Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Specifieke literatuur

Deze lijst bevat de in de database geciteerde titels voor zover ze betrekking hebben op één of meer specifieke verenigingen. Als aanvulling hierop is er nog een beperkte lijst met meer algemene literatuur (de contemporaine overzichtswerken waaraan informatie over meerdere verenigingen is ontleend en de moderne historiografie) in de inleiding.

319 titels

 • Aalders, G.C., Olie en wijn: gedenkschrift van de Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen, 1891- 3 Maart -1931 (Kampen 1931).
 • Abma, L.A., “Honderd jaar naastenliefde” [de geschiedenis van de vereniging in de periode 1855-1955] (1955).
 • Adama van Scheltema, C.S., J.J.P. Valeton e.a. (reds.), De Wereldstrijd. Orgaan van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, de Nederlandsche Christen-Vrouwen Geheelonthouders-Unie en de Predikanten-Geheelonthouders-Vereeniging (Leiden (1892-1895), Ede (mei-november 1895), Gouda (1895-1903) 1892-1964).
 • Alings, A.W., Beschrijving van het Instituut voor Doofstommen te Groningen (Groningen 1890).
 • Annemarie Knoop en Klaarke Schuiringa, Door allen voor allen, een heerlijk streven! (Arnhem 1998).
 • Asscher, E. Ezn. (red.), Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlandsch Israëlitisch jongensweeshuis "Megadlé Jethomim" te Amsterdam: 5498-5698, april 1738-1938 (Amsterdam 1938).
 • Bakker, P. Ch., Een kort historisch overzicht van 143 jaar Liefdewerk. Leesbibliotheken onder bestuur van de Vincentiusvereniging 's-Gravenhage ('s-Gravenhage 1996).
 • Barendregt, L., 'De Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid te Leiden 1867-1900: milieu-activisme en elitaire sociale bewogenheid in de tweede helft van de negentiende eeuw', in: Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken (1995) vol. 7, 103-127.
 • Barger, E., 'De Christelijke Vereeniging ter verpleging van lijders aan vallende ziekte' in: Heldring (red.), Bouwsteenen. Tijdschrift voor de inwendige zending (Utrecht 1882).
 • Barger, H.H., Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland, gevestigd te Utrecht: 1844 - 4 november - 1919 (circa 1919).
 • Bassecour, H.B. de la en Js. Bootsma, met een woord van aanbeveling van H. Pierson, W. Hovy en J.Th. de Visser, Het werk der barmhartigheid: beschrijving van de stichtingen in Nederland en Nederl.-Indië, waar christelijke barmhartigheid geoefend wordt (...) (Den Haag 1909).
 • Beets, C. en H.C. Nijhuis, Het Koningin Juliana Ziekenhuis te Hengelo (Hengelo 1956).
 • Beijering, M., 100 jaar jeugdzorg in Rotterdam Pro Juventute humanitas (Rotterdam 1996).
 • Beldt, G. van der, 100 jaar Kruiswerk in Spaarndam en omgeving. De geschiedenis van het Witte, Wit-gele en Groene Kruis, 1892-1992 (Spaarndam 1993).
 • Bemmelen, J.M. van, Van zedelijke verbetering tot reclassering. Geschiedenis van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen 1823-1923 (Den Haag 1923).
 • Berends, R., A.H. Huussen jr., R Mens, R. de Windt e.a. (reds.), Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859 (Zutphen 1984).
 • Bergendahl, A.A. (red.), Guldens jaarboekje ten voordeele van het te Amsterdam gevestigde Kleeding-comité, bijzonder voor behoeftige kraamvrouwen (Amsterdam 1864).
 • Bergendahl, A.A. (red.), Souvenir (Amsterdam 1855).
 • Bertels, M., De Rusthof. De restauratie van Parkstraat 41-61 (Den Haag 1987).
 • Bie, D. de, Straf is mijn hand. Een onderzoek naar de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg in Utrecht, 1890-1912 (Utrecht 1983).
 • Biemond-Kam, M.J., 'Liefdadigheid naar Vermogen. 1871. Zorg en Bijstand, 1971', in: Ons Amsterdam (Amsterdam vol. 23 (1971) 267-271.
 • Bison, M., Verder geen bijzonderheden: de historie van de kruisverenigingenin IJmondgemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen (z.p. ca. 1996).
 • Blaauw, J.F., met een aanbevelend woord door Amalia Wilhelmina Sieveking, Brieven over armen-bezoek en verzorging door vrouwen: voorafgegaan door een brief aan de Vereeniging: "Christelijk Armebezoek" te Rotterdam (Rotterdam 1855).
 • Boeke, I.H., Mededeelingen over de Vereeniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen (1900).
 • Boele, C., Rechtvaardigheid boven weldadigheid. De emancipatie van de blinden in Nederland in de XXste eeuw. Uitgave van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) te Utrecht ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan 1864-1989 (Utrecht 1992).
 • Boer, H.W.J. de, 25 juli 1843 - 25 juli 1983: een greep uit 140 jaren geschiedenis van de Vereeniging voor Ziekenverpleging, sedert 1857 gevestigd aan de Prinsengracht 769 te Amsterdam (Amsterdam 1983).
 • Boer, H.W. de en G.J. Pley, Grachtenzusters: episoden uit honderdvijftig jaren Vereeniging voor Ziekenverpleging, sedert 1857 gevestigd aan de Prinsengracht te Amsterdam (Amsterdam 1993).
 • Boer, J. et. al., met een voorw. van N. Duyvendak, Doorgangshuis 1865: de Helper Haven 1965 (Groningen 1965).
 • Boer, J.L. de en B. Veendam, Het zeemans-college: "Tot nut der zeevaart" te Veendam / feestrede (Veendam 1867).
 • Bogaers, A. en T.A. Klinkhamer, Aan de liefdadige instelling te Rotterdam: "Voor Vrouwen door Vrouwen", den 1sten Maart 1859 (Rotterdam 1859).
 • Bogaers, A., Aan de Vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede bij gelegenheid van haar vijfentwintig-jarig bestaan (Rotterdam 1867).
 • Booij, A., '100-jarige Vereeniging tot Werkverschaffing Aengwirden: contributie nog steeds 1 gulden per jaar', in: Friesland Post "Special" (Jubileumnummer) (Sneek 1980 afl. 72) 30.
 • Bosch Kemper, Jeltje de (red.), Tesselschade (vanaf 1923: Maandblad der Vereeniging Tesselschade) (Delft 1881-1945).
 • Bosschaert, D. en J.G. van Cittert-Eymers, Kliniek tot herkenning & genezing van tand-, oor-, huid-, keel- en kinderziekten te Utrecht 1865 - 1929. Overzicht gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling "De kliniek 1865", in het Universiteitsmuseum te Utrecht gehouden van 1 - 30 okt. 1965 (Utrecht 1965).
 • Breems, Wouter C. den (red.) en Anthon Bel, 150 jaar dragen en begraven in Vlaardingen: de geschiedenis van de Eerste Vlaardingse Dragersvereniging, 1847-1997.
 • Brinkhoff, J., Een Eeuw St. Vincentiuswerk in Neerbosch-Hees 1849-1949 (z.p. 1949).
 • Brinkhoff, J., Eeuwfeest St. Vincentiusvereeniging, Nijmegen, 1847-1947 (1947).
 • Brom, G., De nieuwe kruistocht (Helmond 1909) 101-125.
 • Brom, Gisbert, De voorrang der christelijke liefdadigheid: rede uitgesproken in de feestvergadering der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Utrecht op maandag 20 november 1899 (Utrecht 1899).
 • Brouwer, Harry, samenstelling en tekst; interview: Leen Molenberg, Effatha 1888-1988 ( jubileumuitgave) (Voorburg 1988).
 • Brugma, A., Feestrede bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het collegie "Zeemanshoop" (Amsterdam 1872).
 • Brugmans, J.G., De eerste eeuw van het Instituut Doofstommen te Groningen (Groningen 1896).
 • Büchli, M.J.C., 'Charles Guyot 3 juni 1790 - 7 september 1867. Pedagoog, medicus, bilbiograaf', in: Groningse Volksalmanak (Groningen 1967) 31-41.
 • Büchli, M.J.C., De zorg voor de doofstomme (Amsterdam 1948).
 • Carsten, B., De koepokinenting en het parc-vaccinogène te 's-Gravenhage (Haarlem 1883).
 • Carsten, B., Verslagen van de werkzaamheden der afdeelingen van de vereeniging van koepokinentingen in Nederland (1888, 1890).
 • Cnoop Koopmans, A.J. et.al., Vijfentwintig jarig bestaan der Vereeniging Tot Steun: [1886-1911] (Amsterdam 1911).
 • Coolsma, S., J. de Liefde in zijn leven en werken geschetst (Nijkerk 1917).
 • Cramer, W.J., Mémoires sur les sociétés sécretes protestantes dans les Pays Bas par un électeur Néerlandais (Amsterdam 1852).
 • Crebolder, G., "Altijd, overal en voor iedereen". 125 jaar Rode Kruis-activiteiten in Barneveld 1870 - 1995 (Barneveld 1997).
 • Creveld, I.B. van, Het wezen van wezen. Joodse wezen in Den Haag 1850-1943 een monument (Den Haag z.j.).
 • Daeter, Ben, Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. Vincentiusvereniging Rotterdam 1850-2000 (Bergen op Zoom 2000).
 • Daeter, Ben, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 1849-1999: anderhalve eeuw zorg voor de medemens, met name in Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1999).
 • Dekker, J.J.H., Straffen, redden en opvoeden. Het ontstaan en de ontwikkeling van de residentiële heropvoeding in West-Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor "Nederlands Mettray" (Assen/Maastricht 1985).
 • Dieges, P.J.Th., Een veertig-Jarige Diocesane Bond. Overzicht van de ontwikkeling van het Kruisverbond in het Aartsbisdom Utrecht (Utrecht 1937).
 • Dieren Bijvoet, J.A. van, Kreupelhout: luimige gedichtjes, ten voordeele van Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan behoeftige schoolkinderen (1887).
 • Dietz, Harry en Toine Ketelaars, met medew. van E. van Amerongen, Johanna Stichting 1900-1990, negentig jaar zorg voor kinderen met een lichamelijke handicap (Arnhem 1990).
 • Dijk, Tjarko van, De Bond van Orde door Hervorming, een reformistisch-conservatieve beweging in Groningen in de jaren 1893-1899 (Groningen 1981).
 • Dijk, W.J. (tekst en tekeningen van -), H.K.S. De Hoop 1898 - 1938 (Den Haag 1938).
 • Dinkelaar, H. en A. de Kok, 'Het park Rijnstroom en de Marthastichting' in: H. Dinkelaar, H. Krol en J. van Vliet (reds.), Op pad in Rijnstroom en Beerendrecht (Alphen aan den Rijn 1992) 76-86.
 • Dirksen, W.P et. al. (reds.), 75 jaar Diakonessenhuis Leeuwarden: jubileumuitgave (Leeuwarden 1955).
 • Dirkzwager, J.M., In Den Haag daar woont niet alleen een graaf: gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage (Den Haag 1979).
 • Dols, Ch., De geesel der eeuw. Katholieke drankbestrijding in Nederland 1852-1945 (Zaltbommel 2007).
 • Dooper, W.M., De Joden van Bolsward (Oosterend 1993).
 • Drenth, A. van en Francisca de Haan, The rise of caring power, Elisabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands (Amsterdam 1999).
 • Dubois, O.W. en Krijn de Jong, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van "Tot Heil des Volks" 1855-2005 (Amsterdam 2005).
 • Dubois, O.W., Reddende Liefde. Het werk van de Heldringgestichten in Zetten 1847-2010 (Hilversum 2011).
 • Edelman, B., De Vereeniging "Tot steun" (circa 1905).
 • Eerden, J. v. d., Honderd jaar Vincentiuswerk in de parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947 (Den Bosch 1947).
 • Elbrink, G.J., 'Het Doofstommen Instituut te Groningen 1790 - 14 april 1915' in: Eigen Haard (Haarlem 1915, nr. 15) 282-287.
 • Ermers, Pim, Vincentius Roermond, 150 jaar maar nog springlevend (Roermond 2009).
 • Esveld, N.E.H. van, 'De Rotterdamsche werkvereeniging', in: Rotterdamsch jaarboekje 1888 (Rotterdam 1888).
 • Evers, H. en H. Schwanen (reds.), De Vincentiusvereniging in Maastricht, een aspect van de stadsgeschiedenis vanaf 1848 (Maastricht 1993).
 • Evers, H., L. Meulenberg, J. Schouten en H. Schwanen, Geen Liefdewerk is ons vreemd. 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland (Den Haag 1996).
 • Feith, H.O. en B.H. Lulofs, Redevoering en dichtregelen, uitgesproken ter gelegenheid van het vijfenrwintig-jarig feest van het Departement Groningen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 8sten van Louwmaand 1817 (Groningen 1819).
 • Filius, F. en D. Lissenburg, Gered om te redden. Het Leger des Heils in heden en verleden (Amsterdam 1962).
 • Fleischer, F.C., De vereenigingen "Het Witte Kruis" en "Het Groene Kruis" (Makkum 1902).
 • Forel, dr. Auguste, De I.O.G.T./ een Maatschappelijke hervormster (z.p. 1946 (eerste druk 1906)).
 • Forel, dr. Auguste, De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een maatschappelijk hervormster. Haar doel, grondslagen, organisatie en arbeid (Zwolle 1927 (5e druk)).
 • Fortuijn Droogleever, voorzitter van het Bestuur dier Inrigting, Geschiedenis der Werkinrigting tot wering van de bedelarij te Gouda. Verslag, uitgebragt, den 30sten Augustus 1859, in eene Vergadering van Leden en Begunstigers (Gouda 1859).
 • Francken Azn., W., Mededeeling omtrent eene weinig gekende en gewaardeerde menschlievende instelling te Rotterdam (Rotterdam 1870).
 • Frentrop, A., De vereeniging van den H. Vincentius van Paulo: leerrede uitgesproken te Leiden ('s-Gravenhage 1858).
 • Frijda, Abr., Feestrede uitgesproken ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan der vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" te Leeuwarden in de algemene jaarlijksche vergadering gehouden den 19 Maart 1876 (Leeuwarden 1876).
 • Fuchs, J.M. en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).
 • Ganzebrink, J.T., 'Het is goed zoals het hier is', in: Gelderland nu (Arnhem 3e jrg nr. 6 1982) 11-13.
 • Geel, C., De Martha-Stichting te Alfen a/d Rijn, haar oorsprong en 12 jarig bestaan herdacht (Amsterdam 1894).
 • Gerke, Carl Aug., Badhuis voor minvermogenden te Zandvoort 1871-1896 (Amsterdam 1896).
 • Gheel Gildemeester, F. van, De Christelijke Volksbond: feestrede, gehouden in de tweede jaarvergadering op maandag 14 december 1891, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen (Den Haag 1891).
 • Gilse, J. van, Over instellingen tot verpleging van zieken, met een verslag van de oprigting der vereeniging tot ziekenverpleging te Amsterdam, en van hare werkzaamheden gedurende het jaar 1844 (Amsterdam 1845).
 • Ginkel, B. van, 'Diakonessen en wijkverpleging. Een geschiedenis van bijna 150 jaar' in: Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis (Berkel en Rodenrijs 20e jrg. 1991) 56-62.
 • Ginkel, B. van, 'Hoe het Diakonessenwerk in Nederland ontstond' in: Nederlandse Historiën (Berkel en Rodenrijs 7e jrg. (1973)).
 • Ginkel, Bart van, 'Hoe het Diakonessenwerk in Nederland begon', in: Nederlandse Historiën (Berkel en Rodenrijs 1983) 3-16.
 • Gorter, K.S., Reglement voor het collegie Zeemanstroost, opgericht op Ameland den 1 februari 1878 (Leeuwarden 1878).
 • Graaf, A. de, Gestichten voor zwakzinnigen (Een bezoek aan de Huizen van Barmhartigheid). Rapport, uitgebracht in de vergadering van den Centraalbond van Chr. Phil. inrichtingen, van 8 maart 1909 (Utrecht 1909).
 • Groot, A. de, “Veldwijk in verleden tijd” (een uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk te Ermelo, 1976) (1976).
 • Gründemann, Th.W.S.M., 100 jaar St. Vincentius Vereniging in Rotterdam (Rotterdam 1952).
 • Guyot, C. en R.T. Guyot, Beschrijving van het instituut voor Doofstommen te Groningen (Groningen 1825).
 • Haar, Jaap ter, Altijd, overal, iedereen: Het Nederlandsche Roode Kruis 100 jaar (Nijkerk 1967).
 • Haas Az., Ph.A. en A. de Pinto, Redevoeringen, ter gelegenheid van de plegtige opening der werkzaamheden in de Amsterdamsche afdeeling der maatschappij: Tot nut der Israelieten in Nederland (Amsterdam 1850).
 • Haeften, W.C. van, De Volksbond 1875-1900 (Utrecht 1900).
 • Hak, H.J., Het Nederlands Hervormd Diaconessenhuis te Arnhem, 1884-1959 (Arnhem 1959).
 • Hakker, A.A., Vereniging Johannes Stichting 1887-1990: meer dan een eeuw christelijke zorgverlening (Utrecht 1997).
 • Hal, G.E.A. van, 'De Prins-Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee' in: Tijdschrift voor armenzorg (Haarlem 2e jrg. 1901).
 • Hallema, A., De geschiedenis van het Bredase Diaconessenhuis, 1890-1950 (Breda 1950).
 • Hamer, G.A. en H.P.B. Weijers, Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Nijmegen: mededeelingen omtrent de viering van het gouden jubilé der Vereeniging (Nijmegen 1897).
 • Hamoen, Gijsbert, J.H.C. van Dijk, Jan Huysman, Maatschappij van welstand 1822-1997: 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten: "weldadig maar onzichtbaar" (Amersfoort 1997).
 • Haneveld, G.T. e.a. (reds.), Hoog-Hullen werkt ... al 100 jaar. Nieuw Hoog-Hullen, 100 jaar verslavingszorg (Meppel 1991).
 • Hannema, A.E., Het collegie "Zeemansvoorzorg" te Harlingen, 1851-1931 (Harlingen 1931).
 • Hart-Zelders, J.J. 't, Een vijftigjarig bestaan Het doorgangshuis voor vrouwen te Utrecht 1886-1936 (Utrecht 1936).
 • Havermans-Dikstaal, Marianne, De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn: opgericht in 1829 (Hoorn 1987).
 • Heldring, L. (red.), Gedenkboek van het vijf en zeventig jarig bestaan van de Vereeniging Het Asyl Steenbeek 1847-1922 (Groningen 1922).
 • Heldring, L., Mirjam: christelijke vereeniging tot verpleging van onbeheerde kinderen in het huisgezin (Utrecht circa 1886).
 • Heringa Ez., Jodocus, Berigt, aangaande de Utrechtsche vereeniging, tegen het misbruik van sterke dranken (Utrecht 1835).
 • Heringa Ez., Jodocus, Opwekking tot deelneming aan de vereeniging tot wering van sterke dranken. Bestuur van de Vereeniging tot wering van het misbruik van sterken dranken (Utrecht 1842).
 • Hermans, pater Hyacinth, 75-jarig bestaan van het Sint Teresia-Gesticht te Rotterdam: een korte historische memorie (Rotterdam 1941).
 • Hermans, pater Hyacinth, St. Teresia-Gesticht Rotterdam - verslag - vijftig-jarig bestaan 1866 - 1916 (Rotterdam 1916).
 • Heusden, A.B. van, 100 jaar Vincentiuswerk in de hoofdstad (Amsterdam 1948).
 • Heynsius, C.E., Verslag van de oprichting der afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis in 1875 en van hare lotgevallen en verrichtingen van 1875 tot en met 1885: gedenkschrift (Amsterdam 1886).
 • Hillenius, D., Twee Nuts eeuwen in Den Haag 1796-1996 (Den Haag 1996).
 • Hoek Ostende, J.J. van den, De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822-1872 (Amsterdam 1972).
 • Hoekendijk, J.A., Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907: ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig-jarig bestaan der "Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem" (Amsterdam 1907).
 • Hoekman, Piet en Jannes Houke, De Weezenkas: Vereeniging op de grondslag van het beginsel "Opvoeding zonder Geloofsdogma" 1896-1996 (Amsterdam 1996).
 • Hofstede de Groot, P., Over armenverzorging door vrouwen, volgens eene twintigjarige ondervinding: redevoering ter viering van het twintigjarig bestaan der Vrouwen-vereeniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse te Groningen, den 23. Februarij 1858, voor den leden en begunstigers dier vereeniging (Groningen 1858).
 • Hofstede de Groot, P., Over de middelen door de Vrouwen-Vereeniging te Groningen ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse aangewend om haar doel te bereiken. Redevoering van P. Hofstede de Groot uitgespoken den 21 Maart 1864, tevens verslag over hare werkzaamheden gedurende het zesentwintigste jaar van haar bestaan, 1863 (Groningen 1865).
 • Hofstede de Groot, P., Over het eigenaardige karakter der menschlievende vereenigingen van onze eeuw: redevoering bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der vrouwen-vereeniging te Groningen, ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse, ... gehouden / door P. Hofstede de Groot ; benevens eenige korte berigten over die vereeniging gedurende het tiende jaar van haar bestaan 1847 (Groningen 1848).
 • Hommerich, L.E.M.A. van, 'Honderd-jarig bestaan der St. Vincentius-conferentie van de hoofdparochiale St. Pancratiuskerk te Heerlen 1861-1961', in: Bulletin van de Historische Kring Het Land van Herle: twee-maandelijks tijdschrift (...) (Heerlen 1960) vol. 10, 141-164.
 • Hoogeveen-Sterck, L. van (met voorberigt van C.S. Adama van Scheltema), Het protestantsch landbouwkundig gesticht te Montfoort (Amsterdam 1851).
 • Hoogvliet, W., Beschouwingen over het plan tot oprigting van een Nederlandsch Genootschap tot ondersteuning van behoeftige krankzinnigen en van herstelden, die uit een gesticht ontslagen doch onverzorgd zijn (Leiden 1860).
 • Hoorn, I. van, Gedenkschrift van het vijftigjarig bestaan der afdeeling Groningen van de maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland: 1869-1919 (Groningen 1919).
 • Hooykaas, Cornelis Elias, Het werk van den Nederlandschen Protestantenbond (1911).
 • Hoppe, P. van, 'Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede in de periode 1850-1900', in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt en H.A.J.M. Schurink (reds.), De opkomst van Tilburg als industriestad; anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling (Tilburg 1958).
 • Hora Siccama, Jacob Hendrik, "In naam van Oranje, doe open die poort!": toespraak gehouden bij de installatie van den "Oranjebond van orde" te Utrecht den 28 Maart 1893 (Utrecht 1893).
 • Hout, I.C. van, Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden: 1808-1958 (Huizen 1958).
 • Hovens Greve, J., “Na 150 jaar, het Nut nu” (1934).
 • Hueting, Ernest, Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser: geschiedenis van een Amsterdams fonds (Bussum 2007).
 • Huizinga, J. e.a. (reds.), Gedenkboek: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 (Amsterdam 1934).
 • Hulshoff, S.K., Ziekenverpleging: algemeene voorschriften: lessen gegeven aan de leerling-verpleegsters der vereeniging "Ziekenverpleging" te Utrecht (Utrecht 1892).
 • Hutschemaekers, Giel en Christoph Hrachovec (reds.), Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist (Nijmegen 1993).
 • IJsselstijn, F.G., 125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda: de geschiedenis van een jubilerende afdeling (gedenkboek) (Gouda z.j.).
 • Jacobs, H.G.R., "Het lenen van geld is geen schande". Nutshulpbank Utrecht 1852-1999 (Utrecht 2005).
 • Jak, Th., Huizen van Barmhartigheid ('s Heeren Loo 1993).
 • Jansen, C.W., 'Kinderkleeding te Amsterdam', in: Tijdschrift voor armenzorg (Amsterdam 2e jrg. (1901)) 185-189.
 • Jansen, D., 'Kan er uit Nazareth iets goeds komen? "Onze krans" te Dokkum: een opmaat van de Nederlandse Protestantenbond', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (Amsterdam jng. XIX (1996)).
 • Jansen, Mieke e.a., 'Joods leven in Dordrecht' in: Kwartaal & Teken Extra, nr. 9 (Dordrecht 1988).
 • Johannes, Ant. en J. Allema, Diakonessen en gezondheidszorg. Een jubileum en afscheid van een ziekenhuis (Amsterdam 1987).
 • Johannes, Ant., Het Lutherse in beeld 1886-1986 (Amsterdam 1986).
 • Johannes, Antonie, Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diaconessen Inrichting te Amsterdam (Zutphen 1986).
 • Jongen, J.J., 'Een St. Vincentiusvereniging te Schaesberg vóór 100 jaar', in: Het land van Herle: tijdschrift en contactorgaan voor beoefenaars en vrienden van de historie van oostelijk Zuidlimburg (1965) 38-49.
 • Jordaans, A.A., 'De Bazaar van de Nederlandse Protestantenbond op 22, 23 en 24 april 1896' in: Scyedam (Schiedam Uitgave van de Historische Vereniging Schiedam, 17e jaargang 1991 nr. 1.) 40-42.
 • Juffermans, A.P.J., Honderd jaar katholiek werk in de hoofdstad. Gedenkboek van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser (Amsterdam 1941).
 • Kamp, C.J. van der, Zieken verlangen stilte. 100 jaar Vereeniging voor Ziekenverpleging te Vlaardingen (Vlaardingen 1996).
 • Kappelhof, A.C.M., Het protestants ziekenhuis Willem-Alexander 1914-1989 (Den Bosch 1989).
 • Kate, B. ten, Nederduitsch Hervormd Diakonessenhuis te Rotterdam, 1893 -28 september - 1918: gedenkschrift opgedragen aan het bestuur en de zusters van het huis (z.p. 1918).
 • Keikes, H.W., In verband met ... het Diakonessenhuis. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Het Diakonessenhuis te Leeuwarden in januari 1980 (Leeuwarden 1980).
 • Kerssies, G. (inleider), Gedenkschrift van de Vereniging "Tot christelijke liefdadigheid" te Wagenborgen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, 1873-1948 (Groningen 1948).
 • Klatter, J., Groot Bronswijk, 1873-1973 (Amsterdam z.j.).
 • Klein, P.W., met medew. van M.A.V. Klein-Meijer, De Stichting Blindenhulp, 1899-1999: een patroon van verandering (Den Haag 1999).
 • Kluin, H., De Weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu (Neerbosch 1948).
 • Kluin, H., Dwaasheid, die wijsheid beschaamde: bij het honderdjarig bestaan van de Van 't Lindenhoutstichtingen "Neerbosch" (Neerbosch 1963).
 • Kluit, F.G., Herlevend verleden. Het verhaal van honderd jaar zorg voor verstandlijk gehandicapte mensen op 's Heeren Loo-Lozenoord 1891-1991 (Ermelo 1991).
 • Kluit, J. van der, Ziek zijn in Zutphen (Zutphen 1997).
 • Knottnerus, B.R e.a. (reds.), Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum der vereeniging "Het Hoogeland", Christelijke Vereeniging tot stichting en instandhouding van Arbeidskoloniën: 2 December 1892-1932 (Arnhem 1932).
 • Kock, Wijnand J.M., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Amsterdam. Vijftigjarig verslag van de werkzaamheden en verrichtingen der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Amsterdam: uitgebracht ter gelegenheid van haar gouden jubilé 1848 - 1898 (Amsterdam 1898).
 • Kokkelkoren, A., De Sint Elisabeth-vereeniging te Dordrecht 1854-1929 (Dordrecht 1929).
 • Koorn, F.W.J. e.a. (reds.), "Ach Lieve Tijd, 750 jaar Haarlem, de Haarlemmers en hun ziekten" (Zwolle 1983).
 • Korteweg, J.E., De zee bracht hen hier (Egmond 1994).
 • Kraus, G., Huishoudelijk reglement van de vereeniging Het Algemeen Diaken-Gezelschap der Nederduitsche Hervormde gemeente te Groningen (Groningen 1899).
 • Kroef, Reinhilde van der, Schuilen. Maar dan ....? 150 jaar Stichting Toevluchtsoord in Groningen (Groningen 1995).
 • Kroef, Reinhilde van der, Toevluchtsoord 160 jaar (Groningen 2007).
 • Krom, Jo. Herm., De nagedachtenis van den oprichter der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Jan Nieuwenhuizen, dankbaar gevierd, bij het departement te Gouda, den 9en augustus 1806 (z.p. 1806).
 • Kruisheer, C.I. en E.W. Wichers Rollandet, 'Bij het heengaan der 100-jarige Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der reederijen te Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee, gevestigd te Leiden', in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (Leiden 1962).
 • Lammerts van Bueren, J. (red.), Gedenkschrift uitgegeven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Talitha Kumi en het 50-jarig bestaan van het Magdalenahuis en de Opleidingshuizen, behoorende tot de Heldringgestichten te Zetten (Zetten 1932).
 • Lechner, Joh., Ets over de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij (z.p. 1914).
 • Leeflang, P. e.a. (reds.), 'De geschiedenis van de Martha-Stichting te Alphen aan den Rijn', in: De Viersprong nr. 64 (2000).
 • Leliman, J.H., De arbeiderswoning: ontwerp van 48 zoodanige wooningen, gebouwd voor de vereeniging "Salerno" te Amsterdam (Amsterdam 1866).
 • Leman, Is., met voorwoord van J.L. Palach, Het Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden in woord en beeld 1890-1929 (Den Haag 1929).
 • Levy, mr. J.A., P.H. Hugenholz jr., Jhr. mr. A.J. Rethaan Macaré (bewerkers) en Th. Nolen (rapporteur), Het vraagstuk van de verzorging der verwaarloosde kinderen, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Amsterdam 1898).
 • Lieburg, M.J. van, Bronovo, van 's-Gravenhaagsche Diakonessen-Inrichting tot Ziekenhuis Bronovo 1865-1990 (Kampen 1990).
 • Lieburg, M.J. van, De geschiedenis van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam (Rotterdam 2004).
 • Lieburg, M.J. van, Het Diaconessenhuis Leiden (Rotterdam 1997).
 • Lieburg, M.J. van, Het St. Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam (Rotterdam 2007).
 • Ligthart, A.G, 'Vereniging Hospitaal-Kerkschip De Hoop 1898-1973', in: Nederlandse historiën: populair tijdschrift voor (streek)geschiedenis (Berkel en Rodenrijs vol. 7 (1973), pag. 123-126).
 • Lindeboom, G.A. en M.J. van Lieburg (reds.), Gedenkboek van de Vereeniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken 1884-1984 (Kampen 1984) 13-133.
 • Locke, W., Berigt wegens het doel, de grondregelen en de werkzaamheden van het Genootschap Nederig en Menschlievend te Rotterdam, mitsgaders een verslag van deszelfs handelingen gedurende het eerste jaar van zijn bestaan (Rotterdam 1808).
 • Loo, V. van der, Toekomst door traditie 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt (Zutphen 1996).
 • Loven-van Esser, Sandra, 'De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2000', in: Spiegel van Roermond: jaarboek voor Roermond (Roermond 2004-2005).
 • Luber, M.W. en W.H. Warnsinck Bz., Het vijftigjarig bestaan van het Amsterdamsche Genootschap ter Bevordering der Koepokinenting voor Minvermogenden herdacht, op den eersten November 1853 (Amsterdam 1853).
 • Lütge, H.A.J. (voorzitter), Statuten en algemeen - en huishoudelijk reglement der "Vereeniging tot Opneming van Weezen uit de Gemeente Huizen (N.H.)" (Huizen 1906).
 • Magendans, W.K.H., Na vijftig jaren. Vereeniging "Tot Chr. Liefdadigheid" te Wagenborgen 1873-1923 (z.p. 1923).
 • Mandere, H.Ch.G.J. van der, Geschiedenis van het Nederlandsche Roode Kruis (1867-19 Juli-1917); schets van geschiedenis en beteekenis van het Roode Kruis, zijn optreden in Nederland en in het bijzonder zijn werkzaamheid tijdens de mobilisatie (Amsterdam 1917).
 • Maris, A.J. (red.), Tussen roeping en beroep. Honderd jaar reclassering Leger des Heils in Nederland (Gouda 1991).
 • Meegeren, P.J.A.S. van, Katholiek Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw (Utrecht 1987).
 • Meiden, L.H. van der, Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de vereeniging "Effatha",1888-1938 (Utrecht 1938).
 • Meijer, J.H., 'De Prins-Alexanderstichting op Midden-Eng te Bennekom' in: Eigen Haard 1880 (Haarlem 1880) 457.
 • Meindersma, W., Gedenkschrift ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van de Christelijk Hulpbetoon (z.p.).
 • Mendes da Costa, A.J., Inleiding ter behandeling van het vraagstuk "Joodsche armenzorg in Nederland" op de algemene vergadering der Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, te Amsterdam, op Zondag 10 September 1916 (1916).
 • Mijnhardt, W.W. en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984).
 • Mochel, Henk, In de frontlinie. 100 jaar Leger des Heils in Nederland (Kampen 1997).
 • Molenaar Jr., P., Gedenkboek van de Inrichting voor Havelooze Kinderen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (Rotterdam 1903).
 • Moll, F.D.A.Ch. van, "De Inrichting voor Ooglijders; schenking van Vrouwe Maria Carolina Blankenheijm" (Rotterdam 1915).
 • Moltzer, J.E., Ter herinnering aan het Honderd-Jarig Bestaan van het Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Deventer 1897).
 • Montijn, A.J., Bij den aanvang. Uitgave van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (Utrecht z.j.).
 • Mulder-Scholte, M., Een studie van de Vereniging ter bestrijding der bedelarij door middel van werkverschaffing, zoals die in de jaren 1893-1952 te Steenwijk bestond' (M.O. scriptie) (z.p. december 1985).
 • Muller-Lulofs, M.G., 'Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht' (Utrecht 1915-1928).
 • Muller-Lulofs, mw. M.W., Veertig jaren particuliere armenzorg. 1890-1930 (Utrecht 1930).
 • Nagtglas, Frederik, Geschiedenis van het Middelburgsch departement der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866 (Middelburg 1867).
 • Nauta, G.A., 'Een Spanjaard over Groningen in 1855', in: Groningse Volksalmanak (Groningen 1930) 82 e.v.
 • Neesen, K., Honderd jaar achter de kaart gekeken, bijzondere raad Tilburg van de St. Vincentiusvereniging (Tilburg 1981).
 • Nieuwenhuijzen, N., Aanspraak aan de leden der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen Departement Amsterdam. Den 13den van Herfstmaand 1787 (Amsterdam 1787).
 • Nieuwenhuis, Jan, Vereeniging van de H. Elisabeth tot het Bezoeken van Arme Zieken te Rotterdam: 1854-1929 (Rotterdam 1929).
 • Nijgh, H., Verslag der eerste algemeene vergadering van het Afschaffings-Genootschap (Rotterdam 1839).
 • Nijland, M.C., 'De Rotterdamsche Werkvereeniging, 1844-1854', in: Rotterdamsch Jaarboekje (Rotterdam 1922) 76-82.
 • Nijland, M.C., (Voordracht, gehouden door - op 15 maart 1928, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan), Uit de geschiedenis van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Rotterdam (z.p. 1928).
 • Nijland, V.U.C., 'Eene Rotterdamsche Werkvereeniging', in: Meededelingen van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg no. 65 dec. 1908 (z.p. december 1908).
 • Noordam, C., 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993).
 • Noordervliet-Jol, Nel, Geschiedenis van de "Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse visschers" tot de Stichting Schevenings Steunfonds 1860-2010 (Den Haag 2010).
 • Oordt J.Wzn, J.F. van, Redevoering bij het 10-jarig bestaan der vereeniging: Tot Heil der Armen te Leiden (Leiden 1850).
 • Oordt, H.W.A. van, De school voor Havelooze kinderen te Rotterdam (Rotterdam 1858).
 • Os, H.W.M. van, Rondom de honderdjarige St. Elisabeth-vereniging te Haarlem (1855-1955) (1955).
 • Overmeer, A., Honderd plus tien: van drie naar één kruisorganisatie in Haarlem (Haarlem 1986).
 • Overwater, J., De geschiedenis van de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming: 1899-1947 (Amsterdam 1949).
 • Parma, S., Het College "Zeemans-voorzorg" opgericht 1 juli 1851 te Harlingen (Hilversum 1998).
 • Patijn, R.J.H., 'Herziening der drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik' in: De economist (Amsterdam vol. 47 1898) 437.
 • Peelen, Barent, Feestrede ter viering van het vijfentwintig jarig bestaan van het departement Weesp, der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, gehouden in de kerk der Hervormde Gemeente aldaar, op woensdag, den 15den september (1824).
 • Pels, Pauline, 'Juffrouwen met een rood-witten band om den arm: een beknopte geschiedenis van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes', in: Jeugd en samenleving (Utrecht vol. 23 afl. 10 1993) 509-517.
 • Pennings, A., Johanna-stichting, tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen 9 december 1900 - 9 december 1925 (Arnhem 1925).
 • Philippona, L. (Multapatior), De XIXde eeuw en eenige van hare maatschappelijke vraagstukken (Utrecht 1872).
 • Pierson, H. (red. tot 1923), De Bode der Heldring-gestichten (Den Haag 1884-1941).
 • Pierson, H., (red.), Het Maandblad Getuigen en Redden ('s-Gravenhage 1878-1911).
 • Planque, C.W. de, Ons diakonessenhuis 125 jaar: 1844-1969 (z.p 1969).
 • Plas-Pronk W.M. van der en G.M. Rijnveld-Nijkamp, 'De Christelijke Volksbond en de werkverschaffing', in: Jaarboekje Die Haghe (Den Haag 1989) 95-123.
 • Pley, G. en H. de Boer,, Huis & ziekenhuis: een eeuw Nederlandse Hervormde Diakonessen-Inrichting en Andreas Ziekenhuis te Amsterdam: 1891-1991 (Amsterdam 1991).
 • Poeisz, Jos J., Traditie en vernieuwing in caritatieve organisaties (Meppel 1968) 79-158.
 • Proost, K.F., Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (Utrecht 1941).
 • Rattink, C., 'De Leeuwarder gezondheidskolonie 1886-1953' in: Leeuwarder Historische reeks (Leeuwarden 1993-1994) 137-167.
 • Rhijn, C.H. van, A. Graafhuis, E.S.F.A.M. Swane-Arntz, met medewerking van B. van Ginkel, Halve eeuw in steen. Het Diakonessenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht: een fotodocumentatie van het gebouw. 1929-1979 (Utrecht 1979).
 • Riemens, Jaap, De koffie is hier zeer goed. 100 jaar Volkshuis in Zutphen (Zutphen 1998).
 • Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Honderdvijftig jaar. Geschiedenis van de Stiching Liduina Fonds 1852-2002 (Den Haag 2002).
 • Rijnbeek, R. en M. van Valderen-Jansen, Honderd jaar Hervormd Diaconessenhuis Arnhem, 1884-1984 (Arnhem 1984).
 • Risseeuw, A.J., 1886-1936 Vijftigjarig bestaan van "Het Ziekenhuis" te Apeldoorn (Apeldoorn 1936).
 • Ritter-Smits, B. e.a. (reds.), Gedenkboek bij het 40-jarig jubileum van het Koningin Emma-fonds, Vereeniging tot ondersteuning van hoogbejaarde behoeftigen, gevestigd te 's Gravenhage (Den Haag 1934).
 • Romondt Vis-Quarles de Quarles, J.D. van e.a. (reds.), Vijftig jaar vrouwenwerk: gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, 1882-1932 (Amsterdam 1932).
 • Roodnat, B., 1863-1963 (Amsterdam 1963).
 • Rook, D. e.a. (reds.), Uit voorbije tijden. Momenten uit de opkomst en het voortbestaan der moderne richting in het zeventigjarig vereenigingsleven van vrijzinnig-godsdienstigen te Schiedam (Schiedam 1932).
 • Rooy, N. de, Kroniek ener eeuw; geschiedenis en ontwikkeling van de St. Vincentius Vereniging in Nederland (z.p. 1948).
 • Ros, R., Doel, doelgroep en middelen van een reclasseringsvereniging in de eerste decennia van haar bestaan (Utrecht 1982).
 • Rutgers van der Loeff, Abraham, Een woord over de Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin (Leiden 1883).
 • Römer, J.A., Diakonessenhuis te Leeuwarden 1880-1930 (Leeuwarden 1930).
 • Sannes, H., 'De Arbeidsbeweging op het Bildt', in: Geschiedenis van Het Bildt III (Franeker 1956) 369-403.
 • Sassen, A., 'Het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen te Amsterdam. Verslag over 1885', in: De economist: tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staatshuishoudkunde (Dordrecht 1886, vol. 35, 2) 973 -.
 • Schimmelpenninck van der Oije, C.O.A., m.m.v. R. Louis, A.M.W. Peterson, G.B. Hekster (e.a.), Van mangel tot strijkstok: Genootschap Nederig en Menschlievend: 1807 - Rotterdam - 2007 (Rotterdam 2008).
 • Schip, E.M.J. van, Montefiore. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige passanten. Een onderzoek naar het functioneren in de periode 1883-1914', in: Rotterdamsch Jaarboekje (Rotterdam 1996) 389-453.
 • Schmidt, F.U., De Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik en de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (St. Annaparochie 1906).
 • Schnitger, D., Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de Vereeniging "Ziekenzorg" te Enschede (Enschede 1946).
 • Schol, T., 'Het Willem Barendsfonds', in: Hille van Dieren e.a. (reds.), Schylge myn Lântse. Tijdschrift over de Terschellinger Cultuurhistorie (Terschelling 1990 (jrg. 11)) 92-97.
 • Schorer, J.W. en H. Smissaert (reds.), Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage: overzicht van de geschiedenis der Vereeniging van 1854 tot 1929 (Den Haag 1929).
 • Schram, P.L., Uit de eerste kwarteeuw van de Martha-Stichting te Alphen aan den Rijn; haar ontstaan en twaalfjarig bestaan (Amsterdam 1894).
 • Schut, Hedda, In de ban van verheffing? De Vereeniging tot Instandhouding van Kleine Kinderbewaarplaatsen en het beschavingsoffensief 1884-1940 (Rotterdam 1994).
 • Schuurbeque-Boeije, M.J., Openingsrede, gehouden in de eerste algemeen vergadering der Vereeniging tot wering der armoede te Zierikzee, den 30 Maart 1855 (z.p. 1855).
 • Schuurmans, R. en J. Strijk (red.), Groot Bronswijk Wagenborgen: een psychiatrisch ziekenhuis op het platteland, 1873-2004 (Bedum 2004).
 • Sengers, Th.P. en H.P.M. Janssen, Vincentiusvereniging Wijchen 100 jaar: een wandeling op kousevoeten door een eeuw van sociale hulpvaardigheid en verborgen medemenselijkheid (Wijchen 1995).
 • Sicco Parma, Het Rotterdamse Zeemanscollege "Maatschappij tot nut der Zeevaart": een opstap voor nader onderzoek (Hilversum 2002).
 • Sichterman, M. (voorzitter), Statuten der Bouwvereeniging te Groningen (Groningen 1889).
 • Siebenheller, B.F.J., "Weldoen zij ons doel" 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis (z.p. 2007).
 • Simons, D., ' "Pro Juventute" in 1900', in: Tijdschrift voor Armenzorg (Haarlem 2e jng. 1901).
 • Simons, Estella C. en Ida J.H. Struik Dalm, Zestig jaar Onderlinge Vrouwenbescherming: redevoeringen gehouden bij de herdenking van het 60-jarig bestaan van de vereniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (Den Haag 1957).
 • Slagter-Wieringa, H., 111 jaar Kruiswerk, Kruisvereniging Bloemendaal (Bloemendaal 1988).
 • Sluijter, Simon P., 'De St. Agneskerk, baken aan de Beeklaan', in: Jaarboek 2000 van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (Den Haag 2000) 164-231.
 • Smallegange, H., Honderd jaar werkende blinden in Amsterdam: 1865-1915-1965 "Plantage", "Blindenpenning" (Amsterdam 1965).
 • Smit, Nina, De Buurtmoeders. Hoorns oudste maatschappelijk werksters (Hoorn 1982).
 • Snellen, H., Het eerste vijfjarig bestaan van de kliniek tot herkenning en genezing van tandziekten, oorziekten, huidziekten, keel- en borstziekten, kinderziekten, vrouweziekten (Utrecht 1871).
 • Snouck Hurgronje-Boreel, mevr. A., jonkvr. H. Quarles van Ufford en R. Fruin (reds.), Nederlandsche Vereeniging De Stuers en Kinderziekenhuis: 15 en 16 November 1893 (Den Haag 1893).
 • Stolk-Van Delen, Harmke W., Wijkverpleging in historisch perspectief: ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890-ca. 1930) met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering (Amsterdam 1983).
 • Stoop, J., Honderd jaar huisvesting. Flitsen uit de historie van de Vereniging tot verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse te Dordrecht (1962).
 • Suringar, W.H., Redevoering over het bezoeken van en den omgang met armen, uitgesproken bij de tweede algemeene vergadering der Vereeniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, te Rotterdam, den 7 maart 1845 (Leeuwarden 1845).
 • Tammeling, Bart, 100 jaar Diakonessenhuis Groningen: van barmhartigheidswerk tot moderne ziekenzorg (Groningen 1987).
 • Thaden, L.L., Zestal dichtstukjes, vervaardigd en voorgedragen op onderscheidene buitengewone vergaderingen van de zeemans-collegien te Veendam en Wildervank (Veendam circa 1875).
 • Tilanus, C.B., Toespraak aan de pleegzusters bij de oprichting van de "Inrigting voor Pleegzusters" van de Vereeniging voor Ziekenverpleging te Amsterdam (Amsterdam 1844).
 • Tollens, Henricus F., De pleegzuster. Dichtstukje uitgegeven ten behoeve van de Protestantsche Vereeniging voor zieken-verpleging te Rotterdam (1852).
 • Vaarberg, J. C., Feestzangen bij de viering van het vijf en twintig jarig bestaan van het departement Weesp, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op woensdag den 15den september 1824 (1824).
 • Valeton-Voorhoeve, A. C., Reisbelasting in 1889: [verslag] (Utrecht 1889).
 • Veder, W.R. en S. Essenius Greeff, Toespraken, gehouden bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan der vrouwen-vereeniging tot bevordering van den zedelijken en stoffelijken welstand der armen te Dordrecht (Dordrecht 1869).
 • Veldhuyzen, W.F., 'Het Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden 1 nov. 1803 -1 nov. 1953', in: Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde (vol. 34, 1954) 66-74.
 • Verhoef, J.C., en N. Beets (briefwisseling), De Vereeniging tot Behoud van Boetvaardige Gevallen Vrouwen (Utrecht 1863).
 • Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar Tesselschade –Arbeid Adelt Alg. Ned. Vrouwenvereninging (Zutphen 1996).
 • Visscher, J. de, 'Aanspraak aan de leden der Maatschappij: tot Nut van het Algemeen. Departement Gouda. In derzelver eerste vergadering, gehouden in den St. Joris Doele, op Zaturdag den 23sten December 1786, ten 5 uuren', in: Redevoeringen en aanspraaken gedaan in de onderscheidene vergaderingen der Mij: tot Nut van het Algemeen (z.p. 1790-1834).
 • Visser, D.A., Zeemansvoorzorg te Harlingen (Oud Harlingen 1990).
 • Vlas, C., Hulpbetoon en afwering: het Friese Groene Kruis 1901-1980 (Groningen 2001).
 • Vliet, A.P. van, 'Christelijk Hulpbetoon (1844-1972). Hoedster van de Protestantse Medemens', in: De Hoeksteen, Tijdschrift voor Vaderlandse kerkgeschiedenis (Berkel en Rodenrijs 1995) 83-91.
 • Vollenhoven, Joost van, Verslag van De Rotterdamsche Werkvereeniging, 1844-1853 (Rotterdam 1855).
 • Voorhoeve, A., De gemeente-diakones: de voornemens van de Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting te Amsterdam besproken (Amsterdam 1892).
 • Voornveld, H.J.A. van, Tuberculose: naar eene voordracht gehouden in het Nederlandsch Sanatorium voor minvermogende longlijders te Davos Platz, op 28 en 29 December 1897 (Amsterdam 1898).
 • Voort Azn., A. van der, De Volksbond tegen Drankmisbruik van 1875-1915 (Utrecht 1915).
 • Vree, F.J. van, Liefdewerk van den goeden herder (z.p. circa 1856).
 • Vries, G. de, "Door Arbeid tot Verbetering"; Heren in de strijd tegen de sociale noden in Friesland, 1893-1910 (Groningen 1981).
 • Vries, G. de, Eigen Brood Bovenal: Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers (1854-1990) (Leeuwarden 1990).
 • Vries, W. de, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972 (Tilburg (diss.) 1972).
 • Vroesom de Haan, J., Rapport over het vleesch: uitgebracht. door De Vereeniging voor Volksgezondheid (Rotterdam 1876).
 • Vrolik, G., een redevoering door de voorzitter -, Verslag van den staat des Instituuts tot Onderwijs van Blinden, gevestigd te Amsterdam, uitgebragt ter gelegenheid van het openbaar examen der kwekelingen; 20 okt. 1819 (Amsterdam 1819).
 • Vugt, Ton van, Conferentie van den H. Vincentius à Paulo te Waspik, 1867-1961 (Waspik 1998).
 • Waal, H. J. F. de, 'Armenverzorging en het Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" te Amsterdam', in: De economist: tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staatshuishoudkunde (Dordrecht 1879, vol. 28,1) 61-.
 • Wendel, A.J., Kaart der stad Leiden aanwijzende de sterfte aan cholera en typhus gedurende de jaren 1853-1869: benevens sommige ophoopingen van schadelijk vuil (Leiden 1870).
 • Wepster, J.J., 'Honderd jaar N.V.', in: De Wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding (Amsterdam 39e jng. 1939) 215-227.
 • Werk, M.B. van der, Een eeuw Hoenderloo, 1851-1951 (Hoenderloo 1951).
 • Westerbaan, P., Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede: haar wording en werking (Leiden 1917).
 • Wijngaard Serrarens, Nelleke, Bewogenheid en inzet: 160 jaar Vincentius Vereniging in Arnhem (Arnhem 2008).
 • Wijsenbeek, Th., Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam 1990).
 • Willemsens, P., Résidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976): aspecten van een standenmaatschappij in en buiten Brummen (Brummen 2007).
 • Winter, J.P., De "weezenkas": de filantropische bemoeiingen van de Nederlandse vrijdenkersbeweging (z.p. 1983).
 • Winters, P.G.N.M., 'De liefdewerken van de Vincentius', in: Studies uit Bergen op Zoom (Bergen op Zoom vol. 6 1988) 81-118.
 • Wolbers, J., 'Werkinrichting voor blinden, te Utrecht', in: Bouwsteenen, Tijdschrift voor inwendige zending (Utrecht 1e jrg. 1882) 91-100.
 • Wolters van der Weij, A.C.S., 'Het bureau van de "Vereeniging Armenzorg",' in: Arnhem de genoegelijkste, uitgave van het Arnhems Genootschap van Oudheidkunde onder de zinspreuk "Prodesse Conamur" (Arnhem jng. 25 nr. 2 Juni 2005).
 • Wortel, Th.P.H., 'Het huis aan de sluis. De geschiedenis van het Koning Willemshuis', in: Alkmaars jaarboekje 1974 (Alkmaar 1974).
 • Wortman, J.L.C., Noord-Hollandsche Vereeniging `Het Witte Kruis' 1875-1925 (z.p. z.j.).
 • Woude, Th. W. van der, "Drankwetsherziening" (Brochure) (Amsterdam 1900).
 • Woude, Th. W. van der, Alcoholgebruik bij kinderen (Ouderkerk a.d. Amstel circa 1895).
 • Woudstra, H., Volksbond tegen Drankmisbruik 1875-1975 (Den Haag 1975).
 • Zeeben, M. van en H. Langenberg, 'De oprichting van het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht' in: Misjpoge; verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (Baarn jrg. 13 nr. 3, 2000).
 • Zegers, G.D., Sint Vincentius in Utrecht. Geschiedenis der Utrechtse Sint Vincentiusvereniging 1849-1949 (Utrecht 1949).