Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Deutsch-Evangelischer Verein

Naam Deutsch-Evangelischer Verein
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum juni 1892 (oprichting)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vreemdelingen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze Vereeniging (...) bedoelt meer de inwendige zending onder de Evangelische Duitschers te Amsterdam te bevorderen. Behalve het houden van godsdienstige samenkomsten, wijdt zij intusschen ook hare aandacht aan: 1. de opvoeding van verwaarloosde kinderen en 2. het beschermen van vrouwen en jonge meisjes tegen de gevaren der verleiding.' (Blankenberg)

Activiteit

'(...) verwaarloosde Duitsche kinderen [worden] door de Vereeniging geplaatst in inrichtingen, die zich de zorg voor dezen aantrekken; (...) zij [stelt] zich ter beschikking om met raad en daad vrouwen en meisjes bij te staan in het vreemde land. Bovendien worden iederen eersten Donderdag van de maand, des avonds te 8 ure, samenkomsten gehouden met de in Amsterdam wonende Duitsche onderwijzeressen, gouvernantes en huishoudsters, in een lokaal van de (...) Deutsche Seemansmission op de Prins Hendrikkade 116.

Verder wordt in een der stadsscholen (Spuistraat 235), door het Gemeentebestuur daartoe afgestaan, iederen Woensdag van 2-4 uur, onderwijs gegeven; het eerste uur godsdienstig onderricht, het tweede uur in het lezen en schrijven der Duitsche taal, voor kinderen die daartoe bijzondere hulp noodig hebben.

Vervolgens worden bij het Kerstfeest aan Duitsche armen milde gaven en onderstand verstrekt, en zoowel in hunne huizen als in een lokaal voor velen samen, kerstboomen opgericht, om het feest huiselijk en dankbaar te vieren.' (Blankenberg)

Vergaderplaats

lokaal van de Deutsche Seemansmission, Prins Hendrikkade 116

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 936.

 

Opmerkingen

ad  leden en richtgroep

resp. welgestelde en arme protestantse Duitsers

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich in het Archief van de  Sociale Raad en rechtsvoorgangers (toegangsnummer 400) stukken m.b.t. de Deutsch-Evangelischer Verein over de periode 1924 - 1931.