Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Vereniging van Raden van Arbeid
naam, varianten Vereeniging van Raden van Arbeid
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting in 1919 werd opgericht een Vereniging van Voorzitters van Raden van Arbeid
in 1920 werd deze omgezet in de Vereniging van Raden van Arbeid
de vereniging had een eigen bureau aan het hoofd waarvan in 1940 G. Snoeck Henkemans stond en dat was gevestigd in Amsterdam (Droogbak)
drijvende kracht achter deze koepel die concurreerde met de Verzekeringsraden, was E.B.B.F. baron Wittert van Hoogland
de Vereniging stelde diverse commisies in die de leden adviezen gaven
na de opheffing van de Raden van Arbeid hield de Vereniging per 1 april 1988 op te bestaan.
taak, activiteiten het doel van de vereniging werd door Rengelink in het in 1970 verschenen gedenkboek omschreven als: de behartiging van alle belangen die de Raden gezamenlijk aangingen en de bevordering van een goede uitvoering van de sociale verzekeringswetten
de Vereniging vertegenwoordigde de Raden van Arbeid naar buiten, adviseerde hen en hield zich bezig met de administratieve voorbereiding van de uitvoering van wetten
zij onderhield contacten met andere instellingen zoals de Sociale Verzekeringsbank, het Ministerie van Sociale Zaken en de Federatie van Bedrijfsverenigingen
in 1921, 1947, 1946 en 1960 organiseerde zij landelijke congressen voor sociale verzekering
in 1923 en 1930 had de Vereniging een Studiecommissie en een Geneeskundige Commissie
de eerstgenoemde gaf adviezen uit, vaak naar aanleiding van een door een Raad van Arbeid voorgelegde kwestie.
voorloper
geen
opvolger
geen
literatuur (NCC) publicaties van de Vereniging

De kleine gids betreffende de Nederlandse sociale verzekering
Uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid, 1933
3 de druk Amsterdam, 1940.

Verslag van de Vereeniging van Raden van Arbeid, 1940-1960
[Z.pl.], [1960]. 71 p.

Mededeelingen, orgaan van de Federatie van bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering, de Vereeniging van Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank
Amsterdam, 19??- …

Jaarboekje De Sociale Verzekering, 1943-?
Uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid, Amsterdam, 1942-

Documentatie-orgaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid
1 (1950) - 6 (1955)
[Voortzetting van: Mededeelingen van den Raad van Arbeid, uitg. van de Raden van Arbeid te Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Maastricht en Venlo . Voortgezet als: Sociale verzekering ]

Congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen door de Vereeniging van Raden van Arbeid in ... Utrecht, op 11 en 12 October 1921 ... Verslag
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], [1922], 2 dln.

Tweede congres voor sociale verzekering (voorontwerp ziektewet), bijeengeroepen door de Vereeniging van Raden van Arbeid in het gebouw "Diligentia" te 's Gravenhage op 24 Maart 1927
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 1927, 2 dln.

Derde Congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen door de Vereeniging van Raden van Arbeid, op 26 en 27 juni 1946 in het gebouw Bellevue, Amsterdam
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 1946. 27 p.

Verleden - Heden - Toekomst
Amsterdam [Vereniging van Raden van Arbeid], 1979. 80 p.


publicaties over de Vereniging

Boot, G.A.A.M.
“Veertig jaar Vereeniging van Raden van Arbeid”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 15 (1960), p. 167-176

Does, G.W. van der
“Ontwikkeling van de Raden van Arbeid en van hun Vereeniging”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 298-305

Gerritse, P.L.
Van arbeid en groei. Uit de geschiedenis van de Vereeniging van Raden van Arbeid, 1920-1940
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], [1940]. 239 p.

Gosker, R., e.a.
De groei van de sociale verzekering in Nederland
Amsterdam, 1970. 211 p.
[Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid in 1970]

Vergouw, W.
“Hoe leven onze ouden van dagen ?”, in:
Sociaal Maandblad , 3 (1948), p. 52-57
[gebaseerd op een onderzoek ingesteld in september 1946 door de Raden van Arbeid onder 600 trekkers van een ouderdomsrente
de enqueteformulieren werden bewerkt door het bureau van de Vereniging van Raden van Arbeid]

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.
Onderschatting van den staat met betrekking tot zijn sociale taak. Rede uitgesproken op 29 januari 1930 ter herdenking van het 10-jarig bestaan van de Vereniging van Raden van Arbeid
Haarlem, 1930. 32 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1919 - 1987
vindplaats Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
openbaarheid niet openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf contact op te nemen met de beheerder van het centraal archief van het hoofdkantoor van de Bank in Amstelveen
omvang; inventarisnummers 40 meter
het archief bestaat uit twee delen:
a) een gedeelte dat tot februari 2002 berustte op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en dat toen werd overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank, hoofdkantoor te Amstelveen
dit gedeelte omvat a. 35 meter
b) een gedeelte dat in 2000 al in Amstelveen berustte en waarvan de omvang onbekend is
informatiedrager papier
vernietigd het is de bedoeling het archief de komende jaren volgens de PIVOT-methode te bewerken
dit zal in Amstelveen in eigen beheer gebeuren.
toegang(en) a) geen
de dozen dragen opschriften
b) z.g. vergadersets (agenda, bijlagen waaronder ook notulen van de vorige vergadering) van de bijeenkomsten van voorzitters van Raden van Arbeid, 1962-1975
zie ook veld 'vernietigd'.
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van Wittert van Hoogland :
notulen van de Vereniging, 1937-1941 (inv. nr. 142).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang onbekend
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig a) geen
b)
Bureau Belgische Zaken, 1948-1954. Met jaarverslagen 1948 en 1953
Mechanisatie Commissie, 1948-1950
Adviezen uitgebracht door de “Studiecommissie [= een commissie van deskundigen tot wie de Raden van Arbeid zich konden wenden met vragen], 1922-1944
NB: de adviezen werden gestencild en door de Vereeniging doorgezonden aan alle Raden van Arbeid
het laatste advies is van 25 juli 1944
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet (1919)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Werkloosheidssubsidiewet (1935)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962).
verwijzing naar andere archiefvormers
NB: hierin notulen besprekingen gevoerd tussen de directie van de Sociale Verzekeringsbank en het bestuur van de Ver. van Raden van Arbeid
correspondentie tussen de Katholieke Arbeidersbeweging en de Vereniging, 1955-1963 (inv. nr. 30492 en 30495)
lijsten van vertegenwoordigers van de Katholieke Arbeidersbeweging in de Raden van Arbeid, 1963 (inv. nr. 30494)
NB: dit betrof overleg tussen de besturen van de Vereniging van Raden van Arbeid en de Federatie Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering
in het archief van de Raad van Arbeid in Brielle: notulen van de bestuursvergaderingen van de Vereniging, adviezen van de Studiecommissie, convocaties voor de algemene vergadering, etc., 1919-1934
geografische verwijzingen Nederland
internationaal België
landen waarmee Nederland verdragen had lopen inzake sociale verzekeringen zoals ongevallenverzekering enz.
de voornaamste verdragen waren:

met België

Verdrag tusschen Nederland en België betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 9 februari 1921 (Staatsblad 1922, nr. 70)

Verdrag gesloten op 29 augustus 1947
wet van 27 mei 1948 (Staatsblad I 220)
omvatte alle sectoren van de sociale verzekering behalve de ongevallenverzekering (daarvoor gold het verdrag van 9 februari 1921)


met Denemarken

Verdrag tussen Nederland en Denemarken betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Kopenhagen op 23 oktober 1926 (Staatsblad 1927, nr. 409)


met Duitsland

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering
gesloten te Bonn op 29 maart 1951 (Tractatenblad 1951, nr. 57)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheidsverzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 29 oktober 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 188)


met Frankrijk

Algemeen Verdrag tussen nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
gesloten te’s-Gravenhage op 7 januari 1950 (Tractatenblad 1951, nr. 156)


met Groot Brittannië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
gesloten te ’s-Gravenhage op 11 augustus 1954 (Tractatenblad 1954, nr. 114)


met Israël
Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betreffende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen
gesloten te’s-Gravenhage op 25 april 1963 (Tractatenblad 1963, nr. 84)


met Italië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering
gesloten te ’s-Gravenhage op 28 oktober 1952 (Tractatenblad 1952, nr. 149)


met Joegoslavië
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake sociale verzekering
gesloten te Belgrado op 1 juni 1956 (Tractatenblad 1956, nr. 85)


met Luxemburg
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid
gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950 (Tractatenblad 1952, nr. 30)


met Noorwegen
Verdrag tusschen Nederland en Noorwegen betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Oslo op 9 januari 1925 (goedgekeurd bij wet van 30 december 1925 (Staatsblad 543))


met Polen
Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen Nederland en Polen
gesloten te Warschau op 30 mei 1924 (Staatsblad 1924, nr. 594)


met Spanje
Verdrag tusschen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid
gesloten te Madrid op 17 december 1962 (Tractatenblad 1963, nr. 69)


met Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
gesloten te Ankara op 5 april 1966 (Tractatenblad 1966, nr. 155)


met Zwitserland
Verdrag tusschen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Bern op 27 januari 1937 (Staatsblad 1938, nr. 38)

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondstaat
gesloten te Bern op 28 maart 1958 (Tractatenblad 1958, nr. 65)


verdrag van Brussel van 17 maart 1948
deelnemers: Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië
zijn "wederkerigheidsverdragen inzake de sociale verzekeringen"
goedgekeurd bij wet van 25 juni 1948 (Staatsblad I 258)
Van der Made noemt als datum 7 november 1949
dit was in 1970 het enige z.g. coördinatieverdrag dat Nederland afsloot.
opmerkingen de meeste in dit format beschreven stukken zijn door de bewerker gezien
op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevindt zich in de Verzameling Doc1 een dossier over Wittert van Hoogland met daarin:
uittreksel van de redevoering gehouden door Wittert van Hoogland bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van raden van Arbeid op 29 januari 1945 (inv. nr. 3)
aanvragen bij het hoofd studiezaal, dit dossier wordt niet vermeld in de archiefgids van het NIOD.