Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam
Opmerkingen over naam meestal kortweg Christelijk Hulpbetoon genoemd
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om verarmde of behoeftige geloofsgenooten, inzonderheid hunne achtergelatene weezen, stoffelijk en zedelijk te ondersteunen' (Goossens)

'Voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen.' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'Voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin.' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Koninklijk Besluit 2 mei 1872 nr. 26
Staatscourant

2/3 juni 1872

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3369
Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Zaandam (laatste vermelding) aan een door de gemeente Zaandam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Zaandam, die zich bereid verklaard hebben aan de samenstelling van den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaten mede te werken’, in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.