Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Arnhem

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Arnhem
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Arnhem
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzorgen, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door Hoofd- en lokale Comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden werden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag; vanaf 1895 "Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis" geheten.

Verantwoording gegevens

algemeen en eerste vermelding:

ontleend aan de archiefbeschrijving

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog; zie de website van het Nederlandse Rode Kruis district Arnhem, geraadpleegd op 27 maart 2011.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden.

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

 

Archief

In het archief van het Rode Kruis afdeling Roermond dat onder toegangsnummer 4032 bewaard wordt in het Gemeentearchief Roermond bevindt zich een stuk dat betrekking heeft op het Rode Kruis afdeling Arnhem:

'Eerste jaarverslag van het Arnhems Comité tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog over het jaar 1870, 1871'.