Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens)

Naam Vereeniging tot Evangelisatie in Wijk Zeven der Nederduitsch Hervormde gemeente te Utrecht (Goossens)
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot Evangelisatie (Van Ebbenhorst)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1877 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van Godsdienstig zedelijk leven (Goossens)

Naast evangelisatie als primaire doelstelling ook: de verzorging van behoeftige zieke inwoners van 'Wijk XI (Wijk VII der Nederlandsch Hervormde Gemeente)'. (Van Ebbenhorst)

Activiteit

Het mogelijk maken:

dat behoeftige, zieke inwoners van de wijk door een diacones worden bezocht en verzorgd;

dat aan degenen die daar behoefte aan hebben kleding wordt verstrekt;

dat elke avond in het wijkgebouw breischool wordt gehouden;

dat er gelegenheid wordt verschaft te baden, spreekuur te houden en versterkend voedsel uit te delen.

'De stedelijke geneesheren ontvangen kosteloos gelegenheid tot het zien der z.g. "loopende patiënten" in een der lokalen van het gebouw. Twee artsen hebben er voor hun armenpraktijk een dagelijksch spreekuur. Voor het bezoek zijn geen voorwaarden gesteld.

Er is huisbezoek door den wijk-predikant en door dames; de zieken worden vooral bezocht door de wijk-diakones.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

De Bethlehemskerk op de 1ste Daalschen dijk nr. 64 wordt door Van Ebbenhorst 'het middelpunt' van het verenigingswerk genoemd.

Koninklijk Besluit 11 april 1878 nr. 12
Staatscourant

26 april 1878

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2984
Verantwoording gegevens

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland  gemeente Utrecht (Amsterdam 1896) 269-270. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door H.S.)

Algemeen en oprichtingsdatum:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 25-26.

ad activiteit en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 769-70.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)