Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker

Naam Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker
Plaats Franeker
Provincie Friesland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1959 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

ondersteuning ten meeste nutte van behoeftige als hersteld ontslagenen uit het Krankzinnigengesticht te Franeker (Goossens)

Activiteit

het mogelijk maken dat arme mensen die uit het krankzinnigengesticht te Franeker ontslagen waren financieel gesteund werden

Heeft als afdeling(en)

'provinciale sub-commissiën of correspondenten' (Blankenberg), waaronder waarschijnlijk de sub-commissie Leeuwarderadeel.

Koninklijk Besluit 15 mei 1875 nr. 43
Staatscourant

 

26-06-1875

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1218
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 824.

gegevens ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken

Opmerkingen

leden:

'De leden hebben het recht subsidiën aan te vragen uit de kas van het patronaat, ten behoeve van behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het krankzinnigen-gesticht aldaar. (...) De sub-commissiën en correspondenten zullen zich bij het verstrekken der toegestane hulp gedragen naar de wenken en raadgevingen, omtrent elk individueel hulpbehoevende, door het bestuur van het patronaat te geven, opdat de ondersteuning ten meeste nutte van den ontslagene strekke'. (Blankenberg)

ad begin- en einddatum:

Uit de beschrijving van de archiefstukken m.b.t. het krankzinnigengesticht zelf is hierover geen informatie te verkrijgen. Het gesticht werd opgericht in de voormalige Academie van Franeker, waar tussen 1815 en 1842 het Rijksathenaeum gevestigd was. In 1851 werd het als krankzinnigengesticht in gebruik genomen. Het Patronaat moet na die datum als vereniging zijn opgericht en heeft in de eerste helft of het midden van de 20ste eeuw voor de stichtingsvorm geopteerd.

Als de sub-commissie Leeuwarderadeel (eerste vermelding 1861) inderdaad een afdeling is van deze vereniging is dan zal ook deze al in 1861 hebben bestaan.

Archief

'Stukken betreffende de Vereniging "Het Patronaat over behoeftige als hersteld ontslagenen uit het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Franeker", later de Stichting "Het Friesche Patronaat" (Sociaal Psychiatrische Dienst) geheten, 1919-1959, 1 pak' bevinden zich in het archief van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland 1919-1961, dat onder toegangsnummer 12-1 wordt bewaard in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum. Ouder archiefmateriaal van of m.b.t. deze vereniging is niet aangetroffen.