranten van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85, 86 en 87
nog niet te zeggen is, wanneer deze bewerking zal zijn voltooid
na bewerking wordt het overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag.
toegang(en) inventaris volgens een databaseprogramma
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond bevinden zich vele stukken over de Raad, maar deze zijn hier niet opgenomen omdat men mag verwachten dat zij zich ook in het archief van de Raad zelf zullen bevinden.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief is geordend volgens de UDC-code, waarbij het getal -1.84 verder is uitgewerkt
structuur toegang de toegang volgt het archief
voorafgaand aan de overbrenging zal een verbeterde inventaris worden gemaakt.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens verslagen omtrent de stand van zaken van de verschillende sociale verzekeringen, per wet opgesteld of voor verschillende wetten tezamen, 1952-1994 (nr. handeling 845)
NB: hierin veel statistische gegevens.
inhoud overig gevolgd door het nummer van de handeling

vaststellen van voorschriften, regels e.d.:

berekening van het dagloon voor groepen werknemers in verband met de Ongevallenwetten, 1952-1965 (nr. 67)
algemene en bijzondere regels ten aanzien van het bepalen van de hoogte van het dagloon voor de berekening van uitkeringen, 1953-1994 (nr. 216)
onder andere:
dagloon Ziektewet
dagloonregels WAO (1967)
dagloonregels WW (1969)
referte-eis voor de werkloosheidsuitkering, 1956-1981 (nr. 255)
werkloosheidsuitkering bij een bijzondere werktijdregeling, 1961-1970 (nr. 258)
circulaires met beoordelingsnormen, beleidsregels en wetsinterpreterende regels voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, 1952-1994 (nr. 318)
inschrijving van werkzoekenden bij een arbeidsbureau, 1949- (nr. 320)
verstrekking van gegevens en verificatie van aanvragen inzake de kinderbijslag, 1963-1991 (nr. 437)
nadere regels omtrent het begrip ‘loon’, 1953-1994 (nr. 503)
nadere regels voor de loonadministratie en de vaststelling en invordering van premies voor werknemersverzekeringen, 1953-1994 (nr. 507)
nadere regels en formulieren inzake de vrijwillige verzekering voor de ZW, de WW en de WAO, 1966-1994 (nr. 529)
toerekening van uitvoeringskosten aan de fondsen, 1952- (nr. 567)
beheer en belegging van gelden uit de fondsen, 1959-1994 (nr. 603)
aansluiting van werkgevers bij een bedrijfsvereniging en overgang van vermogen bij overgang van een of meer werkgevers naar een andere bedrijfsvereniging, 1952-1994 (nr. 626)
overgang van vermogens van de oude bedrijfsverenigingen en raden van Arbeid op de nieuwe bedrijfsverenigingen, 1952-1958 (nr. 704)
verklaring van geen bezwaar aan een bedrijfsvereniging om de administratie zelfstandig te voeren of het laten verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering aan een organisatie van werknemers, 1952-1994 (nr. 712)
instellen van commissies met specifieke taken bij wijzigingen in de uitvoeringsorganisatie, 1962-1980 (nr. 790)
voorschriften aan de uitvoeringsorganen voor een goede uitvoering en voor samenwerking bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetten, 1952-1994 (nr. 825)


toezicht

vaststellen van regels welke besluiten de uitvoeringsorganen ter goedkeuring of informatie moeten voorleggen aan de Raad, 1952- (nr. 801)
beoordelen en goedkeuren van uitvoeringsregelingen, 1952-1994 (nr. 803)
verslagen aan de minister over de uitvoering van de sociale verzekeringen door de uitvoeringsorganen, 1952-1994 (nr. 813)
voordrachten aan de Kroon ter vernietiging of schorsing van besluiten genomen door de besturen van de uitvoeringsorganen of het adviseren daarover, 1952-1994 (nr. 831)
adviseren aan de Kroon wanneer een bedrijfsvereniging of het GAK zijn taak niet naar behoren en in overeenstemming met de wet vervult, 1952-1994 (nr. 838)
NB: onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering werd, althans volgens het BSD, pas vanaf 1981 verricht


inrichting van de organisatie

vaststellen van reglementen voor de werkwijze en organisatie van de Raad, zijn kamers en commissies, 1952-1994 (nr. 647)
instellen van kamers en commissies binnen de Raad en toekennen van bevoegdheden, 1952- (nr. 648)
vaststellen van de begroting, met de begrotingen, 1953-1994 (nr. 650)

oprichting van de organisatie

instelling van de Sociale Verzekeringsraad, 1949-1952 (nr. 651)
NB: dit dossier gezien op 30 augustus 2002
met concepten van het hoofdstuk van de Organisatiewet Sociale Verzekering dat over de uitvoeringsorganen gaat (1949) en ambtelijke nota’s aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken, gemaakt tijdens de parlementaire behandeling van de OSV (1951-1952)


rechtspraak

instellen van een scheidsgerecht (Ziektewet, Werkloosheidswet en Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden) en vaststellen van een reglement hiervoor, 1952-1957 (nr. 448)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ouderdomswet (1919)
Ongevallenwet (1921)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).


interne organisatie
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952), in het bijzonder hoofdstuk III
Beschikking minister van 27 september 1952, nader gewijzigd bij beschikkingen van 20 oktober 1952 en 29 oktober 1952 (bepaling van de organisaties die recht hadden op een of meer zetels in de Raad )
KB van 3 oktober 1952 (benoeming eerste voorzitter)
Besluit staatssecretaris van Sociale Zaken van 7 april 1953 (regels inzake samenstelling, werkwijze, taak van de Raad, besluiten die de Raad ter kennis moet brengen van de minister, omslag van de kosten van de Raad over de organen, waarop toezicht moet worden uitgeoefend)
Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 9 september 1953 (goedkeuring huishoudelijk reglement)
ministeriële beschikking van 10 juli 1962 (Staatscourant 1962, 140) (betreft adviserende activiteiten).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de beschrijving van de inhoud van het archief is gebaseerd op de in mei 2002 in de Staatscourant gepubliceerde selectielijst
in dit format zijn alleen de stukken opgenomen die volgens deze lijst bewaard blijven
handeling nr. 312 is niet opgenomen omdat deze regelingen alle van na 1967 dateren
de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang

volgens de selectielijst zullen ook de stukken over de volgende, in algemene termen geformuleerde handelingen worden bewaard:

nr. 9 voeren van overleg met ministers en vertegenwoordigers van andere uitvoeringsorganen over sociale verzekeringen, 1952-1994
product: verslag, notulen, akkoord

nr. 22  adviseren van de minister(s) over het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de sociale verzekeringen, 1952-1994
product: adviezen

nr. 41 adviseren van de minister(s) over de totstandkoming van verdragen met andere landen met bijbehorende akkoorden en regelingen, 1952-1994
hiervoor een vaste Commissie Verordeningen-EEG, 1958-1968 en een Kleine Commissie Internationale Verdragen (geen jaartallen)
product: adviezen

nr. 640 het adviseren van de minister(s) over onderwerpen die verband houden met de taken van de Raad, 1953-1994
product: adviezen


De volgende handelingen zullen volgens de selectielijst worden vernietigd:

nr. 438 verrichten van onderzoek naar en doen van aangifte bij het openbaar ministerie van mogelijke fraude, 1952-1994
producten: onderzoek, proces-verbaal, aangifte, ROF-kaartsysteem

nr. 452 het beslissen op bezwaarschriften en het behandelen van beroepszaken inzake uitkeringen krachtens de AOW, de AWW, de AKW en de KBL, 1956-1994
product: beschikkingen

nr. 453 het beslissen op bezwaren tegen door uitvoeringsinstanties voorgestelde medische behandelingen (cf. ZW), 1953-1994
product: beschikkingen

nr. 472 het behandelen van klachten over gedragingen van uitvoeringsorganen van sociale verzekeringswetten, 1974-1994
product: uitspraken en rapporten

nr. 767 het verstrekken van informatie over verzekerden aan andere bestuursorganen en (uitvoerings)instellingen, 1952-1994
product: inlichtingen

nr. 810 het houden van toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten door de uitvoeringsorganen, 1952-1994
product: rapportages die resulteren uit inspectieonderzoeken naar aanleiding van klachten, brieven of verzoeken om inlichtingen (V 10 jaar)

nrs. 811, 812 en 820: onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering, 1981 en later
de rapporten zelf worden bewaard, de onderzoeksgegevens worden na 10 jaar vernietigd
kennelijk is er voor 1981 geen onderzoek naar dit onderwerp verricht.

Nadere toegang: Sociale Verzekeringsraad