Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Aanwijzingen bij het zoeken

Het zoekformulier

Het zoekformulier biedt de mogelijkheid om te zoeken in één of meer velden die belangrijke variabelen betreffen, zoals de plaats van vestiging van de vereniging of de begindatum. Deze en andere variabelen worden toegelicht in toelichting op de velden.

Wanneer u alleen belangstelling heeft voor verenigingen waarvan eigen archiefmateriaal te raadplegen is in een openbare archiefbewaarplaats, kunt u onderaan het zoekformulier het hokje aanvinken waarmee de zoekactie beperkt wordt tot de betreffende verenigingen.

Zoeken in de database

Bij het zoeken wordt gezocht op letterlijk ingetikte zoektermen, inclusief lettertekens. De gebruiker moet zich realiseren dat namen van verenigingen meestal gespeld zijn zoals in de negentiende eeuw, dus met dubbel ee (vereeniging, afdeeling) en -sche. Wilt u bijvoorbeeld de St. Nicolaas-Vereeniging in Groningen vinden, dan levert zoeken op Nicolaasvereniging geen resultaat. Wanneer de exacte naam niet bekend is, biedt het intikken van de eerste letters van de naam gevolgd door * vaak uitkomst: in dit geval Nicolaas*.

De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig. Men kan dus gemakshalve zoeken op gouda, dorcas of tesselschade.

U kunt op één woord zoeken, maar ook op meerdere woorden tegelijk. Wanneer de woorden tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, wordt op de letterlijke combinatie gezocht. Als u geen aanhalingstekens gebruikt, bevat de resultatenlijst alle verenigingen waarin beide woorden, ook los van elkaar, voorkomen.

Voorbeeld

Zoeken op Vereeniging Armenzorg in ‘vrij zoeken’ levert 442 resultaten. Er is gezocht naar formulieren waarin de woorden Vereeniging en Armenzorg voorkomen.

Zoeken op “Vereeniging Armenzorg” in 'vrij zoeken' levert slechts 18 resultaten. Er is gezocht op de exacte woordcombinatie.

Zoeken op "Vereeniging Armenzorg" in 'naam' levert nog minder resultaten, namelijk 10. Bij deze verenigingen komt de exacte woordcombinatie in de naam voor en niet, bijvoorbeeld, bij instellingen waarmee samen wordt gewerkt. 

Het intikken van meerdere woorden in het veld ‘vrij zoeken’ kan ongewenste resultaten geven. Bijvoorbeeld: zoeken op Ziekenverpleging Hilversum levert verenigingen voor ziekenverpleging in Hilversum op, maar ook in Alkmaar en elders. De oorzaak hiervan is dat Hilversum in de literatuurverwijzing voorkomt, namelijk als plaats van uitgave. Dit kan worden voorkomen door  Hilversum in te tikken in het veld: plaats.

De term(en) waarop gezocht is, worden met highlights aangegeven op de formulieren met detailinformatie over een vereniging. Soms moet men eerst nog verder doorklikken om de zoekterm te zien: naar de archiefinformatie, de literatuur over de vereniging of de publicaties van de vereniging.

Resultaat sorteren

De tabel met resultaten is verdeeld in zes kolommen, die de volgende variabelen bevatten: naam van de vereniging, plaats, beginjaar, levenbeschouwing, richtgroep en leden. De resultaten zijn te sorteren op elke gewenste variabele door te klikken op de titel van de betreffende kolom. Zo kunt u de oudste verenigingen bovenaan zetten door op begindatum (dit is de datum van oprichting of van eerste vermelding) te klikken. Bij nogmaals klikken wordt gesorteerd in omgekeerde volgorde: de jongste vereniging komt dan bovenaan. Standaard staat de tabel gesorteerd op naam van de vereniging. 

Resultaat downloaden

U kunt de resultaten van een zoekactie downloaden als excel-bestand. Hiertoe vindt u onderaan de tabel een knop. Daarbij heeft u de keus alleen de zes kolomsgewijze getoonde velden te downloaden, of alle velden die in het onderzoek zijn gebruikt.

Informatie van een vereniging tonen

Door in de resultatenlijst te klikken op de naam van een vereniging (in de eerste kolom), komt u bij het verenigingsformulier. Hier vindt u alle verzamelde gegevens met bronvermeldingen. Onderaan het formulier is er vaak de mogelijkheid door te klikken naar een archiefformulier met informatie over het eigen archief van de vereniging, of naar een opgave van literatuur over de vereniging of publicaties van de vereniging. In de Toelichting op de velden wordt uitgelegd welke informatie is opgenomen over verenigingen en hun archieven.