Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning der behoeftigen te Leidschendam, onder de zinspreuk "Niemand kent zijn toekomstig lot"

Naam Vereeniging tot ondersteuning der behoeftigen te Leidschendam, onder de zinspreuk "Niemand kent zijn toekomstig lot"
Plaats Stompwijk
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1828 (eerste vermelding)
Einddatum 1951 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bedeeling aan behoeftigen te Leidschendam zonder onderscheid van geloofsbelijdenis (Goossens)

Activiteit

het bedelen van armen te Leidschendam

Koninklijk Besluit 18 april 1879 nr. 20
Staatscourant

9 mei 1879

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2107
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 382.

eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad naam en doelstelling:

Goossens vermeldt Leidschendam als vestigingsplaats, Blankenberg e.a. Stompwijk; deze laatste plaats verdient de voorkeur; pas in 1938 zijn Stompwijk en Veur samen de gemeente Leidschendam gaan vormen.

ad doelstelling en activiteit:

Ook zonder de nadere inlichtingen hebben Blankenberg c.s. deze vereniging ondergebracht in de categorie ‘Bedeelingen’

Archief

Het archief van de Vereeniging 'Niemand kent zijn toekomstig lot' 1829-1951 wordt bewaard in het gemeentearchief Leidschendam-Voorburg (een inventaris of plaatsingslijst  is (nog) niet op de website van het archief te raadplegen).