Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Armenzorg en Zendingszaak"

Naam Vereeniging "Armenzorg en Zendingszaak"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Kinderen waarvan de vader of de moeder overleden was, hetzij overdag, of geheel in bewaring te nemen, tot de aangewezen verzorgers zelven deze taak voor hunne kinderen konden overnemen.' (Van Beijeren)

Activiteit

het oprichten en in stand houden van Bewaarhuis de "Goeden Herder".

Bestuursleden

'medebestuurder': J. van Beijeren

Eigen gebouw (adres)

Het bewaarhuis de "Goeden Herder", opgericht in 1875 en gevestigd in de Herderstraat (kennelijk de woning van J. van Beijeren) te Den Haag. Wegens financiële tekorten werd besloten met de halfwezen bij het Militaire Tehuis, een ander liefdewerk van de vereniging, in te trekken. Dat was een gehuurd pand, in de Veenlaan nr. 9.

In 1880 werd besloten een stukje grond aan te kopen en daarop een nieuw 'bewaarhuis voor halve weezen' te bouwen. Dat werd het pand Heemskerkstraat 42 te Den Haag, dat onderdak bood aan het gezin van Van Beijeren en ongeveer 40 halfwezen en dat ook het Militairen Tehuis herbergde.

Verantwoording gegevens

J. van Beijeren, 'De Goede Herder. Bewaarhuis voor halve weezen te 's Gravenhage' in: Bouwsteenen, Tijdschrift voor inwendige zending (L. Heldring ed.) 3e jrg. (1884) 263-272.

Opmerkingen

ad richtgroep: wezen, in strikte zin: halfwezen.

Ondanks aandrang van vele kanten ook bijvoorbeeld onwettige kinderen op te nemen, bleef de vereniging Armenzorg en Zendingszaak dit afwijzen 'omdat het ons verkeerd scheen prostituees van de zorgen voor hare kinderen te ontladen'.

Om die reden trokken vele contribuanten zich terug, zodat de inkomsten nog enkel uit losse giften bestonden.

Het artikel van Van Beijeren geeft het reglement van het bewaarhuis en overzichten van de financiën en de activiteiten ervan.