Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore"

Naam Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (oprichting)
Einddatum 1957 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de weldadigheid in uitgebreiden zin te bevorderen door behoeftige weduwen en weezen zooveel mogelijk te ondersteunen zonder te letten tot welke kerk zij behooren of Godsdienst zij belijden (Goossens)

Activiteit

- [het verlenen van] geldelijke hulp bestaande uit:

rentelooze voorschotten, losse giften van ten hoogste f 25,- alleen bij hooge uitzonderingen te verleenen aan weduwen die van alles ontbloot zijn, of voor weezen beneden 18 jaar, ten behoeve der opname in een gesticht of voor de opvoeding, tijdelijke ondersteuning aan oude weduwen en weezen, doch niet hooger dan tot een bedrag van f 25,- per jaar;

- giften in natura, bestaande uit:

wekelijksche ondersteuning aan weduwen die veel kinderen tot haar last hebben, gedurende de wintermaanden, van bons voor brandstoffen, brood en grutterswaren, onmiddellijke hulp van kleeding of beddegoed, daar waar door buitengewone omstandigheden zulks noodig blijkt.

De vereeniging verleent geen hulp of onderstand zonder een voorafgaand, van harentwege ingesteld, grondig onderzoek. (Blankenberg)

Aangesloten bij

de Vereeniging van armbesturen te Amsterdam, opgericht in 1898.

Koninklijk Besluit 22 februari 1887 nr.19; 5 september 1892; 12 mei 1898
Staatscourant

20 april 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
486
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 25, 200.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 391-392.

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1898

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

In het Tijdschrift voor Armenzorg (ondergenoemd) worden de volgende gegevens uit het 13e jaarverslag van de vereniging vermeld: 'Uit de rekening en verantwoording teekenen wij aan, dat aan weduwen voor f. 5282,50 voorschotten werden gegeven, aan wekelijksche ondersteuning werd uitgegeven f. 190, aan bons voor brood, grutterswaren en brandstoffen f. 421,10, aan giften ineens f.151,50.' (p. 25)

En uit het 14e jaarverslag blijkt dat de volgende hulp is verstrekt: 1814 voorschotten, 226 giften, 678 wekelijkse toelagen in geld of bons voor brandstoffen. 'De rekening en verantwoording over 1899/1900 wijst uit, dat is ontvangen aan contributiën, donatiën, winterbijdragen, bussen en "boekjes" f. 2643,21, aan diversen f. 100,23, terwijl er nog een saldo van de vorige rekening was, groot f. 291,06. Totaal dus f. 3034,50. Hiervan werd uitgegeven aan ondersteuning van allerlei aard f. 1015,78, aan onkosten f. 1249,36, terwijl een saldo overbleef van f. 153,85. Voorschotten werden verleend tot een bedrag van f. 5852,50 en terugbetalingen ontvangen tot een som van f. 5237.'

Archief

Archiefstukken m.b.t. 'Montefiore, neutrale weldadigheidsvereeniging 1912 - 1957' bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

 

In het archief van de familie Wertheim dat zich onder toegangsnummer 729 in het Stadsarchief Amsterdam bevindt wordt een stuk bewaard dat betrekking heeft op de Weldadigheidsvereeniging Montefiore:

Circulaire van de Weldadigheidsvereniging ’Montefiore’, houdende een verzoek om geldelijke bijdragen, 1891.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag / Weldadigheids-vereeniging "Montefiore" (Amsterdam 1892-1910).