Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora"

Naam Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora"
Opmerkingen over naam nb.: de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1769 (oprichting)
Einddatum 1892 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel van de vereniging was de vervaardiging van lijkwaden, het bijstaan van kraamvrouwen en de ondersteuning van armen' (Schut)

1e. Bij zieken van de leden der vereeniging bijstand te verlenen. 2e. etc.

Zo nóg drie activiteiten die uitsluitend voor leden gratis verricht worden. Niet-leden, ook armen, moeten ervoor betalen, i.c. het Israëlitsch armbestuur voor hen.

5e. Des winters en in buitengewonen omstandigheden, naar gelang van den financieelen staat, aan behoeftigen kleedingstukken of andere levensbehoeften of geldelijke hulp verstrekken. (Van Zanten 77-78)

Activiteit

op het gebeid van armenzorg:

gedurende de winter en in buitengewone omstandigheden, naar gelang van de financiële stand van zaken aan arme mensen, ook niet-leden, kleding of andere levensbehoeften of geldelijke hulp verstrekken

Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V, gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 77-78. (bewerkt door J.H. van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek)

E. Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689–1796 (Assen 1995, diss. Rug) 115-116.

Opmerkingen

ad begindatum:

er zijn elkaar tegensprekende bronnen over de begindatum: 1740, 1760 e.a.

De oudste eigentijdse bron wordt gevormd door een kasboekje van de vereniging uit 1806, dat zich in een inbeslaggenomen boedel bevond. (Schut)

De vereniging bestaat uit leden en donateurs. Lid kunnen worden: gehuwde vrouwen van zedelijke goed gedrag, donatrice: meisjes die tenminste 14 jaar zijn. Het bestuur bestaat uit 5 leden, van wie drie het dagelijks bestuur vormen; de voorzitter en secretaris (laatstgenoemde bezoldigd) moeten echtgenoten van leden zijn. Voorts geeft Van Zanten een staatje van de inkomsten en uitgaven m.b.t. de armenzorg in de jaren 1891 t/m 1895: inkomsten tamelijk stabiel, schommelend tussen f. 796 in 1892 en f. 893 in 1895; het werd  besteed aan kleeding en voeding/geld en wel van f. 455 in 1891 naar f. 222 in 1894 en f. 323 in 1895. (Van Zanten)

 

Het onder 'publicatie van de vereniging' genoemde reglement uit 1892 bevindt zich in Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.

Archief

w.n.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Verslag van de gewone jaarlijkse vergadering van damesvereniging "Menora Tehora" in: Nieuw Isr. Weekblad, vol. 15 (1880), nr. 28 (1880).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van de Israëlitische Vrouwenvereeniging Menora tehora, opgericht in den jare 1760 te Groningen (Groningen 1892).