Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Pro Juventute

Naam Vereeniging Pro Juventute
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1957 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

verzorging van misdadige, en verwaarloosde jeugd

Activiteit

het plaatsen van de voor verzorging in aanmerking komende kinderen in gezinnen

Kinderen die niet voor plaatsing in gezinnen geschikt waren werden niet in behandeling genomen.

Aangesloten bij

de Nederlansche Bond der Vereenigingen Pro Juventute, opgericht in 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 1900
Verantwoording gegevens

Algemeen:

D. Simons, 'Pro Juventute' in Tijdschrift voor Armenzorg 2e jrg. (1901) 129-131. (Een vergelijkende studie van de jaarverslagen van de vier, op dat moment nog zonder organisatorisch verband bestaande Pro Juventute-verenigingen.)

Afdeling Vlaardingen:

Register van de Staatscourant 1900.

Opmerkingen

De oprichting van de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming, loopt, zoals de toenemende activiteit van verenigingen op elk gebied van zorg voor de verwaarloosde jeugd, vooruit op de door velen verhoopte invoering van de kinderwetten, die o.m. ontzegging uit de ouderlijke macht mogelijk zou maken.

Archief

Archiefmateriaal m.b.t. de afdeling Vlaardingen bevindt zich in het archief van het Verbond van Vereenigingen Pro Juventute dat onder toegangsnummer NL-HaNA, 2.19.052.2 wordt bewaard in het Nationaal Archief.

Het bevat o.m. het 'Notulenboek van afgevaardigdenbijeenkomsten van de verenigingen Pro Juventute en van het Nederlands Verbond Pro Juventute 1900-1929.' en 'Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen, 1902-1957'. Voorts bevat het 'Ingekomen jaarverslagen van verenigingen Pro Juventute' alsook 'Ingekomen stukken van verenigingen Pro Juventute' maar eerst vanaf 1929 resp. 1930.