Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Josephsvereeniging

Naam St. Josephsvereeniging
Plaats Wamel en Leeuwen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bedelarij te weren

Activiteit

'bedeeling in geld, bons, ad f 0,25 per stuk, om de 14 dagen. In overleg met het R.-Kath. Paroch. Armbestuur en de Conferentie van den H. Vincentius plaatst zij ook hulpelooze ouders in het gasthuis, dat aan het Zusterklooster te Leeuwen verbonden is; ook op andere wijzen helpt zij, maar nooit door rentelooze voorschotten. Het bedrag der bedeeling hangt van de omstandigheden af. Men moet minstens 3 jaar in de burgerlijke gemeente gewoond hebben en lid zijn van het R.-Kath kerkgenootschap; bij wangedrag wordt steun geweigerd. Men wendt zich tot het bestuur, bij spoed tot de wijkmeesters. Er is een wijkindeeling. Het bestuur beslist op de aanvrage. Huisbezoek tijdens de ondersteuning.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 370.