Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Naarden

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Naarden
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Naarden
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1898 (eerste vermelding)
Einddatum 1947 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

In 1898 lukte het de afdeling Naarden om in de veste van de stad een vergaderruimte én een ruimte voor het vestigen van een volkskoffiehuis in te richten. In De Wereldstrijd (7e jrg., p. 175) verscheen een oproep om het benodigde meubilair te schenken.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

In 1898: J. Jonker, godsdienstonderwijzer, voorzitter.

In 1900 is een van de bestuurders: Srgt. Majoor H. van Raaijen.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan het formulier van de landelijke vereniging

overige gegevens aan

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 175.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) 255.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Naarden in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 47e jrg. (1947) nr. 7, 31.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

In "De Wereldstrijd" 9e jrg. (1900) nr. 32 staat een dankbrief afgedrukt namens het bestuur van de afdeling Naarden ondertekend door Srgt. Majoor H. van Raaijen.