Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Amersfoort
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

Gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

overig:

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. nr. 45 (1893).

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 299. Hierin ook het jaarverslag van de afdeling Amersfoort.

Opmerkingen

ad begindatum:

opgericht na 1881 en vóór 1893.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

leden:

jaarverslag 1897-1898: 'terwijl wij 2 leden verloren, kwamen er 5 nieuwe bij zoodat er thans 33 leden zijn, waarvan 11 vrouwelijke.'