Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-doodgravers-kollegie

Naam Vrouwen-doodgravers-kollegie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'zieltogenden, van het vrouwelijk geslacht, bij te staan'

Activiteit

De 'doodskleederen in gereedheid te brengen (voor de lijken die niet uit de armenkas worden begraven);

Het wasschen en kisten der lijken van vrouwen en het begeleiden derzelve naar de begraafplaats; bij welke verrigtingen geen onderscheid bestaat tusschen gegoeden en behoeftigen.

Voorts worden door het kollegie dag-waakloonen bij onvermogenden betaald en aan de waaksters op bepaalde tijden gratificatiën uitgereikt.(...)'Bij deze mededeeling kan nog worden gevoegd dat onvermogende leden van het kollegie bij haar overlijden, op kosten van het kollegie ter aarde worden besteld, tenzij in die kosten reeds door andere gebroederschappen, waarvan de overledenen kontribuerende leden waren, mogt zijn voorzien.'
Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 472. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

Opmerkingen

ad begindatum:

'opgerigt reeds bij de vestiging der israelieten in deze stad.'

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden