Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Marie Willem Frederik Treub
naam, varianten geen
periode 1858 - 1931
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 588-590
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, III, 197-202
H. Smissaert in: De Verzekeringsbode van 15 augustus 1931, p. 55-56.
functies politicus (Vrijzinnig-Democratische Bond) en hoogleraar
studeerde rechten in Leiden, Amsterdam en Parijs
promoveerde in 1885 te Utrecht op een dissertatie over de geschiedenis van de belastingheffing
redacteur van het Sociaal Weekblad en Vragen des Tijds (1887-)
oprichter van de radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’ (1887)
lid Gemeenteraad van Amsterdam (1889-)
wethouder van financiën en publieke werken (1893-1895)
hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam (1896-)
directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (1899)
lid van de Tweede Kamer (1904-1914)
vaardigde de Noodregeling-Treub uit (1914)
minister achtereenvolgens van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Financiën (1914-1918 met een onderbreking in de jaren 1916-1917)
oprichter van de Economische Bond (1918)
lid Tweede Kamer (1918-1921)
eerste voorzitter van de Ondernemersraad voor Ned. Indië (1921-1931)
literatuur (NCC) publicaties van Treub

Sociale vragen. Verzamelde opstellen
Haarlem, 1904. 331 p.

Over sociale verzekering
Amsterdam, 1906. 109 p.
Staatspensionneering
[Z.pl.], [1909]

De sociale verzekering. Memorie van toelichting op de ontwerpen Organisatiewet en wetten tot wijziging der invaliditeits- en ziektewet van ... Treub
Haarlem, 1915. 64 p.

Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken
Haarlem en Amsterdam, 1916. 400 p.

Nog eens staatspensionneering
[Z.pl.], [ca. 1920]
[Overdruk uit: Land en volk ]

Herinneringen en overpeinzingen
Haarlem, 1931. 392 p.


publicaties over Treub

Beijnen, R.
De liberaal Treub, tussen het individualisme en het socialisme
[Z.pl.], 1987. 73 p.
[Doctoraalscriptie Utrecht]

Esveld, N.E.H. van
Treub: over de drempel der nieuwe samenleving
Assen, 1958. 444 p.
[over Treubs visie op de sociale verzekeringen handelen de p. 342-360]

Esveld, N.E.H. van
“Prof. mr. M.W.F. Treub, 1858 30 November 1958”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 13 (1958), p.  656-662

F.M. Noordam
"Over Treub, een man naar wie te weinig goede straten genoemd zijn", in:
Bosch, F.A.J. van den, en A.M. Dancot-Devriendt (red.)
Sociaal en zeker = Social and secure. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp ter gelegenheid van zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden
Deventer, 1986, p. 183-195

Nouwen, L.J.M.
Willem Treub, een remarkabel man
Deventer, 2e druk, 1971. 71 p.
[uitgebreid met een bibliografie]

Het ontwerp-ouderdomswet van Minister Treub
Arnhem [Bond voor Staatspensionneering], [ca. 1915]. 20 p.

Perio [=G.L. Janssen]
De brochure-Snoeck Henkemans en de verzekeringsplannen van minister Treub
Leeuwarden, [20e eeuw]. 15 p.

Snoeck Henkemans, J.R.
De verzekeringsplannen van Minister Treub, met een statistiek van de toegekende invaliditeits- en ouderdomsrenten in Duitschland
's-Gravenhage, 1916, 48 p.

V [= W. Verschoor]
"Talma en Treub", in:
Onze Gids (Anti revolut. Bond ), 12 (1913-1914), p. 88-91 en volgende.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats onbekend
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers niet van toepassing
informatiedrager onbekend
vernietigd de vindplaats van het persoonlijk archief van Treub is onbekend
Van Esveld (1958) meldt hierover het volgende: “Vlak na Treub’s overlijden zinspeelde Roodhuyzen in Het Vaderland op Treub’s brieven, waarvan het bestuderen in hoge mate belangrijk zou zijn voor de kennis van onze sociaal-economische en oorlogsgeschiedenis. Degene, bij wie de correspondentie zich zou bevinden, kon mij deze helaas niet verschaffen. Een belangrijk deel zou Treub voor het einde van zijn leven vernietigd hebben, een ander deel zou thans nog niet voor publikatie geschikt zijn, terwijl tenslotte een laatste deel der correspondentie tijdens de laatste oorlog zou zijn zoekgeraakt.” ( p. 3)
vooralsnog moet worden aangenomen dat het persoonlijk archief van Treub verloren is gegaan
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) :
stukken over de plannen van minister Treub inzake de sociale verzekering, bevat persoonlijke correspondentie tussen Posthuma en Treub, 1914 (inv.nr. 1064).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
wetsontwerp ouderdomsrenten  (1914
(niet doorgegaan).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen volgens Breedveld en Jansen van Galen, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman, p. 95-96 zou Jan van den Tempel op verzoek van minister Treub in één dag de naar Treub genoemde noodregeling voor de werklozenkassen hebben ontworpen.