Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité Leiden van de -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité Leiden van de -
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden. Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis.

Afdeling van

de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en eveneens gevestigd in Den Haag onder de naam: Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, leden en richtgroep:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, de afdeling Leiden bestaat nog; zie http://www.rodekruisleiden.nl/ (geraadpleegd op 17 mei 2011

De overige gegevens zijn ontleend aan de archiefstukken van het comité Leiden in het archief van de landelijke vereniging.


Opmerkingen

ad eerste vermelding:

Blijkens de inventaris van het archief van de landelijke vereniging in Den Haag worden daarin vanaf 1870 jaarverslagen van de afdeling Leiden bewaard.

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonden militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen.

Archief

In het archief van de landelijke "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", dat onder toegangsnummer 2.19.014 wordt bewaard in het Nationaal Archief, bevinden zich naast jaarverslagen van de afdeling Leiden ook 'Stukken betreffende de candidatuur van zuster Smilders als hoofdverpleegster bij de geneeskundige vrouwenafdeling te Leiden 1893'.