Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1874 (eerste vermelding)
Einddatum 1977 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. onderstand te verleenen aan Protestantsche Weduwen en Weezen te Amsterdam woonachtig zonder onderscheid van kerkgenootschap of godsdienstige richting;

b. in het bizonder het lot aan te trekken van weduwen met de zorg van jonge kinderen belast en door het verschaffen van gezonde woningen en andere hulpmiddelen, de lasten des moeders te verlichten en de toekomst der kinderen te verbeteren;

c. ondersteuning alleen te verleenen aan personen van onbesproken gedrag; de onderstand is tijdelijk of doorloopend in verband met de behoefte en de middelen der Vereeniging. (Goossens)

Activiteit

Het verschaffen van 'vrije woning' aan weduwen met kinderen onder de 18 (56 in getal t.t.v. Falkenburg);

het hun bieden van vrije geneeskundige hulp en medicijnen en eventueel onderstand in geld, levensmiddelen en brandstoffen;

het onderhouden van een kinderbewaarplaats waar de kleinen voor 10 cent per dag (de helft van de kostprijs) 'bewaard' werden;

het in stand houden van een 'werk- en verkoopplaats'. Hier konden de arme vrouwen voor een klein bedrag gebruik maken van mangels of een naaimachine om tegen een vast bedrag in opdracht van het bestuur naaiwerk te verrichten en zo wat te verdienen. (Falkenburg)

Eigen gebouw (adres)

De vereniging bezat 'eene Kinderbewaarplaats op den hoek van de 2e Hugo de Grootstraat en de Nassaukade, grenzende aan de woningen der vereeniging'.

De genoemde werk- en verkoopplaats was tegenover deze kinderbewaarplaats in de 2e Hugo de Grootstraat. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 17 april 1874 nr. 26; 8 februari 1882 nr. 19
Staatscourant

5 juli 1874, 7 april 1882.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
227
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 270-273. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Falkenburg noemt als zijn bronnen: Mededelingen van het bestuur; Statuten; Jaarverslag over 1890.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 562-3.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad leden:

leden zijn 'zij, die tot de vorming van "het fonds" hebben bijgedragen en zij, die na de oprichting eene gift ineens van minstens f. 25 schenken of zich verbinden tot eene jaarlijksche contributie van minstens f. 5. Zij, die minder wenschen bij te dragen worden beschouwd als donateurs en donatrices.'

ad activiteit:

'De inwoning wordt toegestaan totdat het jongste kind 18 jaar (jongen), of 16 jaar (meisje) oud is. Men moet in de gemeente wonen om voor opneming in aanmerking te kunnen komen, net en ordelijk zijn en tot eene Protestantsche Kerk (welke is onverschillig) behooren. Een onderzoek wordt vooraf ingesteld. (...)' (Blankenberg)

Falkenburg geeft cijfers over de financiën van de vereniging over 1890. (p. 273)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het protestantsch weduwen- en wezenfonds te Amsterdam wordt onder toegangsnummer 760 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Archiefstukken m.b.t. de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds over de periode 1886-1974 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad te Amsterdam en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Het archief van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het protestantsch weduwen- en wezenfonds te Amsterdam
Beheersnummer 760
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en reglementen, 2 omslagen, 1881-1965.

Ledenlijsten ja

Bestuurderen, 2 omslagen, 1873-1974;

Naamlijsten bestuurderen met data benoemingen en aftreden, 1873-1974 en naamlijst van personen die bij uitersten wil ten gunste der vereeniging hebben beschikt met dat van overlijden.

Notulen ja

Notulen van de algemene vergaderingen, 2 delen, 1895 - 1973.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 2 omslagen, 1894-1977.

Correspondentie ja

Brievenboek der uitgaande stukken, 1886 oct.-1917 juni, 1 omslag.