Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Westzaan
Plaats Westzaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 september 1870 (oprichting)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden. 

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en in vredestijd: zieken en gewonden in het algemeen

ad einddatum:

De afdeling Westzaan is op enig moment in de 20ste eeuw opgegaan in de afdeling Rode Kruis Zaanstreek-Waterland

Archief

Het archief van het Rode Kruis, afdeling Westzaan 1870-1913 bevindt zich in het Gemeentearchief Zaanstad onder toegangsnummer PA-44.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Zaanstad
Naam collectie Vereniging Rode Kruis, afdeling Westzaan, 1870 - 1913
Beheersnummer PA-44
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,01
Reglementen ja

Reglement van de afdeling, vastgesteld, 1870 sept. 11.

Ledenlijsten ja

Ledenlijsten, 1881, 1899, 1901-1911.

Notulen ja

Notulen, 1870 sep 1- 1873 jun 15;

Notulen 1899 okt 31-1901 mei 7.

Correspondentie ja

Minuten van uitgaande stukken, 1870 sep 9-1899 nov 11;

Ingekomen stukken van het hoofd bestuur in Den Haag, 1881-1912;

Ingekomen stukken, 1899-1910.

Financiële stukken ja

Kasboeken, van inkomsten en uitgaven, 1870 sep 15-1912 dec 1;

Nota's en kwitanties, 1870 sep 6-1913 jan 14;

Spaarbankboekje, 1888-1913;

Bewijzen van betaling contributie, jaren 1870-1879, blanco.

Overige stukken ja

Circulaire naar aanleiding van collecte in nov. 1899;

Register van ingekomen gelden en artikelen voor de afdeling Westzaan, 1870;

Handelingen van het rode kruis, 1896-1911;

Verslag congres Rode Kruis in St. Petersburg, 1902 mei 29-jun 4;

Diverse boekwerken betreffende opleiding rodekruispersoneel en verslagen diverse afdelingen, 1900-1911;

Het Rode kruislied.