Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Andries Popke Staalman
naam, varianten geen
periode 1858 - 1938
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 476-477
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, V, 279-282
functies lid gemeenteraad Den Helder (1896-1911)
lid Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij (1894-1901)
raakte in conflict met Abraham Kuyper in 1901
richtte met enkele anderen in 1905 een nieuwe partij op de Christen-Democratische Partij
ageerde voor verplichte arbeidersverzekeringen tegen de gevolgen van ziekte, ouderdom en invaliditeit
lid Tweede Kamer voor de CDP (1918-1922)
speelde na 1922 geen rol meer in de politiek
literatuur (NCC) publicaties van Staalman

in het weekblad “De Christen-Democraat. Weekblad voor Nederland”, 1902-1914 (Staalman was hoofdredacteur)
NB: het exemplaar op de Kon. Bibliotheek in Den Haag is wegens de slechte materiële staat niet raadpleegbaar
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bezit een onvolledige serie van dit blad.


publicaties over Staalman

Boer, K. de en J. Nijdam
De Christen-Democratische Partij van A.P. Staalman
scriptie Un. van Amsterdam, z.j.

Langeveld, H.J.
“Horzels rond het anti-revolutionaire paard. Progressieve dissidenten in de protestantse politiek tussen 1900 en 1940”, in:
Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940
Amsterdam, 1987, p. 91-112

Langeveld, H.J.
Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946
Den Haag, 1988. 560 p.
[over Staalman en zijn politieke partij handelen: p. 10-15, 23-27 en 187-188]

Ouwerkerk, H.G.
Het optreden van Andries Popke Staalman binnen de Anti-Revolutionaire Partij 1858-1905
[ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Leiden
Leiden, 1965
aanwezig op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam].

Vermooten, M. en W. Kalkman
Honderd jaar Den Helder en het bestuur van de stad van 1880 tot 1990
Schagen, 1990.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd de vindplaats van het persoonlijk archief van Staalman is onbekend
dit archief moet vermoedelijk als verloren worden beschouwd
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief R.A. den Ouden (Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, inv. nr. 187): een pamflet/vlugschrift van de CDF met een uiteenzetting van de standpunten van de partij: “A.P. Staalman weer naar de kamer” (map 6)

in het archief van Abraham Kuyper : brieven van Staalman aan Kuyper tussen 1896-1901 en de handgeschreven brochure van J.M. Westendorp, “Tweërlei democratie. Woorden en daden van het kamerlid A.P. Staal­man (volksman-Christen-democraat)”, 1904 (geen inv. nr.)

in het archief van R van der Brug (Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, inv. nr. 451): manifest en programma der Christen-democraten= (manifest, beginselver­klaring en program van actie), z.j. (map 6)

in het archief van Gijsbert Blankesteijn (Nationaal Archief Den Haag
nr. toegang 2.21.205.07): materiaal over de CDF en de CDB (knipsels, correspondentie, circulaire) (map 19)

in het archief van de SDAP-afdeling Den Helder (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam): Mappen 104-107. Veel materiaal, zoals pamfletten, brochures van en tegen de CDP, en de gemeenteraadsver­kiezingen in Den Helder tussen 1903 en 1935 (mappen nrs. 104-107)
  soortgelijk materiaal over de tweede kamerverkiezingen van 1905 tot 1925, o.a. brochure “Waarom moet nu juist Staalman weer naar de Tweede Kamer” van de kiesvereniging Nederland en Oranje (map nr. 117).

in het archief van W.H. Nolens : Brief van Staalman plus een manifest, de beginselverklaring en het program van actie van de partij (19-7 1918), waarin Staalman aangeeft de Coalitie aan een meerderheid te willen helpen.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland en Den Helder
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen