Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Tiel

Naam Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Tiel
Opmerkingen over naam Afwisselend wordt in de naam 'ter' en 'tot' zedelijke verbetering gebruikt; in 1946 verandert de naam in Nederlands Genootschap tot Reclassering (RGTR)
Plaats Tiel
Provincie Gelderland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1924 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Uit het Reglement voor het Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen: B. Doel van het genootschap:  - - -

art. 4: Het genootschap zal de zedelijke verbetering der gevangenen pogen te bevorderen: deels, terwijl dezelven nog zijn opgesloten; deels, en wel vooral, nadat zij de gevangenhuizen hebben verlaten. 

Activiteit

art. 5: ter bereiking van het eerstgemelde doel, zullen, voor rekening van het Genootschap, doelmatige geschriften, onder de gevangenen, ter lezing of ten geschenke, worden uitgereikt.(....)

art.8: Voorts zal de zedelijke verbetering der gevangenen, door allerlei meest doelmatige en voor het Genootschap bereikbare middelen worden bevorderd; als daar zijn: 1. Het oprigten van Scholen in de gevangenhuizen. 2. Het geven van doelmatig Godsdienstig onderwijs in dezelven. [Voorts: Steun aan godsdienstleraren in de gevangeis; zelfs het ter hand nemen van een opleiding tot dit beroep] art. 14: Ingevalle, het aan het Genootschap vergund worde, ten nutte der gevangenen, werkzaam te zijn, zullen nogtans altijd tweederde gedeelten van de finantiëele krachten des Genootschaps ten nutte der in vrijheid gestelden worden besteed; als zijnde de eersten, uit eigen aard, meer voorwerpen van de onmiddelijke zorg van het Gouvernement -- de laatsten die van dit Genootschap. [Voorts art. 15 t/m 24 over vorm van bijstand: primaire hulp, waarvan de omvang zo mogelijk bij reglement zal worden vastgesteld; arbeidsbemiddeling; beloning van goed gedrag d.m.v. premies

'Het werk van het Genootschap in de gevangenissen bestond voornamelijk uit het voorzien in de behoeften aan onderwijs en godsdienstige vorming, terwijl incidenteel geholpen werd met de voorbereiding van de reclassering na het ontslag (nazorg). 

Heeft als deelnemer

het Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Tiel, eerste vermelding in 1885

(tezamen met het Dames-comité) van het landelijk Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1823 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijk vereniging (afkomstig uit de inleiding van de inventaris van het archief van de landelijke vereniging, uit Van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseering pp. 54-55, 268-269, en uit Blankenberg e.a. Gids p. 928)

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief. Zo zijn de eerste en laatste vermelding ontleend aan resp. het oudste (kasboekje 1871-) en recentste archiefstuk (correspondentie over behandeling gevangenen -1924).

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestants-christelijke inslag. Zie de oproep van de oprichters: 'Welaan landgenooten! Eéns van zin, ééns van doel willen wij dan aanvangen, onder nederig opzien tot den Hemelschen Vader, die niemand uitsluit van zijn allesomvattende liefde en die zijne zon doet opgaan over boozen en goeden.' (Van Bemmelen 54-55.)

 

Archief

Het archief van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Tiel 1871-1924 wordt onder nr. 561 bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Rivierenland
Naam collectie Genootschap Zedelijke Verbetering Gevangenen Tiel
Beheersnummer 561
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Stukken betreffende naamlijsten van de leden der Tielse afdeling 1896-1901

Correspondentie ja

Algemene correspondentie 1894-1921

Correspondentie over de opvang, begeleiding en/of verwijzing van individuele gevangenen 1898-1924

Stukken betreffende het instellen van correspondentschappen 1896 - 1915

Financiƫle stukken ja

Kasboekje van inkomsten en uitgaven 1871 - 1893

Overige stukken ja

Stukken betreffende financiële bijstand aan met name genoemde ontslagen  1897 - 1921

 

Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden in het landelijk bestuur 1895 - 1923

Opmerkingen algemeen

van de archivaris:

'De lokaal uitgevoerde taken komen in de bewaard gebleven stukken nagenoeg niet uit de verf. Er zijn voornamelijk landelijke zaken in de vorm van correspondentie bewaard gebleven.'